ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Návrhy SKU - financovanie regionálneho školstva

Návrhy SKU - financovanie regionálneho školstva

Mnohí členovia Slovenskej komory učiteľov sú členmi expertných pracovných skupín Ministerstva školstva, vedy, výskupu a športu SR, ktoré pracujú  ako poradné orgány štátneho tajomníka  a zaoberajú sa súčasným stavom výchovy a vzdelávania v regionálnom školstve s cieľom nasmerovať systém výchovy a vzdelávania k efektívnemu a na etických princípoch postavenému fungujúcemu regionálnemu školstvu zabezpečujúcemu kvalitnú výchovu a vzdelávanie, dostupnému pre všetky vrstvy spoločnosti, poskytujúcemu základ zdravého životného štýlu a učiteľom postavenie zodpovedajúce mimoriadnemu významu ich práce.

Preto v tomto článku nájdete návrhy, ktoré som predložil za SKU pracovnej skupine pre financovanie regionálneho školstva.

 

1.       Ministerstvom školstva určiť minimálny normatív, ktorý by musel zriaďovateľ poskytnúť pre originálne kompetencie (fungovanie materskej školy [MŠ], školskej jedálne [ŠJ] a školského klubu [ŠK]).

Originálne kompetencie prinášajú v praxi nasledujúce problémy: pri základnej škole funguje aj MŠ, ŠJ a ŠK. Ich riadenie a prevádzku zabezpečuje základná škola. Financie na ich fungovanie však prichádzajú od zriaďovateľa (z originálnych kompetencií) a nie sú dostatočné. Aby sa vykryla diera, ktorá vzniká pri prevádzke MŠ, ŠJ a ŠK, núti zriaďovateľ základnú školu presunúť finančné prostriedky z prenesených kompetencií na originálne kompetencie. Vedenie základnej školy sa tak častokrát pod tlakom zriaďovateľa dostáva do protiprávneho konania a zároveň znižuje finančné prostriedky určené na prevádzku a mzdové výdavky základnej školy.   

 

2.       Financie všetkých školských zariadení, ktoré sú určené na prenesené kompetencie, prideliť priamo školám a neposielať ich sprostredkovane cez zriaďovateľa (je úplne jedno, či ide o základné školy, stredné školy alebo ďalšie typy školských zariadení).

V praxi sa totiž častokrát stáva, že sa tieto finančné prostriedky nedostanú v 100%-tnej výške do školských zariadení, čo komplikuje ich prevádzku. Ich vymáhanie je zo strany škôl v súčasnej dobe takmer nemožné.

 

3.       Financovať krúžkovú činnosť v základnej škole rovnakým spôsobom, ako sa financuje v centrách voľného času (CVČ).

CVČ, ktoré realizujú krúžkovú činnosť, získavajú finančné prostriedky z dvoch zdrojov: 1. zo vzdelávacích poukazov, 2. z normatívov, ktoré sa prideľujú na každé dieťa zapísané v CVČ. Ak krúžkovú činnosť zabezpečujú školy, sú financované iba zo vzdelávacích poukazov. Ak teda neexistuje pri škole CVČ, nie je pre školy natoľko lukratívne zriaďovať krúžkovú činnosť.

 

4.       Postupne zvýšiť základný tarifný plat učiteľov tak, aby sa do 4 rokov dostal na 1,5 násobok priemerného platu na Slovensku.

Je nevyhnutné, aby sa plat učiteľov dostal na úroveň 1,5 násobku priemernej mzdy na Slovensku. Nie je možné dosiahnuť tento nárast iným spôsobom ako zvýšením tarifných platov. Je totiž nemysliteľné, aby sa nástupný plat učiteľov, ktorí absolvovali vysokoškolské štúdium, ani len nepribližoval platu stavebných robotníkov, ktorým stačilo ukončiť 3-ročnú učňovku.

 

5.       Vytvoriť kategorizáciu vyučovacích predmetov podľa náročnosti, na základe ktorej by sa upravili osobné príplatky učiteľov.

Je mi jasné, že osobný príplatok nie je povinnou zložkou platu učiteľa. Ale bolo by dobré, aby sa tak stalo. Je však potrebné zaviesť poriadok v spôsobe vyplácania osobných príplatkov. Jednou z možností je práve kategorizácia predmetov podľa náročnosti. Ďalšou by mohli byť úspechy žiakov v rôznych súťažiach...

 

6.       Skrátiť čas adaptačného vzdelávania začínajúcich učiteľov z 1 roka na 3 mesiace.

Vďaka zákonu 317/2009 sa dostali začínajúci učitelia z 10. platovej triedy do 9. platovej triedy, čím klesol nástupný plat učiteľov. Skrátením adaptačného vzdelávania by výraznejšie  nestúpli náklady na finančný rozpočet ministerstva školstva alebo na rozpočty samotných škôl, pretože v deň, keď začínajúci učiteľ ukončí adaptačné vzdelávanie, zaniká aj nárok uvádzajúceho učiteľa na príplatok za uvádzanie do praxe. Teda by sme vzali príplatok uvádzajúcemu učiteľovi a dali by sme ho v podobe zvýšenia tarify začínajúcemu učiteľovi. Rozdiely sú naozaj zanedbateľné.

 

7.       Časovo neobmedzovať platnosť kreditového príplatku, ktorý upravuje zákon 317/2009.

Predstavme si učiteľa, ktorý má ukončenú aprobáciu slovenský jazyk a dejepis a rozhodne sa získať ďalšiu aprobáciu z anglického jazyka. Po jej absolvovaní získa povedzme 80 kreditov, za ktoré môže dostať 12 %-tný kreditový príplatok. Prečo by mu mal po siedmich rokoch tento príplatok zaniknúť? Veď ten človek budem môcť učiť angličtinu aj po týchto siedmich rokoch.

 

 

 Dátum pridaniaNedeľa, 24. Apríl, 2011 @21:33
Autoradmin
Kategórie
Nálepky, , , ,
Komentované19x
Prečítané12 282x
Hodnotenie článku97% (9x)

Podobné články

Opiner Friends Digg del.icio.us Live Google Technorati Spurl Vybrali.sme.sk Mojelinky.sk Vytlačiť túto stránku Odoslať emailom


Komentáre

1 [2]

Zuzana napísal:

Odpoveď pre zuzana:
Na poslednej porade sme sa dozvedeli, že gangstri z Trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorých palácové sídlo platíme asi celé my, učitelia, sa rozhodlo, že výplaty nám budú dávať až ku koncu mesiaca, veď čo už len tí chudáci urobia, zase budú držať hubu. Využili na to nášho zástupcu odborov,ktorý podpísal kolektívnu zmluvu na tento rok v zastúpení cca 5 členov z cca 100 členného kolektívu zamestnancov na celej škole a takto s nami vy......... neviem ako to už slušne napísať.Podvod na podvod. Prosím Vás, načo konkrétne vznikla Slovenská komora učiteľov?

Ivo napísal:

Odpoveď pre zuzana:
Návrhy boli ministerstvu školstva odovzdané v decembri 2010. V termíne 1. 6. 2011 – 31. 1. 2012 sa má pripraviť novela zákona a po jej predložení budeme vedieť zhodnotiť, či sa niečo z našich návrhov dostalo do novely.
Teším sa, že ste petíciu podpísali, pretože som jedným z jej autorov. Včera som absolvoval stretnutie pracovnej skupiny na MŠ, ktorá sa zaoberá zákonom 317/2009. Je pochopiteľné, že sa nepodarilo presadiť všetky body petície do novely, ktorá je už na stole a mala by ísť tento mesiac do parlamentu, ale niečo sa predsa podarilo:

  1. platy začínajúcich učiteľov sa dostanú na úroveň spred prijatia zákona (5. bod petície).
  2. absolventi rigoróznych skúšok získajú 60 kreditov a tým pádom budú môcť ísť automaticky na atestácie (čiastočne 2. bod petície).
  3. učiteľom v 11. triede sa zvýši tarifný plat o 5% a učiteľom v 12. triede sa zvýši plat o 7%. Tým sa zvýšia aj ich kreditové príplatky (čiastočne 4. bod petície).

Nehovorím, že z týchto informácií skáčem po strop od radosti, ale je to posun k lepšiemu. Žiaľ, v novele sú aj veci, s ktorými nie sme vôbec spokojní, informovali sme o nich ľudí z ministerstva, ale zatiaľ sú neoblomní. Dúfame, že sa nám ich podarí presvedčiť, aby sa nami navrhované body z novely vypustili.

Ivo napísal:

Odpoveď pre Zuzana :
Cieľom Slovenskej komory učiteľov je pomáhať učiteľom presadzovať ich požiadavky na ministerstve školstva, zlepšovať ich postavenie a dať im priestor, kde môžu vyjadriť svoje názory. V súčasnej dobe nemá SKU právo vstupovať do kolektívnej zmluvy. Skúsim zistiť, či by bolo možné vo Vašej veci niečo podniknúť a budem Vás informovať prostredníctvom tohto diskusného fóra. Ivan Dudáš

zuzana napísal:

Odpoveď pre Ivo:
Som rada, že sa snažíte niečo pre nás vybaviť, len ma trochu zarážajú tie dlhé termíny, ktoré má MŠ na rozhodnutie. Odovzdané návrhy v decembri 2010 a rozhodujú až do januára 2012 – to je viac ako rok, neskutočné! Potom je všetko tak strašne zdĺhavé, že to až človeka odrádza! Stále len čakať a čakať, dokedy budú s nami takto vybabrávať?! :-(

hup napísal:

\„Je pochopiteľné, že sa nepodarilo presadiť…\“

\„…ale zatiaľ sú neoblomní.\“

\„…je to posun k lepšiemu.\“

\" V termíne 1. 6. 2011 – 31. 1. 2012 sa má pripraviť novela zákona a po jej predložení budeme vedieť zhodnotiť, či sa niečo z našich návrhov dostalo do novely.\"

?????????????­????????????????????????!

brigantova napísal:

Odpoveď pre Zuzana :
Prosím Vás, kontaktujte ma. Vysvetlíte mi o čo konkrétne sa jená. Mail aj telefón na mňa je na stránke. V prípade problému v našom kraji ma môžete hocikedy kontaktovať. Určite sa na to pozrieme bližšie a pokúsime sa Vám pomôcť. Jana Brigantová

brigantova napísal:

Tie termíny sa nám tiež zdajú pridlhé, ale vzhľadom na systém aký je zavedený pri príjímaní legislatívy my s tým nič nespravíme. Našou snahou je , aby bolo akceptovaných čo najviac našich pripomienok.
Raz to už bolo spravené \„rýchlo a reformne\“. A moc to nevyšlo.
Naozaj si myslíte, že všetky problémy v školstve sa teraz vyriešia prostredníctvom pár ľudí, hoci sú v SKU? My sme takí istí učitelia ako vy, pracujeme, máme rodiny…
Zavolajú nás, aby si mohli do štatistiky začiarknúť, že to konzultovali s viac organizáciami, ľuďmi. Formálne.
Naozaj si myslíte, že všetci na MŠ čakajú len na to, aby sme im my učitelia diktovali ako to má byť a ako to je lepšie? Určite nie.
Nás to ale neodradí, neumlčí a opakovane sa budeme ozývať. Budú nás musieť brať vážne, počúvať. Chce to ale podporu. Nie podporu konkrétnych ľudí, komory, ale myšlienok, ktoré je snaha presadiť.

Zuzana napísal:

Odpoveď pre Ivo:
Fajn, aj malé víťazstvo veľmi poteší, gratulujem aspoň k tomu.

Marta Knapčíková napísal:

ako to je v materských školásch s financovaním za vedenie krúžku kmeńovou učiteľkou? Vedie krúžok 1 hodinu týždenne,aká jej prislúcha odmena?

1 [2]

Vyjadri sa aj ty!

Polia s hviezdičkou sú povinné pre pridanie príspevku.

Vaše meno*


Váš email

Nezobrazuje sa, Gravatar povolený

Váš web


Antispam ochrana*

Text príspevku*

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko