ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Archív článkov

Stránkovanie
1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Ku Dňu učiteľov

ku-dnu-ucitelov

Vážené kolegyne a kolegovia,

 

pri príležitosti Dňa učiteľov chceme vyzdvihnúť presvedčenie, že povolanie učiteľa je kľúčové pre charakter celej spoločnosti. 

Úprimne by sme Vám najradšej zo srdca vyjadrili tradičné želanie spočívajúce v zdraví a spokojnosti. Avšak situácia, v ktorej dnes vykonávame našu prácu, nás vedie aj k inému, aktuálnejšiemu blahoželaniu. 

Prajeme Vám, aby ste mohli svoju prácu vykonávať ako jedinú, aby Vám existenčné podmienky umožňovali zakladať si rodiny, slušne bývať vo vlastnom a nie prenajatom byte, a aby ste nemuseli neustále bojovať o slobodu pri výkone každodennej práce. Želáme Vám, aby vo Vás systém fungovania nášho školstva neudupal nadšenie a chuť odovzdávať našim deťom, žiakom a študentom to najlepšie. Prajeme Vám, aby Vaše poslanie, aj napriek ignorácii mocných tejto krajiny, bolo pre Vás aj naďalej srdcovou záležitosťou. 

V rámci správnej rady a manažmentu SKU sa budeme snažiť robiť, čo bude v našich silách, aby sa úcta k učiteľskému povolaniu stala realitou našej krajiny. 

 

V mene správnej rady a manažmentu SKU Vladimír Crmoman

 

 

Participácia v školách

participacia-v-skolach

Školstvo stojí na rázcestí dvoch paradigiem, paradigmy D – direktivizmu, taylorizácie práce učiteľov, výborných žiakov a študentov, podriadenie sa nositeľom moci, reštriktívnych opatrení, sústavnej kontroly, tyranie chyby, a paradigmy S - slobody, dôvery, budovania úspechu pre každé dieťa, objavovania skrytých potencionalít, rešpektovania ľudských a detských práv, slobodného názoru a omylu ako posunu v myslení a konaní, vytvárania participujúcej komunity spojenej so službou.

Prejsť na celý článok

Učitelia v montérkach

ucitelia-v-monterkach

Platy slovenských učiteľov hlboko zaostávajú za platmi ich kolegov zo susedných krajín. Oproti slovinským pedagógom na svojich výplatných páskach dostávajú menej o dve tretiny, oproti maďarským, či českým učiteľom asi o tretinu a oproti poľským asi o polovicu. Takéto nelichotivé prvenstvo v štatistike OECD nie je žiadnym prekvapením, pretože platy sa už dlho na rozdiel od susedných štátov radikálne nezvyšovali. Rakúski školskí odborári majú v týchto dňoch tiež plné ruky práce. V tridsiatom kole vyjednávania(!) sa im podarilo dosiahnuť, aby nástupný plat učiteľa v regionálnom školstve stúpol na 2420 €! Z uvedených údajov je jasné, ako si naša spoločnosť váži ľudí, ktorí sa venujú vzdelávaniu mladej generácie.

Prejsť na celý článok

Stanovisko k vyhláseniam o politizácii SKU

stanovisko-k-vyhlaseniam-o-politizacii-sku

Po dlhých rokoch stagnácie počas všetkých slovenských vlád sa školstvo ocitlo v „krízovom režime“, ktorý zasahuje to najdôležitejšie pre budúcnosť rozvoja krajiny – vzdelanie ako celospoločenskú hodnota.

SKU vytrvalo obhajuje záujmy pedagogických a odborných zamestnancov v školstve a upozorňuje na všetky neriešené problémy, čo bolo aj cieľom výzvy vláde SR. SKU je odbornou platformou učiteľov, chceme si zachovať status profesionality, preto neorganizujeme štrajky, ale podporujeme kampane a iniciatívy, smerujúce k dôstojnejšiemu postaveniu pedagogických a odborných zamestnancov.

Protesty sú vo vyspelých demokraciách základným ľudským právom a zároveň častým prostriedkom na presadenie svojich požiadaviek. Sú signálom, že určitá skupina ľudí vyčerpala všetky ostatné nástroje. Aj učitelia sa ocitli v kritickej situácii, na ktorú sa od roku 1989 snažili upozorňovať v kontexte budovania našej krajiny a opatrne žiadali o navýšenie financií do školstva a na mzdy na úroveň vyspelých európskych krajín.

Učiteľ ako profesionál nepodporuje násilie, agresivitu, učí prosociálnemu a asertívnemu správaniu. Je potrebné povedať, že učitelia boli k štrajku v roku 2012, vyhlásenému OZ PŠaV, a momentálne aj k avizovanému štrajku Iniciatívou slovenských učiteľov nepriamo donútení. Naše rozhodnutie zaujať postoj ku štrajkom vzniklo ako dôsledok zvyšovania náročnosti pracovných úloh nielen z hľadiska moderných technológií, jazykovej gramotnosti, ale i z celkovej zložitosti ekonomických, finančných, edukačných, výchovných, psychologických a socializačných situácií v školskom prostredí, ale i z dôvodu nepriaznivého rozpočtu pre kapitolu školstva a dlhotrvajúceho veľmi nízkeho spoločensko-ekonomického statusu učiteľa.

Odmietame vyhlásenia o politizácii SKU. Počas piatich rokov existencie SKU svojimi pripomienkami, stanoviskami, rokovaniami s ministerstvom a aktívnou účasťou v rôznych pracovných skupinách SKU vysielala odborné signály v mene učiteľov bez nároku na honorár v dobrej viere posúvať problémy školstva do roviny efektivity. Za krátke obdobie našej existencie a podľa individuálnych možností /všetci členovia sú dobrovoľníci, majú svoje zamestnania/ máme za sebou petície, pripomienkovanie zákonov a štátnych vzdelávacích programov, stanoviská, vyjednávania, osobné stretnutia s ministrami, poukazovanie na krízové a dlhodobé problémy, ktoré trápia učiteľov.

Konštatujeme, že napr. logickou argumentáciou a spoločným konsenzom s exministrom a súčasným predsedom parlamentu p. Pellegrinim sa vytvorili systematizované miesta asistentov učiteľov pre deti so ŠVVP. S terajším ministrom p. Draxlerom sme dospeli k dohode zriadiť úrad na právnu ochranu učiteľov, tzv. ombudsmana. Podporili sme petíciu za zjednotenie školstva vyhláseného OZ PŠaV, participovali sme na výzve OZ PŠaV vláde SR v roku 2013 navýšiť financie do školstva. Je faktom, že platy učiteľov sa navyšovali o 5 % niekoľkokrát, štvrtýkrát o 4 %, ale v celkovom náraste odvodenom z veľmi nízkych tarifných platov učiteľov je to zanedbateľné zvýšenie, ktoré nezodpovedá výzve vláde OZ PŠaV z roku 2013, ktorú podpísalo niekoľko stavovských organizácií v spolupráci s OZ PŠaV.

Našou základnou povinnosťou je oboznamovať verejnosť a vládu s aktuálnou situáciou a problémami v školstve. Výzva vláde SR je apel na odstránenie výrazných a dlhodobých sociálno – ekonomických nerovností v školstve. Budeme sa zapájať do kampaní, podporovať našich kolegov s cieľom získať podporu čo najširšej odbornej a laickej verejnosti.

Sme pripravení pokračovať v konštruktívnej partnerskej komunikácii a spolupráci.

 

Správna rada SKU

Stanovisko SKU k vyjadreniu Pavla Ondeka, predsedu OZ PŠaV

stanovisko-sku-k-vyjadreniu-pavla-ondeka-predsedu-oz-psav

Ing. PaveOndek 
predseda  
Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku 
Vajnorská 1 
815 70 Bratislava 

ondek@ozpsav.sk 

 

Vec:

Dezinformácie v médiách – vysvetlenie  

 

Vážený pán predseda,  

 

v televízii TA 3 dňa 14. 1. 2016 odznelo Vaše vyjadrenie týkajúce sa Slovenskej komory učiteľov: „…za tým je Slovenská komora učiteľov, s ktorou máme podpísanú dohodu o spolupráci, žiaľ, nás neoslovili a odrazu sa táto aktivita objavila“. Informácia, ktorú ste prezentovali, sa nezakladá na pravde. Štrajk organizuje Iniciatíva slovenských učiteľov a SKU sa o nej dozvedela v rov­nakom čase ako odborový zväz. Vyjadrili sme podporu štrajku, pretože štrajkové požiadavky sú aj požiadavkami SKU. Naši členovia sa o zapojení do štrajku rozhodujú sami podobne, ako ste to odporučili aj Vašim členom.  

 

Sme pripravení pokračovať v spolupráci s OZPŠaV v zmysle našich doterajších dohôd. 

 

Pripájame stanovisko SKU k štrajku: http://sku.sk/…strajku.html  

 

 

 

17. 1. 2016                                              Správna rada Slovenskej komory učiteľov 

Stanovisko Slovenskej komory učiteľov k štrajku

stanovisko-slovenskej-komory-ucitelov-k-strajku

Slovenská komora učiteľov ako stavovská organizácia pedagogických a odborných zamestnancov dlhodobo poukazuje na závažné problémy v školstve a vyzýva vládu SR k ich riešeniu, naposledy vo Výzve SKU vláde SR z októbra 2015. Akceptovanie týchto požiadaviek považuje SKU za krok, ktorým by vláda SR prejavila skutočný záujem o ozdravenie a skvalitnenie slovenského školstva a podstatné zlepšenie postavenia učiteľov v spoločnosti, preto podporuje Iniciatívu slovenských učiteľov v štrajkovej pohotovosti a v štrajku. SKU zároveň rešpektuje slobodné rozhodnutie každého svojho člena zúčastniť sa štrajku a ďalších aktivít smerujúcich k zlepšeniu ekonomického a spoločenského postavenia pedagogických a odborných zamestnancov v spoločnosti.

 

16. 1. 2015 Správna rada Slovenskej komory učiteľov

 

 

Valné zhromaždenie - pozvánka

valne-zhromazdenie-pozvanka

(kliknutím na obrázok sa Vám otvorí pozvánka) 

Valné zhromaždenie sa uskutoční na

Základnej škole SNP 1484

SNP 1484/143

Považská Bystrica

Správa o výsledkoch prieskumu zameraného na zmapovanie situácie ohľadom financovania škôl a školských zariadení cez originálne kompetencie

sprava-o-vysledkoch-prieskumu-zameraneho-na-zmapovanie-situacie-ohladom-financovania-skol-a-skolskych-zariadeni-cez-originalne-kompetencie

Slovenská komora učiteľov zrealizovala v období marec – október 2015 v školách a školských zariadeniach prieskum zameraný na zmapovanie situácie ohľadom financovania cez originálne kompetencie, ako aj iných kompetencií zriaďovateľov, ktoré vyplynuli z decentralizácie školstva. Druhé uvedené sme vyhodnotili a zverejnili ešte v júni, kedy sa rozhodovalo o legislatívnych zmenách, ku ktorým mal prieskum čo povedať. Správu z tejto časti, ako aj metodiku uskutočnenia celého prieskumu, je možné pozrieť v nasledujúcom linku: http://www.sku.sk/…kolstva.html#… 

Prejsť na celý článok

Stránkovanie
1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko