ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Chalúpkovo Brezno 2011

Chalúpkovo Brezno 2011

Vážení učitelia,

Ministerstvo školstva, vedy výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Mestom Breznom pripravujú v poradí už 44. ročník Chalupkovho Brezna, celoslovenskej prehliadky záujmovo umeleckej činnosti učiteľov a pedagogických pracovníkov.

Aj keď sa uskutočňuje až 14. - 16.októbra 2011 dovoľujú si organizátori Vám už v tomto období predstaviť zverejnené propozície, aby ste mali dostatok času na prípravu a vzornú reprezentáciu Vašej školy na tomto významnom tradičnom podujatí. Nájdete tu organizačné záležitosti, ale i jednotlivé kategórie súťaže.

Vopred ďakujeme a sprostredkovane v mene usporiadateľov sa tešíme na stretnutie u v Brezne.

 

44. ROČNÍK PODUJATIA

CHALUPKOVO BREZNO 2011

sa uskutoční

v dňoch 14.-16. októbra 2011

 

 

Venované

Jánovi Chalupkovi

* 26.10.1791 Horná Mičiná
† 15.07.1871 Brezno

 

 

 

Záväzné prihlášky treba zaslať do

23. septembra 2011 na adresu:

 

Mestské kultúrne stredisko

„Chalupkovo Brezno"

Švermova 7, 977 01 Brezno

alebo

formou elektronickej prihlášky na adrese:

www.chalupkovobrezno.sk

 

tel. 048/611 2941, 0911 429 189

e-mail: info@chalupkovobrezno.sk

 

Literárne práce, skladateľské práce a videofilmy treba poslať do 23.septembra 2011.

Pre zaradenie do súťaže je rozhodujúci dátum poštovej pečiatky.

 

Dopravu hradí vysielajúca organizácia, účastnícky poplatok vo výške 10 € si hradí každý účastník na mieste podujatia.

 

Členovia organizačného výboru ChB zodpovední za jednotlivé súťažné odbory a ich kontaktné adresy:

 

-     umelecký prednes:  

      Mgr. Melánia Dubínyová,

      dubinyova@ssiba.sk, 048/611 23 18

-     literárna tvorba:      

      PaedDr. Jana Borguľová,

      borgulova.janka@gmail.com,  048/4710771

-   výtvarná tvorba:   

      akad. maliarka Erika Šándorová,   sandorovaeri@zoznam.sk, 048/618 83 37

-     hudobná tvorba:           

PaedDr. Gabriela Pravotiaková, PhD

zusbr@stonline.sk, 048/611 3313

-     videoprogramy:             

PaedDr. Matej Kán,

      048/ 411 16 06

 

 

Hlavní organizátori:

 

Ministerstvo školstva SR

Mesto Brezno

 

PODPOROVATELIA:

 

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku

Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí

Banskobystrický samosprávny kraj

 

Spoluorganizátori:

 

Mestské kultúrne stredisko Brezno

Oblastné pracovisko Matice slovenskej v Brezne

Spolok slovenských spisovateľov

Štátna vedecká knižnica - Literárne a hudobné  múzeum Banská Bystrica

Horehronské múzeum Brezno

Základná umelecká škola Brezno

Gymnázium Jána Chalupku Brezno

Hotelová akadémia Brezno


PROPOZÍCIE

44. ROČNÍKA CHALUPKOVHO BREZNA 2011

 

Cieľom CHALUPKOVHO BREZNA - celoslovenskej prehliadky umeleckej tvorivosti učiteľov - je podporiť tvorivú aktivitu pedagogických zamestnancov v týchto umeleckých oblastiach:

 

-       literárna, výtvarná, skladateľská tvorba a tvorba umelecko-dokumentárnych videofilmov, tvorba prezentačných a vzdelávacích programov

-       umelecký prednes poézie a prózy

-       spev ľudovej a umelej piesne

-       hra na hudobnom nástroji

 

Na Chalupkovom Brezne sa môžu zúčastniť pedagogickí zamestnanci všetkých typov a stupňov škôl a školských zariadení zo Slovenska (vrátane pedagogických zamestnancov dôchodcov) a pedagogickí zamestnanci - Slováci žijúci v zahraničí,  v týchto oblastiach tvorby:

 

I.                     UMELECKÝ  PREDNES

S prihláškou je potrebné zaslať názov diela a autora. Prednáša sa

v slovenskom jazyku, vyžaduje sa ovládanie textu naspamäť, pred súťažou treba prednášaný text odovzdať porote

Kategórie:

 • prednes poézie - voľný výber básne v trvaní do 8 min. zo slovenskej alebo svetovej poézie
 • prednes prózy - voľný výber prózy v trvaní do 10 min. zo slovenskej alebo svetovej tvorby
 • prednes z tvorby pre deti - voľný výber poézie a prózy z tvorby pre deti v trvaní do 8 min. zo slovenskej alebo svetovej literatúry

 

II.                   VÝTVARNÁ TVORBA

Prezentácia tvorby výtvarných prác pedagogických zamestnancov formou výstavy a besedy.

 

 • autor si svoje práce označené menovkou nainštaluje na jeden panel (cca 2m2) prípadne v priestore
 • pri fotografiách sa vyžaduje formát min. 20 x 30 cm
 • pri inštalácii bude zabezpečená technická pomoc

 

 

Kategórie:

 • voľná výtvarná tvorba (kresba, maľba, grafika, kombinované techniky, plastiky, objekty, inštalácie...)
 • úžitkové umenie
 • výtvarná fotografia

 

Upozorňujeme, že výstava potrvá ešte 12 dní po súťaži a po jej ukončení zabezpečí organizátor dovoz  prác jednotlivým autorom na vopred dohodnuté miesto.

 

III.                 KRESLENÝ  VTIP

 • Kreslené vtipy tematicky zamerané na výchovu, vzdelávanie, školu, učiteľa posielať nakreslené na formáte A4. Počet kreslených vtipov od jedného autora nie je obmedzený.

 

IV.                LITERÁRNA TVORBA

 

 • práce napísané v slovenskom jazyku (písané na počítači alebo na písacom stroji v rozsahu do 15 normostrán) autori posielajú na adresu organizačného výboru v štyroch exemplároch, 1 exemplár ostáva v archíve organizačného výboru
 • literárny žáner sa nevymedzuje
 • vyžadujú sa kratšie literárne útvary (básne pre deti, poviedky, črty, rozprávky, reportáže, jednoaktovky a dramatické útvary, satirické literárne útvary, aforizmy...)

 

Kategórie:

 • literárna tvorba - poézia
 • literárna tvorba - próza
 • literárna tvorba pre deti a mládež - poézia apróza

 

V.                  SKLADATEĽSKÁ TVORBA

 

 • hudobná skladba alebo pieseň - rôzne žánre a obsadenia.

 

Každý účastník zašle partitúru alebo klavírny výťah v jednom exemplári v tlačenej podobe, odporúčame priložiť zvukovú nahrávku na CD nosiči, v prípade hudobno-dramatických diel aj na DVD

 

VI.                SPEV ĽUDOVEJ A UMELEJ PIESNE

 

 • v kategórii spev ľudovej piesne si účastník prehliadky pripraví dve slovenské ľudové piesne podľa vlastného výberu so sprievodom alebo bez sprievodu (v prípade záujmu organizátor zabezpečí akordeónový sprievod)
  v prípade záujmu o akordeónový sprievod je potrebné s prihláškou zaslať názov piesne s tóninou, resp. priložiť notovú predlohu
 • v kategórii spevu umelej piesne si účastník súťaže pripraví dve piesne podľa vlastného výberu a zabezpečí si inštrumentálny sprievod
  nepovoľuje sa spev s hudobným sprievodom z hudobného nosiča (CD, DVD...)

 

 

Kategórie:

 • spev ľudovej piesne - sólo, ľudový viachlas v počte maximálne šesť osôb
 • spev umelej piesne

 

VII.              HRA NA HUDOBNOM NÁSTROJI

interpretácia podľa vlastného výberu v trvaní maximálne do 10 minút. V prípade prekročenia časového limitu môže porota účinkujúceho /účinkujúcich/ zastaviť a hodnotiť výkon len v stanovenom limite.

 

Kategórie:

 • sólová hra /resp. sólo s inštrumentálnym sprievodom/
 • štvorručná hra, hra na dvoch klavíroch
 • hra komorného zoskupenia 3 - 5 hráčov ľubovoľného obsadenia

 

VIII.            TVORBA UMELECKO-DOKUMENTÁRNYCH A VZDELÁVACÍCH DIGITÁLNYCH PROGRAMOV

o           prihlásené programy majú mať výchovný a vzdelávací charakter a obsahovo musia súvisieť so štátnym alebo školským vzdelávacím programom jednotlivých typov škôl

o           dĺžka jedného programu: do 40 min.

o            programy sa dodávajú na CD, DVD, alebo USB v niektorom z bežných programov

o           k prihláške programu treba priložiť text komentára v slovenskom jazyku

o           organizátori si vyhradzujú právo rozšíriť vybraté programy na školy a školské zariadenia na území Slovenska i zahraničné školy s vyučovacím jazykom slovenským

o            programy zostávajú v trvalom vlastníctve CHB

 

Výkony súťažiacich v jednotlivých súťažných kategóriách

posúdia odborné poroty. Na ich základe súťažiacich jednotlivcov a zoskupenia zaradia do týchto výsledkových pásiem:

 • zlaté pásmo
 • strieborné pásmo
 • bronzové pásmo

 

 

Na návrh porôt organizátori v každom súťažnom odbore udelia mimoriadne ocenenie:

          "Laureát Chalupkovho Brezna"

Na  návrh poroty organizačný výbor môže udeliť aj mimoriadne ceny.

 

 Dátum pridaniaŠtvrtok, 24. Marec, 2011 @10:12
Autoradmin
Kategórie
Nálepky, , ,
Komentované0x
Prečítané4 680x
Hodnotenie článku0% (0x)

Podobné články

Súbežné články

Opiner Friends Digg del.icio.us Live Google Technorati Spurl Vybrali.sme.sk Mojelinky.sk Vytlačiť túto stránku Odoslať emailom


Komentáre

Zatiaľ neboli pridané žiadné príspevky!

Vyjadri sa aj ty!

Polia s hviezdičkou sú povinné pre pridanie príspevku.

Vaše meno*


Váš email

Nezobrazuje sa, Gravatar povolený

Váš web


Antispam ochrana*

Text príspevku*

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko