ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Stanovisko SKU k Usmerneniu pre špeciálne materské školy, špeciálne triedy a predprimárne vzdelávanie individuálne začlenených detí so zdravotným znevýhodnením v bežných materských školách

Stanovisko SKU k Usmerneniu pre špeciálne materské školy, špeciálne triedy a predprimárne vzdelávanie individuálne začlenených detí so zdravotným znevýhodnením v bežných materských školách

Stanovisko vzniklo ako reakcia na usmernenie zverejnené na webovom portáli ŠPÚ dňa 9. septembra 2016 a bolo odoslané ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Vážený pán minister,

dňa 9. septembra 2016 (5 dní od začiatku školského roka) Štátny pedagogický ústav zverejnil na svojom webovom sídle Usmernenie pre špeciálne materské školy, špeciálne triedy a predprimárne vzdelávanie individuálne začlenených detí so zdravotným znevýhodnením v bežných materských školách (dostupné na: http://www.statpedu.sk/aktuality/usmernenie-pre-specialne-materske-skoly-specialne-triedy-predprimarne-vzdelavanie). Na základe neho sú pre všetky MŠ, ktorých sa to týka, platné súčasti dokumentu, ktorému platnosť skončila 31. augusta 2016.

Problémom nie je ani tak fakt, že usmernenie prichádza neskoro, ako skôr to, že vnáša do edukačného procesu chaos. Aj pedagógovia v dotknutých materských školách totiž pripravili k 1. septembru svoje ŠkVP v zmysle platnej legislatívy i na základe odporúčania uvedeného v pedagogicko-organizačných pokynoch pre šk. rok 2016/17 na str. 27 („V školskom roku 2016/2017 budú všetky materské školy realizovať predprimárne vzdelávanie podľa ŠkVP vypracovaných v súlade so ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v materských školách schváleným MŠVVaŠ SR“), ako aj na webovom sídle ministerstva školstva („Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách bude platný pre všetky materské školy zaradené v sieti škôl a školských zariadení Slovenskej republiky (bez ohľadu na ich zriaďovateľa) od 1. septembra 2016“ - dostupné na: http://www.minedu.sk/statny-vzdelavaci-program-skolsky-vzdelavaci-program/) a počas prvého týždňa v súlade s nimi začali realizovať výchovno-vzdelávací proces. Na základe vyššie uvedeného usmernenia však musia urobiť krok späť.

Čo je však úplne kontraproduktívne,  v praxi bežných materských škôl integrujúcich čo i len jedno dieťa so zdravotným znevýhodnením sa bude musieť v jednej a tej istej triede postupovať podľa dvoch štátnych vzdelávacích programov súčasne: pre intaktné deti podľa platného ŠVP (2016) a pre integrované  dieťa podľa programov pre deti so zdravotným znevýhodnením ako súčastí už neplatného ŠVP z r. 2008 (tieto súčasti však nemožno zároveň ponímať ako súčasti platného ŠVP, nakoľko ide o dva značne rozdielne programy). Pre odlišnosť koncepcie, štruktúry i obsahu programov smerovanie aktivít pre deti postupujúce podľa jedného programu nemusí byť v súlade s druhým programom, a teda činnosť dieťaťa zastrešovaná druhým programom nemôže byť identická s aktivitami plánovanými pre deti vzdelávajúce sa podľa prvého programu, nakoľko by sa vzdelávali v rozpore s druhým programom a naopak. Takýto postup je typický pre segregáciu, nie pre inklúziu.

Z uvedených dôvodov ponímame usmernenie z 9. septembra ako zmätočné, nezohľadňujúce reálnu prax materských škôl, a najmä popierajúce základné princípy inkluzívneho vzdelávania. Žiadame o urýchlené vydanie vzdelávacích programov pre deti so zdravotným znevýhodnením ako adekvátnych súčastí ŠVP pre predprimárne vzdelávanie v materských školách (2016) v súlade s § 94 školského zákona. Do ich vydania žiadame aj pre špeciálne materské školy, špeciálne triedy a predprimárne vzdelávanie individuálne začlenených detí so zdravotným znevýhodnením v bežných materských školách  o možnosť pracovať so ŠVP (2016), ako to bolo aj prvý septembrový týždeň, a aj celý školský rok 2015/2016 v prípade materských škôl prihlásených do pilotnej fázy zavádzania iŠVP.

Správna rada SKU

 

Stanovisko SKU podporuje aj Slovenská asociácia pedagogiky raného detstva (SACEI).Dátum pridaniaUtorok, 13. September, 2016 @22:10
Autoradmin
Kategórie
NálepkyŽiadne
Komentované0x
Prečítané1 662x
Hodnotenie článku0% (0x)

Podobné články

Súbežné články

Opiner Friends Digg del.icio.us Live Google Technorati Spurl Vybrali.sme.sk Mojelinky.sk Vytlačiť túto stránku Odoslať emailom


Komentáre

Zatiaľ neboli pridané žiadné príspevky!

Vyjadri sa aj ty!

Polia s hviezdičkou sú povinné pre pridanie príspevku.

Vaše meno*


Váš email

Nezobrazuje sa, Gravatar povolený

Váš web


Antispam ochrana*

Text príspevku*

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko