ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Ponuka právnej ochrany

Ponuka právnej ochrany

Na Valnom zhromaždení 3. decembra 2010 v Bratislave odznelo okrem iného i vystúpenie PhDr. Evy Vondrákovovej k právnej ochrane učiteľa. Prítomným bol predstavený produkt poistenia právnej ochrany pre Slovenskú komoru učiteľov.

POISTENIE PRÁVNEJ OCHRANY

Poistenie sa vzťahuje na poistenie právnej ochrany členov Slovenskej komory učiteľov (ďalej len "poistenie právnej ochrany").

Poistenie právnej ochrany sa vzťahuje na všetkých členov Slovenskej komory učiteľov pre poistné udalosti vzniknuté pri výkone ich povolania.

Poistníkom je Slovenská komora učiteľov, Ružová dolina 29, 821 09 Bratislava (ďalej len "SKU").

Rozsah postenia je nasledovný:

 1. právna ochrana v pracovnom práve vrátane pracovnoprávnych nárokov na náhradu škody
 2. právna ochrana v trestnom, priestupkovom a správnom konaní
 3. právna ochrana v konaniach o náhradu škody (poistený je škodca)

I. Právna ochrana v pracovnom práve sa vzťahuje na zastupovanie právnych záujmov poisteného (zamestnanca) vyplývajúcich z jeho pracovnoprávneho vzťahu, okrem záujmov poisteneého vyplývajúcich z kolektívnych zmlúv. Súčasťou právnej ochrany je aj uplatňovanie nárokov poisteného na náhradu škody vyplývajúcich z pracovnoprávneho pomeru.

II. Právna ochrana v trestnom, priestupkovom a správnom konaní sa vzťahuje na obhajobu poisteného v trestnom konaní alebo priestupkovom konaní v súvislosti s trestným činom alebo priestupkom, ku ktorému došlo pri výkone povolania učiteľa s výnimkou trestných činov alebo priestupkov spáchaných úmyselne. Právna ochrana v správnom konaní sa vzťahuje na zastupovanie právnych záujmov a obhajobu poisteného v prípade správneho konania napr. pred Štátnou školskou inšpekciou, resp. iným orgánom vykonávajúcim dozor alebo dohľad.

III. - IV. Právna ochrana v konaniach o náhradu škody sa vzťahuje na zastupovanie právnych záujmov poisteného pri mimozmluvných nárokoch na náhradu škody:

a) spôsobenej pri výkone povolania učiteľa a uplatnenej voči poistenému poškodeným alebo jeho zákonným zástupcom

b) spôsobenej poistnému treťou osobou, ak škoda vznikla z mimozmluvného vzťahu v súvislosti s výjonom povolania učiteľa poisteným.

 

Služby poskytované v rámci poistenia:

A. Informácie o postupoch a právnej úprave v oblastiach podľa rozsahu poistenia, poradenstvo o všeobecnom riešení problému a praktické právne rady o postupe pri riešení problemových situácií (Poistený je v rámci všetkých oblastí, na ktoré sa poistenie právnej ochrany vzťahuje, oprávnený obrátiť sa na non - stop linku právneho poradenstva so žiadosťou o informácie. Poistený môže požiadať o poradenstvo mailom alebo poštou.)
B. Zorganizovať právne zastúpenia a financovanie právnych služieb v nasledovnom rozsahu:
- súdne a iné poplatky spojené s uplatnením resp. ochranou práv a oprávnených záujmov poistného
- odmeny a náhrada trov advokáta za poskytovanie právnych služieb podľa vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. z. v platnom znení
- náklady na znalca, tlmočníka podľa príslušných platných predpisov
-  náklady na cestu a ubytovanie poisteného v súvislosti s uplatnením resp. ochranou práv a oprávnených záujmov poisteného, pokiaľ je jeho prítomnosť nariadená súdom
-  náklady na cestu a ubytovanie svedka, pokiaľ je jeho prítomnosť nariadená súdom
-  náklady na výkon exekúcie
C. Služby zahrnuté do likvidácie
 • posúdenie prípadu
 • vyhotovenie návrhu riešenia sporu
 • mimosúdne konanie (pokus o dohodu, resp. zblíženia rozdielnych názorov strán)
 • právne zastúpenie poisteného v súdnom konaní,
 • sledovanie priebehu konania
 • úhrada správnych alebo súdnych poplatkov, cestovného a iných poplatkov.
 • posúdenie súdneho rozhodnutia atď.
 • náklady na výkon rozhodnutia a exekučného konania
 • úhrada trov protistrany (max 50 %)

Spoluúčasť:

Poistenie právnej ochrany sa dojednáva bez spoluúčasti. Právna ochrana v súdnom konaní sa však poskytuje iba v prípade, ak hodnota sporu (oprávneného nároku) presiahne 100 €. Táto hranica sa neuplatňuje  pri poskytovaní právneho poradenstva a pri mimosúdnom konaní.

 

Ročné poistné pre poistenie právnej ochrany:

Pre určenie výšky ročného poistného pre dané poistné obdobie je rozhodujúci počet poistených osôb v deň začiatku poistného obdobia.

 

Záver

Táto ponuka predpokladá exkluzivitu pri uzavieraní poistenia právnej ochrany členov SKU, za predpokladu hromadného poistenia všetkých členov SKU.

Ponuka je predbežná a môže byť upravená na základe vzájomných rokovaní.

 Dátum pridaniaUtorok, 11. Január, 2011 @19:15
Autoradmin
Kategórie
Nálepky, , ,
Komentované0x
Prečítané5 224x
Hodnotenie článku98% (5x)

Súbežné články

Opiner Friends Digg del.icio.us Live Google Technorati Spurl Vybrali.sme.sk Mojelinky.sk Vytlačiť túto stránku Odoslať emailom


Komentáre

Zatiaľ neboli pridané žiadné príspevky!

Vyjadri sa aj ty!

Polia s hviezdičkou sú povinné pre pridanie príspevku.

Vaše meno*


Váš email

Nezobrazuje sa, Gravatar povolený

Váš web


Antispam ochrana*

Text príspevku*

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko