ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Články

Vždy aktuálne články nielen zo života komory, ale i slovenskej učiteľskej obce.

Stránkovanie
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Nová webstránka

nova-webstranka

Vážení návštevníci, všetky informácie o činnosti SKU nájdete na našej novej webovej stránke www.sku.sk

Ďakujeme Vám za priazeň.

Správna rada SKU

Prejsť na celý článok

Stanovisko Slovenskej komory učiteľov k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lucie Ďuriš Nicholsonovej, Juraja Drobu a Natálie Blahovej

stanovisko-slovenskej-komory-ucitelov-k-navrhu-poslancov-narodnej-rady-slovenskej-republiky-lucie-duris-nicholsonovej-juraja-drobu-a-natalie-blahovej

Stanovisko Slovenskej komory učiteľov k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lucie Ďuriš Nicholsonovej, Juraja Drobu a Natálie Blahovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a ktorým sa dopĺňa zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov

Prejsť na celý článok

Pozvánka na valné zhromaždenie 14.1.2017

pozvanka-na-valne-zhromazdenie-14-1-2017

Slovenská komora učiteľov

pozýva svojich členov na

VALNÉ ZHROMAŽDENIE

TERMÍN: 14.1.2017

MIESTO: ZŠ, Ul. J. Bottu 27, Trnava (spoločenská miestnosť)

REGISTRÁCIA: od 13:00 – 13:30
(registráciu je potrebné urobiť aj elektronickou formou do 31.12.2016 po kliknutí na tento link)

Prejsť na celý článok

Pripomienky Slovenskej komory učiteľov k Návrhu cieľov Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania za oblasť regionálneho školstva - UČIACE SA SLOVENSKO

pripomienky-slovenskej-komory-ucitelov-k-navrhu-cielov-narodneho-programu-rozvoja-vychovy-a-vzdelavania-za-oblast-regionalneho-skolstva-uciace-sa-slovensko

Slovenská komora učiteľov už v svojich pripomienkach k programovému vyhláseniu vlády SR v oblasti regionálneho školstva z 4. apríla 2016 predstavila tri základné piliere, na ktorých by mali stáť opatrenia vlády na zlepšenie stavu školstva.

1. Vízia

2. Investícia                   

3. Kontrola

 

http://komoraucitelov.org/…kolstva.html

Prejsť na celý článok

Vyjadrenie SKU k predbežnej informácii o pripravovanej novele zákona č. 597/2003 Z. z.

vyjadrenie-sku-k-predbeznej-informacii-o-pripravovanej-novele-zakona-c-597-2003-z-z

SKU podporuje také zmeny zákona o financovaní, ktoré vedú k prehľadnejšiemu, jednoduchšiemu a spravodlivejšiemu spôsobu rozdeľovania finančných prostriedkov.

Zo základných cieľov a téz v predbežnej informácii vyplýva snaha o doplnenie koeficientu zohľadňujúceho dĺžku praxe pedagogických zamestnancov, rozšírenie podmienok pre dopravné žiakov (zohľadnenie ich vyučovacieho jazyka), odstránenie veľkostného koeficienta na 2. stupni základných škôl, zníženie administratívnej záťaže so spracovaním nenormatívnych výdavkov (napr. pri záujmovom vzdelávaní stačí nahlásiť počet prijatých poukazov miesto celej agendy). S navrhovanými zámermi a myšlienkami SKU súhlasí. Pokiaľ však nie sú známe presné formulácie navrhovaných legislatívnych zmien, nemôžeme zaujať presnejšie stanovisko. Pripomíname však, že pokiaľ nedôjde k podstatnému zvýšeniu normatívov, pôjde len o kozmetické úpravy a nie o riešenie dlhodobo podfinancovaného školstva. Keďže je avizovaná novela zákona o financovaní, dovoľujeme si navrhnúť aj ďalšie oveľa podstatnejšie zmeny, ktoré nebudú riešiť len presun financií v rámci položiek, ale ich celkové navýšenie. SKU tieto návrhy zaslala ministerstvu v apríli 2016 v rámci pripomienkovania PVV a sú zverejnené aj webe SKU:

http://komoraucitelov.org/…kolstva.html.   

Návrh zákona:
https://www.slov-lex.sk/…/PI/2016/174  

Stanoviská SKU a reakcie MŠVVaŠ SR na ne ohľadom Usmernenia pre špeciálne materské školy, špeciálne triedy a predprimárne vzdelávanie individuálne začlenených detí so zdravotným znevýhodnením v bežných materských školách.

stanoviska-sku-a-reakcie-msvvas-sr-na-ne-ohladom-usmernenia-pre-specialne-materske-skoly-specialne-triedy-a-predprimarne-vzdelavanie-individualne-zaclenenych-deti-so-zdravotnym-znevyhodnenim-v-beznych-materskych-skolach

 

K stanoviskám našej organizácie, zverejneným dňa 13. septembra a 3. októbra 2016 na našom webovom sídle pridávame pre úplnosť informácií aj reakcie MŠVVaŠ SR. 

Dňa 9. septembra zverejnil ŠPÚ na svojom webovom sídle usmernenie (http://www.statpedu.sk/…-vzdelavanie), na ktoré sme 13. septembra reagovali stanoviskom našej organizácie (http://www.sku.sk/…skolach.html#…). 

K nášmu stanovisku nám ministerstvo školstva zaslalo dňa 26. septembra nasledovnú odpoveď:

„Podľa ustanovenia § 94 ods. 2 zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa pri výchove a vzdelávaní detí so zdravotným znevýhodnením postupuje podľa vzdelávacích programov pre deti: 

-          s mentálnym postihnutím,

-          so sluchovým postihnutím,

-          so zrakovým postihnutím,

-          s telesným postihnutím,

-          s narušenou komunikačnou schopnosťou, 

-          s autizmom alebo ďalšími pervazívnymi vývinovými poruchami, 

-          choré a zdravotne oslabené,

-          hluchoslepé,

-          s viacnásobným postihnutím,

-          s poruchami správania.

 Tieto vzdelávacie programy sú súčasťou štátnych vzdelávacích programov, teda nie sú štátnymi vzdelávacími programami

 Z vyššie uvedeného dôvodu, na základe Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách schváleného ministrom školstva dňa 6. júla 2016 pod číslom č. 2016–17780/27322:1–10A0,   Štátny pedagogický ústav vypracuje a predloží na schválenie MŠVVaŠ SR vzdelávacie programy pre deti s rôznym zdravotným znevýhodnením podľa § 94 ods. 2 školského zákona.

Žiadna materská škola sa pri predprimárnom vzdelávaní už neriadi Štátnym vzdelávacím programom ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie. Skutočnosťou, že sa predprimárne vzdelávanie v špeciálnych materských školách, v špeciálnych triedach a predprimárne vzdelávanie individuálne začlenených detí so zdravotným znevýhodnením v bežných materských školách bude uskutočňovať v súlade so vzdelávacími programami pre deti so zdravotným znevýhodnením schválenými pod číslom CD-2008–18550/39582–1:914 dňa 26. mája 2009 nijako nie je dotknuté to, že bol pre materské školy schválený ŠVP. Pri predprimárnom vzdelávaní tejto skupiny detí sú v porovnaní s predprimárnym vzdelávaním intaktných detí odlišnosti predovšetkým pri vzdelávacích štandardoch a tiež napr. pri personálnom zabezpečení predprimárneho vzdelávania, ako aj pri materiálno-technickom a priestorovom zabezpečení predprimárneho vzdelávania. 

Informáciu o tom, že pri výchove a vzdelávaní detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami začlenených v bežných materských školách sa okrem Štátneho vzdelávacieho programu pre predprimárne vzdelávanie v materských školách budú využívať aj vzdelávacie programy pre deti so zdravotným znevýhodnením uviedlo MŠVVaŠ SR na svojom webovom sídle v časti http://www.minedu.sk/…aci-program/ spolu s ďalšími informáciami na webovom sídle už 8. júla 2016

Usmernenie Štátneho pedagogického ústavu, uverejnené na http://www.statpedu.sk/…-vzdelavanie, len pripomenulo špeciálnym materským školám a materským školám vzdelávajúcim deti so zdravotným znevýhodnením v špeciálnych triedach alebo ako začlenené v bežných triedach, že predprimárne vzdelávanie týchto detí sa bude uskutočňovať v súlade so vzdelávacími programami pre deti so zdravotným znevýhodnením schválenými pod číslom CD-2008–18550/39582–1:914 dňa 26. mája 2009.  

 Štátny pedagogický ústav vypracuje a na schválenie MŠVVaŠ SR predloží vzdelávacie programy pre deti so zdravotným znevýhodnením do 15. decembra 2016. O schválení vzdelávacích programov pre deti so zdravotným znevýhodnením bude MŠVVaŠ SR materské školy informovať.

Do schválenia týchto vzdelávacích programov sa preto predprimárne vzdelávanie v špeciálnych materských školách, v špeciálnych triedach a predprimárne vzdelávanie individuálne začlenených detí so zdravotným znevýhodnením v bežných materských školách bude uskutočňovať v súlade so vzdelávacími programami pre deti so zdravotným znevýhodnením schválenými pod číslom CD-2008–18550/39582–1:914 dňa 26. mája 2009.“

Dňa 30. septembra sme ministerstvu školstva zaslali opätovné stanovisko ako reakciu na ich odpoveď (http://www.sku.sk/…skolach.html#…)  

4. októbra bolo našej organizácii z ministerstva školstva zaslané stanovisko v znení:

„Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR trvá na svojom stanovisku zaslanom vo veci vzdelávacích programov pre deti so zdravotným znevýhodnením vzdelávaným ako individuálne začleneným v bežných materských školách, v špeciálnych triedach materských škôl a v špeciálnych materských školách.

K pôvodnému stanovisku na doplnenie uvádzame nasledovné:

Pri predprimárnom vzdelávaní tejto skupiny detí sú v porovnaní s predprimárnym vzdelávaním intaktných detí odlišnosti;   napr. pri personálnom zabezpečení predprimárneho vzdelávania, ako aj pri materiálno-technickom a priestorovom zabezpečení predprimárneho vzdelávania, v niektorých prípadoch aj  pri vzdelávacích štandardoch. Pri predprimárnom vzdelávaní detí so zdravotným znevýhodnením sa postupuje individuálne, v závislosti od toho, čo je uvedené vo vzdelávacích programoch pre jednotlivé zdravotné znevýhodnenia. 

 Ak je v konkrétnom vzdelávacom programe v časti vzdelávacie štandardy uvedené: „Vzdelávacie štandardy pozostávajú z obsahových a výkonových štandardov, tak ako je to uvedené v štátnom vzdelávacom programe pre predprimárny stupeň vzdelania. Pri dosahovaní jednotlivých výkonových štandardov sa realizuje individuálny prístup ku každému dieťaťu so sluchovým postihnutím, pričom je  rešpektovaný charakter a rozsah sluchového postihnutia.“ – sú vzdelávacími štandardmi pre deti so sluchovým postihnutím (v tomto konkrétnom prípade ide výňatok zo vzdelávacieho programu pre deti so sluchovým postihnutím) samozrejme vzdelávacie štandardy ŠVP platného od 1. septembra 2016 a nie vzdelávacie štandardy Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie.

Vo vzdelávacom programe, v ktorom je v časti Vzdelávacie štandardy uvedené: „Deti s mentálnym postihnutím v predprimárnom vzdelávaní nepostupujú podľa vzdelávacích štandardov. Obsah vzdelávania možno ho chápať ako záväzok pre učiteľa. Obsahuje základný rozsah učiva, ktoré má dieťa s mentálnym postihnutím zvládnuť, primerane svojim možnostiam, prostredníctvom špeciálnych metód a prostriedkov. Slúži na rozvíjanie elementárnych zručností a schopností detí s mentálnym postihnutím predškolského veku. Špecifické ciele sú koncipované ako predpokladané cieľové požiadavky, ktoré by malo dieťa s mentálnym postihnutím dosiahnuť na konci predškolského veku.“ – nepostupuje sa pri predprimárnom vzdelávaní detí s mentálnym postihnutím podľa vzdelávacích štandardov ŠVP platného od 1. septembra 2016, ani podľa vzdelávacích štandardov Štátneho vzdelávacieho programu ISCED 0 – predprimárne vzdelávanie, ale podľa špecifických cieľov uvedených v príslušnom vzdelávacom programe pre deti s daným zdravotným znevýhodnením (v tomto konkrétnom prípade ide výňatok zo vzdelávacieho programu pre deti s mentálnym postihnutím).

Obdobne je to pri všetkých ostatných vzdelávacích programoch pre deti so zdravotným znevýhodnením.“

Z vyššie uvedeného vyplýva, že napriek rozsiahlym vyjadreniam ministerstva sa situácia ohľadom predmetnej záležitosti doposiaľ nezmenila.

 

 

Stanovisko SKU k odpovedi MŠVVaŠ SR ohľadom Usmernenia pre špeciálne materské školy, špeciálne triedy a predprimárne vzdelávanie individuálne začlenených detí so zdravotným znevýhodnením v bežných materských školách

stanovisko-sku-k-odpovedi-msvvas-sr-ohladom-usmernenia-pre-specialne-materske-skoly-specialne-triedy-a-predprimarne-vzdelavanie-individualne-zaclenenych-deti-so-zdravotnym-znevyhodnenim-v-beznych-materskych-skolach

Vzhľadom na to, že ministerstvo školstva sa vyjadrilo k stanovisku našej organizácie neuspokojivo, zaslali sme dňa 30. septembra opätovné stanovisko ako reakciu na ich odpoveď.

Prejsť na celý článok

Pozvánka na konferenciu Škola v kontexte zdravia a pozitívnej psychológie

pozvanka-na-konferenciu-skola-v-kontexte-zdravia-a-pozitivnej-psychologie

VÁŽENÉ KOLEGYNE, VÁŽENÍ KOLEGOVIA, MILÍ ŠTUDENTI, PRIATELIA,
pracovníci Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy v Bratislave vás srdečne pozývajú na 3. medzinárodnú vedeckú konferenciu, ktorá sa koná pod gesciou prof. JUDr. Jána Sváka, DrSc., rektora Paneurópskej vysokej školy v Bratislave a prof. PhDr. Teodora Kollárika, DrSc., dekana Fakulty psychológie Paneurópskej vysokej školy, v medzinárodnej spolupráci s Prof. Kevinom Woodsom, Univerzita Manchester, Veľká Británia a ďalšími psychológmi z Európy aj USA reprezentujúcimi svoje krajiny v rámci medzinárodných štruktúr EFPA a ISPA.

Cieľom konferencie je vyzvať psychológov na postupnú aplikáciu výsledkov psychológie zdravia a pozitívnej psychológie v súčasnej škole a upozorniť na novú rolu školského psychológa ako iniciátora, organizátora a podporovateľa mentálneho zdravia žiakov a učiteľov v školách v intenciách pozitívnej psychológie a psychológie zdravia.

POZVÁNKA NA KONFERENCIU

viac informácií na tomto linku

Stránkovanie
[1] 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko