ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Povinná angličtina

Povinná angličtina

Naučiť sa nový jazyk znamená rozvíjanie zručností, ktoré umožňujú spracovávať to, čo ostatní ľudia hovoria v inom jazyku a komunikácii, čo chcete povedať.

 

Dnešný  vývoj vrátane hromadných presunov národov po celom svete, stále rozmanitejšie a multikultúrne spoločenstvá, rýchle technologické zmeny a rastúca hospodárska globalizácia zdôrazňujú potrebu vedomostí a porozumeniu iným kultúram a jazykom.

Súčasný trend európskeho vzdelávania vyžaduje kvalitné ovládanie cudzích jazykov, anglický jazyk sa stáva jazykom kľúčovým ako z hľadiska geografickej väčšiny komunikácie v tomto jazyku, tak i v nadobúdaní počítačových zručností, potrebných pre komunikáciu s celým svetom.

Niet sporu v tom, či sa deti majú učiť angličtinu alebo nie. Možno slovo povinná vyvoláva pocit nutnosti, nejakej silovej povinnosti. Nesprávne, ak ju relevantne komparujeme s ruštinou. Veď v štátnych vzdelávacích programoch je jednoznačne zakotvená povinnosť dokonca dvoch cudzích jazykov na základnej škole.

Pre mňa bolo skôr chaotické usmernenie pri výbere medzi 5 jazykmi a neraz som si kládla otázku , ako vyriešiť jazykové vzdelávanie , keby dieťa prechádzalo  z jednej školy /s výukou napr. nemčiny a španielčiny/ na druhú /s výukou angličtiny a francúžštiny/. Teoreticky existuje  táto možnosť,  prakticky som naznačila extrémnu situáciu. Z tohto dôvodu volí manažment škôl dominantný jazyk anglický. I my sme sa pričinili urobiť angličtinu povinnou, lebo okolnosti nám určovali z možností voľby sa rozhodnúť pre angličtinu. 

Mnoho učiteľov, ktorí mi píšu svoje pohľady,  nenamietajú na povinnosť, skôr na ochranu detí pred neúmerným preťažovaním. Upozorňujú , že mnohé deti prichádzajú zo sociálne nevhodného a málo stimulujúceho prostredia, prostredia , kde sa komunikuje nárečím alebo materinským jazykom, s malou slovnou zásobou, na nárast detí so špeciálnymi výchovnovzdelávacími potrebami, na integrované detí s poruchami správania, na nedostatok učiteľov cudzích jazykov /hlavne vidiecke školy/.

Nie je zanedbateľný i fakt, že slovenský jazyk je jedným z náročnejších jazykov z hľadiska osvojovania si gramatických pravidiel a v 1. ročníku je obsah vzdelávania v tomto predmete mimoriadne náročný. Slovenský jazyk a literatúra má medzi ostatnými učebnými predmetmi ústredné postavenie, pretože je vo vzťahu ku každému učebnému predmetu. Pre všetky učebné predmety je významný najmä tým, že pestuje a rozvíja komunikatívne jazykové zručnosti žiakov a logiku ich myslenia.

Dôvody akceptácie jazykového vzdelávania ako všeobecná komunikácia, európsky trend a objednávka zamestnávateľov nepochybne patria k princípu dôležitosti, avšak najdôležitejším princípom je dieťa. Jeho harmonická osobnosť, zdravý kongnitívny, emocionálny, sociálny a morálny vývin.

Z tohto dôvodu navrhujem pre skvalitnenie vzdelávania Aj na základných školách nasledovné pripomienky:

1. zaradenie AJ ako hlavný cudzí jazyk od 1. ročníka všetkých typoch  ZŠ

2. časová dotácia - podľa výberu školy a podmienok školy / min. 1 hod./týždenne/

3. obsah vzdelávania - podľa rámcových osnov každej školy /prvé 2 ročníky/

4. od 3. ročníka vytvoriť záväzné osnovy  AJ : 

  • základný modul / napr. pre deti so ŠVVP/ 

  • mierne pokročilý modul

  • pokročilý modul

5. IVP v cudzích jazykoch pre deti zo sociálne znevýhodného prostredia, pre deti s poruchami učenia a správania a pod.

6. AJ aj do špeciálnych škôl /napr. ako nepovinný predmet, ako záujmový útvar/

7. slovné hodnotenie AJ v 1.a 2. ročníku ZŠ

8. pokračovať v jazykovom  vzdelávaní učiteľov 1. stupňa

9. učiteľov - elementaristov v prvých ročníkoch, a na 1. stupni celkovo vzdelávať v didaktike vyučovania cudzích jazykov – metódy, formy, prostriedky, práca s textom, jazykové hlavolamy, hrové jazykové cvičenia, CLIL metóda/ kontinuálne vzdelávanie, semináre, a pod./

10. vytvoriť asociáciu jazykového vzdelávania /platforma jazykových odborníkov/ .

Verím, že diskusiou prispejeme k takým výstupom a riešeniam , ktoré  pomôžu ku kvalitnému jazykovému vzdelávaniu s ohľadom na zdravý osobnostný vývin detí.

 


PaedDr. Mária Barancová

 

 Dátum pridaniaPondelok, 09. August, 2010 @23:02
Autoradmin
Kategórie
NálepkyŽiadne
Komentované12x
Prečítané11 443x
Hodnotenie článku74% (9x)

Podobné články

Súbežné články

Opiner Friends Digg del.icio.us Live Google Technorati Spurl Vybrali.sme.sk Mojelinky.sk Vytlačiť túto stránku Odoslať emailom


Komentáre

1 [2]

Mária napísal:

Súhlasím s tým, aby sa učil Aj už od prvého ročníka ZŠ. Aj je potrebný v dnešnej dobe.Dajme možnosť sa ho učiť, všetkým deťom.Individuálny prístup je tu dôležitý,prístup učiteľa potrebný.
Podporme vzdelávanie učiteľov, tých,ktorí už sa začali vzdelávať.
Zabezpečme im pobyt v zahraničí,kde si zlepšia výslovnosť jazyka.
Časová dotácia anglického jazyka vo vyučovaní,by sa mala zvýšiť,čím podporíme rozvoj našich detí.Dnešná doba si vyžaduje,aby dieťa sa učilo anglický jazyk,rodičom to treba správne vysvetliť.Za podporu ďakujeme aj p.ministrovi školstva.

S navrhovanými zmenami rozhodne súhlasím. Mám dcérku v povinnej školskej dochádzke a na angličtinu si veľmi potrpím. Dúfam, že naše deti už budú po ukončení školy vedieť plynulo hovoriť. A to snáď aj v dvoch jazykoch. Veď dneska je jeden jazyk ovládať už vo svete úplne bežné. Ak chceme uspieť na trhu práce aj v zahraničí, treba sa veľmi dobre pripraviť. Keď som hľadal spôsob, ako dcérke výuku urýchliť, dobrý článok som našiel na literárnom webe, viete si to predstaviť? :)
http://www.slavonica.sk/…ratkom-case/

1 [2]

Vyjadri sa aj ty!

Polia s hviezdičkou sú povinné pre pridanie príspevku.

Vaše meno*


Váš email

Nezobrazuje sa, Gravatar povolený

Váš web


Antispam ochrana*

Text príspevku*

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko