ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Návrh etického kódexu učiteľa

Návrh etického kódexu učiteľa

Vážení kolegovia!
     Po zverejnení Návrhu etického kódexu učiteľa, možnosti Vášho vyjadrenia sa a zapracovaní pripomienok  bol vypracovaný dokument, ktorý Vám chceme predstaviť.  Tento  dokument bude na Valnom zhromaždení Slovenskej komory učiteľov, ktoré sa bude konať dňa 03.12. 2010 (piatok) o 16,00 hod. v budove Miestneho úradu Bratislava - Ružinov (zasadačka starostu), predložený na schválenie. 
     Znenie Etického kódexu učiteľa nie je, nemusí byť konečné, nemenné. V prípade potreby je možné v budúcnosti tento dokument prehodnotiť a po schválení na Valnom zhromaždení doplniť.

 

ETICKÝ KÓDEX UČITEĽA

 

 

PREAMBULA

         Učiteľské povolanie patrí medzi tie profesie, ktoré si etický kódex vyžadujú. Poslaním učiteľa je chráni najvyššie ľudské hodnoty, dôstojnosť človeka a slobodu na ceste za vzdelávaním v duchu demokratických princípov. Učiteľ vytvára v škole takú atmosféru, aby žiak bol šťastný, spokojný a rád sa vzdelával. Škola je dielňou ľudskosti a úcty k životu. Zmyslom činnosti učiteľa je to, aby žiakovi vytvoril podmienky na optimálny rozvoj celej jeho osobnosti.

 

Učiteľ šíri kultúrne bohatstvo svojho národa a svojej spoločnosti, ovplyvňuje ju a vytvára v nej nové, vlastné podnety. Vedie žiakov k  úcte a poznaniu kultúrneho bohatstva aj iných národov, preto sústavne zvyšuje svoju profesionálnu úroveň.

 

Cieľom etického kódexu je upresniť morálne povinnosti učiteľa a byť meradlom ich posúdenia. Snaží sa pedagógovi uľahčiť jeho vlastné sebahodnotenie a môže slúžiť i k obrane pedagóga pri neoprávnenej kritike a výčitkách zo strany občianskej a rodičovskej verejnosti, prípadne štátnych a samosprávnych orgánov i mimovládnych zoskupení /organizácií/.

 

Etický kódex poskytuje i pozitívnu orientáciu v mravných aspektoch vykonávanej práce a správnu sebakontrolu toho, kto ju vykonáva. Kódex má slúžiť aj ako zdroj pozitívnej pracovnej motivácie a uvedomenia si vznešenosti pedagogickej práce a stavovskej spolupatričnosti. Chce zároveň uľahčiť osobnú identifikáciu s vykonávaným povolaním a jeho akceptovanie prispeje aj ku skvalitneniu náročnej učiteľskej práce.

 

 
ZÁKLADNÉ NORMY UČITEĽSKEJ PROFESIE


1. Učiteľ si je vedomý svojej zodpovednosti, ktorou spoluvytvára etické vlastnosti a ľudsky mravné kvality mladej generácie. Je vzorom pre spoločnosť.


2. Učiteľ prispieva k tvorbe kvalitných medziľudských vzťahov a ich udržiavaniu a podieľa sa na vytváraní atmosféry vzájomnej dôvery a úcty.

 

3. Učiteľ sa neustále vzdeláva, projektuje si celoživotné vzdelávanie, zvyšuje svoju kvalifikáciu a snaží sa získavať najnovšie informácie a poznatky zo svojho odboru. Je tvorivou osobnosťou, a preto je otvorený zmenám a stále hľadá nové poznatky a nové riešenia.


4. Učiteľ má pri výkone svojej profesie základné práva a slobody zaručené Ústavou Slovenskej republiky bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.

 

5. Učiteľ vyznáva a otvorene sa hlási k ideálom demokracie a  humanizmu. Svojím konaním a vystupovaním zvyšuje spoločenský status učiteľa.  Je nezávislý a slobodný, ale  jeho voľba nesmie urážať ľudskú dôstojnosť a šíriť násilie. O svojom pôsobení podáva pravdivé informácie, aby mohli byť objektívne posúdené jeho kompetencie. Nepredkladá žiakom svoje názory a myšlienky ako jedinú správnu možnosť.

 

6. Učiteľ odovzdáva mladej generácii kultúrne dedičstvo národa a ľudskej spoločnosti a vzhľadom na tradície pôsobí ako spolutvorca súčasnej i budúcej kultúry, čo však predpokladá jeho vzdelanosť a tvorivého ducha.

 
7. Učiteľ si je vedomý svojej omylnosti, a preto ak pochybí, musí si vedieť priznať chybu a byť schopný niesť za ňu zodpovednosť. Získané informácie a podnety  dokáže kriticky prehodnotiť a následne ich uplatniť v praxi.

 

8. Učiteľ počas výchovno-vzdelávacieho procesu nesmie  brať na zreteľ komerčné hľadisko, vlastný prospech a úžitok, ale musí sa riadiť svojim svedomím, pozitívnymi výchovno-vzdelávacími potrebami žiaka a vedeckými poznatkami.

 

9. Učiteľ má právo odmietavo zareagovať a vystúpiť, keď nariadenia sú v protiklade so všeobecne uznávanými základnými ľudskými hodnotami a jeho svedomím. Toto však predpokladá a vyžaduje správnosť morálneho svedomia pedagóga, ktoré mu umožňuje vziať na seba zodpovednosť za vykonané činy.

 

 

PRÁVA A POVINNOSTI UČITEĽA VOČI ŽIAKOM


1. Učiteľ rešpektuje žiaka ako rovnocenného partnera so všetkými občianskymi právami a povinnosťami a právami i povinnosťami vyplývajúcimi z Deklarácie práv dieťaťa a z iných dokumentov a právnych noriem platných na území Slovenskej republiky. Vzťah učiteľa a žiaka je postavený na vzájomnej úcte a pochopení a vzájomnej ústretovosti.

 

2. Učiteľ zaručuje rovnaký prístup ku všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnostnej alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať. Každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti, na ochranu mena, ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života.

 

3. Učiteľ prihliada na špecifické výchovné a vzdelávacie potreby jednotlivých žiakov, vyžadujúcich si individuálny prístup. Je povinný zrozumiteľne, veku primerane a v súlade s platnými základnými pedagogickými dokumentmi žiaka vzdelávať a vychovávať.


4. Učiteľ žiakom podáva fakty a informácie pravdivé, objektívne a neskreslené. Snaží sa žiakom poskytnúť komplexný a objektívny prehľad informácií v danej problematike bez ohľadu na vlastné presvedčenie a vlastné konanie.


5. Učiteľ nesmie žiakovi úmyselne či vedome ublížiť. Má právo a povinnosť dohliadať na zdravý fyzický a mentálny vývoj žiaka, v prípade jeho ohrozenia bezodkladne na to upozorniť rodičov, resp. zákonných zástupcov žiaka, prípadne príslušné orgány a inštitúcie. Učiteľ nesmie napomáhať alebo sa zúčastňovať na porušovaní cti a dôstojnosti žiaka, je povinný oznámiť príslušným orgánom podozrenie z hrubého alebo krutého zaobchádzania a týrania žiaka.


6. Učiteľ vedie svojich žiakov k samostatnosti a ku kritickému mysleniu. V rámci svojich a žiakových schopností a možností sa snaží o komplexný rozvoj žiakovej osobnosti.


7. Učiteľ nesmie akýmkoľvek spôsobom zneužiť dôveru a závislosť žiaka, rodičov resp. jeho zákonných zástupcov.

 

PRÁVA A POVINNOSTI UČITEĽA VOČI RODIČOM


1. Učiteľ rešpektuje úlohu a zodpovednosť rodičov ako hlavných činiteľov vo výchove ich vlastných detí a usiluje sa o spoluprácu s nimi tak, aby výchovné pôsobenie bolo pokiaľ možno jednotné a v prospech žiaka. Preto s nimi spolupracuje a poskytuje im profesijnú pomoc pri výchove.

 

2. Učiteľ pravdivo, pravidelne a zodpovedne informuje žiaka, jeho rodičov resp. zákonných zástupcov o výchovno-vzdelávacích úspechoch a neúspechoch žiaka, o výsledkoch spoločnej vzdelávacej a výchovnej práce, o prípadných problémoch, ťažkostiach a prípadných rizikách, ktoré môžu nastať. Ak je to potrebné, prejednáva s nimi formu pomoci dieťaťu a spoločný výchovný postup.


3. Učiteľ, po dohode alebo v stanovenom čase, poskytne konzultácie ohľadom výchovno-vzdelávacieho procesu rodičom resp. zákonným zástupcom žiaka. Napomáha rozvoju vzájomných vzťahov a spolupráce medzi rodičmi a učiteľmi, prípadne vedením školy. Tieto vzťahy buduje na základe vzájomnej úcty a dôvery.

 

4. Učiteľ pravdivo prezentuje pozitívne aj negatívne výsledky svojej práce, práce svojej školy alebo školského zariadenia.

 

5. Učiteľ považuje informácie o rodinách, ktoré získa pri svojej práci za mimoriadne dôverné, zaobchádza s nimi zodpovedne a chráni tak osobnú dôstojnosť žiakov a členov ich rodín.


PRÁVA A POVINNOSTI UČITEĽA VOČI KOLEGOM


1. Učiteľ spolupracuje pri výchove a vzdelávaní s ostatnými kolegami, ktorí súčasne vzdelávajú a vychovávajú žiaka, spolupracuje s učiteľmi, ktorých vzdelávaním a výchovou prešli a tými, ktorí budú žiaka vzdelávať a vychovávať v nasledujúcom období. Požiada iného učiteľa, prípadne iného odborníka o konzultáciu vždy, keď si to vyžaduje záujem žiaka a okolnosti. Závery je vhodné dokumentovať písomne.


2. Učitelia sa navzájom podporujú a navzájom si pomáhajú bez ohľadu na to, na akom poste a na akom type školy, či školského zariadenia pôsobia. Pestujú vzájomnú kolegialitu, profesionalitu, úctu, hrdosť na svoje poslanie v slovenskej spoločnosti.

 

3. Učitelia sa navzájom podporujú a pomáhajú si pri ďalšom vzdelávaní vo svojom odbore, pri rozširovaní svojho kultúrneho a poznatkového obzoru a v ďalších oblastiach.

 

4. Učitelia navzájom pestujú vzájomnú solidaritu a spolupatričnosť, svojím dielom prispievajú k medzinárodnej kooperácii a prestíži výchovno-vzdelávacej sústavy Slovenskej republiky.


5. Učiteľ sa nepreferuje len svoj predmet, ale spolupracuje s inými učiteľmi a vytvára medzipredmetové vzťahy, nezasahuje do kompetencií a rozhodnutí svojich kolegov.


6. Učiteľ nesmie podľahnúť pocitu falošnej kolegiality a stavovskej spolupatričnosti. Ak je svedkom neodbornosti kolegu, jeho nesprávneho či nespravodlivého správania, diskriminácie či iného negatívneho javu, konfrontuje túto situáciu s dotyčným kolegom. Učiteľ nekritizuje a neznevažuje prácu kolegov v ich neprítomnosti. Ak nenastane zlepšenie, informuje o tom vedenie školy alebo príslušné orgány.

 

 

Spôsob kontroly a dodržiavania etického kódexu ućiteľa

 

  • Podnety je možné doručiť písomne alebo elektronickou formou Slovenskej komore učiteľov.
  • Vjednotlivých prípadoch rozhoduje správna rada.
  • Správna rada je zároveň etickou komisiou na obhajobu záujmov a potrieb učiteľskej profesie a stavovských práv.
  • V rámci pôsobnosti jednotlivých krajov postúpi podnety manažment jednotlivých krajov správnej rade.
  • Regionálny manažment a výkonný riaditeľ rozhoduje o prijatí a vylúčení člena vrámci kraja, v ktorom vykonáva svoju činnosť, tiež rozhoduje o udelení a zrušení členstva na základe odporučenia správnej rady.

 

Etický kódex učiteľa na základe pripomienok k návrhu vypracovali:

  • PaedDr. Jana Brigantová
  • Mgr. Ivana Špániková
  • Mgr. Andrea Toporová

 

Za vypracovanie Etického kódexu učiteľa zodpovedná: PaedDr. Jana Brigantová

Kontaktná osoba: PaedDr. Jana Brigantová, kontakt: brigantova.jana@gmail.com

 

 Dátum pridaniaPondelok, 29. November, 2010 @12:09
Autoradmin
Kategórie
Nálepky, ,
Komentované5x
Prečítané7 474x
Hodnotenie článku70% (2x)

Podobné články

Súbežné články

Opiner Friends Digg del.icio.us Live Google Technorati Spurl Vybrali.sme.sk Mojelinky.sk Vytlačiť túto stránku Odoslať emailom


Komentáre

Anino napísal:

„Nepredkladá žiakom svoje názory a myšlienky ako jedinú správnu možnosť.“ Niekedy (napr. často na matematike) sú učiteľove názory v naprostom súlade s jedinou správnou možnosťou. Čo má vtedy učiteľ robiť? Má sa tváriť, že to tak nie je?

Nerozumiem celkom významu „Učiteľ počas výchovno-vzdelávacieho procesu nesmie brať na zreteľ komerčné hľadisko“. Ak tým chce byť povedané, že ak sa učiteľ rozhodol učiť, má učiť dobre a nemá sa vyhovárať na malý plat, tak súhlasím. Ak tým chce byť povedané, že má učiteľ ignorovať, že ho platia zle, tak hlboko nesúhlasím.

Ak chce človek dodržať nasledovné: „Učiteľ nekritizuje a neznevažuje prácu kolegov v ich neprítomnosti. Ak nenastane zlepšenie, informuje o tom vedenie školy alebo príslušné orgány.“ tak musí príslušné orgány informovať v prítomnosti kolegu, o ktorom informuje. To v reálnom živote môže pôsobiť zaujímavo.

hup napísal:

" Učiteľ má právo odmietavo zareagovať a vystúpiť, keď nariadenia sú v protiklade so všeobecne uznávanými základnými ľudskými hodnotami a jeho svedomím. Toto však predpokladá a vyžaduje správnosť morálneho svedomia pedagóga, ktoré mu umožňuje vziať na seba zodpovednosť za vykonané činy."

A pri paranoickom vedení sa rozlúčiť
so zdravím, alebo pripraviť sa na
bossing, alebo priamo zmeniť zamestnanie!

hup napísal:

„Ak je svedkom neodbornosti kolegu, jeho nesprávneho či nespravodlivého správania, diskriminácie či iného negatívneho javu, konfrontuje túto situáciu s dotyčným kolegom. Učiteľ nekritizuje a neznevažuje prácu kolegov v ich neprítomnosti. Ak nenastane zlepšenie, informuje o tom vedenie školy alebo príslušné orgány.“

Ale prosím Vás – kde žijete???!!!

brig napísal:

Odpoveď pre Anino:
Skôr je to myslené, podporovať žiaka v tvorivosti. Ale aj na matematike je možné dopracovať sa k výsledku rôznymi cestami. Spôsob, ktorý ponúkne učiteľ nemusí byť jediný.

Komerčné hľadisko – ponuka trhu, nákup pomôcok, zošitov… Niekedy sa do škôl dostanú veci, ktoré sú v podstate nevyužiteľné. Ide napríklad o rôzne pochybné formy sponzorstva. Neracionálne nakladanie s prostriedkami.

Kódex sme sa snažili postaviť v zmysle, aby učiteľovi pomohol. Samozrejme niektoré body sú v podmienkach niektorých škôl v súčastnosti asi ťažko predstaviteľné.

SKU bude v zmysle bodov schváleného kódexu postupovať v jednotlivých prípadoch, ktoré sa vyskytnú.
Toto je ešte stále návrh.

brig napísal:

Odpoveď pre hup:
Plne súhlasím, niekedy je v školstve možné odmietavo vystúpiť iba raz:-)

A práve že vieme, kde to žijeme a preto vznikla SKU. Kódex po jeho schválení, bude dokument, v ktorom učiteľ v prípade potreby bude môcť nájsť oporu. Prečo práve učitelia by nemali mať tieto práva. Doteraz sa viacmenej všade poukazovalo na povinnosti a fakt špecifika učiteľského povolania v zmysle poslania. Ale práva a povinnosti sa nevylučujú ani tu.

Možno máme naozaj ružové okuliare a možno to nepôjde ľahko a rýchlo. Ale určite to pôjde.

Vyjadri sa aj ty!

Polia s hviezdičkou sú povinné pre pridanie príspevku.

Vaše meno*


Váš email

Nezobrazuje sa, Gravatar povolený

Váš web


Antispam ochrana*

Text príspevku*

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko