ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Ako si môžu pedagogickí pracovníci na dôchodku zvýšiť čistý príjem

Ako si môžu pedagogickí pracovníci na dôchodku zvýšiť čistý príjem

Ako si môžu pedagogickí pracovníci na dôchodku zvýšiť čistý príjem?
Možnosť vrátenia dane z príjmu z práce na dohodu a z úrokov pre seniorov.

Mnohí slovenskí učitelia na dôchodku si na pokrytie svojich životných nákladov prilepšovali príjmami z úrokov z bankových vkladov alebo príjmami z renty vyplácanej doplnkovou dôchodkovou sporiteľnou. (DDS) Podľa platnej legislatívy (Zákona o dani z príjmu) ide o kapitálové príjmy, ktoré podliehajú zrážkovej dani. Túto daň priamo zráža a daňovému úradu odvádza finančná inštitúcia v ktorej má sporiteľ, alebo poistenec svoj účet. Dôchodcovia majú v rôznej forme odložené skromné alebo aj väčšie úspory z obdobia keď ešte boli zárobkovo činní, alebo z predaja svojho majetku, ktorý už nepotrebujú. Svoje finančné rezervy majú obvykle určené na nepredvídané výdavky, napr. chorobu, opatrovanie, nevyhnutnú opravu príbytku, alebo spotrebičov a podobne. Najstaršia generácia našich spoluobčanov dokonca hovorí: toto mám odložené na pohreb. Väčšinu seniorských úspor banky evidujú na vkladných knižkách alebo termínovaných vkladoch, prípadne v podielových fondoch alebo hypotekárnych záložných listoch. Možnosť vrátenia dane z úrokov sa týka aj výnosov z DDS, alebo životného poistenia, ak sa vyplatené alebo pripísané úroky a výnosy týkajú kalendárneho roka 2010.

Úspory odložené ako rezerva na ťažšie časy z roka na rok postupne strácajú na hodnote o trochu viac ako je suma úrokov, ktorú každoročne dostanú. Inflácia totiž zhltne viac ako úrok pripísaný bankou. Bokom neostane ani štát, ktorý si z pripísaných úrokov automaticky prostredníctvom bánk berie 19 percentnú daň zo všetkých úrokov, ktoré banka sporiteľovi pripísala. Práve preto je potrebné, aby seniori poznali aj slovenskí daňový systém, ktorí mnohým z nich umožňuje od roku 2004 každoročne od príslušného daňového úradu žiadať daň z úrokov nazad. Vrátenie dane sa týka iba tých dôchodcov, ktorí okrem dôchodku nemajú iné príjmy v ročnom úhrne vyššie ako je polovica nezdaniteľného minima (pre rok 2010 je to čiastka približne 1/2 zo 4025,- €), t.j. cca 2000 eur. Každý slovenský senior, ktorý za rok 2010 zarobil menej ako túto čiastku má nárok na vrátenie zrážkovej dane z úrokov od štátu. Starobný dôchodok sa do tejto sumy nepočíta, čím vratka dane z úrokov nie je obmedzená ani výškou poberanej penzie. Nárok na vrátenie zrážkovej dane z úrokov môžu učitelia na dôchodku urobiť aj vtedy, ak popri penzii napríklad zastupovali na škole počas choroby niektorého z bývalých kolegov a privyrobili si napríklad 1500 eur za rok formou dohody o vykonaní práce alebo dohody o pracovnej činnosti. Ak popritom získali aj niekoľko sto eur na úrokoch z úspor v banke, môžu si zrážkovú daň z úrokov ako aj daň zrazenú školou(zamestnávateľom) z príjmu pochádzajúceho z práce na dohodu od štátu vyžiadať naspäť. k Mnohí dôchodcovia o tejto možnosti ani netušia, pritom na vrátenie dane netreba urobiť príliš veľa. K vráteniu dane z úrokov je potrebné vyplniť a do konca marca 2011 podať tlačivo ročného zúčtovania dane fyzických osôb typu B daňovému úradu príslušnému podľa trvalého bydliska slovenského seniora.

Daňový úrad od začiatku marca každého roka musí mať príslušné tlačivá pre každého záujemcu bezplatne k dispozícii. Pri jeho vyplnení je potrebné do časti týkajúcej sa príjmov z kapitálového majetku uviesť výšku úrokov a výšku dane zrazenej bankou. Na preukázanie pravdivosti údajov sa odporúča priložiť fotokópiu príslušnej strany vkladnej knižky, alebo výpisu z účtu, kde sú tieto skutočnosti uvedené.Daňové úrady v SR nevyžadujú žiadne písomné potvrdenia bánk. Za vystavenie akýchkoľvek potvrdení banky účtujú dosť vysoké poplatky, preto je výhodnejšie ako dôkaz použiť fotokópiu bankového výpisu z ktorého je zrejmá objem pripísaných úrokov a výška dane z nich zrazená. K vráteniu dane zrazenej z dohôd o vykonaní práce a dohôd o pracovnej činnosti je potrebné pri podaní daňového priznania( ročného zúčtovania) predložiť potvrdenie o výške príjmu a zrazených preddavkoch na daň od každého zamestnávateľa s ktorým mal senior uzavretú dohodu alebo pracovnú zmluvu.

Štát vráti na základe vyplneného ročného zúčtovania zrážkovú daň z úrokov a daň z dohôd o vykonaní práce v prospech účtu uvedeného v tlačive tohto zúčtovania. Vrátenie dane možno očakávať začiatkom mája 2011 prevodom na účet alebo poštovou poukážkou. Možnosť takéhoto nepovinného a teda dobrovoľného ročného zúčtovania dane z príjmu platí samozrejme aj pre ďalší okruh možných poberateľov príjmov. Ide najmä o učiteľky na materskej dovolenke, maloleté deti, žiakov a študentov. Na vysokých školách túto možnosť vrátenia zrážkovej dane využívajú napríklad pedagógovia na dôchodku, ktorí sa podieľajú na posudzovaní diplomových prác, recenzných posudkov k rôznym vedeckým prácam alebo v roku 2010 mali príjem za účasť na štátnicových alebo iných komisiách. Možnosť vrátenia zrážkovej dane pre osoby nepresahujúce svojimi príjmami určené nezdaniteľné stropy platí za rok 2010 posledný raz. V marci 2011 podané dobrovoľné ročné zúčtovanie dane z príjmu a vyžiadanie vrátenia zrazených daní bude historicky posledné. Novela zákona o dani z príjmu takúto možnosť pre príjmy dosiahnuté v roku 2010 a nasledujúcich obdobiach už nedovoľuje. V rámci úsporných opatrení na konsolidácii štátu možnosť získania vrátenia dane bola legislatívne zrušená tým, že nezdaniteľná položka na daňovníka bude uznané len pri tzv. aktívnych príjmoch, medzi ktoré úroky nepatria.

V jednom z vládnych návrhov sa do budúcnosti uvažuje aj o zavedení zdravotných odvodov z kapitálových výnosov, ktorá by sa týkala tiež úrokov z bankových vkladov. Tieto úroky však predstavujú odmenu, ktorú platí banka sporiteľovi za to, že sa dobrovoľne vzdal spotreby a odložili premenu úspor na spotrebu do budúcnosti. V rámci EÚ zdravotné odvody z úrokov v banke nemá žiadna krajina. Takéto príjmy sú totiž aj kompenzáciou za infláciu, ktorá znižuje kúpnu silu odkladaných úspor. Zdravotné odvody by mali byť prioritne platené z pracovných príjmov. Ministerstvo financií pracuje aj na alternatíve, kedy by zdravotné odvody boli úplne zrušené tým, že by boli transformované do zvýšenia dane z príjmu. Aj keby sa takéto zvýšenie daní napríklad týkalo iba fyzických osôb a ich príjmov, systém daňovo- odvodového zaťaženia na Slovensku by oproti súčasnosti nadobudol výrazne vyšší prvok sociálnej spravodlivosti.

Ing. Ľuboš Pavelka, PhD.,
Slovenská komora učiteľovDátum pridaniaPondelok, 17. Január, 2011 @20:28
Autoradmin
Kategórie
NálepkyŽiadne
Komentované0x
Prečítané4 768x
Hodnotenie článku81% (8x)

Podobné články

Súbežné články

Opiner Friends Digg del.icio.us Live Google Technorati Spurl Vybrali.sme.sk Mojelinky.sk Vytlačiť túto stránku Odoslať emailom


Komentáre

Zatiaľ neboli pridané žiadné príspevky!

Vyjadri sa aj ty!

Polia s hviezdičkou sú povinné pre pridanie príspevku.

Vaše meno*


Váš email

Nezobrazuje sa, Gravatar povolený

Váš web


Antispam ochrana*

Text príspevku*

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko