ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Najdôležitejšie zmeny v zákone 317/2009 o pedagogických a odborných zamestnancoch

Najdôležitejšie zmeny v zákone 317/2009  o pedagogických a odborných zamestnancoch

7. novembra 2011 podpísal prezident Novelu zákon 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a tým spečatil prijatie tohto zákona. Ten začne platiť 1. 1. 2012. Preto som sa rozhodol vypísať  najdôležitejšie zmeny, ktoré sa nás dotknú. Ak by ste si chceli pozrieť kompletné znenie novely,prečítajte si tento článok, kde nájdete online kompletbé znenie novely a vypísané najdôležitejšie zmeny.

Zákon 317/2009 - konečná novela

1. Platové tarify sa zvýšia nasledovným spôsobom:

Stupnica platových taríf od 1. 1. 2012
Platová trieda Pracovná trieda Zvýšenie platovej tarify
6 1 7,00 €
2 7,50 €
7 1 8,00 €
2 8,50 €
8 1 8,50 €
2 9,50 €
9 1 9,50 €
2 10,50 €
10 1 10,50 €
2 11,50 €
11 1 41,00 €
2 42,00 €
12 1 58,00 €
2 60,00 €


2. Kredity budú platiť navždy a nie iba 7 rokov (Platí od 1. januára 2013). POZOR!!! Ak absolvujete 1. alebo 2. atestáciu, kredity, ktoré ste použili na jej získanie, strácajú platnosť. Toto bolo už v starej verzii zákona a ostalo to v zákone aj naďalej.
3. Tí, ktorí obhájili rigoróznu prácu, absolvovali rozširujúce štúdium alebo získali štátnu jazykovú skúšku, ale k 31. 10. 2009 nemali 5 rokov praxe, a preto nezískali náhradu 1. atestácie, môžu požiadať o vykonanie 1. atestácie do 31. 12. 2012 bez toho, aby zháňali kredity. Podmienkou však je, aby k 31. 12. 2011 mali 5 rokov praxe.
4. Odborní zamestnanci, ktorí do 31. októbra 2009 získali rigoróznu skúšku a mali k tomuto termínu 5 rokov praxe, získajú náhradu 1. atestácie.
5. Za rigoróznu skúšku a štátnu jazykovú skúšku získajú pedagogickí aj odborní zamestnanci po troch rokoch praxe 60 kreditov. Podmienkou je, že do 31. 12. 2011 im za ne nebola (nebude) priznaná 1. atestácia. Osvedčenie o získaní kreditov vydáva riaditeľ školy.
6. Za rozširujúce štúdium získajú pedagogickí zamestnanci po troch rokoch praxe 60 kreditov. Podmienkou je, že do 31. 12. 2011 im zaň nebola (nebude) priznaná 1. atestácia.Osvedčenie o získaní kreditov vydáva riaditeľ školy.
7. Kredity sa pridelia aj za štúdium v zahraničí, ktoré súvisí s učiteľstvom. Prideľuje ich akreditačná rada, ktorá musí rozhodnúť najneskôr do 90 dní od podania žiadosti o pridelenie kreditov.
8. Kredity sa pridelia aj za rôzne tvorivé aktivity (autorstvo učebných pomôcok). Kredity za tvorivé aktivity priznáva riaditeľ školy a nie akreditačná rada. Za tvorivé aktivity môže riaditeľ priznať maximálne 30 kreditov za 7 rokov každému zamestnancovi.
9. Kredity pre riaditeľov za rigoróznu skúšku, štátnu jazykovú skúšku, rozširujúce štúdium a tvorivé aktivity priznáva zriaďovateľ.
10. Veľký doktorát (3. stupeň vysokoškolského vzdelania) bude po troch rokoch praxe náhradou 1. atestácie.
11. Do kariérového stupňa pedagogický (odborný) zamestnanec s 2. atestáciou sa zaradí iba ten, kto bol zaradený do kariérového stupňa pedagogický (odborný) zamestnanec s 1. atestáciou.
12. Začínajúci učitelia získajú príplatok 6 % k tarifnému platu.
13. Kredity budú môcť zbierať iba tí, ktorí majú minimálne 6 mesiacov praxe.
14. Akým spôsobom prebehne ukončenie adaptačného vzdelávania začínajúcich učiteľov, je na rozhodnutí riaditeľa školy.
15. Získavať kredity na základe overovania kompetencií budú môcť iba učitelia, ktorí majú minimálne 3 roky praxe.
16. Začínajúci odborný zamestnanec bude zaradený do kariérového stupňa samostatný odborný zamestnanec (10. platová trieda) aj v prípade, že „vykonával odbornú činnosť obdobného druhu a typu v rozsahu najmenej dva roky v školskom zariadení alebo na vysokej škole, ak tak rozhodne riaditeľ školy".
17. Uvádzajúcim učiteľom na neplnoorganizovanej škole môže byť aj učiteľ kontinuálneho vzdelávania z najbližšieho MPC.
18. Uvádzajúcim učiteľom môže byť do konca roka 2016 aj učiteľ bez 1. atestácie. Musí mať minimálne 5 rokov praxe.
19. Ak učiteľ učí v triede ZŠ, v ktorej je minimálne 30 % individuálne začlenených žiakov, žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo žiakov so zdravotným znevýhodnením a v takejto triede nie je asistent učiteľa, má nárok na príplatok. 30 % sa nepočíta z reálneho počtu žiakov v triede, ale z celkového maximálneho počtu žiakov (napr. na 2. stupni ZŠ je to 28 žiakov). Výšku príplatku určuje zamestnávateľ podľa vnútorného predpisu školy.
20. Atestačná práca nemusí mať výhradne písomnú podobu.
21. Riaditeľ školy bude mať právo nepriznať kreditový príplatok.
22. Ak riaditeľ neprizná kreditový príplatok, musí o tom vystaviť písomné vyjadrenie s odôvodnením.
23. Proti nepriznaniu kreditov riaditeľom alebo zriaďovateľom sa môžu učitelia odvolať do 15 dní na príslušnom krajskom školskom úrade. Sťažnosť musí byť vybavená do 60 (resp. 90) dní.
24. Proti nepriznaniu kreditov poskytovateľom vzdelávania alebo akreditačnou radou sa môžu učitelia odvolať do 15 dní na ministerstve školstva. Sťažnosť musí byť vybavená do 60 (resp. 90) dní.
25. Riaditeľ musí zverejniť na verejne prístupnom mieste informácie o tom, komu priznal kredity, za čo ich priznal a koľko ich priznal.
26. Funkčné inovačné vzdelávanie bude platiť sedem rokov a nie päť rokov.
27. Školy musia zverejniť voľné pracovné miesta na svojej internetovej stránke.
28. Funkčné vzdelávanie bude môcť poskytovať aj cirkev, náboženská spoločnosť alebo súkromná spoločnosť.
29. Platy učiteľov súkromných škôl budú môcť byť upravené podľa vnútornej smernice školy.
30. Výška poplatkov v nasledujúcich zariadeniach už nebude limitovaná: v materskej škole, umeleckej škole, jazykovej škole, školskom klube, školských strediskách záujmovej činnosti, CVČ, školských internátoch a školskej jedálni, ktorých zriaďovateľmi sú obce alebo VÚC.
31. Zrušili sa maximálne počty žiakov v triedach.
32. Kvalifikačné vzdelávanie vypadáva zo systému kontinuálneho vzdelávania a nahrádza ho rozširujúce štúdium, za ktoré bude možné získať 60 kreditov.
33. Uľahčuje sa možnosť odobratia akreditácie programom kontinuálneho vzdelávania, ktoré porušujú dohodnuté podmienky.
34. Umožňuje sa väčšia miera kontroly programov kontinuálneho vzdelávania zo strany ministerstva.
35. Centrálny register zamestnancov školstva bude oveľa podrobnejší.

Mgr. Ivan Dudáš
viceprezident SKU

 Dátum pridaniaPiatok, 11. November, 2011 @06:05
Autoradmin
Kategórie
Nálepky,
Komentované106x
Prečítané125 885x
Hodnotenie článku66% (20x)

Podobné články

Súbežné články

Opiner Friends Digg del.icio.us Live Google Technorati Spurl Vybrali.sme.sk Mojelinky.sk Vytlačiť túto stránku Odoslať emailom


Komentáre

1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11

Helena Žigová napísal:

Dobrý deň,
chcela by som vás poprosiť o radu. Som učiteľka 1.st.ZŠ. Následne som ukončila rozširujúce štúdium anglického jazyka 21.6.2006, keď som absolvovala ešte raz štátnu skúšku z pedagogiky a psychológie a z anglického jazyka. Teraz som som kvalifikovaná vyučovať anglický jazyk a literatúru na základných a stredných školách. Od vtedy učím anglický jazyk od 3.-9.ročník na ZŠ.
Nenárokovala som si náhradu kvalifikačnej skúšky, keďže som ju už mala predtým. Žiadne kredity ani zvýšenie platu som za zvýšenie platu neobdržala.
Tento rok som získala 61 kreditov za akreditačné vzdelávanie IKT a overenie spôsobilostí v programoch Word, Power Point, Excel, Corel Draw.
Práve sa snažím nájsť vzor žiadosti na predatestačné štúdium. Moja otázka znie: Mám nárok na získanie 60 kreditov za rozširujúce štúdium? Alebo sa vzťahuje novela zákona na rok ujkončenia štúdia?
Ďakujem vopred za radu
S pozdravom
Žigová

Mirka napísal:

Dobrý deň,
chcela by som sa tiež informovať. Od šk.roku 2006 som pôsobila v špeciálnej škole ako asistent učiteľa aj ako vychovávateľka. Mala som ukončené vysokoškolské vzdelanie – 1.stupeň ZŠ a predškolskú pedagogiku. Vzhľadom na žiadosť riaditeľa školy, som si doplnila rozširujúce štúdium špeciálnej pedagogiky, aby som mohla byť kvalifikovaná učiteľka. Ukončila som ho v máji 2010. Štvrtý rok pôsobenia v škole som otehotnela, teda šla na MD. Keďže pracovný pomer mi bol 4 roky predlžovaný vždy na dobu určitú, 31.7.2010 ma prepustili. Pýtam sa teda, môžem školu žiadať o priznanie 60 kreditov za rozširujúce štúdium špec.pedagogiky, ktoré potrebujem predložiť novému zamestnávateľovi? Alebo žiadať o priznanie nového zamestnávateľa, ktorý však nevyžadoval toto rozširujúce štúdium? Učiť budem v triede nadaných žiakov a tiež žiakov s poruchami učenia – teda ŠVVP. Tiež ma zaujíma do akej pracovnej triedy mám byť zaradená, ak v druhej sú zamestnanci, ktorí pôsobia v špec.triedach, triedach s deťmi so ŠVVP a pod. Ďakujem za odpoveď Mirka

eva napísal:

Odpoveď pre Antónia :
dobrý deň, tiež som na rodičovskej dovolenke, v roku 2009 som ukončila rozširujúce štúdium, ale až v roku 2010 som mala odpracovaných 5 rokov. chcem sa opýtať, či mi riaditeľ má vydať osvedčenie o získaní kreditov po ukončení rozširujúceho štúdia alebo po troch rokoch od ukončenia rozširujúceho štúdia. V roku 2009 mi rozširujúce štúdium nebolo uznané ako náhrada za 1.kvlaifikáciu. Kedy môžem získať príplatok 6 % k platu – po troch rokoch od ukončenia rozširujúceho štúdia, alebo aj skôr, keď už mám odpracovaných 7. rokov. a tiež sa chcem opýtať, aký je postup, keď chcem požiadať o 1.atestácu. – ak náhodou už o tomto máte nejaké informácie, prosím, napíšte mi. srdečne ďakujem, Eva

gagus napísal:

Dobrý den,
od 1.1.2012 sa za statnu jazykovu skusku priznava za splnenia este dalsich podmienok 60 kreditov. Neviem, o aku statnu skusku ide, aku uroven – B2, C1 ? Moze ist aj o skusku City and Guilts ? Dakujem za odpoved.
Gabriela

gagus napísal:

V roku 1982 som zmaturovala na SPgŠ, v roku 1989 som absolvovala Rozsirujuce studium specialnej pedagogiky pre ucitelky materskych skol. Neskor som vystudovala FTVS a spravila si 1.atestaciu. Mám narok na 60 kreditov za studium specialnej pedagogiky, ak toto studium nebolo nahradou 1.atestacie ? Teraz pracujem ako vychovavatelka v centre volneho casu. Dakujem, Gabriela

Lenka napísal:

Dobrý deň, mám priznaných 60 kreditov za rozširujúce štúdium a chcem sa spýtať, či môžem požiadať o kreditový príplatok a zároveň si počas trvania kreditového príplatku urobiť 1. atestačnú skúšku za tieto kredity. Ďakujem

Lenka napísal:

Dobrý deň, mám priznaných 60 kreditov za rozširujúce štúdium a chcem sa spýtať, či môžem požiadať o kreditový príplatok a zároveň si počas trvania kreditového príplatku urobiť 1. atestačnú skúšku za tieto kredity. Ďakujem

ivana napísal:

Dobry vecer,
chcela by som sa opytat, ci mi riaditel musi uznat kreditovy priplatok, ak som zmenila zamestnavatela.
vsetky kredity som ziskala na MPC a su v mojej aprobacii.
Na predchadzajucej skole s tym nebol problem.

Vopred dakujem.

dorka napísal:

dobrý deň
mám ukončené vysokoškolské vzdelanie technického smeru 2. stupňa a doplnkové pedagogické štúdium, ktoré ma oprávňuje na vyučovanie odborných predmetov na strednej škole. Od roku 2010 pracujem ako učiteľka na ZŠ.Keďže som bola nekvalifikovaná, mala som platovú triedu 9.V auguste 2012 som ukončila rozširujúce štúdium matematiky, čím som získala kvalifikáciu pre vyučovanie na ZŠ a riaditeľ mi zvýšil platovú triedu na 10 -tku. Mám ešte nárok aj na získanie 60 kreditov, ktoré priznáva riaditeľ? Ako učiteľka pracujem štvrtý rok a na platovom dekréte mám uvádzanú prax 12 rokov. Ktorá prax je rozhodujúca pre vykonávanie atestačnej skúšky?
ďakujem

Radmila Hadjúková napísal:

Dobrý deň, chcem sa spýtať na vyplácanie kreditov so spätnou platnosťou. Mám I.atest, rigoróznu skúšku a 60 kreditov za ňu som použila na II.atestáciu. Čas uplynutý od priznania 60 kreditov do vykonania II.atestácie je 8 mesiacov, počas nich mi riaditeľ nechcel priznať vyplácanie, lebo ich vraj použijem na II.atestáciu. Urobila som chybu, že som nepodala žiadosť o vyplácanie do doby ukončenia II.atest. Dá sa to žiadať spätne?

1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11

Vyjadri sa aj ty!

Polia s hviezdičkou sú povinné pre pridanie príspevku.

Vaše meno*


Váš email

Nezobrazuje sa, Gravatar povolený

Váš web


Antispam ochrana*

Text príspevku*

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko