ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Najdôležitejšie zmeny v zákone 317/2009 o pedagogických a odborných zamestnancoch

Najdôležitejšie zmeny v zákone 317/2009  o pedagogických a odborných zamestnancoch

7. novembra 2011 podpísal prezident Novelu zákon 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a tým spečatil prijatie tohto zákona. Ten začne platiť 1. 1. 2012. Preto som sa rozhodol vypísať  najdôležitejšie zmeny, ktoré sa nás dotknú. Ak by ste si chceli pozrieť kompletné znenie novely,prečítajte si tento článok, kde nájdete online kompletbé znenie novely a vypísané najdôležitejšie zmeny.

Zákon 317/2009 - konečná novela

1. Platové tarify sa zvýšia nasledovným spôsobom:

Stupnica platových taríf od 1. 1. 2012
Platová trieda Pracovná trieda Zvýšenie platovej tarify
6 1 7,00 €
2 7,50 €
7 1 8,00 €
2 8,50 €
8 1 8,50 €
2 9,50 €
9 1 9,50 €
2 10,50 €
10 1 10,50 €
2 11,50 €
11 1 41,00 €
2 42,00 €
12 1 58,00 €
2 60,00 €


2. Kredity budú platiť navždy a nie iba 7 rokov (Platí od 1. januára 2013). POZOR!!! Ak absolvujete 1. alebo 2. atestáciu, kredity, ktoré ste použili na jej získanie, strácajú platnosť. Toto bolo už v starej verzii zákona a ostalo to v zákone aj naďalej.
3. Tí, ktorí obhájili rigoróznu prácu, absolvovali rozširujúce štúdium alebo získali štátnu jazykovú skúšku, ale k 31. 10. 2009 nemali 5 rokov praxe, a preto nezískali náhradu 1. atestácie, môžu požiadať o vykonanie 1. atestácie do 31. 12. 2012 bez toho, aby zháňali kredity. Podmienkou však je, aby k 31. 12. 2011 mali 5 rokov praxe.
4. Odborní zamestnanci, ktorí do 31. októbra 2009 získali rigoróznu skúšku a mali k tomuto termínu 5 rokov praxe, získajú náhradu 1. atestácie.
5. Za rigoróznu skúšku a štátnu jazykovú skúšku získajú pedagogickí aj odborní zamestnanci po troch rokoch praxe 60 kreditov. Podmienkou je, že do 31. 12. 2011 im za ne nebola (nebude) priznaná 1. atestácia. Osvedčenie o získaní kreditov vydáva riaditeľ školy.
6. Za rozširujúce štúdium získajú pedagogickí zamestnanci po troch rokoch praxe 60 kreditov. Podmienkou je, že do 31. 12. 2011 im zaň nebola (nebude) priznaná 1. atestácia.Osvedčenie o získaní kreditov vydáva riaditeľ školy.
7. Kredity sa pridelia aj za štúdium v zahraničí, ktoré súvisí s učiteľstvom. Prideľuje ich akreditačná rada, ktorá musí rozhodnúť najneskôr do 90 dní od podania žiadosti o pridelenie kreditov.
8. Kredity sa pridelia aj za rôzne tvorivé aktivity (autorstvo učebných pomôcok). Kredity za tvorivé aktivity priznáva riaditeľ školy a nie akreditačná rada. Za tvorivé aktivity môže riaditeľ priznať maximálne 30 kreditov za 7 rokov každému zamestnancovi.
9. Kredity pre riaditeľov za rigoróznu skúšku, štátnu jazykovú skúšku, rozširujúce štúdium a tvorivé aktivity priznáva zriaďovateľ.
10. Veľký doktorát (3. stupeň vysokoškolského vzdelania) bude po troch rokoch praxe náhradou 1. atestácie.
11. Do kariérového stupňa pedagogický (odborný) zamestnanec s 2. atestáciou sa zaradí iba ten, kto bol zaradený do kariérového stupňa pedagogický (odborný) zamestnanec s 1. atestáciou.
12. Začínajúci učitelia získajú príplatok 6 % k tarifnému platu.
13. Kredity budú môcť zbierať iba tí, ktorí majú minimálne 6 mesiacov praxe.
14. Akým spôsobom prebehne ukončenie adaptačného vzdelávania začínajúcich učiteľov, je na rozhodnutí riaditeľa školy.
15. Získavať kredity na základe overovania kompetencií budú môcť iba učitelia, ktorí majú minimálne 3 roky praxe.
16. Začínajúci odborný zamestnanec bude zaradený do kariérového stupňa samostatný odborný zamestnanec (10. platová trieda) aj v prípade, že „vykonával odbornú činnosť obdobného druhu a typu v rozsahu najmenej dva roky v školskom zariadení alebo na vysokej škole, ak tak rozhodne riaditeľ školy".
17. Uvádzajúcim učiteľom na neplnoorganizovanej škole môže byť aj učiteľ kontinuálneho vzdelávania z najbližšieho MPC.
18. Uvádzajúcim učiteľom môže byť do konca roka 2016 aj učiteľ bez 1. atestácie. Musí mať minimálne 5 rokov praxe.
19. Ak učiteľ učí v triede ZŠ, v ktorej je minimálne 30 % individuálne začlenených žiakov, žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo žiakov so zdravotným znevýhodnením a v takejto triede nie je asistent učiteľa, má nárok na príplatok. 30 % sa nepočíta z reálneho počtu žiakov v triede, ale z celkového maximálneho počtu žiakov (napr. na 2. stupni ZŠ je to 28 žiakov). Výšku príplatku určuje zamestnávateľ podľa vnútorného predpisu školy.
20. Atestačná práca nemusí mať výhradne písomnú podobu.
21. Riaditeľ školy bude mať právo nepriznať kreditový príplatok.
22. Ak riaditeľ neprizná kreditový príplatok, musí o tom vystaviť písomné vyjadrenie s odôvodnením.
23. Proti nepriznaniu kreditov riaditeľom alebo zriaďovateľom sa môžu učitelia odvolať do 15 dní na príslušnom krajskom školskom úrade. Sťažnosť musí byť vybavená do 60 (resp. 90) dní.
24. Proti nepriznaniu kreditov poskytovateľom vzdelávania alebo akreditačnou radou sa môžu učitelia odvolať do 15 dní na ministerstve školstva. Sťažnosť musí byť vybavená do 60 (resp. 90) dní.
25. Riaditeľ musí zverejniť na verejne prístupnom mieste informácie o tom, komu priznal kredity, za čo ich priznal a koľko ich priznal.
26. Funkčné inovačné vzdelávanie bude platiť sedem rokov a nie päť rokov.
27. Školy musia zverejniť voľné pracovné miesta na svojej internetovej stránke.
28. Funkčné vzdelávanie bude môcť poskytovať aj cirkev, náboženská spoločnosť alebo súkromná spoločnosť.
29. Platy učiteľov súkromných škôl budú môcť byť upravené podľa vnútornej smernice školy.
30. Výška poplatkov v nasledujúcich zariadeniach už nebude limitovaná: v materskej škole, umeleckej škole, jazykovej škole, školskom klube, školských strediskách záujmovej činnosti, CVČ, školských internátoch a školskej jedálni, ktorých zriaďovateľmi sú obce alebo VÚC.
31. Zrušili sa maximálne počty žiakov v triedach.
32. Kvalifikačné vzdelávanie vypadáva zo systému kontinuálneho vzdelávania a nahrádza ho rozširujúce štúdium, za ktoré bude možné získať 60 kreditov.
33. Uľahčuje sa možnosť odobratia akreditácie programom kontinuálneho vzdelávania, ktoré porušujú dohodnuté podmienky.
34. Umožňuje sa väčšia miera kontroly programov kontinuálneho vzdelávania zo strany ministerstva.
35. Centrálny register zamestnancov školstva bude oveľa podrobnejší.

Mgr. Ivan Dudáš
viceprezident SKU

 Dátum pridaniaPiatok, 11. November, 2011 @06:05
Autoradmin
Kategórie
Nálepky,
Komentované106x
Prečítané125 886x
Hodnotenie článku66% (20x)

Podobné články

Súbežné články

Opiner Friends Digg del.icio.us Live Google Technorati Spurl Vybrali.sme.sk Mojelinky.sk Vytlačiť túto stránku Odoslať emailom


Komentáre

1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Mária napísal:

Prajem Vám pekný deň, môj problém je nasledujúci:
Som absolventkou II. stupňa VŠ v študijnom odbore učiteľstvo technických odborných predmetov,absol­vovala I. kvalifikačnú skúšku nadväzujúcu na predmet ADK – 21. 09. 2009. V školskom roku 2009/2010 som ukončila rozširujúce pedagogické štúdium administratívy a korešpondencie v zmysle § 9 ods. 2 písm. b) vyhlášky MŠ SR č. 42/1996 Z.. o ďalšom vzdelávaní pedagogických pracovníkov, ukončila 28.6.2010. ab­solvovala som a ukončila 2 programy kontinuálneho vzdelávania, čiže mám 60 kreditov.
Novela zákona 317/2009 nie je jednoznačná.
Mám záujem o 2. atestáciu – vzťahuje sa § 61a ods. 5 aj na mňa? Mám záujem o preplácanie 12 % príplatku.
Mám možnosť získať aj 60 kreditov?
Ako ďalej postupovať? Kedy sa mám prihlásiť na 2. atestáciu, aby som nestratila kredity a platili čo najdlhšie? Viem, že prípravné obdobie a 30 kreditov, alebo 60 kreditov bez prípravného obdobia a možnosť prihlásiť sa do konca t.r. a odovzdať aj 2 exemplároch prácu.
Prajem veľa trpezlivosti pri otázkach, ktoré sa budú sypať ako mak.
Pekný deň Mária Pj.

Ivan_Dudáš napísal:

Odpoveď pre Mária:
Dobrý deň. Nepoznám všetky druhy rozširujúceho štúdia. Na základe Vášho príspevku to vyzerá tak, že ste získali kvalifikáciu na ďalší predmet (ide o predmet administratíva a korešpondencia). Ak je to tak, máte právo na 60 kreditov za toto štúdium, pretože ste zaň nezískali náhradu atestácie. Možno by som si na Vašom mieste pre istotu pozrel v novele zákona bod 5, ktorým pribúda nový §8a. Ak sa v tomto bode nájdete, určite máte právo na 60 kreditov. Je mi ľúto, že Vám nedokážem odpovedať so 100%-tnou presnosťou právnika, ale nemám právnické vzdelanie, len interpretujem to, čom sa dočítal v zákone a pochopil sedliackym (učiteľským) rozumom :)
Pri práci na 2. atestácii, by som na Vašom mieste postupoval nasledovne: Prihlásil by som sa na predatestačné vzdelávanie pre 2. atestáciu. Podľa informácií z MPC v Prešove sa takéto vzdelávania otvoria na jar. Ale keď tam budete mať prihlášku už teraz, nič sa nestane. Je to jediná prihláška, ktorú MPC vyžaduje podpísať a dokonca aj opečiatkovať od riaditeľa školy. Po absolvovaní predatestačného vzdelávania by som požiadal o konzultanta na MPC k atestačnej práci. Vypracoval by som atestačnú prácu a prihlásil by som sa na atestačnú skúšku. Ak by som ju obhájil, postúpil by som do 12. triedy a zostali by mi kredity aj na kreditový príplatok. Ak Vám riaditeľ uzná 60 kreditov za rozširujúce štúdium a už dnes máte 60 kreditov, tak Vám po týchto mojich radách zostane 90 kreditov. Na kreditový príplatok sa dá využiť iba 60. V takomto prípade získate 12% k tarifnému platu. Ak by nastala situácia, že Vám riaditeľ pridelí 60 kreditov (čiže dohromady ich budete mať 120), môžete ísť na atestáciu aj bez predatestačného vzdelávania. Stále Vám po absolvovaní 2. atestácie zostane zo 120 kreditov 60 kreditov. Dúfam, že som to priveľmi neskomplikoval, ale kredity naozaj nie sú jednoduché.

Ivan_Dudáš napísal:

Odpoveď pre Eva:
Ak sa chcete prihlásiť na rigorózne štúdium, nepotrebujete na to kredity.
Po absolvovaní rozširujúceho štúdia získate po troch rokoch praxe 60 kreditov.
Keď budete na materskej, nepotrebujete súhlas riaditeľa školy na to, aby ste mohli zbierať kredity. Nepotrebujete ho ani vtedy, keď na materskej nie ste. Problém je v tom, že od 1. 1. 2012 bude mať riaditeľ v takomto prípade neuznať kreditový príplatok a vyhovoriť sa na to, že Vás na vzdelávanie nepustil alebo s ním nesúhlasil… V takomto prípade bude pre Vás ťažšie sťažovať sa na KŠÚ. Kredity však budete môcť využiť na získanie atestácie.

Beáta napísal:

Dobrý deň, absolvovala som rozširujúce štúdium učiteľstvo pre špeciálne školy v špecializácii-pedagogika mentálne postihnutých. Štúdium som začala študovať v septembri 2007 a ukončila 25.8.2009 a získala som vysvedčenie o rozšírení pedagogickej spôsobilosti. Za štúdium som nezískala kredity ani náhradu 1. kvalifikačnej skúšky, keďže tú som vykonala už niekoľko rokov predtým. Mám nárok žiadať riaditeľa školy o priznanie 60 kreditov, ktoré by som chcela použiť na 2. atestáciu? Mám 15 rokov praxe. Ďakujem za odpoveď.

Ivan_Dudáš napísal:

Odpoveď pre Beáta:
Podľa Vami uvedených informácií máte právo na 60 kreditov od 1. 1. 2012.

Terézia napísal:

Dobrý deň, ak 7. 12. 2011 budem mať nazbieraných 60 kreditov, musí mi riaditeľ škol.zariadenia uznať kredity na účely vyplácania kreditového príplatku ? Ďakujem za odpoveď.

Miroslava napísal:

Dobrý deň,absolvovala som rozširujúce štúdium špeciálna pedagogika – poradenstvo. Štúdium som začala študovať v septembri 2006 a ukončila v roku 2008 a získala som vysvedčenie o rozšírení pedagogickej spôsobilosti. Za štúdium som nezískala kredity ( keďže v tom čase ešte neboli ),ani náhradu 1. kvalifikačnej skúšky, keďže tú som vykonala už niekoľko rokov predtým a mám aj druhú kvalifikačnú skúšku. Mám nárok žiadať riaditeľa školy o priznanie 60 kreditov. Som ale učiteľkou pre 1. stupeň, mám 13 rokov praxe a zatiaľ som v oblasti špeciálnej pedagogiky nepracovala a nie som ani v pozícii- špeciálny pedagóg na škole.

zuzannenka napísal:

Otazky k 1. atestacnej prace, co by bolo lepsie , ako vyuzit kredity spolu s tymi z rigoroznej prace?

Toto su fakty:

mam 4 a pol roka pedagogickej prace praxe – 5 bude v auguste (bola som 6 rokov na materskej)

aprobacia matematika-biologia koniec -statnica 2000

v roku 2002 rigorozna praca

Statna skuska z Francuzstiny – Jazykova skola Zilina 2.maja 2007

DALF z francuzstiny – uroven C1 2007 medzinarodny certifikat

Program celozivotneho vzdelavania COMENIUS – dalsie vzdelavanie pedagogickych pracovnikov 28.1. 2001 – dvoj tyzdnovy studijno-metodicky pobyyt v Anglicku – leto 2011

Chcela by som sa Vas spytat, co robit.

Podla novely zakona mala by som mat narok od januara na 60 kreditov za Rigoroznu skusku.

Dnes som ziskala 10 kreditov a tak za skolenia mam 30 kreditov.

Z predchadzajucich udajov by som podla novely mala dostat aj nejake kredity za statnu skusku z francuzstiny a dokonca aj za program Comenius, co je na tom pravda?

Ako si teda dorobit 1. atestaciu, ked este nemam 5. rokov? Mozem o nu poziadat napr. v januari, pouzit 30 kreditov?

Mozem ucit teoreticky cudzi jazyk aj na plny uvazok?

Dakujem Vam pekne za odpoved, lebo je to dost komplikovane to vsetko sledovat a spravne porozumiet.

Dakujem

Zuzana

Jana Liškova napísal:

Dobry den, chcem sa opytat jednu otazku, tykajucu sa kvalifikacneho vzdelavania.
Pracujem v specialnej MS so ZS pre deti s NKS. Studujem kvalifikacne vzdelavanie odbor: specialna pg- poradenstvo, co je pre pg. zamestnancov no i odbornych zamestnancov.
V aprily vodchadzam na matersku dovolenku. Chcem sa opytat ze ak nastupim na matersku dovolenku a este nebudem mat 3roky praxe,kedze materska sa do praxe nerata, ci sa mi toto studium uzna ako nahrada 1. kvalifikacnej po nastupe do zamestnania alebo v obdobi ukoncenia studia uz musim mat 3 roky praxe.
Dakujem
Jana Liškova

Viera napísal:

Dobrý deň,
chcem sa informovať, či mám právo získať 60 kreditov a taktiež prihlásiť sa na vykonanie 1. atestácie do 31.12.2012 bez toho, aby som potrebovala kredity.
2.07.2010 som vykonala rigoróznu skúšku. Pán riaditeľ mi za ňu nepriznal 1. atestáciu. K 31. 12. 2011 mám 6,5 roka pedagogickej praxe.

1 [2] 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Vyjadri sa aj ty!

Polia s hviezdičkou sú povinné pre pridanie príspevku.

Vaše meno*


Váš email

Nezobrazuje sa, Gravatar povolený

Váš web


Antispam ochrana*

Text príspevku*

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko