ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Stanoviská SKU a reakcie MŠVVaŠ SR na ne ohľadom Usmernenia pre špeciálne materské školy, špeciálne triedy a predprimárne vzdelávanie individuálne začlenených detí so zdravotným znevýhodnením v bežných materských školách.

Stanoviská SKU a reakcie MŠVVaŠ SR na ne ohľadom Usmernenia pre špeciálne materské školy, špeciálne triedy a predprimárne vzdelávanie individuálne začlenených detí so zdravotným znevýhodnením v bežných materských školách.

 

K stanoviskám našej organizácie, zverejneným dňa 13. septembra a 3. októbra 2016 na našom webovom sídle pridávame pre úplnosť informácií aj reakcie MŠVVaŠ SR.

Dňa 9. septembra zverejnil ŠPÚ na svojom webovom sídle usmernenie (http://www.statpedu.sk/aktuality/usmernenie-pre-specialne-materske-skoly-specialne-triedy-predprimarne-vzdelavanie), na ktoré sme 13. septembra reagovali stanoviskom našej organizácie (http://www.sku.sk/clanok-298-stanovisko-sku-k-usmerneniu-pre-specialne-materske-skoly-specialne-triedy-a-predprimarne-vzdelavanie-individualne-zaclenenych-deti-so-zdravotnym-znevyhodnenim-v-beznych-materskych-skolach.html#readmore).

K nášmu stanovisku nám ministerstvo školstva zaslalo dňa 26. septembra nasledovnú odpoveď:

„Podľa ustanovenia § 94 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa pri výchove a vzdelávaní detí so zdravotným znevýhodnením postupuje podľa vzdelávacích programov pre deti:

-          s mentálnym postihnutím,

-          so sluchovým postihnutím,

-          so zrakovým postihnutím,

-          s telesným postihnutím,

-          s narušenou komunikačnou schopnosťou,

-          s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami,

-          choré a zdravotne oslabené,

-          hluchoslepé,

-          s viacnásobným postihnutím,

-          s poruchami správania.

 Tieto vzdelávacie programy sú súčasťou štátnych vzdelávacích programov, teda nie sú štátnymi vzdelávacími programami.

 Z vyššie uvedeného dôvodu, na základe Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách schváleného ministrom školstva dňa 6. júla 2016 pod číslom č. 2016-17780/27322:1-10A0,   Štátny pedagogický ústav vypracuje a predloží na schválenie MŠVVaŠ SR vzdelávacie programy pre deti s rôznym zdravotným znevýhodnením podľa § 94 ods. 2 školského zákona.

Žiadna materská škola sa pri predprimárnom vzdelávaní už neriadi Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie. Skutočnosťou, že sa predprimárne vzdelávanie v špeciálnych materských školách, v špeciálnych triedach a predprimárne vzdelávanie individuálne začlenených detí so zdravotným znevýhodnením v bežných materských školách bude uskutočňovať v súlade so vzdelávacími programami pre deti so zdravotným znevýhodnením schválenými pod číslom CD-2008-18550/39582-1:914 dňa 26. mája 2009 nijako nie je dotknuté to, že bol pre materské školy schválený ŠVP. Pri predprimárnom vzdelávaní tejto skupiny detí sú v porovnaní s predprimárnym vzdelávaním intaktných detí odlišnosti predovšetkým pri vzdelávacích štandardoch a tiež napr. pri personálnom zabezpečení predprimárneho vzdelávania, ako aj pri materiálno-technickom a priestorovom zabezpečení predprimárneho vzdelávania.

Informáciu o tom, že pri výchove a vzdelávaní detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami začlenených v bežných materských školách sa okrem Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách budú využívať aj vzdelávacie programy pre deti so zdravotným znevýhodnením uviedlo MŠVVaŠ SR na svojom webovom sídle v časti http://www.minedu.sk/statny-vzdelavaci-program-skolsky-vzdelavaci-program/ spolu s ďalšími informáciami na webovom sídle už 8. júla 2016.

Usmernenie Štátneho pedagogického ústavu, uverejnené na http://www.statpedu.sk/aktuality/usmernenie-pre-specialne-materske-skoly-specialne-triedy-predprimarne-vzdelavanie, len pripomenulo špeciálnym materským školám a materským školám vzdelávajúcim deti so zdravotným znevýhodnením v špeciálnych triedach alebo ako začlenené v bežných triedach, že predprimárne vzdelávanie týchto detí sa bude uskutočňovať v súlade so vzdelávacími programami pre deti so zdravotným znevýhodnením schválenými pod číslom CD-2008-18550/39582-1:914 dňa 26. mája 2009.  

 Štátny pedagogický ústav vypracuje a na schválenie MŠVVaŠ SR predloží vzdelávacie programy pre deti so zdravotným znevýhodnením do 15. decembra 2016. O schválení vzdelávacích programov pre deti so zdravotným znevýhodnením bude MŠVVaŠ SR materské školy informovať.

Do schválenia týchto vzdelávacích programov sa preto predprimárne vzdelávanie v špeciálnych materských školách, v špeciálnych triedach a predprimárne vzdelávanie individuálne začlenených detí so zdravotným znevýhodnením v bežných materských školách bude uskutočňovať v súlade so vzdelávacími programami pre deti so zdravotným znevýhodnením schválenými pod číslom CD-2008-18550/39582-1:914 dňa 26. mája 2009.“

Dňa 30. septembra sme ministerstvu školstva zaslali opätovné stanovisko ako reakciu na ich odpoveď (http://www.sku.sk/clanok-300-stanovisko-sku-k-odpovedi-msvvas-sr-ohladom-usmernenia-pre-specialne-materske-skoly-specialne-triedy-a-predprimarne-vzdelavanie-individualne-zaclenenych-deti-so-zdravotnym-znevyhodnenim-v-beznych-materskych-skolach.html#readmore

4. októbra bolo našej organizácii z ministerstva školstva zaslané stanovisko v znení:

„Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR trvá na svojom stanovisku zaslanom vo veci vzdelávacích programov pre deti so zdravotným znevýhodnením vzdelávaným ako individuálne začleneným v bežných materských školách, v špeciálnych triedach materských škôl a v špeciálnych materských školách.

K pôvodnému stanovisku na doplnenie uvádzame nasledovné:

Pri predprimárnom vzdelávaní tejto skupiny detí sú v porovnaní s predprimárnym vzdelávaním intaktných detí odlišnosti;   napr. pri personálnom zabezpečení predprimárneho vzdelávania, ako aj pri materiálno-technickom a priestorovom zabezpečení predprimárneho vzdelávania, v niektorých prípadoch aj  pri vzdelávacích štandardoch. Pri predprimárnom vzdelávaní detí so zdravotným znevýhodnením sa postupuje individuálne, v závislosti od toho, čo je uvedené vo vzdelávacích programoch pre jednotlivé zdravotné znevýhodnenia.

 Ak je v konkrétnom vzdelávacom programe v časti vzdelávacie štandardy uvedené: „Vzdelávacie štandardy pozostávajú z obsahových a výkonových štandardov, tak ako je to uvedené v štátnom vzdelávacom programe pre predprimárny stupeň vzdelania. Pri dosahovaní jednotlivých výkonových štandardov sa realizuje individuálny prístup ku každému dieťaťu so sluchovým postihnutím, pričom je  rešpektovaný charakter a rozsah sluchového postihnutia.“ – sú vzdelávacími štandardmi pre deti so sluchovým postihnutím (v tomto konkrétnom prípade ide výňatok zo vzdelávacieho programu pre deti so sluchovým postihnutím) samozrejme vzdelávacie štandardy ŠVP platného od 1. septembra 2016 a nie vzdelávacie štandardy Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie.

Vo vzdelávacom programe, v ktorom je v časti Vzdelávacie štandardy uvedené: „Deti s mentálnym postihnutím v predprimárnom vzdelávaní nepostupujú podľa vzdelávacích štandardov. Obsah vzdelávania možno ho chápať ako záväzok pre učiteľa. Obsahuje základný rozsah učiva, ktoré má dieťa s mentálnym postihnutím zvládnuť, primerane svojim možnostiam, prostredníctvom špeciálnych metód a prostriedkov. Slúži na rozvíjanie elementárnych zručností a schopností detí s mentálnym postihnutím predškolského veku. Špecifické ciele sú koncipované ako predpokladané cieľové požiadavky, ktoré by malo dieťa s mentálnym postihnutím dosiahnuť na konci predškolského veku.“ – nepostupuje sa pri predprimárnom vzdelávaní detí s mentálnym postihnutím podľa vzdelávacích štandardov ŠVP platného od 1. septembra 2016, ani podľa vzdelávacích štandardov Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie, ale podľa špecifických cieľov uvedených v príslušnom vzdelávacom programe pre deti s daným zdravotným znevýhodnením (v tomto konkrétnom prípade ide výňatok zo vzdelávacieho programu pre deti s mentálnym postihnutím).

Obdobne je to pri všetkých ostatných vzdelávacích programoch pre deti so zdravotným znevýhodnením.“

Z vyššie uvedeného vyplýva, že napriek rozsiahlym vyjadreniam ministerstva sa situácia ohľadom predmetnej záležitosti doposiaľ nezmenila.

 

 Dátum pridaniaStreda, 05. Október, 2016 @22:27
Autoradmin
Kategórie
NálepkyŽiadne
Komentované0x
Prečítané24 639x
Hodnotenie článku100% (2x)

Podobné články

Súbežné články

Opiner Friends Digg del.icio.us Live Google Technorati Spurl Vybrali.sme.sk Mojelinky.sk Vytlačiť túto stránku Odoslať emailom


Komentáre

Zatiaľ neboli pridané žiadné príspevky!

Vyjadri sa aj ty!

Polia s hviezdičkou sú povinné pre pridanie príspevku.

Vaše meno*


Váš email

Nezobrazuje sa, Gravatar povolený

Váš web


Antispam ochrana*

Text príspevku*

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko