ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Stanovisko SKU k Spoločnej škole

Stanovisko SKU k Spoločnej škole

Slovenská komora učiteľov víta snahu predstaviteľov téz Spoločnej školy zadefinovať hlavné nedostatky školskej reformy. Slovenská komora učiteľov súhlasí s tým, že „Štát sa v spoločnej škole nezbavuje zodpovednosti“, nepresúva úlohy na učiteľov, plní pre školy servis - vzorové plány, učebné osnovy, štandardizované testy, metodickú pomoc, transformovanie ŠŠI (pridanie funkcie poradného orgánu), vytvorenie a manažovanie eduportálu pre učiteľov.

Rovnako pozitívne vnímame, že Spoločná škola presadzuje i možnosť jedinečnosti. Školy, ktoré venovali toľko energie a snahy, aby nastavili svoj školský vzdelávací obsah aktuálnym potrebám svojich žiakov a rodičov by mali mať možnosť vo svojej nastúpenej ceste pokračovať. Spoločná škola však vo svojich tézach nekonkretizuje hĺbku „inakosti - jedinečnosti“ škôl. To znamená, že nie je jasné, koľko vzdelávacieho obsahu navrhuje ponechať na výber školy. Uvádzané varianty - spoločenskovedný, prírodovedný, výchovný nie sú bližšie špecifikované a tak nie je jasné, či ide o návrat k variantom z pred reformy - t.j. odlišnosť o 1-2 hodiny od spoločného základu, alebo o viac hodín. SKU nejde o vyhrocovanie názorových rozdielov, ale o rozumnú mieru slobody a samostatnosti škôl. V tomto smere za najsprávnejšie považujeme vyjadrenie pomeru medzi štátom určeného povinného obsahu a školou dotvoreného obsahu v percentách. Ako východisko pre rokovanie navrhujeme pomer 70% (štát), 30% (škola).

Pri rozdelení predmetov a učiva do ročníkov sa obávame, že vzhľadom na nároky jednotlivých odborných komisii nedôjde k rozumnej dohode o učebnom pláne a školy budú bojovať s tým, že budú mať povinnosť učiť napr. polhodinovky. Takéto vyučovanie považujeme za veľmi neefektívne. Pri určení učiva za stupeň sú možné komplikácie so sťahovaním žiakov a súťažami. Ak sa k tejto variante pridajú „odporúčania“ na doplnenie učebného plánu, vyhovie sa všetkým školám. Nevidíme dôvod, aby školy, ktoré chcú mať určené a presne rozpísané učivo mali chcieť, aby aj iné školy si ho rozpísali rovnako. SKU sa opiera o stanovisko zo dňa 30. marca 2012, kedy odporúča ministrovi školstva prehodnotiť štátny vzdelávací program a jasne stanoviť výkonový a základný obsahový štandard jednotlivých predmetov v jednotlivých ročníkoch, ktorý by mal odporúčací charakter. Zároveň zachovať slobodu škôl pri tvorbe svojich školských vzdelávacích programov a pri tvorbe nadštandardného učiva a špecifík školy.

Čo považuje SKU za prioritné je začať s efektívnou dokumentáciou pedagogickej práce. A to nielen podstatným znížením rozsahu povinnej dokumentácie zákonmi, ale odformalizovaním, zjednodušením dokumentov. Chceme dosiahnuť možnosť komplexného vedenia pedagogickej dokumentácie v elektronickej podobe. V tomto smere môžeme prispieť konkrétnymi návrhmi na zmenu procesov i zmenu legislatívy.

SKU je stavovská organizácia. Je pripravená zastupovať učiteľov pri tvorbe školského vzdelávacieho programu a spolupracovať so všetkými organizáciami a skupinami, ktorých prvoradým záujmom je partnerská spolupráca, ktorá vedie k obohateniu oboch strán a posunu slovenského školstva. Vieme vytvoriť priestor alebo sa na ňom podieľať tak, aby sa dopracovali konkrétne body, ktoré zadefinujú slobodu učiteľa, zjednodušenie jeho administratívnych činnosti a ochranu jeho psychického zdravia pred vyhorením.

Správna rada Slovenskej komory učiteľovDátum pridaniaSobota, 24. November, 2012 @13:59
Autoradmin
Kategórie
Nálepky,
Komentované3x
Prečítané4 831x
Hodnotenie článku100% (4x)

Podobné články

Súbežné články

Opiner Friends Digg del.icio.us Live Google Technorati Spurl Vybrali.sme.sk Mojelinky.sk Vytlačiť túto stránku Odoslať emailom


Komentáre

Helena Vicenová napísal:

Odpoveď na stanovisko Slovenskej komory učiteľov k tézam spoločnej školy zo dňa 24.11.2012

Vážim si zaujatie postoja občianskeho združenia SKU na pálčivý problém napravenia reformy, vážim si úsilie SKU zastupovať učiteľov napriek tomu, že nám učiteľom chýba stavovská organizácia zriadená zákonom.

Spoločná škola: Bude možnosť výberu – spoločenskovedný, prírodovedný, výchovný variant, variant s voliteľnými hodinami.

Práve učebný plán – variant s voliteľnými hodinami môže byť priestor na samostatnosť školy, tej ktorá má záujem ponechať si založený nejaký predmet.
Ak škola zavedie nejaký voliteľný predmet v ŠkVP, tak si preň vypracuje učebné osnovy, ktoré sú prílohou ŠkVP. Určite pri strednej škole je priestor na väčšiu voliteľnosť.

Vytvoriť učebné plány pre jednotlivé varianty a pre ročníky, príp. doplniť aj iné varianty je záležitosťou a zodpovednosťou, tak ako tvoriť učebné osnovy, odborníkov v ŠPÚ so šikovnými učiteľmi z praxe s tým že polhodinovky nebudú mať miesto v žiadnom učebnom pláne. Sloboda učiteľov je vo výbere metód a foriem práce tak aby dosiahol cieľ.

Teším sa, že v súčasnosti sa prehodnocuje na ŠPÚ základ, minimum po ročníkoch.

Zásadne odmietam stanovisko SKU, že stanovenie učív na ročníky má mať len charakter odporúčania. To je v úplnom rozpore so SPOLOČNOU ŠKOLOU.

Tézy spoločnej školy: http://www.zssintava.edu.sk/…na_skola.pdf

Osobne si myslím, že treba čo najskôr ustanoviť kurikulárnu radu, ktorá bude plniť úlohy v súlade s § 159 školského zákona a kde je priestor nastaviť a upraviť systém SPOLOČNEJ ŠKOLY. Následne zmena legislatívy a činnosť priamoriadených organizácií – najmä ŠPÚ. Napraviť zlé nastavenie z minulosti.

S pozdravom
PaedDr. Martin Bodis, PhD.
RNDr. Helena Vicenová

Helena Vicenová napísal:

Rozhovor o spoločnej škole:
prof. PhDr. Branislav Pupala, CSc., z Ústavu výskumu sociálnej komunikácie SAV a PaedDr. Martin Bodis, PhD., riaditeľ ZŠ s MŠ kráľa Svätopluka v Šintave.

http://www.zssintava.edu.sk/…ej_skole.pdf

Karol napísal:

Dobrý, chcem sa opýtať, či má riaditeľ právo zisťovať formou dotazníka pre rodičov názory rodiča na učiteľa,klady a zápory jeho práce, zdá sa mi to ponižujúce a dehonestujúce. Ďakujem

Vyjadri sa aj ty!

Polia s hviezdičkou sú povinné pre pridanie príspevku.

Vaše meno*


Váš email

Nezobrazuje sa, Gravatar povolený

Váš web


Antispam ochrana*

Text príspevku*

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko