ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Najdôležitejšie zmeny v zákone 317/2009 o pedagogických a odborných zamestnancoch

Najdôležitejšie zmeny v zákone 317/2009  o pedagogických a odborných zamestnancoch

7. novembra 2011 podpísal prezident Novelu zákon 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a tým spečatil prijatie tohto zákona. Ten začne platiť 1. 1. 2012. Preto som sa rozhodol vypísať  najdôležitejšie zmeny, ktoré sa nás dotknú. Ak by ste si chceli pozrieť kompletné znenie novely,prečítajte si tento článok, kde nájdete online kompletbé znenie novely a vypísané najdôležitejšie zmeny.

Zákon 317/2009 - konečná novela

1. Platové tarify sa zvýšia nasledovným spôsobom:

Stupnica platových taríf od 1. 1. 2012
Platová trieda Pracovná trieda Zvýšenie platovej tarify
6 1 7,00 €
2 7,50 €
7 1 8,00 €
2 8,50 €
8 1 8,50 €
2 9,50 €
9 1 9,50 €
2 10,50 €
10 1 10,50 €
2 11,50 €
11 1 41,00 €
2 42,00 €
12 1 58,00 €
2 60,00 €


2. Kredity budú platiť navždy a nie iba 7 rokov (Platí od 1. januára 2013). POZOR!!! Ak absolvujete 1. alebo 2. atestáciu, kredity, ktoré ste použili na jej získanie, strácajú platnosť. Toto bolo už v starej verzii zákona a ostalo to v zákone aj naďalej.
3. Tí, ktorí obhájili rigoróznu prácu, absolvovali rozširujúce štúdium alebo získali štátnu jazykovú skúšku, ale k 31. 10. 2009 nemali 5 rokov praxe, a preto nezískali náhradu 1. atestácie, môžu požiadať o vykonanie 1. atestácie do 31. 12. 2012 bez toho, aby zháňali kredity. Podmienkou však je, aby k 31. 12. 2011 mali 5 rokov praxe.
4. Odborní zamestnanci, ktorí do 31. októbra 2009 získali rigoróznu skúšku a mali k tomuto termínu 5 rokov praxe, získajú náhradu 1. atestácie.
5. Za rigoróznu skúšku a štátnu jazykovú skúšku získajú pedagogickí aj odborní zamestnanci po troch rokoch praxe 60 kreditov. Podmienkou je, že do 31. 12. 2011 im za ne nebola (nebude) priznaná 1. atestácia. Osvedčenie o získaní kreditov vydáva riaditeľ školy.
6. Za rozširujúce štúdium získajú pedagogickí zamestnanci po troch rokoch praxe 60 kreditov. Podmienkou je, že do 31. 12. 2011 im zaň nebola (nebude) priznaná 1. atestácia.Osvedčenie o získaní kreditov vydáva riaditeľ školy.
7. Kredity sa pridelia aj za štúdium v zahraničí, ktoré súvisí s učiteľstvom. Prideľuje ich akreditačná rada, ktorá musí rozhodnúť najneskôr do 90 dní od podania žiadosti o pridelenie kreditov.
8. Kredity sa pridelia aj za rôzne tvorivé aktivity (autorstvo učebných pomôcok). Kredity za tvorivé aktivity priznáva riaditeľ školy a nie akreditačná rada. Za tvorivé aktivity môže riaditeľ priznať maximálne 30 kreditov za 7 rokov každému zamestnancovi.
9. Kredity pre riaditeľov za rigoróznu skúšku, štátnu jazykovú skúšku, rozširujúce štúdium a tvorivé aktivity priznáva zriaďovateľ.
10. Veľký doktorát (3. stupeň vysokoškolského vzdelania) bude po troch rokoch praxe náhradou 1. atestácie.
11. Do kariérového stupňa pedagogický (odborný) zamestnanec s 2. atestáciou sa zaradí iba ten, kto bol zaradený do kariérového stupňa pedagogický (odborný) zamestnanec s 1. atestáciou.
12. Začínajúci učitelia získajú príplatok 6 % k tarifnému platu.
13. Kredity budú môcť zbierať iba tí, ktorí majú minimálne 6 mesiacov praxe.
14. Akým spôsobom prebehne ukončenie adaptačného vzdelávania začínajúcich učiteľov, je na rozhodnutí riaditeľa školy.
15. Získavať kredity na základe overovania kompetencií budú môcť iba učitelia, ktorí majú minimálne 3 roky praxe.
16. Začínajúci odborný zamestnanec bude zaradený do kariérového stupňa samostatný odborný zamestnanec (10. platová trieda) aj v prípade, že „vykonával odbornú činnosť obdobného druhu a typu v rozsahu najmenej dva roky v školskom zariadení alebo na vysokej škole, ak tak rozhodne riaditeľ školy".
17. Uvádzajúcim učiteľom na neplnoorganizovanej škole môže byť aj učiteľ kontinuálneho vzdelávania z najbližšieho MPC.
18. Uvádzajúcim učiteľom môže byť do konca roka 2016 aj učiteľ bez 1. atestácie. Musí mať minimálne 5 rokov praxe.
19. Ak učiteľ učí v triede ZŠ, v ktorej je minimálne 30 % individuálne začlenených žiakov, žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo žiakov so zdravotným znevýhodnením a v takejto triede nie je asistent učiteľa, má nárok na príplatok. 30 % sa nepočíta z reálneho počtu žiakov v triede, ale z celkového maximálneho počtu žiakov (napr. na 2. stupni ZŠ je to 28 žiakov). Výšku príplatku určuje zamestnávateľ podľa vnútorného predpisu školy.
20. Atestačná práca nemusí mať výhradne písomnú podobu.
21. Riaditeľ školy bude mať právo nepriznať kreditový príplatok.
22. Ak riaditeľ neprizná kreditový príplatok, musí o tom vystaviť písomné vyjadrenie s odôvodnením.
23. Proti nepriznaniu kreditov riaditeľom alebo zriaďovateľom sa môžu učitelia odvolať do 15 dní na príslušnom krajskom školskom úrade. Sťažnosť musí byť vybavená do 60 (resp. 90) dní.
24. Proti nepriznaniu kreditov poskytovateľom vzdelávania alebo akreditačnou radou sa môžu učitelia odvolať do 15 dní na ministerstve školstva. Sťažnosť musí byť vybavená do 60 (resp. 90) dní.
25. Riaditeľ musí zverejniť na verejne prístupnom mieste informácie o tom, komu priznal kredity, za čo ich priznal a koľko ich priznal.
26. Funkčné inovačné vzdelávanie bude platiť sedem rokov a nie päť rokov.
27. Školy musia zverejniť voľné pracovné miesta na svojej internetovej stránke.
28. Funkčné vzdelávanie bude môcť poskytovať aj cirkev, náboženská spoločnosť alebo súkromná spoločnosť.
29. Platy učiteľov súkromných škôl budú môcť byť upravené podľa vnútornej smernice školy.
30. Výška poplatkov v nasledujúcich zariadeniach už nebude limitovaná: v materskej škole, umeleckej škole, jazykovej škole, školskom klube, školských strediskách záujmovej činnosti, CVČ, školských internátoch a školskej jedálni, ktorých zriaďovateľmi sú obce alebo VÚC.
31. Zrušili sa maximálne počty žiakov v triedach.
32. Kvalifikačné vzdelávanie vypadáva zo systému kontinuálneho vzdelávania a nahrádza ho rozširujúce štúdium, za ktoré bude možné získať 60 kreditov.
33. Uľahčuje sa možnosť odobratia akreditácie programom kontinuálneho vzdelávania, ktoré porušujú dohodnuté podmienky.
34. Umožňuje sa väčšia miera kontroly programov kontinuálneho vzdelávania zo strany ministerstva.
35. Centrálny register zamestnancov školstva bude oveľa podrobnejší.

Mgr. Ivan Dudáš
viceprezident SKU

 Dátum pridaniaPiatok, 11. November, 2011 @06:05
Autoradmin
Kategórie
Nálepky,
Komentované106x
Prečítané125 892x
Hodnotenie článku66% (20x)

Podobné články

Súbežné články

Opiner Friends Digg del.icio.us Live Google Technorati Spurl Vybrali.sme.sk Mojelinky.sk Vytlačiť túto stránku Odoslať emailom


Komentáre

1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11

Miroslava Šturmová napísal:

Dobrý deň,
mám štátnu jazykovú skúšku z anglického jazyka (vykonala som ju v roku 1998)vyše 20 rokov praxe a 1. atestáciu. Mám za skúšku v zmysle novely zákona nejaký nárok?

Daniela napísal:

Dobrý deň, chcem sa opýtať, ako je to s priznávaním kreditov za rigoróznu skúšku. Neviem, či môžem získať kredity za jej vykonanie teraz, od platnosti novej vyhlášky? Alebo kredity do troch rokov získajú len tí, ktorí vykonali rigoróznu skúšku do 31.12.2011? Ďakujem za odpoveď.

evulienka napísal:

Dobrý deň,
chcela by som sa opýtať, či mi môže pani riaditeľka priznať 60 kreditov za Rigoróznu skúšku ak:

  • mala som 7 rokov praxe, keď som vykonala I. kvalifikačnú skúšku, bolo to 21.3.2003
  • o rok neskôr 17.9.2004 som vykonala Rigoróznu skúšku.

Ďakujem.

Jana Glovňová napísal:

Dobrý deň prajem!
Som učiteľka na 1. stupni ZŠ v bežnej triede. 25.8. 2009 som ukončila rozširujúce štúdium – špeciálna pedagogika, pedagogika mentálne postihnutých, ale dovtedy som nemala 5 rokov praxe, preto toto štúdium nebolo uznané ako náhrada za 1. kval.skúšku. Teraz už mám 5 rokov, ale riad.školy mi nechce priznať kredity, jej argumentom je, že keby som rozširujúce štúdium ukončila až po 1.11.2009,kedy bol prijatý nový školský zákon, vtedy by mi kredity boli uznané a mohla by som si spraviť 1. atestačnú skúšku. Ona to má z nejakého školenia, ale ja som sa o tom nikde nedočítala, preto vás prosím o pomoc – či má riaditeľka pravdu, alebo nie. Ďakujem

Jana Prokopová napísal:

Dobry den,
rada by som sa informovala, kde najdem smernicu, ktora nariaduje a udava ake tlacivo sa ma pouzit na udelenie kreditov od riaditela skoly za vykonanie rigoroznej skusky za ktoru mi nebola priznana 1. kvalifikacna skuska (toto tlacivo si vyzaduju Metodicke centra, ak sa chcem prihlasit na 1. atestacnu skusku, no tlacivo oni k disopozicii nemaju. No a na stranke MS som sa k nemu nedopatrala :-( )
Dakujem za odpoved

Johnyx napísal:

Odpoveď pre Ivana Jecušková:

ak ste vykonali rigoróznu skúšku po mesiaci október 2009, čím vám ani nemohla byť uznaná ako náhrada, tak od 1.1.2012 dostanete 60 kreditov. Tie môžete využiť na čokoľvek, napr. aj na vykonanie 2. atestačnej skúšky. Je ale na riaditeľovi, či získate aj 12% príplatok – nakoľko musí byť ďalšie vzdelávanie pre danú prácu nejakým spôsobom vhodné. Ja som osobne získal 60 kreditov – čo vyplýva aj zo zákona a o čom som dostal (a vy tiež po predložení diplomu) potvrdenie. Dostal som aj 12% príplatok od mesiaca január 2012, teda najbližšie vo februárovej výplate. Tieto kredity viem využiť na čokoľvek, platia 7 rokov. Pridelenie 60 kreditov za rigo skúšku vykonanú kedykoľvek – ak nebola uznaná ako náhrada 1. atestačnej skúšky pred platnosťou zákona je jednoznačné – máme to potvrdené aj od Ing. Belešovej z MŠ SR.

Johnyx napísal:

Odpoveď pre evulienka:

môj názor – vykonali ste rigoróznu skúšku a nebola vám za ňu priznaná náhrada – i keď pred platnosťou zákona, máte nárok na 60 kreditov. Je to uvedené v jednej časti, kde sa uvádza, že 60 kreditov získate ak ste nemali priznanú náhradu.

Johnyx napísal:

Odpoveď pre evulienka:

keďže rigoróznu skúšku máte, ale aj 1. kvalifikačnú skúšku, ako náhradu ju preto použiť nemôžete. Podľa formulácie zákona si myslím, že máte od 1.januára 2012 nárok na 60 kreditov, keďže ste rigoróznu skúšku nevyužili ako náhradu 1. atestačnej skúšky.

Ivana Jecušková napísal:

Odpoveď pre Jana Prokopová:
Ďakujem

miri napísal:

Dobry vecer,
chcem sa informovat ohladom zaradenia do PT. Pracujem v ZUS, toho casu som na rodicovskej dovolenke. V roku 2009 som ukoncila interne doktorandske studium (PHD.). Zapocitanu prax mam uz 12 rokov. Do ktorej triedy mam byt podla Vas zaradena podla novely zakona od januara 2012? Dakujem za odpoved.

1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11

Vyjadri sa aj ty!

Polia s hviezdičkou sú povinné pre pridanie príspevku.

Vaše meno*


Váš email

Nezobrazuje sa, Gravatar povolený

Váš web


Antispam ochrana*

Text príspevku*

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko