ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Správa z rokovania SKU s MŠVVaŠ SR zo dňa 18.09.2014

Správa z rokovania SKU s MŠVVaŠ SR zo dňa 18.09.2014

Slovenská komora učiteľov sa dňa 18. septembra 2014 zúčastnila rokovania na MŠVVaŠ vo veci návrhu nového Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy (2014), ktorý v blízkej budúcnosti čaká schvaľovanie.

Stretnutia sa zúčastnili:

Za SKU: učiteľky materskej školy Mgr. Andrea Benková, PaedDr. Mária Kondelčíková.

Za tím tvorcov nového ŠVP: Prof. PhDr. Branislav Pupala CSc., Doc. PaedDr. Ondrej Kaščák PhD., Doc. PhDr. Oľga Zápotočná CSc.

Za MŠVVaŠ: Ing. Peter Pellegrini - minister, Ing. Marián Galan - zastupujúci generálny riaditeľ Sekcie regionálneho školstva, Ing. Henrieta Crkoňová  - vedúca služobného úradu,  PhDr. Viera Hajdúková PhD. - sekcia regionálneho školstva,  Ing. Ondrej Divinský - riaditeľ odboru základných škôl.

Pôvodne sa malo hovoriť aj o návrhoch legislatívnych úprav týkajúcich sa kurikulárnej politiky regionálneho školstva ako takého, avšak hneď v úvode stretnutia minister uviedol, že sa bude pojednávať len o materských školách.

Mgr. Andrea Benková z SKU oboznámila prítomných s priebehom a výsledkami prieskumu zameraného na postoje kolektívov materských škôl k zavedeniu nového ŠVP do praxe materských škôl, zrealizovaného v júni 2014, ktorý dopadol výrazne v prospech nového dokumentu.

Slova sa ujal pán minister, kládol konkrétne otázky týkajúce sa najmä nového ŠVP. Odznela bohatá diskusia, v ktorej zúčastnené učiteľky materských škôl zastupujúce na stretnutí Komoru učiteľov odpovedali na otázky p. ministra na základe bohatých skúseností z práce s deťmi predškolského veku, práce s predchádzajúcimi tromi predškolskými  kurikulami (vrátane súčasne platného) a, v neposlednom rade, aj vedomostí získaných štúdiom. Ich reakcie sa zhodovali s reakciami tvorcov nového ŠVP (2014), menej už s vyjadreniami p. štátnej úradníčky, spoluautorky súčasne platného ŠVP ISCED 0 (2008). Prítomné učiteľky z SKU kritizovali súčasné kurikulum, ktoré im značne komplikuje prácu, keďže má nelogickú štruktúru, pri práci s ním sa kladie požiadavka na operacionalizáciu výkonových štandardov. V tejto veci im od príchodu ŠVP (2008) nebola poskytnutá výraznejšia metodická pomoc (metodickú príručka pre predprimárne vzdelávanie má skôr úradnícky, než metodicko-odborný charakter). V prípade schválenia nového ŠVP sú autori pripravení spracovať podrobnejšie vývinové úrovne jednotlivých výkonových štandardov, čo významným spôsobom zjednoduší prípravu učiteliek na prácu s deťmi.

Na stretnutí odznela zo strany MŠVVaŠ aj informácia, že všetky inštitúcie a združenia (vrátane SKU), ktorých sa problematika týkala, sa mali možnosť vyjadriť v 3.kole pripomienkového konania k návrhom ŠVP. Tieto vyjadrenia sa mali prezentovať na porade konanej  22.mája 2014 v Bratislave. Mgr. Andrea Benková však spresnila túto informáciu nasledovne:  SKU bola k možnosti pripomienkovať oficiálne vyzvaná dosť neskoro, vrátane doručenia potrebných materiálov, čím sa ohľadom ich naštudovania a spísania pripomienok ocitla v značnej časovej tiesni,  a ani zástupcu za materské školy nedokázala delegovať včas, nakoľko účastníkov porady bolo potrebné nahlásiť v ten istý deň, v ktorý jej bolo odoslané aj pozvanie. Dodatočné nahlásenie zástupcu SKU za materské školy, napriek záujmu, umožnené zo strany ministerstva nebolo. Pripomienky za materské školy spracúvala SKU na poslednú chvíľu, na porade boli prečítané kolegom z SKU zastupujúcim vyšší stupeň školy a doručovala ich ministerstvu dodatočne.

P. minister ďalej uviedol, že nebude navyšovať počty detí v triedach materských škôl.  

Stretnutie pán minister ukončil tým, že vo veci nového ŠVP pre materské školy rozhodne na základe vyjadrení učiteliek materských škôl, následne prizve zástupcu tvorcov kurikula a vyjadrí svoje rozhodnutie. 

 

 Dátum pridaniaŠtvrtok, 25. September, 2014 @09:53
Autoradmin
Kategórie
Nálepky
Komentované2x
Prečítané3 930x
Hodnotenie článku88% (4x)

Podobné články

Opiner Friends Digg del.icio.us Live Google Technorati Spurl Vybrali.sme.sk Mojelinky.sk Vytlačiť túto stránku Odoslať emailom


Komentáre

Jolana Kožová napísal:

Nám praktičkám, učiteľkám, nestačí uviesť do platnosti inovované kurikulom, ale treba zabezpečiť v prvom rade aj adekvátne podmienky na uplatňovanie kurikula v praxi tzn. nižšie počty detí (15 na jednu učiteľku). Pri aktuálnom stave detí v triedach (20 na jednu učiteľku)je nereálné uplatňovať v praxi inovované kurikulum, pretože v bežných triedach máme aj deti s výchovnými problémami, ktoré si vyžadujú individuálny prístup a nepretržitý dohľad. Bádame, experimentuje v praxi dosť, aj teórie a metodík máme dosť, čo naozaj potrebujeme sú nižšie počty detí v triedach na jednu učiteľku.

edina Simekova napísal:

Zdielam nazor p. Kozovej.Prax je taka, ze pocty deti su vysoke a kurikulum s tolkymi je nemozne realizovat…

Vyjadri sa aj ty!

Polia s hviezdičkou sú povinné pre pridanie príspevku.

Vaše meno*


Váš email

Nezobrazuje sa, Gravatar povolený

Váš web


Antispam ochrana*

Text príspevku*

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko