ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Články

Vždy aktuálne články nielen zo života komory, ale i slovenskej učiteľskej obce.

Stránkovanie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Otázky SKU kandidátom na prezidenta SR

otazky-sku-kandidatom-na-prezidenta-sr

Slovenská komora učiteľov požiadala o stanovisko všetkých štrnásť kandidátov na prezidenta SR k trom okruhom otázok týkajúcich sa školstva. Tu sú otázky, ktoré boli zaslané každému z kandidátov:

1. Ako hodnotíte súčasnú úroveň a vývojové tendencie školstva v SR aj z hľadiska medzinárodného porovnania?

2. Akými konkrétnymi krokmi by ste v prípade Vášho zvolenia za prezidenta SR chceli pozitívne ovplyvňovať dianie v školstve?

3. Ako vnímate súčasné postavenie učiteľa v našej spoločnosti a ohodnotenie jeho práce? Koľko percent z priemerného platu ostatných vysokoškolsky vzdelaných ľudí by podľa Vás mal dosahovať učiteľ na Slovensku?

Odpovede kandidátov na prezidenta SR zverejníme v plnom a nezmenenom znení na našej webovej stránke v poradí, ako budú prichádzať.

Prejsť na celý článok

Informácia o rokovaní s ministrom školstva a s členmi Rady pre systémové zmeny v školstve

informacia-o-rokovani-s-ministrom-skolstva-a-s-clenmi-rady-pre-systemove-zmeny-v-skolstve

Dňa 27. 2. 2014 sa Slovenská komora učiteľov zúčastnila pracovného stretnutia Rady pre systémové zmeny školstva v kancelárii ministra školstva. Stretnutie ini­ciovala členka Rady Mgr. Katarína Stoláriková, predsedníčka Študentskej rady vysokých škôl. Témou stretnutia bol List SKU Rade pre systémové zmeny v školstve (zve­rejnený na stránkach SKU). Slovenskú komoru učiteľov zastupoval Mgr. Ivan Dudáš, viceprezident SKU a PhDr. Ján Papuga, PhD., člen manažmentu SKU a predseda Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny. Prezidentka SKU, PaedDr. Mária Barancová, sa zo zdravotných dôvodov stretnutia nezúčastnila.

Prejsť na celý článok

Vysvetlenie k súkromným a cirkevným školám

vysvetlenie-k-sukromnym-a-cirkevnym-skolam

V súčasnosti mimoriadne polarizuje slovenských učiteľov téma verejného versus súkromného školstva. Vnímanie niektorých učiteľov, že súkromné školy sú zvýhodňované legálnymi nástrojmi vyberania poplatkov, je častokrát nevedomosťou a nepochopením učiteľov o fungovaní škôl.

Vo svojich odporúčaniach pre zmeny v školstve ministrovi školstva SR SKU vyjadruje kladný postoj k súčasnému rovnoprávnemu existujúcemu školskému systému existencie štátnych, cirkevných a súkromných, ktorý považuje za demokratický prvok vo vzdelávaní vyspelých krajín.

Taktiež argumentuje celkovým systémom rovnakého riešenia postavenia občana ako daňového poplatníka, ktorý svojou čiastkou prispieva na rozvoj výchovy a vzdelávania detí a mládeže. Keďže systém školstva je financovaný na žiaka, v danom čase má každé dieťa v našom štáte svoj „balíček peňazí" bez rozdielu na druh školy, ktorú navštevuje.

Tento systém rovnakého financovania je z nášho pohľadu spravodlivý vo vzťahu ku ktorémukoľvek dieťaťu, lebo to sú jeho peniaze, ktoré mu štát poskytuje na vzdelávanie prostredníctvom daní svojich zákonných zástupcov.

Prejsť na celý článok

List SKU Rade pre systémové zmeny v školstve

list-sku-rade-pre-systemove-zmeny-v-skolstve

Vážený pán minister, vážení členovia Rady pre systémové zmeny v školstve,

dovoľujeme si Vám predložiť návrhy, pripomienky a podnety, ktoré vznikli na základe našej analýzy stavu v slovenskom školstve, na základe diskusií s učiteľmi po celom Slovensku a v neposlednom rade vzišli z dlhodobej činnosti v prospech učiteľov, ktorej sa venujeme od vzniku Slovenskej komory učiteľov. Naším cieľom je prezentovať názory učiteľov regionálneho školstva, ktoré neraz zostávajú nevypočuté, keďže nie sme prizývaní k radám a zoskupeniam, ktoré pripravujú rôzne zmeny v školstve. Ich realizácia potom neraz vyvoláva odpor učiteľov, najdôležitejších realizátorov reforiem.

Prejsť na celý článok

2 percentá pre SKU v roku 2014

2-percenta-pre-sku-v-roku-2014

Slovenská komora učiteľov (v skr­atke SKU) vyzýva všetkých svojich členov a sympatizantov a zároveň prosí všetkých ľudí, ktorým nie je ľahostajné slovenské školstvo, o podporu poukázaním 2 % zaplatenej dane z príjmov fyzických osôb či právnických osôb. SKU je nezisková organizácia a preto sa snaží okrem sponzorských darov a dobrovoľných členských príspevkov aj týmto spôsobom financovať svoje aktivity. Za poukázanie sumy 2 % z dane fyzických osôb či právnických osôb SKU vopred všetkým ďakuje.

Tlačivo „Vyhlásenie“ - Vyhlasenie_2013­.pdf

Tlačivo „Potvrdenie o zaplatení dane“ - Potvrdenie_o_za­plateni_dane_2013­.pdf

 

Základné údaje o prijímateľovi:

 

Názov:  SLOVENSKÁ KOMORA UČITEĽOV
Sídlo: Bratislava, 82109, Ružová dolina 29
Právna forma: Občianske združenie
IČO:  42179980

 

č. účtu: 2923841499/1100

Sme iba na začiatku, mimoriadne mladí z hľadiska dejín, snažiaci sa pri vzniku komory dostať čo najďalej v snahe vrátiť učiteľom ich spoločenský status. Uvedomujeme si však, že len spoločnými silami a s podporou laickej verejnosti dokážeme naplniť ambíciu učiteľskej obce zaradiť sa medzi profesie s vlastnou profesijnou a stavovskou organizáciou.

S úprimným poďakovaním

Správna rada SKU

 

 

Podporný list SKU pre A. Chlupikovú

podporny-list-sku-pre-a-chlupikovu

Slovenská komora učiteľov sa pripája k otvorenému listu zamestnancov Základnej školy na Pribinovej ul. 9 v Novákoch, ktorým vyjadruje jej riaditeľke PaedDr. Anne Chlupíkovej plnú podporu. P. Anna Chlupíková sa podieľa nielen na riadení školy, ale ako aktívna členka SKU vďaka svojim skúsenostiam a odbornosti nemalou mierou prispieva k hľadaniu riešení v slovenskom školstve. 

Prejsť na celý článok

Podnet na riešenie problémov pri práci so žiakmi s poruchami učenia, poruchami správania sa a najmä žiakmi s hyperkinetickým syndrómom (poruchou) ADHD

podnet-na-riesenie-problemov-pri-praci-so-ziakmi-s-poruchami-ucenia-poruchami-spravania-sa-a-najma-ziakmi-s-hyperkinetickym-syndromom-poruchou-adhd

Slovenská komora učiteľov sa chce sa s Vami podeliť o skúsenosti učiteľov, ktorí pracujú na školách s deťmi s poruchami učenia, poruchami správania sa a najmä žiakmi s  hyperkinetickým syndrómom (poruchou) ADHD. Situáciu v tejto oblasti vnímame ako kritickú hlavne vzhľadom na nedostatok špeciálnych pedagógov, asis­tentov a psychológov. Napríklad vo Fínsku to funguje tak, že každá škola musí mať pre tieto deti odborný personál. V prípade rozsiahlejšieho problému je zriadená špeciálna trieda v škole, v ktorej je špeciálny pedagóg. Ak sa problém s konkrétnym dieťaťom stupňuje, štát je povinný zaplatiť mu individuálne vzdelávanie doma. Toto všetko je upravené zákonom.

Prejsť na celý článok

Stanovisko SKU k inklúzii žiakov so syndrómom ADHD do ZŠ

stanovisko-sku-k-inkluzii-ziakov-so-syndromom-adhd-do-zs

Nedopatrením došlo k zverejneniu pracovnej verzie stanoviska, za čo sa všetkým ospravedlňujeme. Finálna verzia bude zverejnená v najbližšom možnom termíne. 

Mgr. Miroslav Sopko, viceprezident pre manažment a komunikáciu

Stránkovanie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [12] 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko