ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Archív článkov

Stránkovanie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Dve koncepcie výchovy a vzdelávania

dve-koncepcie-vychovy-a-vzdelavania

Možno ste už zaznamenali Otvorený list Vláde SR – návrh Koncepcie výchovy a vzdelávania, ktorý reagoval na novú Koncepciu výchovy a vzdelávania od Ministerstva školstva. Bol už aj na medzirezortnom pripomienkovaní a možno ste čítali o nej pomerne výstižný článok Ericha Mistrika na jeho blogu. Vyjadril jednoducho a jasne to, čo napadne človeka, ktorý z očakávaním otvorí tento dokument, ktorý si môžete pozriež priamo ďalej i v článku. Stratil sa v ňom.

Určite ste ale aj zaznamenali, že existuje aj iná koncepcia, ktorú vypracovali externé poradkyne štátneho tajomníka J. Ivanča - Štart k novej kvalite vzdelávania. Rozmanitosť vzdelávacích ciest v regionálnom školstve. Pre porovnanie si obe dokumenty prezrite tu na jednom mieste a v komentároch sa k nim môžete vyjadriť. Za SKU však môžeme povedať, že sa plne stotožňujeme s komentárom Vla­dimíra Burjana - V situácii, kedy medzi najvážnejšie problémy nášho školstva patrí preregulovanosť, centralistické, direktívne a neskutočne byrokratické riadenie, nie je možné zabezpečiť nápravu týchto problémov 32-stranovým zoznamom stoviek legislatívnych a organizačných opatrení, v ktorom najčastejšími slovami sú „pôsobnosť, absencia, finančné prostriedky, mechanizmus, právna úprava, ustanoviť, zamedziť, prijať opatrenie, schvaľovať, definovať, vymenovať…"

Prejsť na celý článok

Ako zmení inflácia a platenie odvodov čisté príjmy v školstve?

ako-zmeni-inflacia-a-platenie-odvodov-ciste-prijmy-v-skolstve

Priemerná mzda učiteľov (okrem vysokých škôl) predstavuje v súčasnosti asi 530 eur. Nízke mzdové ohodnotenie pedagogických pracovníkov sa na Slovensku stalo už tradíciou. Očakávať zlepšenie odmeňovania v budúcom roku tiež nie je príliš reálne, pretože Slovensko sa v posledných rokoch začalo príliš zadlžovať a na úrokoch tento rok zaplatí až 1,8 % HDP. Obeťami deravých verejných financií sú v každej ekonomike obvykle pracovníci v školstve a zdravotníctve. Slovensko v tomto nie je žiadnou výnimkou.

Prejsť na celý článok

Podpora pripomienky

podpora-pripomienky Hromadnú pripomienku k novele zákona 317/2009 podporilo k 5. 6. 2011 870 ľudí.

Dňa 26. 5. 2011 bola na Portáli právnych predpisov podaná Hromadná pripomienka pedagogických a odborných zamestnancov k novele zákona č. 317/2009 Z.z. Na tomto portáli je tiež uvedená informácia, že na hromadné pripomienky sa prihliada v prípade, že ich podporí aspoň 500 ľudí. V termíne od 26. 5. 2011 do 5. 6. 2011 sa podarilo získať nasledujúce množstvo podporovateľov:

  1. Na stránke Portálu právnych predpisov – 172 podporovateľov
  2. Podpisové hárky s vyššie spomínanou hromadnou pripomienkou – 436 podporovateľov
  3. Na stránke www.changenet.sk – 262 podporovateľov

Keď teda spočítame všetkých podporovateľov, dostaneme sa k číslu 870, čo vysoko prevyšuje hranicu potrebnú na to, aby na pripomienku museli kompetentní prihliadať. Dúfam, že názory učiteľov, ktorých sa tento zákon týka, im nezostanú ľahostajné. Tieto informácie aj s naskenovanými podpisovými hárkami sme 5. 6. 2011 zaslali mailom ministrovi školstva.

Ďakujem všetkým, ktorí sa pod pripomienku podpísali alebo za ňu hlasovali.

Mgr. Ivan Dudáš

Hromadná pripomienka pedagogických a odborných zamestnancov k novele zákona č. 317/2009 Z. z.

hromadna-pripomienka-pedagogickych-a-odbornych-zamestnancov-k-novele-zakona-c-317-2009-z-z

Dňa 17. 5. 2011 sa dostal návrh novely zákona 317/2009 Z.z. do medzirezortného pripomienkového konania. Keďže návrh novely obsahuje aj zmeny, ktoré žiadame vypustiť, rozhodli sme sa podať hromadnú pripomienku k návrhu novely. Pozorne si prečítajte text hromadnej pripomienky a postup ako sa dá podporiť. POZOR – je potrebné ju podporiť do 6. júna 2011!
Pripomienka sa už dá podporiť i na linku http://www.changenet.sk/?… (je to určené pre tých, ktorí ju ešte nepodporili cez Portál právnych predpisov alebo tam mali problémy s registráciou. Poprosíme – dajte to vedieť čo najviac ľuďom!

Prejsť na celý článok

Podporné stanovisko k petícii za zvýšenie finančných prostriedkov na platy učiteľov

podporne-stanovisko-k-peticii-za-zvysenie-financnych-prostriedkov-na-platy-ucitelov

Oficiálne stanovisko SKU k petícii:

„Slovenská komora učiteľov oficiálne podporuje a vyzýva svojich členov a sympatizantov k podpisu petície za zvýšenie finančných prostriedkov na platy učiteľov.“

Prejsť na celý článok

Správa o činnosti zástupcov SKU v expertnej pracovnej skupine, ktorá sa zaoberá návrhom novely zákona 317/2009

sprava-o-cinnosti-zastupcov-sku-v-expertnej-pracovnej-skupine-ktora-sa-zaobera-navrhom-novely-zakona-317-2009

Slovenská komora učiteľov má svoje zastúpenie v expertnej pracovnej skupine, ktorá bola zriadená MŠVVaŠ a zameriava sa na pedagogických a odborných zamestnancov. Pracovná skupina vznikla v novembri 2010 a zatiaľ sa zišla dvakrát. Prvé stretnutie sa konalo 17. 1. 2011 a SKU na ňom zastupovala PaedDr. Mária Barancová. Druhé bolo 5. 5. 2011 a SKU na ňom zastupoval Mgr. Ivan Dudáš. Hlavným cieľom týchto stretnutí bola diskusia k novele zákona 317/2009. Dňa 17. 5. 2011 dalo MŠVVaŠ návrh novely zákona do medzirezortného pripomienkového konania, čím ju vlastne sprístupnilo širokej verejnosti. Keďže som sám nevedel, či naše ďalšie návrhy zapracuje ministerstvo do konečného návrhu novely, nemohol som verejne reagovať na jej znenie skôr.

Prejsť na celý článok

Čo ďalej so Štátnym vzdelávacím programom (M. Kríž)

co-dalej-so-statnym-vzdelavacim-programom-m-kriz

Pozrite si prednášku M. Kríža, námestníka ŠPU, ktorá odznela na konferencii v Poprade a týkala sa zásadám zmien, ktoré by chcel presadiť v Štátnom vzdelávacom programe.

Náčrt výskumu "Názory učiteľov na Testovanie 9"

nacrt-vyskumu-nazory-ucitelov-na-testovanie-9

Zdôvodnenie

Testovanie 9 opätovne aj v tomto roku vyvolalo polemiku medzi učiteľmi i v širšej verejnosti ohľadom zmyslu a vhodnosti tohto druhu testovania. Hoci impulzom pre vznik polemiky bývajú konkrétne problémy či pochybenia, názory učiteľov často poukazujú na širšie problémy spojené s koncipovaním testov a ich úlohou vo vzdelávacom procese, vo vzťahu k prijímacím pohovorom na stredné školy alebo ich náročnosťou. Výsledkom je opakované spochybňovanie opodstatnenosti a vážnosti Testovania 9. Považujeme preto za dôležité uskutočniť výskum, ktorý poskytne systematický prehľad o názoroch učiteľov na Testovanie 9, pričom nebude plniť len úlohu „nástroja vypočutia“ učiteľov, ale poskytne aj určité podklady pre prípadné prehodnotenie koncepcie Testovania 9.

Z tohto dôvodu sa SKU rozhodla konštruktívne pristupovať k vzniknutým odborným problémom a iniciovala sociologický výskum o názoroch učiteľov na Testovanie 9.

Prejsť na celý článok

Stránkovanie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 [29] 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko