ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Správa zo stretnutia na ÚSVRK o vzdelávaní rómskych žiakov

Správa zo stretnutia na ÚSVRK o vzdelávaní rómskych žiakov

Rómska minorita dlhodobo patrí medzi skupiny obyvateľstva najviac ohrozených sociálnym vylúčením. Rómovia sú skupinou obyvateľstva, ktorá často naráža na bariéry, ktoré im neumožňujú žiť dôstojný život. Ich sociálnu situáciu už dlhodobo determinuje vysoká miera nezamestnanosti, najmä dlhodobá chudoba, závislosť na dávkach sociálneho systému, nízka úroveň vzdelania aj bývania, rôzne závislosti. Inklúzia Rómov sa odvíja od vzdelania a ich následného umiestnenia na trhu práce. Nízka vzdelanostná úroveň rómskeho obyvateľstva obmedzuje ich prístup na trh práce.

Tím pedagógov SKU, prezidentka PaedDr. Mária Barancová, výkonná riaditeľka za Žilinský kraj Mgr. Lucia Porubčanská a člen Mgr. Peter Krajňák sa zúčastnili 16.12.2011 stretnutia na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK) a tímu Svetovej banky s cieľom analyzovať prekážky pri vzdelávaní žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, resp. marginalizovaných rómskych komunít s návrhmi odporúčaní zmeny politík a programov (skúsenosti z iných krajín), ktoré by tento stav mohli zlepšiť.

Východisko z nepriaznivej vzdelanostnej situácie vidíme

  • v komunitnej sociálnej práci,
  • v úzkej spolupráce školy so sociálnym úradom s jasne vymedzenou intervenciou,
  • v zriadení celodenného prípadne internátneho typu vzdelávania / aktuálne riešenie v danom regióne/,
  • v úzkom prepojení sociálneho pracovníka na základných a špeciálnych školách a nevyhnutnosti pôsobenia špeciálneho pedagóga - etopéda aj psychopéda na školách bežného typu, v ktorých sú integrovaní žiaci s mentálnym postihnutím,
  • posilnenie vzdelávania na špeciálnych školách,
  • zavedením diagnostického prípravného ročníka za účelom komplexnej a kvalitnej diagnostiky,
  • posilnenie inštitútu rómskeho asistenta /v mnohých krajinách aj prekladateľa/ pri prekonávaní jazykových bariér a zvládania porúch správania, nácviku sociálnych a emocionálnych zručností/,
  • posilnenie kompetencií školy a školského zariadenia ako prioritného prostredia výchovy.

Z uvedeného dôvodu je potrebné vytvárať projekty a ich realizáciu ako prvý krok k systematickej práci s marginalizovanými skupinami. Projekty by mali byť zamerané na budovanie komunitných centier, ktoré by spolupracovali pri vzdelávaní rómskeho obyvateľstva, najmä v predškolskej výchove a vzdelávaní, pri voľnočasových aktivitách rómskych detí a mládeže, a zároveň integrovali do procesu výchovy a vzdelávania aj domáce prostredie týchto žiakov, zvyšovali záujem komunity na zlepšenom vzdelávaní a budovaní priaznivých návykov detí aj mládeže. Vhľadom na nízku prespektívu zamestnania sa u absolventov špec.základných škôl a odborných učilíšť navrhujeme do povinného vzdelávania zahrnúť aj základy anglického jazyka, kvôli vyššej perspektíve zamestnať sa v robotníckych profesiách, čo sa už stáva nevyhnutnosťou pre otvorený pracovný trh. Ďalej navrhujeme a odporúčame v školách v regiónoch s výraznejšie etnicky a národnostne zmiešanými komunitami posilniť vzdelávanie v predmete multikulturálna výchova s ohľadom na percentuálne zastúpenie jednotlivých národností.

Naším ďalším odporúčaním sú aj legislatívne zmeny, ktoré by umožnili realizáciu absolventskej praxe absolventov odborov sociálna pedagogika a sociálna práca priamo v školách, ktoré navštevujú žiaci zo znevýhodneného prostredia ako interní sociálni pracovníci, pričom by svojou aktivitou priamo podporili a zlepšili adaptáciu žiakov z marginalizovaných skupín na školské prostredie a aktívne napomáhali vyššej socializácii, budovaniu priaznivých sociálnych, vzdelávacích, samoobslužných aj pracovných návykov u týchto žiakov, ale zároveň aj napomáhali zvýšeniu interakcie medzi školou a domácim prostredím žiaka.

Mgr. Lucia Porubčanská

 Dátum pridaniaUtorok, 10. Január, 2012 @10:39
Autoradmin
Kategórie
Nálepky, , , ,
Komentované1x
Prečítané4 746x
Hodnotenie článku90% (8x)

Podobné články

Súbežné články

Opiner Friends Digg del.icio.us Live Google Technorati Spurl Vybrali.sme.sk Mojelinky.sk Vytlačiť túto stránku Odoslať emailom


Komentáre

Yv Hor napísal:

Veľmi dobre spracovaná správa a s obsahom tiež plne súhlasím. Zo svojho pohľadu vnímam ako najdôležitejšiu prítomnosť špeciálneho pedagóga na ZŠ, ktoré vzdelávajú žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami. Situácia na niektorých školách je ozaj alarmujúca. Napr. ani veľká plnoorganizovaná škola s 35 individuálne začlenenými (integrovanými) žiakmi nemá špeciálneho pedagóga – a to ani na čiastočný úväzok. Žiaci nemajú vytvorené základné podmienky pre ich optimálnu edukáciu, ktoré by boli v súlade s odporúčaniami poradní alebo aspoň všeobecnými pravidlami uvedenými napr. v štátnych vzdel. programoch pre žiakov s poruchami učenia/pozornosti a aktivity/správania atď.. Učitelia ich nezriedka nechávajú prepadávať z predmetov, z ktorých majú mať vypracované plány a nepomáha ani naša intervencia – či už ústna alebo i písomná. O tomto probléme sa vie, ale nič sa s ním nerobí.

Vyjadri sa aj ty!

Polia s hviezdičkou sú povinné pre pridanie príspevku.

Vaše meno*


Váš email

Nezobrazuje sa, Gravatar povolený

Váš web


Antispam ochrana*

Text príspevku*

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko