ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Najdôležitejšie zmeny v zákone 317/2009 o pedagogických a odborných zamestnancoch

Najdôležitejšie zmeny v zákone 317/2009  o pedagogických a odborných zamestnancoch

7. novembra 2011 podpísal prezident Novelu zákon 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a tým spečatil prijatie tohto zákona. Ten začne platiť 1. 1. 2012. Preto som sa rozhodol vypísať  najdôležitejšie zmeny, ktoré sa nás dotknú. Ak by ste si chceli pozrieť kompletné znenie novely,prečítajte si tento článok, kde nájdete online kompletbé znenie novely a vypísané najdôležitejšie zmeny.

Zákon 317/2009 - konečná novela

1. Platové tarify sa zvýšia nasledovným spôsobom:

Stupnica platových taríf od 1. 1. 2012
Platová trieda Pracovná trieda Zvýšenie platovej tarify
6 1 7,00 €
2 7,50 €
7 1 8,00 €
2 8,50 €
8 1 8,50 €
2 9,50 €
9 1 9,50 €
2 10,50 €
10 1 10,50 €
2 11,50 €
11 1 41,00 €
2 42,00 €
12 1 58,00 €
2 60,00 €


2. Kredity budú platiť navždy a nie iba 7 rokov (Platí od 1. januára 2013). POZOR!!! Ak absolvujete 1. alebo 2. atestáciu, kredity, ktoré ste použili na jej získanie, strácajú platnosť. Toto bolo už v starej verzii zákona a ostalo to v zákone aj naďalej.
3. Tí, ktorí obhájili rigoróznu prácu, absolvovali rozširujúce štúdium alebo získali štátnu jazykovú skúšku, ale k 31. 10. 2009 nemali 5 rokov praxe, a preto nezískali náhradu 1. atestácie, môžu požiadať o vykonanie 1. atestácie do 31. 12. 2012 bez toho, aby zháňali kredity. Podmienkou však je, aby k 31. 12. 2011 mali 5 rokov praxe.
4. Odborní zamestnanci, ktorí do 31. októbra 2009 získali rigoróznu skúšku a mali k tomuto termínu 5 rokov praxe, získajú náhradu 1. atestácie.
5. Za rigoróznu skúšku a štátnu jazykovú skúšku získajú pedagogickí aj odborní zamestnanci po troch rokoch praxe 60 kreditov. Podmienkou je, že do 31. 12. 2011 im za ne nebola (nebude) priznaná 1. atestácia. Osvedčenie o získaní kreditov vydáva riaditeľ školy.
6. Za rozširujúce štúdium získajú pedagogickí zamestnanci po troch rokoch praxe 60 kreditov. Podmienkou je, že do 31. 12. 2011 im zaň nebola (nebude) priznaná 1. atestácia.Osvedčenie o získaní kreditov vydáva riaditeľ školy.
7. Kredity sa pridelia aj za štúdium v zahraničí, ktoré súvisí s učiteľstvom. Prideľuje ich akreditačná rada, ktorá musí rozhodnúť najneskôr do 90 dní od podania žiadosti o pridelenie kreditov.
8. Kredity sa pridelia aj za rôzne tvorivé aktivity (autorstvo učebných pomôcok). Kredity za tvorivé aktivity priznáva riaditeľ školy a nie akreditačná rada. Za tvorivé aktivity môže riaditeľ priznať maximálne 30 kreditov za 7 rokov každému zamestnancovi.
9. Kredity pre riaditeľov za rigoróznu skúšku, štátnu jazykovú skúšku, rozširujúce štúdium a tvorivé aktivity priznáva zriaďovateľ.
10. Veľký doktorát (3. stupeň vysokoškolského vzdelania) bude po troch rokoch praxe náhradou 1. atestácie.
11. Do kariérového stupňa pedagogický (odborný) zamestnanec s 2. atestáciou sa zaradí iba ten, kto bol zaradený do kariérového stupňa pedagogický (odborný) zamestnanec s 1. atestáciou.
12. Začínajúci učitelia získajú príplatok 6 % k tarifnému platu.
13. Kredity budú môcť zbierať iba tí, ktorí majú minimálne 6 mesiacov praxe.
14. Akým spôsobom prebehne ukončenie adaptačného vzdelávania začínajúcich učiteľov, je na rozhodnutí riaditeľa školy.
15. Získavať kredity na základe overovania kompetencií budú môcť iba učitelia, ktorí majú minimálne 3 roky praxe.
16. Začínajúci odborný zamestnanec bude zaradený do kariérového stupňa samostatný odborný zamestnanec (10. platová trieda) aj v prípade, že „vykonával odbornú činnosť obdobného druhu a typu v rozsahu najmenej dva roky v školskom zariadení alebo na vysokej škole, ak tak rozhodne riaditeľ školy".
17. Uvádzajúcim učiteľom na neplnoorganizovanej škole môže byť aj učiteľ kontinuálneho vzdelávania z najbližšieho MPC.
18. Uvádzajúcim učiteľom môže byť do konca roka 2016 aj učiteľ bez 1. atestácie. Musí mať minimálne 5 rokov praxe.
19. Ak učiteľ učí v triede ZŠ, v ktorej je minimálne 30 % individuálne začlenených žiakov, žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo žiakov so zdravotným znevýhodnením a v takejto triede nie je asistent učiteľa, má nárok na príplatok. 30 % sa nepočíta z reálneho počtu žiakov v triede, ale z celkového maximálneho počtu žiakov (napr. na 2. stupni ZŠ je to 28 žiakov). Výšku príplatku určuje zamestnávateľ podľa vnútorného predpisu školy.
20. Atestačná práca nemusí mať výhradne písomnú podobu.
21. Riaditeľ školy bude mať právo nepriznať kreditový príplatok.
22. Ak riaditeľ neprizná kreditový príplatok, musí o tom vystaviť písomné vyjadrenie s odôvodnením.
23. Proti nepriznaniu kreditov riaditeľom alebo zriaďovateľom sa môžu učitelia odvolať do 15 dní na príslušnom krajskom školskom úrade. Sťažnosť musí byť vybavená do 60 (resp. 90) dní.
24. Proti nepriznaniu kreditov poskytovateľom vzdelávania alebo akreditačnou radou sa môžu učitelia odvolať do 15 dní na ministerstve školstva. Sťažnosť musí byť vybavená do 60 (resp. 90) dní.
25. Riaditeľ musí zverejniť na verejne prístupnom mieste informácie o tom, komu priznal kredity, za čo ich priznal a koľko ich priznal.
26. Funkčné inovačné vzdelávanie bude platiť sedem rokov a nie päť rokov.
27. Školy musia zverejniť voľné pracovné miesta na svojej internetovej stránke.
28. Funkčné vzdelávanie bude môcť poskytovať aj cirkev, náboženská spoločnosť alebo súkromná spoločnosť.
29. Platy učiteľov súkromných škôl budú môcť byť upravené podľa vnútornej smernice školy.
30. Výška poplatkov v nasledujúcich zariadeniach už nebude limitovaná: v materskej škole, umeleckej škole, jazykovej škole, školskom klube, školských strediskách záujmovej činnosti, CVČ, školských internátoch a školskej jedálni, ktorých zriaďovateľmi sú obce alebo VÚC.
31. Zrušili sa maximálne počty žiakov v triedach.
32. Kvalifikačné vzdelávanie vypadáva zo systému kontinuálneho vzdelávania a nahrádza ho rozširujúce štúdium, za ktoré bude možné získať 60 kreditov.
33. Uľahčuje sa možnosť odobratia akreditácie programom kontinuálneho vzdelávania, ktoré porušujú dohodnuté podmienky.
34. Umožňuje sa väčšia miera kontroly programov kontinuálneho vzdelávania zo strany ministerstva.
35. Centrálny register zamestnancov školstva bude oveľa podrobnejší.

Mgr. Ivan Dudáš
viceprezident SKU

 Dátum pridaniaPiatok, 11. November, 2011 @06:05
Autoradmin
Kategórie
Nálepky,
Komentované106x
Prečítané125 890x
Hodnotenie článku66% (20x)

Podobné články

Súbežné články

Opiner Friends Digg del.icio.us Live Google Technorati Spurl Vybrali.sme.sk Mojelinky.sk Vytlačiť túto stránku Odoslať emailom


Komentáre

1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11

katarína napísal:

Dobrý deň. V októbri 2009 som ukončila kvalifikačné štúdium ANJ. Keďže som nemala 5 rokov praxe, nebolo mi uznané ako náhrada za 1. kv. skúšku a neudeľovali sa ani kredity. Potešila ma informácia, že od januára má riaditeľ možnosť priznať 60 kreditov, ale dnes ma p. riaditeľka schladila, že sa to pravdepodobne netýka tohoto štúdia. Podľa tejto novely sa jedná len o rozširujúce štúdium a čo je rozširujúce štúdium je rozpracované v paragrafe 8a. Moje štúdium bolo organizované metodickým centrom. Samozrejme vzdelávali nás vyučujúci z vysokej školy, ale to sa na osvedčení nikde neuvádza.

katarína napísal:

Moje štúdiu sa presne volá \" Špecializačné kvalifikačné štúdium-anglický jazyk.

adela napísal:

Dobrý večer, k 12.12.2011 som získala spolu 60 kreditov za Overenie profesijných kompetencií v praxi, musí my ich riaditeľ uznať, alebo má ich právo zamietnúť. Môžem podať žiadosť o 12% príplatok a po 7 rokoch si urobiť 2. atestáciu, kedže som teraz zaradená v 11 triede?
Ďakujem za odpoveď.

Jana napísal:

Dobrý deň,
obraciam sa na Vás s prosbou o výklad k novele 317.
V roku 2008 som skončila špecializačné kvalifikačné štúdium pre ďalší predmet, a to informatika. Vzdelanie a kvalifikáciu na vyučovanie tohoto predmetu som získala na MPC BA.
Chcela by som sa spýtať, či som správne pochopila , že za toto štúdium, ak som ho ukončila do 31.12.2011 mi má byť uznaných 60 kreditov, ak toto vzdelávanie nebolo uznané ako náhrada 1. kvalifikačnej skúšky (nakoľko túto som už mala). podľa novely 317.
Ďakujem Vám za odpoveď a prajem pekný deň.
Ing. Jana Kollárová

katarína napísal:

Odpoveď pre Jana:
Janka, obávam sa, že ste pdobný prípad ako ja. Príspevok nad vami.60 kreditov sa prideľuje za rozširujúce štúdium a v novele, v bode 8a, je presne popísané, čo pokladajú za rozširujúce štúdium… :-( Štúdium organizované vysokou školou… Riaditeľka ohľadom toho písala na ministerstvo, čakáme na vyjadrenie.

Eva napísal:

Dobrý den,
Som ucitelkou na zakladnej skole s prvou atestaciou(to je za rigoroznu skusku).V roku 1997 som ukoncila rozsirujuce studium anglickeho jazyka , za ktoru som zatial nedostala ziadne kredity.Moze mi riaditel uznat 60 kreditov od 1.1.2012 ?
Dakujem za odpoved Eva

Eva Bírová napísal:

Dobrý deň, som absolventkou učiteľstva pre 1.stupeň ZŠ. V rokoch 1992 – 1994 som absolvovala 2 ročné štúdium katechetiky. Získala som vysvedčenie, na základe ktorého môžem vyučovať predmet náboženské výchova. Toto štúdium som nevyužila ako náhradu 1.kvalifikačnej skúšky. Chcem sa spýtať, či mám nárok na 60 kreditov od 1.januára 2012. Ďakujem

Tatiana Vinarčíková napísal:

Dobrý večer,

ja som v auguste 2011 skončila denné doktorandské štúdium a v septembri som nastúpila ako učiteľka na strednej škole, kde mi zarátali dva a pol roka praxe a zaradili ma do 10.platovej triedy. Od januára 2012 mám tri roky praxe aj PhD. titul, čiže – ak som to správne pochopila – mala by som byť preradená do kategórie – učiteľ s prvou atestáciou (?). Zmení sa aj moje zaradenie v platovej triede? Ďakujem veľmi pekne za odpoveď. T.V.

Silvia napísal:

Dobrý deň prajem…
Mám ukončené štúdium učiteľstvo pre 1.stupeň ZŠ, ktoré som ukončila v roku 2001. Od septembra som začala učiť na ZŠ. O rok neskôr v roku 2002 som v danom odbore vykonala rigoróznu skúšku a bol mi priznaný akademický titul doktor pedagogiky.V roku 2007 som sa dostala na špeciálnu základnú školu. V roku 2008 som začala študovať na UK v Bratislave rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky učiteľstvo pedagogiky mentálne postihnutých, ktoré som ukončila (s prerušením kvôli zdravotným problémom) v roku 2011. Keďže týmto kvalifikačným štúdiom som si doplnila kvalifikačný predpoklad v oblasti špeciálnej pedagogiky, v ktorej momentálne pracujem, neboli zaň priznané žiadne kredity. Okrem povinných predmetov v rámci toho štúdia som však využila možnosť a vykonala som aj záverečné skúšky z predmetov, ktoré nám boli ponúknuté naviac (samozrejme za poplatok) a to: špeciálnopeda­gogická diagnostika a prognostika a individuálna logopedická intervencia a rozvíjanie komunikačných zručností. Chcem sa spýtať, či po novelizácii 317-ky je tam nejaký priestor, aby mi riaditeľ uznal – pridelil kredity za tieto predmety naviac…, keďže záverečnú skúšku z individuálnej logopedickej intervencie napríklad na našej škole nemá zatiaľ nikto… O vykonaní jednotlivých častí štátnej skúšky (povinný základ) a o vykonaní jednotlivých častí záverečnej skúšky (dobrovoľné predmety) mám vysvedčenia… Za odpoveď vopred ďakujem.

Matej napísal:

Odpoveď pre Tatiana Vinarčíková:

Akonáhle dosiahnete tri roky pedagogickej praxe (alebo odbornej ako odborný pracovník), budete zaradená ako pracovník s 1. atestáciou a teda do 11. platovej triedy. Po dosiahnutí 6 rokov praxe vás zaradia ako pracovníka s 2. atestáciou do 12. platovej triedy. Medzitým môžete zbierať kredity, pričom za 60 môžete dostať príplatok 12%.

1 2 3 [4] 5 6 7 8 9 10 11

Vyjadri sa aj ty!

Polia s hviezdičkou sú povinné pre pridanie príspevku.

Vaše meno*


Váš email

Nezobrazuje sa, Gravatar povolený

Váš web


Antispam ochrana*

Text príspevku*

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko