ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Prečo etický kódex učiteľa

Prečo etický kódex učiteľa

Profesionálny učiteľ vynakladá svedomité úsilie, aby sám reprezentoval tie najvyššie etické normy. Etický kódex je forma ideálu učiteľskej profesie.

Prečo ETICKÝ KÓDEX učiteľa

PaedDr. Mária Barancová

 

                                                                                                                 

 

V profesijných skupinách  existujú mnohé asociácie, komory, združenia, ktoré formujú svoju tvár, hľadajú definície pre svoj status. Aj my sa snažíme o definovanie svojho nie príliš ceneného postavenia učiteľov na Slovensku.

 

Učiteľ v škole nie je nezávislou osobnosťou. Plní úlohy celospoločenského významu a za úspešnú výchovu a formovanie osobnosti zverených žiakov nesie plnú zodpovednosť aj voči rodičom a aj pred tvárou celej spoločnosti.   Z titulu svojej profesie učiteľ je právne, ale aj mravne zaviazaný svedomite a úspešne plniť svoje úlohy pri výchove dorastajúcich generácií.

 

Učiteľské organizácie mali by vypracovať a prijať etický kódex učiteľa, ako reflexia etických a morálnych otázok učiteľskej profesie / vrátane formulácie morálnych hodnôt, princípov a noriem/ , pretože takéto kódexy sú významným prínosom na zabezpečenie prestíže profesie učiteľa , na plnenie profesionálnych povinností, ale i na hľadanie odpovedí, respektíve riešení praktických morálnych problémov učiteľského povolania.

 

Etický kódex učiteľa obsahuje súhrn skupinových morálnych požiadaviek, ktoré by mali usmerňovať učiteľa pri výkone jeho funkcie. Učitelia sú heterogénnou skupinou s rôznymi názormi, presvedčením, hodnotami, ktoré dosiahli pod vplyvom rozličných subjektívnych a objektívnych faktorov. Sú skupinou disponujúcou širokou škálou kompetencií súvisiacich so slobodou rozhodovania a preferovania učiteľských aktivít a metód na výchovu a vzdelávanie.

Sami sa stávajú dôležitým „nástrojom“ odovzdávania kvalitných informácií a výchovy budúcim generáciám.

 

Etický kódex pôsobí ako kompas pre profesijnú činnosť jednotlivca. Pôsobí vo vnútri daného povolania, ale aj navonok. Vo vnútri pôsobí ako norma etického správania sa medzi príslušníkmi profesie a navonok slúži ako ochrana príslušníkov daného povolania pred neoprávnenými útokmi zvonku.

 

Z týchto hlavných a iných dôvodov vzniká potreba formulovať etický kódex so všeobecnými morálnymi zásadami zjednocujúcimi učiteľskú profesiu. Kódex sa vytvára aj za účelom:

·        vyslania pozitívneho signálu verejnosti,

·        posilňovania učiteľskej kultúry a  zároveň i postavenie učiteľa v spoločnosti,

·        pomoci riešiť konfliktné situácie v optike úloh učiteľa,

·        definovania limitov a hraníc konania učiteľa,

·        vymedzenia práv učiteľa z dôvodu mnohých požiadaviek a úloh, ktoré sú kladené na učiteľskú profesiu, 

·        definovania  vzorcov správania vo vzťahu učiteľ-– žiak, učiteľ – učiteľ (učiteľ – kolegovia), učiteľ – nadriadení,  učiteľ – ostatní zamestnanci školy, učiteľ – rodič, učiteľ – verejnosť.

 

Kódex profesie musia tvoriť tí, ktorí sa orientujú v problematike povolania a dôverne poznajú prostredie a podmienky povolania.

Je mnoho komôr, asociácií a združení učiteľov po celom svete, a každá má vypracovaný etický kódex učiteľov, ktorý vychádza z podstaty ich poslania.

Výchovné pôsobenie učiteľa v procese mravného utvárania osobnosti je zamerané na uvedomelé utváranie vlastného autonómneho mravného systému. Jeho vytvorenie je podmienené úrovňou kognitívnej, emotívnej a konatívnej stránky osobnosti. Mravné formovanie je podmienené ontogeneticky, sociálnym prostredím, mravnými skúsenosťami jednotlivca.

Morálne ocenenia sú výsledkom morálnej vyspelosti profesionálneho učiteľa. Tieto ocenenia významným spôsobom vplývajú na kvalitu života učiteľov.

Mnohí učitelia sú živými nositeľmi etických kódexov.

Vďaka mnohým , ktorí sa zaslúžili o kvalitatívny rozvoj Slovenska, svojou tvorivou prácou s deťmi pomáhali zvyšovať ekonomický a duchovný raiting tejto spoločnosti.

Mimoriadne záslužne prispeli k napredovaniu Slovenska do európskych štruktúr.
Dnes stoja na prahu odhodlania dosiahnuť uznanie, uznanie mocných, rodičov, verejnosti a uznanie piedestálu dôležitosti pre vývoj duchovného raitingu.

 

 

 

 

 

 

 

Vážení kolegovia, tak závažný dokument potrebuje čas, serióznu diskusiu a zamyslenie sa i nad tým, že učiteľ je v prvom rade človek, občan a potom učiteľ.

Týmto vás pozývam do diskusie a prosím o námety, prípadne o návrh etického kódexu slovenského učiteľa .

 

Zdroje:

Brezinka, Wolfgang: Učitelia a morálka ich povolania. Pedagogická revue, 42, 1990, č. 4, s. 289 –315.

DARÁK, M. K niektorým problémom etiky učiteľskej profesie. In Pedagogická profesia

v kontexte aktuálnych spoločenských zmien. Prešov: FHPV PU, 2001,s. 352- 356.

KUDREC,D. Morálna povinnosť učiteľa a z nej plynúci etický kódex, Prešov 2006

 

 

 

                                                                                                               Dátum pridaniaNedeľa, 15. August, 2010 @02:06
Autoradmin
Kategórie
NálepkyŽiadne
Komentované1x
Prečítané9 858x
Hodnotenie článku77% (3x)

Podobné články

Súbežné články

Opiner Friends Digg del.icio.us Live Google Technorati Spurl Vybrali.sme.sk Mojelinky.sk Vytlačiť túto stránku Odoslať emailom


Komentáre

erika napísal:

Prečo mi všetky príspevky pôsobia, že dám radšej do spamu. Veď sme hlúpi?Prečo každý okolo učiteľov a i samotní učitelia spochybňujú sami seba?Riešime komplexy a frustrácie z našej práce?

Vyjadri sa aj ty!

Polia s hviezdičkou sú povinné pre pridanie príspevku.

Vaše meno*


Váš email

Nezobrazuje sa, Gravatar povolený

Váš web


Antispam ochrana*

Text príspevku*

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko