ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Najdôležitejšie zmeny v zákone 317/2009 o pedagogických a odborných zamestnancoch

Najdôležitejšie zmeny v zákone 317/2009  o pedagogických a odborných zamestnancoch

7. novembra 2011 podpísal prezident Novelu zákon 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a tým spečatil prijatie tohto zákona. Ten začne platiť 1. 1. 2012. Preto som sa rozhodol vypísať  najdôležitejšie zmeny, ktoré sa nás dotknú. Ak by ste si chceli pozrieť kompletné znenie novely,prečítajte si tento článok, kde nájdete online kompletbé znenie novely a vypísané najdôležitejšie zmeny.

Zákon 317/2009 - konečná novela

1. Platové tarify sa zvýšia nasledovným spôsobom:

Stupnica platových taríf od 1. 1. 2012
Platová trieda Pracovná trieda Zvýšenie platovej tarify
6 1 7,00 €
2 7,50 €
7 1 8,00 €
2 8,50 €
8 1 8,50 €
2 9,50 €
9 1 9,50 €
2 10,50 €
10 1 10,50 €
2 11,50 €
11 1 41,00 €
2 42,00 €
12 1 58,00 €
2 60,00 €


2. Kredity budú platiť navždy a nie iba 7 rokov (Platí od 1. januára 2013). POZOR!!! Ak absolvujete 1. alebo 2. atestáciu, kredity, ktoré ste použili na jej získanie, strácajú platnosť. Toto bolo už v starej verzii zákona a ostalo to v zákone aj naďalej.
3. Tí, ktorí obhájili rigoróznu prácu, absolvovali rozširujúce štúdium alebo získali štátnu jazykovú skúšku, ale k 31. 10. 2009 nemali 5 rokov praxe, a preto nezískali náhradu 1. atestácie, môžu požiadať o vykonanie 1. atestácie do 31. 12. 2012 bez toho, aby zháňali kredity. Podmienkou však je, aby k 31. 12. 2011 mali 5 rokov praxe.
4. Odborní zamestnanci, ktorí do 31. októbra 2009 získali rigoróznu skúšku a mali k tomuto termínu 5 rokov praxe, získajú náhradu 1. atestácie.
5. Za rigoróznu skúšku a štátnu jazykovú skúšku získajú pedagogickí aj odborní zamestnanci po troch rokoch praxe 60 kreditov. Podmienkou je, že do 31. 12. 2011 im za ne nebola (nebude) priznaná 1. atestácia. Osvedčenie o získaní kreditov vydáva riaditeľ školy.
6. Za rozširujúce štúdium získajú pedagogickí zamestnanci po troch rokoch praxe 60 kreditov. Podmienkou je, že do 31. 12. 2011 im zaň nebola (nebude) priznaná 1. atestácia.Osvedčenie o získaní kreditov vydáva riaditeľ školy.
7. Kredity sa pridelia aj za štúdium v zahraničí, ktoré súvisí s učiteľstvom. Prideľuje ich akreditačná rada, ktorá musí rozhodnúť najneskôr do 90 dní od podania žiadosti o pridelenie kreditov.
8. Kredity sa pridelia aj za rôzne tvorivé aktivity (autorstvo učebných pomôcok). Kredity za tvorivé aktivity priznáva riaditeľ školy a nie akreditačná rada. Za tvorivé aktivity môže riaditeľ priznať maximálne 30 kreditov za 7 rokov každému zamestnancovi.
9. Kredity pre riaditeľov za rigoróznu skúšku, štátnu jazykovú skúšku, rozširujúce štúdium a tvorivé aktivity priznáva zriaďovateľ.
10. Veľký doktorát (3. stupeň vysokoškolského vzdelania) bude po troch rokoch praxe náhradou 1. atestácie.
11. Do kariérového stupňa pedagogický (odborný) zamestnanec s 2. atestáciou sa zaradí iba ten, kto bol zaradený do kariérového stupňa pedagogický (odborný) zamestnanec s 1. atestáciou.
12. Začínajúci učitelia získajú príplatok 6 % k tarifnému platu.
13. Kredity budú môcť zbierať iba tí, ktorí majú minimálne 6 mesiacov praxe.
14. Akým spôsobom prebehne ukončenie adaptačného vzdelávania začínajúcich učiteľov, je na rozhodnutí riaditeľa školy.
15. Získavať kredity na základe overovania kompetencií budú môcť iba učitelia, ktorí majú minimálne 3 roky praxe.
16. Začínajúci odborný zamestnanec bude zaradený do kariérového stupňa samostatný odborný zamestnanec (10. platová trieda) aj v prípade, že „vykonával odbornú činnosť obdobného druhu a typu v rozsahu najmenej dva roky v školskom zariadení alebo na vysokej škole, ak tak rozhodne riaditeľ školy".
17. Uvádzajúcim učiteľom na neplnoorganizovanej škole môže byť aj učiteľ kontinuálneho vzdelávania z najbližšieho MPC.
18. Uvádzajúcim učiteľom môže byť do konca roka 2016 aj učiteľ bez 1. atestácie. Musí mať minimálne 5 rokov praxe.
19. Ak učiteľ učí v triede ZŠ, v ktorej je minimálne 30 % individuálne začlenených žiakov, žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo žiakov so zdravotným znevýhodnením a v takejto triede nie je asistent učiteľa, má nárok na príplatok. 30 % sa nepočíta z reálneho počtu žiakov v triede, ale z celkového maximálneho počtu žiakov (napr. na 2. stupni ZŠ je to 28 žiakov). Výšku príplatku určuje zamestnávateľ podľa vnútorného predpisu školy.
20. Atestačná práca nemusí mať výhradne písomnú podobu.
21. Riaditeľ školy bude mať právo nepriznať kreditový príplatok.
22. Ak riaditeľ neprizná kreditový príplatok, musí o tom vystaviť písomné vyjadrenie s odôvodnením.
23. Proti nepriznaniu kreditov riaditeľom alebo zriaďovateľom sa môžu učitelia odvolať do 15 dní na príslušnom krajskom školskom úrade. Sťažnosť musí byť vybavená do 60 (resp. 90) dní.
24. Proti nepriznaniu kreditov poskytovateľom vzdelávania alebo akreditačnou radou sa môžu učitelia odvolať do 15 dní na ministerstve školstva. Sťažnosť musí byť vybavená do 60 (resp. 90) dní.
25. Riaditeľ musí zverejniť na verejne prístupnom mieste informácie o tom, komu priznal kredity, za čo ich priznal a koľko ich priznal.
26. Funkčné inovačné vzdelávanie bude platiť sedem rokov a nie päť rokov.
27. Školy musia zverejniť voľné pracovné miesta na svojej internetovej stránke.
28. Funkčné vzdelávanie bude môcť poskytovať aj cirkev, náboženská spoločnosť alebo súkromná spoločnosť.
29. Platy učiteľov súkromných škôl budú môcť byť upravené podľa vnútornej smernice školy.
30. Výška poplatkov v nasledujúcich zariadeniach už nebude limitovaná: v materskej škole, umeleckej škole, jazykovej škole, školskom klube, školských strediskách záujmovej činnosti, CVČ, školských internátoch a školskej jedálni, ktorých zriaďovateľmi sú obce alebo VÚC.
31. Zrušili sa maximálne počty žiakov v triedach.
32. Kvalifikačné vzdelávanie vypadáva zo systému kontinuálneho vzdelávania a nahrádza ho rozširujúce štúdium, za ktoré bude možné získať 60 kreditov.
33. Uľahčuje sa možnosť odobratia akreditácie programom kontinuálneho vzdelávania, ktoré porušujú dohodnuté podmienky.
34. Umožňuje sa väčšia miera kontroly programov kontinuálneho vzdelávania zo strany ministerstva.
35. Centrálny register zamestnancov školstva bude oveľa podrobnejší.

Mgr. Ivan Dudáš
viceprezident SKU

 Dátum pridaniaPiatok, 11. November, 2011 @06:05
Autoradmin
Kategórie
Nálepky,
Komentované106x
Prečítané125 893x
Hodnotenie článku66% (20x)

Podobné články

Súbežné články

Opiner Friends Digg del.icio.us Live Google Technorati Spurl Vybrali.sme.sk Mojelinky.sk Vytlačiť túto stránku Odoslať emailom


Komentáre

1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11

Ivan_Dudáš napísal:

Odpoveď pre Elena:
Na vykonanie atestácie nepotrebujete žiadnu prax, ale kredity. Tie máte, môžete ísť na atestáciu. Je jedno, ktoré kredity použijete. Keď sa rozhodnete absolvovať atestáciu, máte dve možnosti. V praxi to funguje nasledovne:

  1. 30 kreditov + predatestačné vzdelávanie
  2. 60 kreditov

Je na Vás, čo si vyberiete. Ide o to, že o kredity, ktoré investujete do atestácie, prídete.

katarína napísal:

Odpoveď pre jana:
Dobrý deň. Odpoveď z ministerstva je negatívna. ŠKŠ nie je rozširujúce, teda nám nepriznajú nič. Nevzdávam to. Je to diskriminácia a mňa to dosť \„štve\“ !:-P

iveta napísal:

Dobrý deň. V roku 2008 som ukončila rozširujúce štúdium matematiky(nepožila som ho ako náhradu za kvalifikačnú skúšku) a v roku 2009 druhú atestáciu, mám 16 rokov praxe.
Chcem sa opýtať, či mám nárok na priznanie 60 kreditov a aká je ich platnosť. Ďakujem.

Jana napísal:

Dobrý deň. Snažím sa pochopiť MOC nepriznania kreditov zo stany p. riaditeľky. S týmto problémom práve bojujem. Zúčastnila som sa vzdelávania v Piešťanoch- Ústav informácií a prognóz školstva, odbor – Školské výpočtové stredisko, Bernolákova 14, Piešťany- Základná obsluha počítača a balík MS Office podľa z. 317/2009. V práci mi nebolo umožnené využiť prac.voľno podľa zákona 317/2009 a p. riaditeľka mi dala Dovolenku aj kedˇsom v tomto roku žiadne vzdelávanie neabsolvovala a samozrejme mi nepreplatila ani cestovné a diety. Pracujem v predprimárnom vzdelávaní a tiež mi bolo oznámené, že ku svojej práci uvedené vzdelávanie Nepotrebujem.V mo­jom meste veľa mojich kolegýń a hlavne veľa pani riaditeliek uvedené vzdelávanie a iné podobné v Piešťanoch absolvovalo a už využíva zvýšenie platu… Skutočne máme na Slovensku na každého iný Meter. Dˇakujem. Jana.

Marika napísal:

Pani Janka, zo zákona je možné využiť inštitút sťažnosti zriaďovateľovi.

eva napísal:

Prosím o radu,
Od 1. novembra 2009 mi bola uznaná 1.atestácia. Moja otázka znie, od septembra 2012 mám pracovať na inej škole. Uznajú mi tiež 1. atestáciu, alebo už nie lebo táto výnimka platila len na terajšej škole, lebo som tam pracovala od 1992 do teraz. vopred ďakujem za odpoveď

Martina napísal:

Dobrý deň,som učiteľkou na SŠ. Dňa 9.5.2012 som ukončila rozširujúce štúdium a mala by som mať právo získať 60 kreditov podľa § 8a avšak riaditeľka mi odmietla priznať kredity nakoľko som neukončila štúdium do 31.12.2011. Mám právo podľa zákona na 60 kreditov?

Ľudmila Evinová napísal:

Prajem pekný deň. Prosím o informácie:

  1. Keď riaditeľ SOŠ prijme žiaka – žiakov so ŠVVP ( IVVP na ZŠ )je povinný prijať aj špeciálneho pedagóga?
  2. Špeciálny pedagóg má nárok na 11. platovú triedu, riaditeľ školy je automaticky zaradený do 12. platovej triedy?

Prosím, kde môžem nájsť tieto informácie? Ďakujem veľmi pekne.

Antónia napísal:

Dobrý deň, chcem sa informovať, či mám právo získať 60 kreditov.Mo­mentálne som na rodičovskej dovolenke.V januári 2011 som ukončila rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky, celkovo mám 9 rokov pedagogickej praxe.Ako je to s 1 atestáciou?
Ďakujem.

aksina napísal:

Dobrý deň. V roku 2010 som získala II. atestáciu a v roku 2009 som úspešne ukončila štúdium ďalšieho aprobačného predmetu na UK v BA. Mám ped. prax vyše 25 rokov. Vo februári 2012 som si podala žiadosť riad. školy o priznanie 60 kreditov (za ďalší aprobačná predmet – už štvrtý!). Do dnešného dňa mi osvedčenie na 60 kreditov nevydal a ani neodpovedal (nie som v podobnej situácii sama, je nás v škole viacej). Na ústny dotaz odpovedal, že zisťuje, či máme na to nárok. Poslala som mu link na stránku Ministerstva školstva, kde je vyhláška, tlačivá, výklad. A stále nič. Škola stojí veľmi zle, bude sa asi prepúšťať, preto nechceme veľmi tlačiť na \„pílu\“, ale niektorí chceli ísť na II. atestáciu, iní už mohli poberať kreditný príspevok (na škole poberá príspevok 6% iba jeden učiteľ, aj to sme sa dozvedeli náhodou). Poraďte, čo máme robiť, aby sme toto vyriešili nejako inteligentne. Ďakujem.

1 2 3 4 5 6 7 [8] 9 10 11

Vyjadri sa aj ty!

Polia s hviezdičkou sú povinné pre pridanie príspevku.

Vaše meno*


Váš email

Nezobrazuje sa, Gravatar povolený

Váš web


Antispam ochrana*

Text príspevku*

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko