ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Najdôležitejšie zmeny v zákone 317/2009 o pedagogických a odborných zamestnancoch

Najdôležitejšie zmeny v zákone 317/2009  o pedagogických a odborných zamestnancoch

7. novembra 2011 podpísal prezident Novelu zákon 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a tým spečatil prijatie tohto zákona. Ten začne platiť 1. 1. 2012. Preto som sa rozhodol vypísať  najdôležitejšie zmeny, ktoré sa nás dotknú. Ak by ste si chceli pozrieť kompletné znenie novely,prečítajte si tento článok, kde nájdete online kompletbé znenie novely a vypísané najdôležitejšie zmeny.

Zákon 317/2009 - konečná novela

1. Platové tarify sa zvýšia nasledovným spôsobom:

Stupnica platových taríf od 1. 1. 2012
Platová trieda Pracovná trieda Zvýšenie platovej tarify
6 1 7,00 €
2 7,50 €
7 1 8,00 €
2 8,50 €
8 1 8,50 €
2 9,50 €
9 1 9,50 €
2 10,50 €
10 1 10,50 €
2 11,50 €
11 1 41,00 €
2 42,00 €
12 1 58,00 €
2 60,00 €


2. Kredity budú platiť navždy a nie iba 7 rokov (Platí od 1. januára 2013). POZOR!!! Ak absolvujete 1. alebo 2. atestáciu, kredity, ktoré ste použili na jej získanie, strácajú platnosť. Toto bolo už v starej verzii zákona a ostalo to v zákone aj naďalej.
3. Tí, ktorí obhájili rigoróznu prácu, absolvovali rozširujúce štúdium alebo získali štátnu jazykovú skúšku, ale k 31. 10. 2009 nemali 5 rokov praxe, a preto nezískali náhradu 1. atestácie, môžu požiadať o vykonanie 1. atestácie do 31. 12. 2012 bez toho, aby zháňali kredity. Podmienkou však je, aby k 31. 12. 2011 mali 5 rokov praxe.
4. Odborní zamestnanci, ktorí do 31. októbra 2009 získali rigoróznu skúšku a mali k tomuto termínu 5 rokov praxe, získajú náhradu 1. atestácie.
5. Za rigoróznu skúšku a štátnu jazykovú skúšku získajú pedagogickí aj odborní zamestnanci po troch rokoch praxe 60 kreditov. Podmienkou je, že do 31. 12. 2011 im za ne nebola (nebude) priznaná 1. atestácia. Osvedčenie o získaní kreditov vydáva riaditeľ školy.
6. Za rozširujúce štúdium získajú pedagogickí zamestnanci po troch rokoch praxe 60 kreditov. Podmienkou je, že do 31. 12. 2011 im zaň nebola (nebude) priznaná 1. atestácia.Osvedčenie o získaní kreditov vydáva riaditeľ školy.
7. Kredity sa pridelia aj za štúdium v zahraničí, ktoré súvisí s učiteľstvom. Prideľuje ich akreditačná rada, ktorá musí rozhodnúť najneskôr do 90 dní od podania žiadosti o pridelenie kreditov.
8. Kredity sa pridelia aj za rôzne tvorivé aktivity (autorstvo učebných pomôcok). Kredity za tvorivé aktivity priznáva riaditeľ školy a nie akreditačná rada. Za tvorivé aktivity môže riaditeľ priznať maximálne 30 kreditov za 7 rokov každému zamestnancovi.
9. Kredity pre riaditeľov za rigoróznu skúšku, štátnu jazykovú skúšku, rozširujúce štúdium a tvorivé aktivity priznáva zriaďovateľ.
10. Veľký doktorát (3. stupeň vysokoškolského vzdelania) bude po troch rokoch praxe náhradou 1. atestácie.
11. Do kariérového stupňa pedagogický (odborný) zamestnanec s 2. atestáciou sa zaradí iba ten, kto bol zaradený do kariérového stupňa pedagogický (odborný) zamestnanec s 1. atestáciou.
12. Začínajúci učitelia získajú príplatok 6 % k tarifnému platu.
13. Kredity budú môcť zbierať iba tí, ktorí majú minimálne 6 mesiacov praxe.
14. Akým spôsobom prebehne ukončenie adaptačného vzdelávania začínajúcich učiteľov, je na rozhodnutí riaditeľa školy.
15. Získavať kredity na základe overovania kompetencií budú môcť iba učitelia, ktorí majú minimálne 3 roky praxe.
16. Začínajúci odborný zamestnanec bude zaradený do kariérového stupňa samostatný odborný zamestnanec (10. platová trieda) aj v prípade, že „vykonával odbornú činnosť obdobného druhu a typu v rozsahu najmenej dva roky v školskom zariadení alebo na vysokej škole, ak tak rozhodne riaditeľ školy".
17. Uvádzajúcim učiteľom na neplnoorganizovanej škole môže byť aj učiteľ kontinuálneho vzdelávania z najbližšieho MPC.
18. Uvádzajúcim učiteľom môže byť do konca roka 2016 aj učiteľ bez 1. atestácie. Musí mať minimálne 5 rokov praxe.
19. Ak učiteľ učí v triede ZŠ, v ktorej je minimálne 30 % individuálne začlenených žiakov, žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo žiakov so zdravotným znevýhodnením a v takejto triede nie je asistent učiteľa, má nárok na príplatok. 30 % sa nepočíta z reálneho počtu žiakov v triede, ale z celkového maximálneho počtu žiakov (napr. na 2. stupni ZŠ je to 28 žiakov). Výšku príplatku určuje zamestnávateľ podľa vnútorného predpisu školy.
20. Atestačná práca nemusí mať výhradne písomnú podobu.
21. Riaditeľ školy bude mať právo nepriznať kreditový príplatok.
22. Ak riaditeľ neprizná kreditový príplatok, musí o tom vystaviť písomné vyjadrenie s odôvodnením.
23. Proti nepriznaniu kreditov riaditeľom alebo zriaďovateľom sa môžu učitelia odvolať do 15 dní na príslušnom krajskom školskom úrade. Sťažnosť musí byť vybavená do 60 (resp. 90) dní.
24. Proti nepriznaniu kreditov poskytovateľom vzdelávania alebo akreditačnou radou sa môžu učitelia odvolať do 15 dní na ministerstve školstva. Sťažnosť musí byť vybavená do 60 (resp. 90) dní.
25. Riaditeľ musí zverejniť na verejne prístupnom mieste informácie o tom, komu priznal kredity, za čo ich priznal a koľko ich priznal.
26. Funkčné inovačné vzdelávanie bude platiť sedem rokov a nie päť rokov.
27. Školy musia zverejniť voľné pracovné miesta na svojej internetovej stránke.
28. Funkčné vzdelávanie bude môcť poskytovať aj cirkev, náboženská spoločnosť alebo súkromná spoločnosť.
29. Platy učiteľov súkromných škôl budú môcť byť upravené podľa vnútornej smernice školy.
30. Výška poplatkov v nasledujúcich zariadeniach už nebude limitovaná: v materskej škole, umeleckej škole, jazykovej škole, školskom klube, školských strediskách záujmovej činnosti, CVČ, školských internátoch a školskej jedálni, ktorých zriaďovateľmi sú obce alebo VÚC.
31. Zrušili sa maximálne počty žiakov v triedach.
32. Kvalifikačné vzdelávanie vypadáva zo systému kontinuálneho vzdelávania a nahrádza ho rozširujúce štúdium, za ktoré bude možné získať 60 kreditov.
33. Uľahčuje sa možnosť odobratia akreditácie programom kontinuálneho vzdelávania, ktoré porušujú dohodnuté podmienky.
34. Umožňuje sa väčšia miera kontroly programov kontinuálneho vzdelávania zo strany ministerstva.
35. Centrálny register zamestnancov školstva bude oveľa podrobnejší.

Mgr. Ivan Dudáš
viceprezident SKU

 Dátum pridaniaPiatok, 11. November, 2011 @06:05
Autoradmin
Kategórie
Nálepky,
Komentované106x
Prečítané125 894x
Hodnotenie článku66% (20x)

Podobné články

Súbežné články

Opiner Friends Digg del.icio.us Live Google Technorati Spurl Vybrali.sme.sk Mojelinky.sk Vytlačiť túto stránku Odoslať emailom


Komentáre

1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11

Janka napísal:

Dobrý deň. V apríli 2011 som ukončila rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky – odbor poradenstvo.Za štúdium sme dostali vysvedčenie aj osvedčenie. Od 01.01.2012 budem mať odpracovaných 5 rokov a 122 dní pedagogickej praxe. Pracujem na I. stupni ZŠ ako učiteľka (10.pl. trieda). Chcela by som sa opýtať, či po novelizácii z. č. 317, mám nárok na uznanie 60 kreditov, vzhľadom na to, že mi nebola uznaná 1.atestácia. Ak by som mala nárok na uznanie 60 kreditov, a budem žiadať v tomto roku 2012 o vykonanie 1. atestácie, budú mi tieto kredity opäť zrušené??? Čo vlastne pre mňa vyplýva z tejto novelizácii? Ďakujem JP…

Rumpli Jaroslav napísal:

Dobry den. Mam statnu jazykovu skusku (Aj) a cca 8 rokov praxe. Znamena to, ze podla novely zakona nemusim zhanat kredity, aby som postupil k 1. atestacnej skuske (napisanie a obhajenie prace)? Dakujem.

Viera napísal:

Dobrý deň. Chcela by som sa spýtať na uznanie-neuznanie prvej atestácie. Mám 9 rokov pedagogickej praxe. V rokoch 2009– 2011 som absolvovala rozširujúce vzdelávanie v rámci DVUI- Ďalšieho vzdelávania učiteľov informatiky. Za vzdelávanie som dostala 116 kreditov. Patrí alebo nepatrí mi uznanie prvej atestácie?
Ďakujem za odpoveď.

Gabriela napísal:

Dobrý deň, chcela by som sa spýtať na uznanie 1. atestácie. Štátnu skúšku z jazyka som absolvovala skôr, ako som ukončila vysokoškolské štúdium v roku 2006. Patrí mi uznanie 1. atestácie? Ďakujem.

Zuzka napísal:

Dobrý deň,
chcem sa opýtať, keď má učiteľ 60 kreditov, je v 11. triede ale pracuje iba na 50 % úväzok, na akú výšku kreditového príplatku má nárok. Ďakujem Zuzka

Eva napísal:

Dobrý deň,

v júni 2009 som ukončila rozširujúce štúdium ANJ, ale nemala som ešte 5 rokov praxe, preto som aj v 10 pl. triede. Neviem, ako ďalej postupovať. Môže mi riaditeľ prideliť nejaké kredity za rozširujúce štúdium, (či až po 3 rokoch praxe od r. 2009?) alebo môžem hneď bez kreditov požiadať o 1. atestáciu???
ako a kde sa vykonáva 1.atestácia? je nutné písať nejakú prácu, alebo robiť nejaké skúšky?
po 1.atestácii ma riaditeľ preradí do 11.pl. triedy?
ďakujem

Ivana Jecušková napísal:

Dobrý deň, obraciam sa na Vás s prosbou o informáciu, či mám nárok na 60 kreditov za rigoróznu skúšku podľa zákona č. 390. Rigoróznu skúšku som vykonala v roku 2010 a neslúžila mi náhrada 1. atestácie, pretože prvú kvalifikačnú skúšku som absolvovala ešte v roku 2007.
Vychádzala som z paragrafu 47 odsek 1 písmeno c, paragrafu 47 a odsek 5, paragrafu 61 odsek 10.
Chcela by som vedieť, či mám nárok na spomínaných 60 kreditov, pretože náš riaditeľ mi odpovedal, že nárok nemám, lebo to slúži len ako náhrada prvej kvalifikačnej

PaedDr. Ladislav Juhás napísal:

Odpoveď pre Eva:
Môžete iba žiadať o vykonanie atestácie bez zháňania kreditov .

Miroslava napísal:

Dobrý deň, obraciam sa na Vás s prosbou o informáciu, či mám nárok na 60 kreditov za rozširujúce štúdium, ktoré by som použila na 2. kvalifikačnú skúšku, keďže prvú už mám. Bolo mi totiž povedané, že na to majú nárok iba učitelia, ktorí ešte nemajú \„len\“ prvú kvalifikačnú skúšku. Teda možem ich použiť aj na vykonanie II. atestácie?Ďakujem

Ivana Jecušková napísal:

Odpoveď pre Miroslava:
Podobnú odpoveď som dostala aj ja od nášho riaditeľa. Stále si myslím, že nemal pravdu, vychádzam vyššie v príspevku som uviedla, len sa neviem dovolať konečnej odpovede od niekoho kompetentného z MŠ. A to už hľadám od novembra

1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11

Vyjadri sa aj ty!

Polia s hviezdičkou sú povinné pre pridanie príspevku.

Vaše meno*


Váš email

Nezobrazuje sa, Gravatar povolený

Váš web


Antispam ochrana*

Text príspevku*

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko