ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Stanovisko SKU k odpovedi MŠVVaŠ SR ohľadom Usmernenia pre špeciálne materské školy, špeciálne triedy a predprimárne vzdelávanie individuálne začlenených detí so zdravotným znevýhodnením v bežných materských školách

Stanovisko SKU k odpovedi MŠVVaŠ SR ohľadom Usmernenia pre špeciálne materské školy, špeciálne triedy a predprimárne vzdelávanie individuálne začlenených detí  so zdravotným znevýhodnením v bežných materských školách

Vzhľadom na to, že ministerstvo školstva sa vyjadrilo k stanovisku našej organizácie neuspokojivo, zaslali sme dňa 30. septembra opätovné stanovisko ako reakciu na ich odpoveď.

Vážený pán minister,

z informácie zverejnenej na webovom sídle ministerstva školstva 8. júla 2016 nevyplývalo a doposiaľ ani nevyplýva, že ide o programy pre deti so zdravotným znevýhodnením z roku 2009 (to konkretizovalo až usmernenie ŠPÚ zo dňa 9. septembra).

Uvádza sa tam: „Pri výchove a vzdelávaní začlenených detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami sa okrem Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách využívajú aj vzdelávacie programy pre deti so zdravotným znevýhodnením, ktoré tvoria jeho súčasť.“  Vzhľadom na skutočnosť, že označenie Štátneho vzdelávacieho programu v znení Štátny vzdelávací program pre predprimárne vzdelávanie v materských školách sa používa až vo vzťahu k súčasne platnému dokumentu, uvedená informácia logicky vzbudzuje u čitateľa dojem, že vzdelávacie programy pre deti so zdravotným znevýhodnením tvoria jeho súčasť. Čiže súčasť Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách (2016).

Programy pre deti so zdravotným znevýhodnením z r. 2009 sú spracované v súlade so Štátnym vzdelávacím programom z roku 2008, na ktorý sa v texte samotných dokumentov odkazuje ako na Štátny vzdelávací program ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie (2008). Jeho koncepcia, štruktúra i obsah sú úplne odlišné v porovnaní so súčasne platným Štátnym vzdelávacím programom (2016). Vzdelávacie programy pre deti so zdravotným znevýhodnením obsahujú kompetencie, tematické okruhy, vzdelávacie oblasti, obsah a špecifické ciele, ktoré nie sú v súlade so súčasne platným štátnym kurikulom

Ako príklad uvádzame:

Vzdelávací program z r. 2009 pre deti s autizmom, kde sa na str. 5 uvádza: Tematické okruhy a vzdelávacie oblasti pre deti s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými  poruchami sú tie isté ako uvádza Štátny vzdelávací program ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie“ (t. j. ŠVP z r. 2008). Podobne vzdelávací program pre deti s mentálnym postihnutím z r. 2009, str. 5: „Program je integrovaný do štyroch tematických okruhov:  Ja som, Ľudia, Príroda, Kultúra. Každý tematický okruh zahŕňa tri vzdelávacie oblasti rozvoja osobnosti dieťaťa s mentálnym postihnutím: 1. perceptuálno-motorickú, 2. kognitívnu, 3. sociálno-emocionálnu“ (okruhy a oblasti zo ŠVP 2008). ŠVP 2016 tematické okruhy neuvádza vôbec a vzdelávacie oblasti čo do počtu, ako aj do obsahu sú výrazne odlišné.

Programy z roku 2009  vychádzajú v obsahu a špecifických cieľoch zo vzdelávacích štandardov ŠVP 2008, ktoré nie sú v súlade so vzdelávacími štandardami ŠVP 2016. (napr. špecifický cieľ z programu pre deti s mentálnym postihnutím: „prejaviť vzťah a ochranárske postoje k prírodnému prostrediu a stvárniť ich prostredníctvom rôznych umeleckých výrazových prostriedkov“ – takáto cieľová požiadavka sa v ŠVP 2016 nenachádza, nakoľko prírodovedná oblasť je v ňom zameraná na pozorovanie a bádanie, nie na vytváranie vzťahu a ochranárskych postojov k prírode).

Z vyššie uvedených dôvodov sa domnievame, že informácie ohľadom vzdelávania detí so zdravotným znevýhodnením tak, ako boli 8. júla 2016 zverejnené, boli až do vydania usmernenia (9. septembra 2016) nejasné. Usmernenie z 9. septembra ich síce spresnilo, no zároveň  ho ponímame ako rozporuplné. Ak sa má výchova a vzdelávanie zabezpečovať podľa nového ŠVP, nemôže sa uskutočňovať podľa vzdelávacích programov z roku 2009, ktoré v sebe v mnohom odkazujú na neplatný ŠVP z r. 2008. 

Pozitívne vnímame poskytnutie informácie o termíne vypracovania nových programov pre deti so zdravotným znevýhodnením a veríme, že praxi budú dostupné čo najskôr po uvedenom termíne.

Na základe vyššie uvedeného žiadame o zmenu usmernenia v zmysle, aby dotknuté materské školy do vydania nových vzdelávacích programov pre deti so zdravotným znevýhodnením mali možnosť pracovať so ŠVP 2016 (s možnosťou využívania metodického materiálu Adaptácie výkonových štandardov) bez povinnosti postupovať v súlade so vzdelávacími programami z r. 2009.

 

Správna rada SKUDátum pridaniaPondelok, 03. Október, 2016 @21:13
Autoradmin
Kategórie
NálepkyŽiadne
Komentované0x
Prečítané1 979x
Hodnotenie článku100% (1x)

Podobné články

Súbežné články

Opiner Friends Digg del.icio.us Live Google Technorati Spurl Vybrali.sme.sk Mojelinky.sk Vytlačiť túto stránku Odoslať emailom


Komentáre

Zatiaľ neboli pridané žiadné príspevky!

Vyjadri sa aj ty!

Polia s hviezdičkou sú povinné pre pridanie príspevku.

Vaše meno*


Váš email

Nezobrazuje sa, Gravatar povolený

Váš web


Antispam ochrana*

Text príspevku*

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko