ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Články

Vždy aktuálne články nielen zo života komory, ale i slovenskej učiteľskej obce.

Stránkovanie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Spoločná výzva na pripomienkovanie ISCED 3

spolocna-vyzva-na-pripomienkovanie-isced-3

Prinášame Vám verejnú výzvu, ktorou Slovenská komora učiteľov, Slovenská asociácia učiteľov slovenčiny a Asociácia súkromných škôl a školských zariadení Slovenska žiadajú ministra školstva, vedy, výkumu a športu SR P. Pellegriniho a riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu V. Kratochvíla o zverejnenie nových dokumentov štátneho vzdelávacieho programu a rámcového učebného plánu pre ISCED 3 na pripomienkovanie odbornou verejnosťou.

Text výzvy

Stanovisko SKU k aktuálnemu návrhu Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy – predprimárne vzdelávanie (2014)

stanovisko-sku-k-aktualnemu-navrhu-statneho-vzdelavacieho-programu-pre-materske-skoly-predprimarne-vzdelavanie-2014

SKU sa k samotnému obsahu návrhu ŠVP na porade zvolanej MŠVVaŠ SR konanej 22. mája 2014 nevyjadrila, pretože bola vyzvaná na pripomienkovanie neskoro. Z uvedeného dôvodu sme vychádzali z údajov získaných v rámci celoslovenského prieskumu, kde učiteľky za najmarkantnejšie označili problémy s výkonovými štandardami (t.j. operacionalizácia výkonových štandardov). Po konzultácii s autormi ŠVP bude aj táto požiadavka učiteliek riešená.
Na základe vyššie uvedených skutočností zaujímame nasledovné stanovisko: 
Návrh ŠVP pre materské školy (2014) odporúčame MŠVVaŠ SR schváliť s platnosťou od 1.9.2015. 

Prejsť na celý článok

Správa z rokovania SKU s MŠVVaŠ SR zo dňa 18.09.2014

sprava-z-rokovania-sku-s-msvvas-sr-zo-dna-18-09-2014

Slovenská komora učiteľov sa dňa 18. septembra 2014 zúčastnila rokovania na MŠVVaŠ vo veci návrhu nového Štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy (2014), ktorý v blízkej budúcnosti čaká schvaľovanie.

Stretnutia sa zúčastnili:

Za SKU: učiteľky materskej školy Mgr. Andrea Benková, PaedDr. Mária Kondelčíková.

Za tím tvorcov nového ŠVP: Prof. PhDr. Branislav Pupala CSc., Doc. PaedDr. Ondrej Kaščák PhD., Doc. PhDr. Oľga Zápotočná CSc.

Za MŠVVaŠ: Ing. Peter Pellegrini – minister, Ing. Marián Galan – zastupujúci generálny riaditeľ Sekcie regionálneho školstva, Ing. Henrieta Crkoňová  – vedúca služobného úradu,  PhDr. Viera Hajdúková PhD. – sekcia regionálneho školstva,  Ing. Ondrej Divinský – riaditeľ odboru základných škôl.

Prejsť na celý článok

Rokovanie s ministrom Pellegrinim

rokovanie-s-ministrom-pellegrinim

Dňa 22.8. 2014 sa Slovenská komora učiteľov na pozvanie ministra školstva Petra Pellegriniho zúčastnila úvodného rokovania s cieľom vymedziť kľúčové témy a problémy, ktoré budú predmetom ďalších rokovaní v období do konca kalendárneho roka. Za Komoru sa rokovania zúčastnili:

prezidentka SKU PaedDr. Mária Barancová, viceprezident SKU Mgr. Miroslav Sopko, výkonná riaditeľka za Žilinský kraj Mgr. Lucia Porubčanská, výkonná riaditeľka za Trnavský kraj PaedDr. Dagmar Kolevová a výkonný riaditeľ za Bratislavský kraj Mgr. Vladimír Crmoman.

V úvode stretnutia prezidentka SKU PaedDr. Mária Barancová prezentovala hlavné problémy učiteľov z pedagogickej pra­xe:

■ učitelia sú nedostatočne finančne ohodnotení,

■ zhoršujú sa ich pracovné podmienky (materiálno-technické vybavenie škôl, časová záťaž…)

■ dlhodobo nie je doriešená ich personálna podpora (špeciálni pedagógovia, asistenti…).

■ zvyšuje sa ich priemerný vek,

■ stupňuje sa odliv mladých perspektívnych učiteľov do iných profesií.

■ mobbing a bosing

Následne k týmto bodom prebiehala živá diskusia.

Pán minister školstva oznámil, že v snahe zlepšiť spoločenské postavenie učiteľa pripravuje legislatívnu úpravu, ktorá dá učiteľom výrazný status ochrany. Hovoril ďalej o pripravovaných zmenách na ministerstve a jeho rozpočtových organizáciách s cieľom zlepšiť servis pre školy a školské zariadenia. Snahou ministerstva bude postupne vylaďovať systém počnúc predprimárnym vzdelávaním. Najbližšie rokovanie medzi SKU a ministerstvom sa dohodlo práve k materským školám.

Pozvánka na konferenciu

pozvanka-na-konferenciu

PANEURÓPSKA VYSOKÁ ŠKOLA pozýva všetkých členov SKU zdarma na túto konferenciu s medzinárodnou účasťou.

konferencia

Program k stiahnutiu.

Správa z rokovania so zástupcami OECD

sprava-z-rokovania-so-zastupcami-oecd

Vo štvrtok 3. júla 2014 sa na pôde MŠVVaŠ uskutočnilo neformálne stretnutie zástupcov SKU (Mgr. Vladimír Crmoman, RNDr. Soňa Puterková) s predstaviteľmi OECD a EK. Účelom stretnutia bolo primárne zistiť hlavné výzvy v slovenskom školstve, aby sa na ne mohla zamerať hlavná misia, ktorá sa uskutoční v októbri 2014. Cieľom hostí bolo pochopiť, ako sa využívajú zdroje v slovenskom regionálnom školstve.

Prejsť na celý článok

Rokovania k legislatívnym zámerom školských zákonov

rokovania-k-legislativnym-zamerom-skolskych-zakonov

Dňa 1. júla 2014 sa Slovenská komora učiteľov na pozvanie Sekcie regionálneho školstva MŠVVaŠ SR zúčastnila rokovania k návrhom novelizácií školských zákonov. Za Komoru sa rokovania zúčastnili: prezidentka SKU PaedDr. Mária Barancová, viceprezident SKU Mgr. Miroslav Sopko, výkonná riaditeľka za Žilinský kraj Mgr. Lucia Porubčanská a výkonný riaditeľ za Bratislavský kraj Mgr. Vladimír Crmoman. Na stretnutí prezentovali kľúčové témy a dohodli sa s generálnym riaditeľom Sekcie regionálneho školstva Mgr. Zdenkom Krajčírom, že kompletné pripomienky zašlú na ministerstvo do 7. júla.

Správa o výsledkoch prieskumu postojov k zavedeniu inovovaného štátneho vzdelávacieho programu pre materské školy

sprava-o-vysledkoch-prieskumu-postojov-k-zavedeniu-inovovaneho-statneho-vzdelavacieho-programu-pre-materske-skoly

Vážené kolegyne a kolegovia, učiteľky a učitelia materských škôl,   

v termíne od 30. mája do 12. júna 2014 Slovenská komora učiteľov, sekcia materských škôl, zrealizovala prieskum týkajúci sa názorov pedagogických kolektívov materských škôl na inováciu ŠVP pre materské školy za účelom zmapovania situácie v tejto záležitosti. Pri­eskum sa uskutočnil formou dotazníkov, ktoré boli zasielané prostredníctvom e-mailu všetkým materským školám a špeciálnym materským školám. E-mailové adresy sme mali k dispozícii z internetovej stránky Ústavu informácií a prognóz školstva (www.uips.sk), a teda všetkým materským školám a špeciálnym materským školám, ktoré majú na spomínanej stránke e-mail uvedený, bol dotazník (spolu s inovovaným ŠVP (2014) na preštudovanie) o­doslaný. Vyjadrenia kolektívov nám prichádzali postupne, a aj po pôvodne uvedenom termíne, čo sme, samozrejme, akceptovali. 

Za Vaše vyjadrenia Vám chceme aj touto cestou ešte raz poďakovať a zároveň Vás oboznámiť s výsledkami prieskumu: 

Správa o výsledkoch prieskumu

Stránkovanie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 [10] 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko