ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Integrujme zmysluplne

Integrujme zmysluplne

Integrovaní žiaci tu sú a zdá sa, že ich bude stále viac. Musíme sa s nimi naučiť žiť a hlavne zmysluplne ich vzdelávať v rámci ich možností a schopností. Integrácia žiakov s poruchami učenia je vcelku dobre rozpracovaná. V praxi však je ich vzdelávanie pre učiteľa veľmi náročné. To vie každý, kto má v triede žiaka alebo žiakov s poruchami učenia. Veľkým problémom je však začlenenie žiakov s mentálnym postihom v bežnej triede základnej školy, lebo tak, ako by sa to robiť malo, sa to v praxi jednoducho robiť nedá! Vzdelávanie takýchto žiakov v bežnej triede sa zrejme bude musieť robiť iným spôsobom.

V našej škole venujeme integrovaným žiakom veľkú pozornosť. V školskom roku 2011/2012 máme spolu 245 žiakov, z toho počtu je 32 žiakov integrovaných /začlenených/. S poruchami učenia 20 žiakov   a 12 žiakov s mentálnym postihom. Uvedomujeme si, že iba individuálny prístup a  IVV plán prispôsobený každému takémuto žiakovi môže zlepšiť ich vzdelávacie výsledky, ich prístup k škole a k plneniu si školských povinností. Aj integrovaní žiaci potrebujú zažiť pocit úspechu a radosti z výsledkov svojej práce. To je možné iba vtedy, ak sa škola prispôsobí ich možnostiam a schopnostiam a učivo sa v ich IVV plánoch zmení tak, aby boli schopní  ho zvládnuť. A nejde len o vyučovanie - začlenení aj bežní žiaci musia sa učiť spolu komunikovať, rešpektovať sa,  navzájom sa podporovať,  povzbudzovať a pomáhať si.   To je celý zmysel integrácie !  Na prvý pohľad sa to zdá jednoduché, ale ,,odborníci,, na integráciu vzdelávanie týchto žiakov tak skomplikovali, že v školách je z integrácie jeden veľký chaos a všetko sa zakrýva iba množstvom papierov. Hlavne pri integrácii žiakov s mentálnym postihom. Mnohokrát  nie je na prvom mieste dieťa. Dôležitý je aj  normatív na integrovaného žiaka, lebo má z neho prospech škola  a prehnaná byrokracia okolo integrácie - v tej sa zase vyžívajú rôzne kontroly.   A školy často integrujú, aby mali viac peňazí,  píšu a papierujú, aby uspokojili kontroly. A kde je integrovaný žiak - často /nie vždy a v každej škole/ sedí bokom v poslednej lavici, je tam za hlupáka, rodičia sú nešťastní, dieťa je nešťastné, málokedy sa mu niekto povenuje, školu nenávidí, zažíva v nej iba pocit hanby,  neúspechu,  poníženia a  samozrejme v nej  často chýba.  A učitelia - robia čo sa dá a snažia sa v tomto zmätku nejako zorientovať.  

V integrácii je bohužiaľ veľa nejasností, chaosu a omylov. Predstavy tých, ktorí tvorili legislatívu k integrácii, sú veľmi často nereálne a neuskutočniteľné. Preto učitelia v školách musia experimentovať a prispôsobovať integráciu reálnemu životu v škole a potrebám žiakov.  

Niekoľko zásadných problémov integrácie detí s mentálnym postihom:

Predovšetkým -  neodporúča sa integrovať v bežnej triede dieťa s mentálnym postihnutím, lebo to spôsobuje neriešiteľné problémy pri organizácii vyučovania v danej triede. To sa dočítate v legislatíve aj v odporúčaní štátnej školskej inšpekcie. Ale čo potom s takými žiakmi, keď ich reálne v škole máme? Jednoducho ich začleniť musíme a vtedy začnú spomínané problémy s organizáciou vyučovania. Veľké problémy! Takýto žiak alebo žiaci  sa majú  učiť podľa osnov špeciálnych škôl. Čiže iné osnovy, iné predmety, iná časová dotácia na predmety, iné učebnice, niektoré predmety vôbec nemajú. Toto všetko zvládnuť nie že je ťažké, ale sa to jednoducho nedá!  /Alebo si povieme, že papier znesie všetko!/

Ďalším problémom je, že o integrácii v konečnom dôsledku rozhoduje rodič! Ak aj máte napríklad v škole špeciálnu triedu a máte aj špeciálneho pedagóga a  vzdelávanie v tejto triede odporučí žiakovi psychológ a ďalší odborníci, rodič povie nie a mentálne postihnuté dieťa bude naďalej v bežnej triede. A nebude v nej dokonca ani integrované, ak s tým rodič nebude súhlasiť! Rozhoduje rodič, ktorý niekedy nemá skončenú ani základnú školu.

Žiaci s mentálnym postihnutím by sa  nemali vzdelávať v bežných triedach, ale v triedach a školách na to určených a prispôsobených. Zveriť toto vzdelávanie do bežných škôl je zbavovaním sa zodpovednosti zo strany štátu  za vzdelávanie mentálne postihnutých detí. Ale ak sa už majú vzdelávať v bežných triedach, tak to treba zabezpečiť tak, aby to bolo možné z hľadiska organizácie vyučovania.

       

V bežnej triede nie je možné  dodržať hodinové dotácie podľa osnov špeciálnych škôl! Nechápem, ako si to niekto predstavuje! Napr. v 6.ročníku je integrovaný žiak alebo žiaci  s mentálnym postihnutím. Mali by sa asi vzdelávať podľa učebných osnov špeciálnej školy. Potom by nemali fyziku, biológiu, anglický jazyk, nemecký jazyk, geografiu, dejepis a pod.  Aj predmety ktoré majú, nesedia s hodinovými dotáciami rovnakých predmetov ostatných žiakov. Ako mu teda zostaviť rozvrh v bežnej triede? Čo bude robiť napr. cez vyučovanie týchto predmetov?  Nechápem, kto prišiel na to, že títo žiaci sa nemôžu napríklad učiť cudzí jazyk! Je veľa príkladov, že takýto žiak ide s rodičmi do Anglicka a dosť sa toho za rok z daného jazyka naučí. My mu však zabránime učiť sa v škole po anglicky, aj keď to chce a baví ho to! Sme jednoznačne presvedčení, že aj žiaci s ľahkým mentálnym postihnutím sa môžu učiť všetky predmety v bežnej triede, ale na primeranej úrovni. To je skutočne zmysluplná integrácia takýchto žiakov. Chce to len zdravý rozum, rozumieť a chápať deti a pedagogický takt. Presviedčajú nás o tom naše mnohoročné skúsenosti.

Pre začleneného žiaka je veľmi dôležitý jeho IVV plán! Musí byť žiakovi „ušitý,, presne na mieru, aby zodpovedal jeho možnostiam, vedomostiam a schopnostiam a zároveň, aby ho motivoval k lepším výsledkom. IVVP je stručný a v niekoľkých bodoch hovorí o tom, čo chceme toho žiaka v danom školskom roku naučiť. Stručne a jasne, nie rozsiahle všeobecné učebné plány, ktoré nič neriešia, iba pridávajú učiteľovi množstvo zbytočnej byrokratickej práce. IVVP plán sa robí na školský rok. Má vystihovať v danom predmete to podstatné, čo je pre žiaka dôležité. To najlepšie vie jeho učiteľ, ktorý žiaka pozná. Takýto IVVP plán má každý integrovaný žiak bez ohľadu na to, či sa jedná o žiaka s poruchami učenia alebo o žiaka s mentálnym postihom. Povinne IVVP plán robia učitelia matematiky a slovenského jazyka. V ostatných predmetoch len vtedy, ak to učiteľ považuje za potrebné!  V týchto predmetoch iba primerane prispôsobí obsah vyučovania možnostiam žiaka. Jeho postihnutie vždy zohľadňuje pri vyučovaní - pri výklade napr. robí iba časť poznámok, pri skúšaní  požaduje iba minimum vedomostí, primerané diktáty, previerky, zadáva mu primeranú domácu úlohu a pod. Nikdy neznižuje dôstojnosť žiaka, naopak snaží sa ho povzbudzovať a pozitívne motivovať. Pôsobí tak, aby ostatní žiaci chápali dôvod a význam individuálneho prístupu k integrovanému žiakovi.

Počas roka sa IVV plán môže upravovať podľa tempa a schopností žiaka. Na konci školského roka IVV plán učiteľ písomne vyhodnotí,   zhodnotí, čo sa podarilo splniť, prípadne čo sa nepodarilo a prečo. Takéto vyhodnotenie poslúži prípadnému novému učiteľovi v ďalšom školskom roku, aby vedel, ako začať pracovať s daným žiakom.

U žiakov s mentálnym postihom používa učiteľ na matematike a slovenskom jazyku učebnice špeciálnych škôl.  Ak si však učiteľ vie zdôvodniť, že pre žiaka bude prospešnejšie využívať iné učebnice, môže tak urobiť ! Dôležité je, aby to čo sa učí, bolo v súlade s jeho IVVP  a na prospech danému žiakovi !

U žiakov s mentálnym postihom nie je možné dodržať to, aby sa časová dotácia predmetov riadila podľa učebných osnov špeciálnej školy. Čo so žiakmi počas anglického jazyka, fyziky, geografie, chémie, biológie atď.! Čo budú vtedy robiť - sedieť a vyrušovať alebo si niečo kresliť, alebo ich pošleme von z triedy, alebo azda chceme, aby učiteľ, ktorý má v triede anglický jazyk, venoval sa aj dvom integrovaným žiakom s poruchami učenia podľa ich IVVP a zároveň aj učil dvoch integrovaných žiakov s mentálnym postihom /neviem síce čo, keď anglický jazyk nemajú mať - žeby napr. pracovné vyučovanie?/. Môžeme to požadovať, ale je to nerealizovateľné! Ak by sa to učiteľ skutočne snažil dodržať, tak jedine na úkor väčšiny bežných žiakov v triede, čiže by týchto žiakov diskriminoval. Pripomínam, že vzdelávanie integrovaných žiakov nesmie obmedzovať vzdelávanie ostatných žiakov v triede!!!

V našej škole vidíme riešenie jedine v tom, že integrovaný žiak s mentálnym postihom bude mať rovnaké predmety ako trieda, kde je začlenený. Sme presvedčení o tom, že aj títo žiaci sa môžu učiť všetky predmety na primeranej úrovni! Učitelia však musia v každom predmete zohľadňovať jeho postihnutie.  Inak sa to robiť nedá - alebo dá, ale iba na papieri! Sme povinní pracovať na prospech týchto detí, nie aby sme uspokojili kontroly, ktoré integráciu sledujú. Bohužiaľ kontroly často zaujímajú iba papiere. Preto som presvedčený, že veľa škôl  v skutočnosti robí integráciu mentálne postihnutých detí  iba na papieri. Celkove byrokracia v školstve v posledných rokoch veľmi rozbujnela a stáva sa pre kontrolné orgány často dôležitejšia ako žiaci samotní! Nás však zaujímajú predovšetkým deti, ich potreby, ich ťažkosti. Chápeme, čo je to pre dieťa byť vždy v škole neúspešným žiakom a chceme týmto deťom pomôcť.

Pri hodnotení a klasifikácii integrovaných žiakov /poruchy učenia aj mentálny postih/ musí učiteľ zohľadňovať ich postihnutie. Veľmi citlivo musí hodnotiť tak, aby bol žiak klasifikovaný len z toho minima učiva, ktoré ho chceme naučiť.  U týchto žiakov určite platí, že menej je niekedy viac! Učiteľ musí posúdiť, či skúšať viac ústne alebo písomne a snažiť sa viesť žiaka tak, aby aj on mohol zažívať pocit úspechu - ten úžasný pocit, ktorý ho poženie k novým cieľom a bude zlepšovať jeho vzťah k škole, k učiteľom a k životu samotnému! Hodnotenie týchto žiakov dostatočne riešia príslušné metodické pokyny.

Integrovaní žiaci /všetci/ dostávajú rovnaké vysvedčenia ako všetci ostatní žiaci! To má  zmysel nielen z hľadiska organizácie vyučovania, ale aj psychologického vplyvu na žiaka, že má rovnaké vysvedčenia ako ostatní! Takto sa dá citlivo v triede riešiť aj jeho inakosť - nie mu vždy pripomínať, že je iný, že sa iné učí ako ostatní, že má iné vysvedčenie ako iní žiaci, že on nemôže mať niektorý  predmet, aj keď by ho veľmi rád mal  a pod. O tom, že postupuje podľa individuálneho plánu, hovorí doložka na vysvedčení. Doložka vysvetľuje aj klasifikáciu začleneného žiaka. Učíme sa pracovať s integrovanými žiakmi     metódou pokusov a omylov. Inak sa nedá, lebo v tejto oblasti je dosť veľký  metodický chaos.

Integrovaný žiak by ,,nemal" opakovať ročník, pretože máme možnosť mu upraviť IVVP, ak ho nezvláda. Ale to neznamená, že nemôže opakovať ročník - môže, ak napríklad prejavuje málo úsilia, nespolupracuje s učiteľom, odmieta pracovať a pod.  Ak sa pedagogická rada rozhodne, že opakovanie ročníka bude žiakovi na prospech, tak bude opakovať ročník! V takomto prípade je prospešné to konzultovať so špeciálnym pedagógom, ale nie je to podmienka.

Integrovaní žiaci sú pravidelne osobitne hodnotení na klasifikačných a hodnotiacich poradách a vedie sa o tomto hodnotení osobitný záznam.

Verím, že takto môžeme urobiť veľký kus poctivej a zmysluplnej  práce pre žiakov s ľahkou mentálnou retardáciou. Naša prax ukazuje, že to takto chcú aj samotní začlenení žiaci a to je podľa nás to najdôležitejšie. A prax ukazuje aj to, že tí, ktorí vzdelávací systém pre nich vytvorili, mnohé veci nedomysleli!

 

PaedDr. Ladislav Juhás

riaditeľ školyDátum pridaniaPondelok, 13. Február, 2012 @17:32
Autoradmin
Kategórie
Nálepky,
Komentované5x
Prečítané12 785x
Hodnotenie článku93% (22x)

Podobné články

Súbežné články

Opiner Friends Digg del.icio.us Live Google Technorati Spurl Vybrali.sme.sk Mojelinky.sk Vytlačiť túto stránku Odoslať emailom


Komentáre

S Vašimi názormi v plnom rozsahu súhlasím. Myslím, že všetky školy, ktoré týchto žiakov učia majú rovnaké problémy. Učitelia majú na prvom mieste učiť, ale častokrát dostáva prednosť \„papier\“.

Hudák napísal:

DObrý deň prajem. Prečo sa chorý ľudia liečia v špecializovaných zariadeniach. Prečo sa zlodeji zatvárajú do väzenia? A prečo chceme silou mocou integrovať deti, ktoré potrebujú inú mieru opatery, vzdelávania a starostlivosti? Odpoveď je jednoduchá: z ekonomického dôvodu je to najmenej ekonomicky náročné. Preto sa deti, ktoré potrebujú inú mieru MUSIA INTEGRVAŤ. Druhý dôvod je absolútny nezáujem a bezohľadnosť tvorcov integrácie. Dôvod: žiak je úspešne integrovaný. Celých napr. 9 rokov. Skončí nejakú strednú školu. A potom sa ho REÁLNY ŽIVOT NEBUDE PÝTAŤ, či mu má dať nejaký individuálny plán. Reálny život ho preverí. A našu spoločnosť osud takýchto detí vôbec nezaujíma. Celý proces integrácie je hra, ktorej výsledok poznáme na začiatku. Toto mi povedal rodič integrovaného dieťaťa.

Zuzana napísal:

Súhlasím s tým, čo ste napísali, všetko je to len na papieri. Tým deťom sa nepomáha vôbec, pretože sa to jednoducho nedá. Nie je v moci učiteľa na hodine venovať sa len 1/10 triedy a ešte učiť aj ten zvyšok. Všetko je to len o tom, že kým tie deti chodia do školy tak sa o nich starajú rodičia a nie štát. Štát len vyžaduje \„papiere\“ a na tých papieroch je zamestnaných kopec ďalších ľudí – poradne, psychológovia, špeciálni pedagógovia a miesto práce s týmito deťmi, na čo majú klasifikáciu, vypíšu papiere a trápi sa s nimi učiteľ, ktorý o špeciálnej pedagogike nemá ani páru a nemá ani plat špeciálneho pedagóga. Som zvedavá, dokedy tento nezmysel ešte potrvá. Dokedy ešte budeme neschopnosť rodičov detí vychovávať nahrádzať integráciou, ako je to vo väčšine prípadoch.

Jozefína napísal:

Integrácia MP žiakov do bežných škôl nič nerieši. Ideálna je inklúzia. Od nej sme ale veľmi vzdialení. MP žiak má svoje špecifické problémy, nie je to len mentálny deficit. Ide predovšetkým o poruchu hrubej a jemnej motoriky, citovú instabilitu, nepozornosť, narušenú koordináciu oko- ruka, rečovú poruchu, hyperkinetický syndróm, pridružené somatické poruchy a tiež aj poruchy správania. V podmienkach bežnej základnej školy bude tento žiak intelektuálne rozvíjaný. MP žiak však potrebuje terapeutický prístup. Preto mu vyhovuje pomalšie tempo vyučovania, individuálny prístup, zvýšený počet hodín telesnej výchovy a pracovného vyučovania, zaraďovanie relaxačných chvíľok. Metodika vyučovania je v ŠZŠ iná ako v bežnej škole. Nesúhlasí poradie preberaných hlások a písmen. Žiak príde o krásne riekanky a didaktické hry. Aká je jeho budúcnosť? Sedieť v kúte a šepkať si s asistentkou?

Marcela napísal:

Potrebovala by som pomoct mam dcerku prvacku,hladam v Piestanoch,pri­padne Trnave zakladnu skolu kde maju integrovanu triedu mala ma nespecificku poruchu skolskych zrucnosti znizeny intelekt a problemy s kratkodobou pamatou,ucenie a chapanie strasne dlho trva.Dakujem za kazdu radu

Vyjadri sa aj ty!

Polia s hviezdičkou sú povinné pre pridanie príspevku.

Vaše meno*


Váš email

Nezobrazuje sa, Gravatar povolený

Váš web


Antispam ochrana*

Text príspevku*

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko