ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Stanovisko Slovenskej komory učiteľov k spoločenskému a ekonomickému postaveniu pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve

Stanovisko Slovenskej komory učiteľov k spoločenskému a ekonomickému postaveniu pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve

Jedným z hlavných poslaní Slovenskej komory učiteľov ako stavovskej organizácie pedagogických a odborných zamestnancov v školstve je systematická podpora práv a záujmov učiteľov, snaha o zlepšenie ich pracovných podmienok a podmienok k výkonu ich profesie. SKU by v nasledujúcom stanovisku rada zhodnotila, ako sa zmenilo postavenie a ohodnotenie učiteľov za posledné tri roky. 

 

1. Zhoršili sa podmienky na získavanie kreditov.

Vláda zrušila možnosti overovania kompetencií, každý z troch ministrov presadil odklad zrušenia sedemročnej platnosti kreditov, obmedzila sa možnosť získať kredity za tvorivé činnosti, rozširujúce štúdium a štúdium v zahraničí. Radi by sme pripomenuli, že v Programovom vyhlásení sa vláda zaväzuje „zjednodušiť a zefektívniť udeľovanie kreditov‘‘.

2. Zaviedlo sa právo veta pre zriaďovateľa pri voľbe riaditeľa školy.

Zavedením tohto inštitútu sa radikálne zhoršilo postavenie učiteľov a ich zástupcov v Rade školy. Učitelia prišli o možnosť podieľať sa na smerovaní a fungovaní školy.

Proti tejto právnej úprave sa jednoznačne vyjadrili všetky odborové združenia, stavovské organizácie riaditeľov základných a stredných škôl ako aj odborná verejnosť. Vláda tento zámer napriek nedostatočnej argumentácii a chýbajúcej analýze súčasného stavu školských samospráv presadila na úkor práv učiteľov a rodičov.

3. Nedošlo k žiadnemu posunu v ochrane práv učiteľa.

Učitelia sú pri výkone povolania vystavovaní najrôznejším tlakom. Neraz sa stretávajú s verbálnou i fyzickou agresivitou žiakov, tlaku zo strany rodičov, riaditeľov či dokonca zriaďovateľov škôl. Zistenia z kampane Zber strachu potvrdili náš predpoklad, že na školách často dochádza k porušovaniu ľudských práv, k nedodržiavaniu a vedomému porušovaniu školských predpisov a zákonov zo strany riaditeľov a zriaďovateľov. Za najvážnejšie považujeme nabádanie až nútenie zamestnancov k nezákonnej činnosti.

Tieto zistenia nás viedli k požiadavke posilniť zabezpečovanie zákonnosti v školských zariadeniach cez zriadenie úradu tzv. „školského ombudsmana‘‘. Táto otázka je zatiaľ v rovine prísľubu - minister vo svojich vyhláseniach potvrdil termín september až október. V tom istom termíne očakávame aj tzv. manuál, vytvorený na základe podnetov z praxe, ktorý ponúkne učiteľom i riaditeľom možné legislatívne riešenie najčastejšie sa vyskytujúcich nezákonných situácií.

4. Platy pedagogických zamestnancov v SR výrazne zaostávajú za krajinami V4.

Ani opakované zvyšovanie platov učiteľov nezvýšilo atraktivitu učiteľského povolania, keďže nástupný plat zostáva na úrovni absolventov stredných škôl bez maturity. Okrem toho absolútne vyjadrenie zvýšenia v percentách síce môže vyznieť pôsobivo, no neodráža rast životných nákladov a spotrebiteľských cien v uplynulom období. Podľa štatistiky EK „Eurydice‘‘ z roku 2014 vzrástol tarifný plat učiteľov na Slovensku prepočítaný HICP (Harmonizovaný index spotrebiteľských cien) v rokoch 2009-2014 len o 1,91 %. Za to isté obdobie vzrástol tarifný plat učiteľov v Česku podľa rovnakej metodiky o 26,96 %, v Maďarsku o 11,3 a Poľsku o 6%. http://www.platy.sk/analyzy/nastupny-plat-bez-praxe-je-708-eur-mesacne/50150 http://www.platy.sk/analyzy/predavacom-ci-sbs-karom-plat-nestupne-ani-po-rokoch-praxe/50193 http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/facts_and_figures/salaries.pdf (Figure 5, page 21)

Pedagógom sa každoročne zvyšujú platy približne o 5%. Toto zvyšovanie v zásade len kopíruje rast priemernej mzdy v NH. Spravidla sa zvyšovanie platov učiteľov týka aj všetkých zamestnancov vykonávajúcich práce vo verejnom záujme, čiže aj štátnych a verejných úradníkov a zamestnancov bezpečnostných zložiek, v počte ktorých je Slovensko podľa Medzinárodnej organizácie práce na druhom mieste za Luxemburskom. Na Slovensku je 37 zamestnancov verejnej správy na 1000 obyvateľov, v Grécku 30, vo Fínsku 20.

Považujeme to za umelé a neefektívne udržiavanie zamestnanosti. http://aktualne.atlas.sk/slovensko-ako-kralovstvo-uradnikov-sme-lidrami-v-pocte-statnych-zamestnancov/ekonomika/ekonomika-v-eu/ http://www.demagog.sk/diskusie/383/peniaze-na-skolstvo graf nižšie na stránke http://www.ozpsav.sk/sk/Aktuality/Oznamy/Prehlad-zvysovania-stupnic-platovych-tarif-vo-verejnej-sluzbe-za-roky-2002-2012.alej

5. Mzda učiteľa sa neodvíja od trhových pravidiel

- neznesie porovnanie s ostatnými vysokoškolsky vzdelanými zamestnancami, s platmi v okolitých štátoch ani s trhovými cenami napr. babysitteriek a doučovateľov (opatrovanie detí súkromne stojí 4-5 eur/hod. -- zväčša netto; firmy si pýtajú 6-7 eur/hod. s príplatkom 0,50-1 eur/každé ďalšie dieťa; doučovanie stojí v priemere 10 eur/hod.) Učiteľ po desiatich rokoch praxe a po prvej atestačnej skúške zarobí 5,3 eur/hod. v hrubom.

V tejto súvislosti by sme radi pripomenuli aj problém vzdelávacích poukazov, ktoré majú slúžiť na podporu mimoškolských a záujmových aktivít. Hodnota jedného poukazu je 30 eur na 60 hodín krúžkovej činnosti, čiže štát prispieva na jednu hodinu sumou 50 centov na žiaka.

V prípade špeciálnych škôl, kde vzhľadom na rôzne postihnutia žiakov skupiny spravidla nemávajú viac ako päť žiakov, predstavuje maximálna odmena pre vedúceho krúžku 2,50 eur/hodinu.

6. Základnou požiadavkou OZPŠaV v roku 2012 bola mzda učiteľa v reg. šk. do roku 2016 na úrovni 1,2 až 1,6-násobku priemernej mzdy v NH.

Súčasný stav: Priemer v NH je 877 eur a v reg. šk.(PZ) 917,40 eur = 1,05 násobok. K požiadavke sme sa ako SKU pripojili spoločnou výzvou vláde v januári 2013. Na tejto požiadavke naďalej trváme. Aktuálne by 1,2 násobok priemernej mzdy predstavoval 1052 eur. http://www.ozpsav.sk/files/vyzva_30_1_2013.pdf http://www.ozpsav.sk/files/i_polrok_2015.pdf (str. 17) http://slovak.statistics.sk/wps/portal/ext/home/!ut/p/b1/04_Sj9CPykssy0xPLMnMz0vMAfGjzOIDzT0tnJwMHQ0s_IJcDTxDHAPcg7xMDA1MTIEKIoEKDHAARwNC-sP1o8BKnN0dPUzMfQwMLHzcTQ08HT1CgywDjY0NHI2hCvBY4eeRn5uqX5AbYZBl4qgIAL9TbiU!/dl4/d5/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/

Radi by sme poukázali aj na rozpor zákona č. 553/2003 o odmeňovaní vo verejnom záujme a § 120 Zákonníka práce - stupeň náročnosti práce učiteľa zodpovedá minimálne piatemu stupňu náročnosti práce podľa ZP a jeho minimálny mzdový nárok by predstavoval 1,8-násobok minimálnej mzdy. V budúcom roku by mala byť minimálna mzda 400 eur - teda začínajúci učiteľ by mal zarobiť tabuľkovo v hrubom aspoň 720 eur.

Navrhujeme preto zvýšiť mzdu pre všetky triedy PZ približne o 140 eur, čím by sa dosiahol 1,2 násobok priemernej mzdy, odstránil spomínaný rozpor a súčasne by sme sa priblížili k odmeňovaniu v ostatných štátoch V4.

7. Štandardy

Dlhodobo chýbajú profesijné štandardy, ktoré by určovali kompetencie a ukazovali učiteľovi možnosti jeho rozvoja a profesionálneho rastu. Štandardy charakterizujú jednotlivé kategórie a podkategórie ped. a odb. zamestnancov, preto sú potrebným materiálom pre profesiu a učitelia ich žiadajú. Učiteľ okrem toho, že je odborníkom vo svojej špecializácii (predmete) a ovláda jeho didaktiku, mal by poznať legislatívu z oblasti školstva, tvoriť školský vzdelávací program (osnovy), pracovať s IKT, používať inovačné a interaktívne prvky a metódy, organizovať podujatia, priebežne hodnotiť seba, svoj rozvoj, rozvoj triedy a jej výsledky, zvládať komunikáciu s deťmi (žiakmi) a súčasne s dospelými (rodičmi), spolupracovať s nimi, robiť socioprieskumy v triede, pracovať individuálne so žiakmi so špeciálnymi potrebami, bojovať so šikanou atď. Vymedzenie týchto činností v profesijných štandardoch je napríklad pre začínajúceho učiteľa nevyhnutnou potrebou.

Podľa §25, bod 5 zák. 317/2009: „Profesijné štandardy pre jednotlivé kategórie, podkategórie a kariérové pozície pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov po dohode s ministerstvom vydáva a zverejňuje vo svojom publikačnom prostriedku a na svojej internetovej stránke príslušný ústredný orgán štátnej správy, do ktorého vecnej pôsobnosti škola alebo školské zariadenie patrí.‘‘ MPC ich malo mať dokončené do 2013, išlo o projekt z eurofondov, do dnešného dňa však neboli zverejnené.

8. Nárast platov učiteľov za odpracované roky

- učiteľom sa prvých 16 rokov zvyšuje plat každoročne o 1% a ďalších šestnásť rokov o 0,5% až do odslúženia 32 rokov, čiže maximálny nárast predstavuje 24%. Pre porovnanie, príslušníci Policajného zboru poberajú po 32 rokoch praxe prídavok vo výške 67,1 % - takmer trojnásobok. http://www.minv.sk/swift_data/source/policia/prevencia/zakon_cest_a_odvaha/POVOLANIE%20POLICAJTA.pdf (str. 9)

Tento problém je obzvlášť vypuklý pri učiteľkách MŠ, kam niektoré učiteľky nastupujú hneď po ukončení SŠ, čiže v 18 rokoch, a platový strop dosahujú už vo veku 50 rokov, pričom mnohé absolvujú VŠ štúdium externe.

9. Pri odmeňovaní v školstve dochádza k mnohým nespravodlivostiam.

Uvedieme len jeden príklad: vychovávateľky v ŠKD nemajú príplatok za triednictvo pričom tiež vedú osobné spisy, evidenciu dochádzky, triednu knihu, riešia problémy s rodičmi, vyberajú a evidujú platby za ŠKD a pod.

10. Pre všetkých PZ je neustále poukazovanie na nedoriešenie platovej otázky nanajvýš nedôstojné a nezlučiteľné s postavením, ktoré by mali mať pedagógovia v spoločnosti.

Nemôžeme si však pomôcť, najmä ak naše názory podporujú všetky stavovské organizácie v školstve či zistenia a odporúčania OECD, EK a ďalších expertov. Ako príklad uvedieme, že už v roku 2012 OECD v Ekonomickom prehľade poukazuje na priamu súvislosť medzi zvyšovaním platov učiteľov a výsledkami žiakov. Stačí sa pozrieť na výsledky našich žiakov v testovaní PISA a porovnať ich s výsledkami žiakov v Poľsku, Česku a Maďarsku. Slovensko dopadlo najhoršie vo všetkých sledovaných oblastiach (Maďarsko je o niekoľko bodov horšie v matematike, Poľsko sa nám vzďaľuje míľovými krokmi). Poľsko a Česko sú nad priemerom OECD v matematike, v čitateľskej gramotnosti a vo finančnej gramotnosti, my sme sa dostali pod priemer. V čitateľskej gramotnosti sme dokonca signifikantne pod priemerom OECD (z 34 krajín sme na 32. mieste)... http://www.nucem.sk/documents//27/medzinarodne_merania/pisa/publikacie_a_diseminacia/4_ine/Priloha_PISA_2012.pdf

Najnovšia štúdia, ktorú uskutočnil magazín Forbes v spolupráci so spoločnosťou McKinsey & Co. a uznávanými odborníkmi, uvádza 5 najdôležitejších opatrení, ktoré by pomohli školstvu v USA dostať sa na svetovú špičku. Za najdôležitejšie opatrenie považuje investovanie do učiteľov, pričom uvádza, že každý investovaný dolár sa do ekonomiky vráti 12-násobne. Zvyšovanie platov je podľa štúdie nevyhnutné aj preto, aby sa učiteľskému povolaniu venoval čo najväčší počet najlepších absolventov škôl.

11. Vláda dlhodobo zavádza učiteľov aj celú verejnosť a neplní sľuby, ktoré dáva.

Vláda sa prostredníctvom ministra školstva alebo v NPR 2014 zaviazala zvýšiť platy učiteľov na 1,2-násobok priemernej mzdy v NH. V skutočnosti ich zvýšila na 1,05-násobok. Hektický koniec roka 2012, kedy učitelia naposledy vyšli do ulíc, upokojili až prísľuby riešiť situáciu koncepčne. NR SR zaviazala vládu do konca marca 2013 vypracovať a predložiť Správu o stave školstva a systémových krokoch na jeho rozvoj. Komédia s prísľubmi v rôznych verziách správy a nekonečné naťahovanie schvaľovania pritom dávali učiteľom akú-takú nádej. Správu, ktorá mala dať školstvu víziu a koncepciu, vláda stále neschválila. Súčasný minister školstva prisľúbil predložiť novú správu na jeseň, no ešte sa tak nestalo a neprebehla ani žiadna verejná diskusia, ktorú minister sľuboval.

Správa mala okrem iného vyriešiť problém financovania školstva. V tejto súvislosti by sme radi pripomenuli nedávno publikovanú správu predsedu NKÚ, ktorý situáciu zhodnotil týmito slovami: „Súčasný model financovania škôl nie je dobrý, mal by sa zmeniť. Zabezpečujú ho totiž ministerstvo školstva, ministerstvo vnútra, okresné úrady, mestá aj obce. Mal by sa zjednodušiť a hlavne finančne posilniť.‘‘ Vláda problémy odkladá a zametá pod koberec, naťahuje čas a zahráva sa s trpezlivosťou učiteľov i vlastnou dôveryhodnosťou. Je predsa neprípustné, aby po výmene ministra nový minister vyhlásil, že sa necíti byť viazaný sľubmi svojho predchodcu. http://www.pluska.sk/spravy/z-domova/caplovic-kazimirom-usudili-ucitelia-si-zasluzia-vyssie-platy-narast-vidia-realne.html http://www.finance.gov.sk/Default.aspx?CatID=5197 NPR 2014 str. 36 dolu http://www.sme.sk/c/8022471/v-skolach-je-malo-penazi-zistil-aj-najvyssi-kontrolny-urad.html#ixzz3nbB6md7G

12. Odmeňovanie učiteľov závisí len a len od priorít vlády pri tvorbe štátneho rozpočtu.

Všetky výhovorky, že v rozpočte nie sú peniaze, sú zavádzajúce. V rozpočte sú peniaze, ide len o to, ako sa prerozdelia. Vláda SR určite dobre vie, do ktorých oblastí dáva v porovnaní s inými vyspelými krajinami viac a do ktorých menej. Do školstva výrazne investovali naši susedia Česko, Maďarsko a Poľsko. Aj oni museli zvážiť, ktorým rezortom treba pridať a ktorým ubrať. https://www.minedu.sk/data/att/5254.pdf (str. 12, obr.3)

Zhrnutie

Za posledné tri roky sa postavenie učiteľa výrazne zhoršilo z hľadiska jeho práv a možností získavania kreditov. Neustále poukazovanie na platy učiteľov a ich zvyšovanie, ktoré v zásade len kopíruje nárast platov v celom národnom hospodárstve, negatívne vplýva na obraz učiteľov v očiach verejnosti. Skutočné ekonomické postavenie učiteľov zostáva približne na rovnakej úrovni. Vláda nedokázala za tri roky vypracovať víziu a stratégiu rozvoja školstva, neplní svoje záväzky a nepodnikla účinné kroky, aby zastavila klesajúci trend výsledkov našich žiakov v medzinárodných meraniach.Dátum pridaniaStreda, 07. Október, 2015 @17:52
Autoradmin
Kategórie
NálepkyŽiadne
Komentované13x
Prečítané9 857x
Hodnotenie článku92% (63x)

Podobné články

Opiner Friends Digg del.icio.us Live Google Technorati Spurl Vybrali.sme.sk Mojelinky.sk Vytlačiť túto stránku Odoslať emailom


Komentáre

1 [2]

Viera napísal:

Odpoveď pre ujo Jano:
Milý Jano,
čo Vy rozumiete pod pojmom \„živiteľ rodiny\“, keď tvrdíte, že väčšina učiteliek nie je živiteľkami rodiny? Takže ak sú pracujúce matky, mzdu si azda nechávajú len pre seba? Nemáte to dajako popletené, či ste sa zabudli v minulom storočí? Obaja pracujúci rodičia (i ženy na MD) sú živiteľmi rodiny!!! A čo tie rodiny s 1 rodičom (rozvedené, či osamelé matky)? Kto je tam živiteľom rodiny? Azda otec? Veď takmer vždy zostávajú deti po rozvode s matkou, a v mnohých prípadoch dostávajú len smiešne výživné, nehovoriac o početných prípadoch, keď \„otcovia\“ neplatia výživné vôbec a zámerne sa mu vyhýbajú. Pozrite si štatistiky a bude Vám hneď jasné. Takže je načase prestať používať zavádzajúce a prežité mýty o živiteľovi rodiny = mužovi (vo Vašom ponímaní)a prebudiť sa do reality. Čo sa týka toho, že učiteľstvo si nevie vydobyť náležité postavenie a ohodnotenie vo forme zaslúženej mzdy vraj preto, že je tam 80 % žien, opäť je to zavádzajúca informácia. Toto platí akurát tak pre MŠ a ZŠ, no v SŠ a VŠ je veľký podiel mužov, takže nezvaľujte všetko na ženy. Až sa muži otcovia budú rovnakou mierou podieľať na výchove detí v rodine, domácich prácach a všetkom ostatnom, čo obnáša rodinný život, potom i ženy budú mať čas a hlavne energiu venovať sa aj iným aktivitám, a teda aj razantnejšiemu zapojeniu sa do protestov či štrajkov.

Ivan Olejár napísal:

Priatelia, budem jedným z mála, ktorý má ťažiskovú a podstatnú výhradu k Vašej argumentácii k vládam a k parlamentom SR, ktoré v SR vládli od roku 2002/2003! O pravdivosti mojich tvrdení sa môžeme ľahko presvedčiť z dovtedy existujúcich faktov i vtedy platnej legislatívy, kedy mal od Nežnej 1989 až do rokov 2002/2003 slovenský učiteľ (do r. 1993 – československý pedagóg) veľmi dôstojný status, spoločenské postavenie a hlavne – plat na úrovni lekárov, či našich kolegov z vysokého školstva. Najlapidárnejším dôkazom uvedených faktov je skutočnosť, že v uvedenom odbobí EXISTOVALA PRE UVEDENÉ KATEGÓRIE, podotýkam, že vtedy ešte ŠTÁTNYCH ZAMESTNANCOV SR – od r.1993, predtým ČSFR, – JEDNOTNÁ PLATOVKA ICH MIEZD!! To dokazuje, že ich konkrétne pracovné náplne i výkony povolaní i náročnosť UNIVERZITNEJ vysokoškolskej prípravy pre ich aktívne vykonávanie v každodennej praxi boli pribležne ROVNAKO NÁROČNÉ!!! Tento ťažiskový fakt, analyzovaný desaťročie kompetentnými úradníkmi úradov práce sa premietol do pracovných štandardov a práve JEDNOTNEJ PLATOVKY pre všetky tri uvedené kategórie zamestnancov s UNIVERZITNÝM VŠ vzdelaním a odbornou spôsobilosťou výkonu ich náročných zamestnaní!!! A potom prišla náhla a nečakaná KVALITATÍVNA zmena, ktorá otvorila mzdové nožnice medzi nimi. Lekárov katapultovala mzdovo podstatne hore, na úroveň právnikov a poslancov NR, či ministrov. VŠ kolegovia sa ocitli mzdovo v strede neopodstatnene a neúnosne roztvorených mzdových nožníc a učitelia regionálneho školstva zostali na dolnej hranici nožníc – platovo hlboko podhodnotení!!!! A teraz nasleduje moja legitímna a logická otázka profesionálnym pracovníkov Úradu práce zodpovedným za tvorbu a vývoj pracovných štandardov v SR za posledných 13–14 rokov v SR! Tu je: Čo také kvalitatívne i kvantitatívne nové robia každodenne v pracovnej praxi štátnych , podotýkam ešte raz – výlučne štátnych zariadeni, inštitúcií a organizácií od rokov 2002/2003 kategórie zamestnancov – LEKÁR a PEDAGÓG VŠ, že sa to premietlo do PODSTATNÝCH ROZDIELOV ICH ZÁKLADNÝCH MZDOVÝCH TARÍF, ktoré boli dovtedy ošetrené jednotnou mzdou tabuľkou – v dovtedy platnej legislatíve??? Zároveň PRAVDIVO ODPOVEDÁM: NIČÍM. NIČÍM! A ešte raz – N I Č Í M !!! Logicky to značí, že spriahnutí lobbysti-poslanci NR SR – skrz celého politického spektra parlamentných strán a hnutí – negovali objektívne pracovné štandardy uvedených profesií a politickou zhodou – intelektuálnym parlamentným pučom, ak chcete dohodnutou, vysoko sofistikovanou aktivitou – zámerne a účelovo – zlikvidovali existujúci priaznivý mzdový status pre práve učiteľov regionálneho školstva a nesú priamu zodpovednosť za momentálne NEODôVODNENE OTVORENÉ a mnou POPÍSANÉ MZDOVÉ NOŽNICE u pracovníkov s odborným univerzitným vysokoškolským vzdelaním na približne rovnakej intelektuálnej úrovni všeobecne známej vo vyspelej Európe i krajinách EÚ. V nich, okrem Slovenska, dominujú profesie lekár a učiteľ v spoločenských rebríčkoch ocenení a potrebnosti profesií nielen FORMÁLNE (je tomu tak i v SR), ale hlavne reálnym finančným ocenením ich spoločensky nutnej a závažnej práce i PLATOVO. A toto V SR absentuje najmenej posledných 13–14 rokov. Zvlášť vypuklo u pedagógov regionálneho školstva SR!
ŤAŽISKOVÁ časť môjho príspevku: Ako, kedy a kde – vzniklú situáciu urýchlene a dôstojne pre poškodených definitívne vyriešiť? Nič jednoduchšie, kolegovia. AKO? Legislatívnym aktom obnovenia stavu platného do rokov 2002/2003. Je to premietnutá iba do dvoch ťažiskových požiadaviek na súčasnú i budúce parlamenty a vlády v SR:
1/ prinavrátiť pedagogickej profesii štatút zamestnanca štátnej služby so všetkými benefitmi, ktoré k tomu v súčasnosti patria, teda hlavne s platným výsluhovým automatom pre úradníkov, predovšetkým školských;
2/ schváliť nové mzdové tarify učiteľom regionálneho školstva na úrovni mzdových taríf- lekárov výlučne štátnych fakultných nemocníc, a tým raz a navždy odstrániť neodôvodnenú finančnú ujmu existujúcu neodôvodnene najmenej posledných 13 rokov v SR!!!
Kedy? OKAMŽITE. Preto to môžeme realizovať. lebo súčasné mzdové tabuľky lekárov fakultných nemocníc sú perfektne vypracované, výsluhový automat úradníkov perfektne funguje, len chýba dobrá vôľa ministrov a parlamentných poslancov, ktorí predošlý podraz spískali. veľmi sa angažovali – poslanci Kaník a Beblavý, aby som bol konkrétny.
Kde? Na mimoriadnej schôdzi parlamentu SR zvolanej iniciatívne poslancami skrz celé parlamentné politické spektrum, teda tak ako to bolo pri spustení nespravodlivo a dlhodobo roztvorených mzdových nožníc medzi univerzitne vzdelanými absolventmi pracujúcimi – vtedy ešte v štátnej službe. To pozeráte, že kolegovia? Mladí o tom nemajú ani chýru, ani slychu a starí sú už na dôchodkoch alebo to majú za pár a je im to jedno. No ešte sme tu my – veční rebeli a otvorené neformálne vodčie hlavy, ktoré pamätajú dôstojné časy slovenských učiteľov regioškolstva už po Nežnej! Veď tá by bez študentov a pedagógov v republike NIKDY NEPREBEHLA!! Zohrali sme v nej ROZHODUJÚCU ÚLOHU, mladí kolegovia učitelia, dnešní hlavní organizátori požiadaviek na zmeny! Rešpektujte aj naše požiadavky. Aspoň dve uvedené a ťažiskové. My sme si svoje za posledných 13 rokov mzdového ohodnotenia poriadne a nespravodlivo odskákali. Preto buďme solidárni a ohľaduplní. I jednotní. Hoc niektorí momentálne v totálnej izolácii, ako ja, vypoklonkovaný mocnými kolegami na dlhodobú maródku… No nikdy som to nevzdal v oblasti aktívne boja za práva nás – učiteľov. A konštantám ministerstva – tým istým úradníkom, ktorí tam boli a zradili a zapredali nás už v rokoch 2002–2003 (Berešová, či Belešova, Krajčír a ďalší, to nedarujem ani teraz, po 13 rokoch poroby! RNDr. PaedDR. Mgr.(teológie) Ivan Olejár – váš pedagóg REGIOŠKOLSTVA SR 22.januára 2016
Poznámka: Úprimne sa hanbím za všetkých tvrdo zmanipulovaných a ONDEKOM s jeho regionálnou spriaznenou ODBORÁRSKOU SKUPINOU – zastrašených pedagógov nášho regiónu, lebo iba jedna jediná materská škôlka a nik viac -PODPORUJE VAŠU SÚČASNÚ INICIATÍVU ISU – k 21.1. 2016 podľa zverejnenej mapky zapojenosti do štrajku. Je mi veľmi ľúto…

Ivan Olejár napísal:

Iv Oli · PrFUpjŠKoš,PFUP­JŠPr,CMBFUKBla­va,TUKošice
Prečo nerobíme zásadne a trvalé riešenie, ktoré odo mňa dobre poznáte: Prinavrátiť učiteľom regioškolstva mimoriadným zasadnutím parlamentu v skrátenom legislatívnom konaní ŠTATÚT ZAMESTNANCA ŠTÁTNEJ SLUŽBY (ako majú školskí úradníci na čele s Draxlerom a Ficom!!!), nové mzdové tarify dať na úroveň taríf lekrov štátnych fakultných nemocníc, tak ako to potvrdil Štátny Inšpektorát práce v profesiogramoch práve lekárov a pedagógov ešte do roku 2002! A prijať zásadu v kríze: 1kredit=1euro, ináč 1platný kredit=2eurá. Aj je po nepokojoch a štrajkoch učiteľov regioškolstva naveky. Tak prečo hráme o fazuľky, ak môžeme prijať konečné riešenie, mladí kolegovia??? Ivan Olejár-učiterľ regioškolstva s 36-ročnou praxou
Dnešná otázka do diskusie o 14.OO šéfovi ISU. Dúfam, že budem môcť zverejniť aj jeho odpoveď, pokiaľ sa rozhodne aj mne odpovedať...... Teším sa na odpoveď. Veď ide nie o menej ako o budúcnosť nášho odmeňovania, ktoré bolo prvých 13 rokov po Nežnej viac ako zaujímavé a dostatočne motivujúce. U nňa konkrétne na úrovni docenta VŠ (vtedy Fica), či primára ľubovoľnej slovenskej fakultnej nemocnice. Héj, boli časy boli, ale sa minôli.. Sprostým parlamentným pučov lekárov poslancov a vysokoškolských učiteľov- tiež vtedy poslancov NR SR v rokoch 2002/03, ich dohodou proti nám naprieč celým politickým spektrom vtedajších politických strán. O to podlejšie to bolo. Za verejnú službu učiuteľov bol fico i Beblavý. Fronc i Ftáčnik. Thótová i Dzurinda.Atď- Odpísali nás i naše peňaženky i status! Zbabelci. A dnes sú znovu ptroti. Intrigán Fronc s osprostelým Bugárom a Beblavým prihrávajú na Smeč SMERU- Pellegrinimu, Draxlerovi a Ficovi.. Otvorene kolaborujú so štátnou mocou. Znovu nám po desaťročí otvorene a arogantne pľujú do tvárí. Veď loni Judáši o svoje platy VŠ neprídu, ak by aj vo voľbách dodtali kopačky a nezasadli do parlamentných lavíc. Spriahnutá banda mocných kolegov spoza VŠ katedier. Aj s Mamojkom.Dokedy ešte, kolegovia???Keď nás ujarmili pred 13 rokmi – tí istí menovaní poslanci s ministrom Froncom a Ftáčnikom zákonom o akejsi verejnej službe. Zbabelo, no účinne dodnes nás do verejnej služby zapriahli sťa teľce, a na náš úkor (89–000zapriahnutých duší) si dodnes pár tisíciek lekárov a VŠ pedagógov hovie v nadbytku pri prekrásnych platoch. A to okrem poslaneckých – napr. mladíci Beblavý či Prochádzka. A oni sú vraj kompetentní riešiť problémy mladých a začínajúcich učiteľov. Nenažranci. zdeformovaní mamonou. Hmotári.Nie približne rovných platov, keď sme do roku 2002 zdieľali ROVNAKÚ PLATOVKU!!! A to chceme aj dnes. Verejnú službu nechajte verejným éľapkám a verejnej bezpečnosti, dnes policajnýmu zboru- Ivan Olejár si sám odpovedal.

1 [2]

Vyjadri sa aj ty!

Polia s hviezdičkou sú povinné pre pridanie príspevku.

Vaše meno*


Váš email

Nezobrazuje sa, Gravatar povolený

Váš web


Antispam ochrana*

Text príspevku*

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko