ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Archív článkov

Stránkovanie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Testovanie 5 ako kritérium prijímania na osemročné gymnáziá

testovanie-5-ako-kriterium-prijimania-na-osemrocne-gymnazia

Prinášame Vám spoločné stanovisko Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny a Slovenskej komory učiteľov k Testovaniu 5 ako kritériu pre prijímanie na osemročné gymnázia, ktoré bolo zaslané ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR D. Čaplovičovi dňa 8. januára 2014.

Prejsť na celý článok

Stanovisko SKU k vyjadreniam o šikanovaní zo strany učiteľov

stanovisko-sku-k-vyjadreniam-o-sikanovani-zo-strany-ucitelov

Slovenská komora učiteľov ako stavovská organizácia obhajujúca záujmy učiteľov musí reagovať na slová ministra školstva SR p. Čaploviča, ktoré zverejnili 15.12. 2013 tlačová agentúra TASR: „…na pocit šťastia u detí má vplyv učiteľ, prostredie školy, ale aj rastúca agresivita či šikana. Ale nielen šikana zo strany učiteľa, ale aj medzi deťmi. Dôležité je, aby sme tieto veci vedeli identifikovať a prijať isté opatrenia, aby sme učiteľom aj deťom pomohli, aby to bolo rodinné prostredie." a 14.12. tlačová agentúra SITA: „To ich srdiečko, čo povedalo, že sú nešťastné, tak to vyplýva aj z toho, aký je učiteľ, aké je tam prostredie a možnože často má na to vplyv silnejúca agresivita a šikana nielen zo strany učiteľa, ale aj medzi deťmi."

Prejsť na celý článok

Hodnotenie Testovania 5 v roku 2013 so zameraním na Test zo slovenského jazyka a literatúry

hodnotenie-testovania-5-v-roku-2013-so-zameranim-na-test-zo-slovenskeho-jazyka-a-literatury

Považujem za správne a veľmi užitočné testovať výstupné vedomosti žiakov na konci jednotlivých stupňov nášho vzdelávacieho systému. Je to užitočné nielen pre žiakov, ale aj pre učiteľov, ktorí môžu týmto spôsobom získať určitú spätnú väzbu o svojej práci. Najdôležitejšie pri tvorbe týchto testov je však to, aby vychádzali z obsahu učiva. Niekedy mám však pocit, že autori testov sa naopak snažia vplývať na to, čo by mali učitelia v škole učiť. Deje sa to najmä v súvislosti s tým, že do testov zo SJL sa už roky dostáva množstvo úloh na čítanie s porozumením, aj keď samotní zamestnanci NÚCEM-u tvrdia, že čítanie s porozumením nie je výhradnou problematikou predmetu slovenský jazyk a literatúra, ale malo by sa precvičovať aj v iných predmetoch. Ale poďme pekne postupne.  

Prejsť na celý článok

Prečo slovenskí žiaci dosahujú v medzinárodných meraniach slabé výsledky a niekoľko návrhov na riešenia

preco-slovenski-ziaci-dosahuju-v-medzinarodnych-meraniach-slabe-vysledky-a-niekolko-navrhov-na-riesenia

Spoločné vyhlásenie NŠO, SKU a iniciatívy „Peniaze do škôl“.

Prejsť na celý článok

Valné zhromaždenie Slovenskej komory učiteľov

valne-zhromazdenie-slovenskej-komory-ucitelov

Vážení kolegovia, priatelia,

srdečne vás pozývame na valné zhromaždenie SKU dňa 7.12.2013 o 13.00h. v sídle SKU v priestoroch Základnej školy, Ružová dolina 29 v Bratislave.

Program:

1. Úvodný príhovor prezidentky SKU 

2. Voľba predsedajúceho a výkonnej riaditeľky za Banskobystrický kraj /p. Dudáš/

3. Mobbing/bossing na pracovisku /p. Barancová/

4. Súčasné problémy v školstve a iniciatíva Učiteľ 2020 / p. Boledovič/

5. Správa o činnosti SKU v jednotlivých regiónoch /p. Sopko + výkonní riaditelia/

6. Správa o hospodárení

7. Rôzne

8. Úlohy 

9. Záver

 

Oznam k zákonu o získavaní kreditov učiteľmi

oznam-k-zakonu-o-ziskavani-kreditov-ucitelmi

Slovenská komora učiteľov upozorňuje všetkých pedagogických a odborných zamestnancov, že už dlhšiu dobu sú v médiách prezentované nesprávne informácie, podľa ktorých vraj môžu vďaka novele zákona 317/2009 od 1. 11. 2013 získavať učitelia kredity len v štátnych organizáciách. NIE JE TO PRAVDA!!! Novinári si neprečítali poriadne návrh novely ani samotný zákon, ktorý je už v platnosti. Jasne o tom hovorí zákon 317/2009 §35 ods. 2: Poskytovateľom (kontinuálneho vzdelávania) môže byť

a) škola alebo školské zariadenie podľa osobitného predpisu,

b) vysoká škola,

c) organizácia zriadená ministerstvom na zabezpečenie alebo plnenie úloh v oblasti kontinuálneho vzdelávania,

d) vzdelávacia organizácia iného ústredného orgánu štátnej správy podľa osobitného predpisu,

e) cirkev alebo náboženská spoločnosť, alebo iná právnická osoba, ktorá má v predmete činnosti vzdelávanie.

Najdôležitejšie je samozrejme písmeno „e“. Tento bod sa nijako nezmenil a od začiatku nebola jeho zmena plánovaná. Čiže naďalej budú môcť poskytovať kreditové vzdelávania nielen štátne organizácie, ale aj neštátne (odborári, súkromníci, cirkev, neziskovky atď.).

Detská kresba, začiatky písania a ergonomické písacie pomôcky

detska-kresba-zaciatky-pisania-a-ergonomicke-pisacie-pomocky

Vážená pani učiteľka, vážený pán učiteľ,
srdečne Vás pozývame na pracovné, priateľské stretnutie „Detská kresba, začiatky písania a ergonomické písacie pomôcky", ktoré pre Vás pripravila spoločnosť STABILO International GmbH v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom v Bratislave a časopisom Pán UČITEĽ. 
Stretnutie bude mať medzinárodný konferenčný charakter. 

Pozvánka na stiahnutie

Čo je choré na slovenských zdravotných odvodoch?

co-je-chore-na-slovenskych-zdravotnych-odvodoch

Platy slovenských učiteľov hlboko zaostávajú za platmi ich kolegov zo susedných krajín. Oproti slovinským pedagógom na svojich výplatných páskach dostávajú menej o dve tretiny, oproti maďarským, či českým učiteľom asi o tretinu a oproti poľským asi o polovicu.  Takéto nelichotivé prven­stvo v štatistike OECD nie je žiadnym prekvapením, pretože platy sa už dlho na rozdiel od susedných štátov dlho nezvyšovali. Slovensko má pritom najvyššiu produktivitu práce v rámci 
postkomunistických krajín EÚ. Tá predstavovala za rok 2012 81 % priemeru EÚ 27 a bola o 8 % vyššia ako v ČR.  Konsolidovať verejné financie na úkor zmrazovania platov učiteľov nemajú odvahu ani v štátoch, ktoré sú z pohľadu rozpočtových dier na tom horšie ako naša ekonomika. Dobre si totiž uvedomujú, že nízke  mzdové ohodnotenie pedagógov zvyšuje opodstatnenosť sloganu jednej slovenskej finančnej skupiny: „Bohatých robí ľudí to, čo robia po práci." Učitelia sú u nás dlhodobo obeťami politikov, ktorí cez prizmu potrebných úsporných opatrení nedokážu  siahnuť na rodinné prídavky bohatým, ale dokážu presvedčiť začínajúcich učiteľov, aby sa uspokojili s päťsto eurami hrubého na výplatných páskach. Slovensko nielenže dáva učiteľom málo, ale od nich berie najviac
za potraviny. Čím menšiu výplatu ľudia dostávajú, tým viac percent z ich čistého rodinného príjmu predstavujú výdavky na potraviny. Tie sú v rámci štátov V4 u nás najdrahšie, k čomu nemalo mierou prispieva aj najvyššia DPH v EÚ, ktorou sú zaťažené. (Poľsko 7 % DPH na potraviny, ČR 15 %, Rakúsko 10 %) 

Prejsť na celý článok

Stránkovanie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 [13] 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko