ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Články

Vždy aktuálne články nielen zo života komory, ale i slovenskej učiteľskej obce.

Stránkovanie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Vyhodnotenie dotazníka ku kariérnemu rastu a kreditovému systému - zákon č. 317/2009

vyhodnotenie-dotaznika-ku-kariernemu-rastu-a-kreditovemu-systemu-zakon-c-317-2009

Slovenská komora učiteľov realizovala v dňoch 30. mája až 16. júna 2014 medzi učiteľmi online dotazník k zákonu č. 317/2009. Dotazník sa týkal vybraných okruhov otázok k tomuto zákonu. Do dotazníka sa až do vyhodnotenia zapojilo 1300 respondentov zo všetkých typov škôl, prevažne materských a základných škôl (spolu 72 %). Najväčší počet respondentov, takmer 40 %, uviedlo dĺžku praxe 21 až 32 rokov.

Prejsť na celý článok

Dotazník - kariérny rast a kreditový systém - zákon č. 317/2009

dotaznik-karierny-rast-a-kreditovy-system-zakon-c-317-2009
Dňa 30.5. 2014 začala Slovenská komora učiteľov realizovať prieskum spokojnosti učiteľov s fungovaním tzv. kariérneho rastu a kreditového systému. Prieskum prebieha formou online dotazníka, link môžu záujemcovia nájsť na adrese:
Prijatie tzv kariérneho rastu a kreditového systému v roku 2009 prijali učitelia nejednoznačne. Niektorí v ňom vidia možnosť ďalšieho vzdelávania sa a príležitosť prilepšiť si k platu, druhí celý systém od začiatku kritizujú ako nezmyselnú „naháňačku za kreditmi“.
Keďže ministerstvo školstva doteraz nerealizovalo žiaden prieskum spokojnosti učiteľov s fungovaním tohoto systému, rozhodli sa učitelia takýto prieskum realizovať sami. Ministerstvo školstva v súčasnosti pripravuje novelu zákona č. 317/2009 Z.z., ktorý tento systém uviedol do praxe. SKU chce preto výsledky prieskumu zaslať ministerstvu a prispieť tak k diskusii o tomto zákone.

Oznam k podnetom o nerešpektovaní rozsahu učiva pri prijímacích pohovoroch

oznam-k-podnetom-o-nerespektovani-rozsahu-uciva-pri-prijimacich-pohovoroch

Počas tohtoročných prijímacích pohovorov na stredné školy sa stalo, že niektoré SŠ nerešpektovali rozsah učiva, ktoré sa nachádza v ISCED 1 a ISCED 2. Problém bol v tom, že išli nad rámec tohto učiva. Ak viete o konkrétnych príkladoch, kde k takýmto postupom došlo, prosíme vás, aby ste nám oznámili meno školy, kde sa takéto niečo stalo, a konkrétne príklady učiva, ktoré bolo nad rámec ISCED 1 a ISCED 2. Prostredníctvom Slovenskej komory učiteľov poprosíme tieto školy o vysvetlenie a upozorníme ich na to, aby sa v budúcnosti takéto veci neopakovali. Ak tak urobia aj v budúcnosti, posunieme podnet inšpekcii. Svoje podnety môžete písať do diskusie pod článkom alebo posielať na adresu sku.kosice@gmail.com.

Keďže je potrebné, aby boli tieto informácie doručené školám v rozumnom čase, budeme sa zaoberať tými podnetmi, ktoré budú zaslané do 8. 6. 2014.

Mgr. Ivan Dudáš

Pripomienkové konanie k ŠVP

pripomienkove-konanie-k-svp

Dňa 22. 5. 2014 sa zástupcovia SKU (Mgr. Ivan Dudáš, PaedDr. Dagmar Kolevová, Mgr. Daniel Antalík) zúčastnili pripomienkového konania k ŠVP, ktoré zorganizovalo ministerstvo školstva. Na stretnutí sa zúčastnili zástupcovia štátnych organizácii (napr. ŠPÚ, NÚCEM, MPC, ŠŠI) a stavovských organizácii, ktoré pôsobia v oblasti školstva. Vzhľadom na to, že naše pripomienky sú v súčasnej dobe vo fáze posudzovania a dopĺňania, budeme o ich konkrétnej podobe a prípadnej akceptácii informovať neskôr.

...a z učiteľov urobiť zamestnancov ministerstva školstva

a-z-ucitelov-urobit-zamestnancov-ministerstva-skolstva Viceprezident SKU Miroslav Sopko k téme: „Učitelia by mali byť priamo zamestnancami ministerstva školstva“.

Prezidentka SKU Mária Barancová ku dňu učitelov 2014

prezidentka-sku-maria-barancova-ku-dnu-ucitelov-2014

Analýza Testovania 9 v r. 2014 so zameraním na Test zo slovenského jazyka a literatúry

analyza-testovania-9-v-r-2014-so-zameranim-na-test-zo-slovenskeho-jazyka-a-literatury

Myšlienka Testovania 9 je veľmi prínosná, nakoľko takéto celoslovenské testy umožňujú získať spätnú väzbu nielen pre učiteľov, ale aj pre žiakov, ktorí si môžu porovnať svoje vedomosti s rovesníkmi z celého Slovenska. Ďalšou podstatnou výhodou je aj to, že testy sú jednou z podmienok prijatia na strednú školu.
Už dlhšiu dobu upozorňujeme na to, akým spôsobom by sa mohla vylepšiť organizácia Testovania 9. Niektoré návrhy však ostávali dlhodobo nevypočuté. Za takýto pokladáme napr. návrh, na základe ktorého by bol posunutý termín Testovania 9 na neskoršie obdobie, pretože je bežným zvykom, že žiaci sa po absolvovaní testov prestávajú učiť. Ďalej upozorňujeme na to, aby sa písanie testov presunulo zo základných škôl do stredných škôl, čím by sa výrazne posilnila objektivita pri testovaní. Veľmi si ceníme, že v tejto súvislosti ministerstvo pripustilo určité zmeny už v budúcom školskom roku. Pevne dúfame, že neostane len pri sľuboch. 

Prejsť na celý článok

Naše papierové školstvo

nase-papierove-skolstvo

(alebo Plány pre plány, správy pre správy, smernice pre smernice atď.)
Pri všetkom čo robíme, musia byť na prvom mieste naši žiaci, ich kvalitné vzdelávanie a výchova, ich záujmy a potreby. Nie som si celkom istý, či to ešte stále platí. Na prvé miesto sa totiž v posledných rokoch úspešne dostávajú PAPIERE. Najviac opakovanou témou rôznych sedení, školení, stretnutí vedúcich zamestnancov v školstve, témou rôznych seminárov a vzdelávaní je pedagogická dokumentácia, plány, správy, smernice, hlásenia, tabuľky, štatistiky atď. Akoby na tom bolo založené vzdelávanie. Dokumentáciu a papiere sme povýšili na najdôležitejšie miesto v škole. Kvalita vzdelávania až tak častou témou nie je.

Prejsť na celý článok

Stránkovanie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 [11] 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko