ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Články

Vždy aktuálne články nielen zo života komory, ale i slovenskej učiteľskej obce.

Stránkovanie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Spoločné stanovisko SKU a OZPŠaV na Slovensku

spolocne-stanovisko-sku-a-ozpsav-na-slovensku

Stanovisko Slovenskej komory učiteľov (SKU) a Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku (OZPŠaV) k návrhu poslankýň Národnej rady Slovenskej republiky Oľgy NACHTMANNOVEJ, Dariny GABÁNIOVEJ a Ivety LIŠKOVEJ na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Slovenská komora učiteľov a Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku si dovoľujú požiadať prezidenta Slovenskej republiky, aby nepodpísal novelu zákona schválenú parlamentom dňa 13. 9. 2013, ktorou sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Dôvodom je skutočnosť, že novela zákona hrubým spôsobom zamedzí učiteľom v overovaní svojich profesijných kompetencií, čo je v priamom rozpore s dlhodobým plánom, ktorý v súčasnosti presadzuje Európska únia a ku ktorému sa zaviazala aj súčasná vláda svojou Stratégiou  celoživotného vzdelávania a akčným plánom  prijatým v roku 2011 . Stane sa tak vypustením § 35 ods. 6 z predmetného zákona. Napriek zásadným pripomienkam zo strany SKU a OZPŠaV nebol tento bod z novely vypustený. Predkladatelia zákona obhajujú zrušenie overovania profesijných kompetencií tým, že niektorí poskytovatelia kreditových vzdelávaní využívali túto činnosť na vlastné obohacovanie. Malo k tomu dochádzať tak, že osvedčenia vydávali za peniaze bez toho, aby k samotnému overeniu profesijných kompetencií došlo. Počas stretnutia medzi predkladateľkami zákona a zástupcami SKU a OZPŠaV, ku ktorému došlo dňa 11. 9. 2013, neboli podané žiadne dôkazy o tom, že by k takejto činnosti naozaj dochádzalo. Zároveň neboli poskytnuté ani údaje o tom, koľkí poskytovatelia takýmto spôsobom postupovali. SKU a OZPŠaV navrhovali predkladateľkám zachovanie § 35 ods. 6 s tým, že ministerstvo školstva zabezpečí kontrolu vzdelávacích inštitúcií a ich prípadné sankcie pri zistení porušovania zákona. V novele zákona sa však tieto pripomienky neobjavili a bola schválená v znení, v akom ju poslankyne predložili pôvodne do parlamentu. Preto si dovoľujeme požiadať prezidenta Slovenskej republiky, aby predmetnú novelu zákona nepodpísal a vrátil ju na opätovné prerokovanie do parlamentu.

V Bratislave dňa 16. 9. 2013 

 

Ministerstvo školstva sa rozhodlo šetriť na platoch učiteľov

ministerstvo-skolstva-sa-rozhodlo-setrit-na-platoch-ucitelov

To, že sa ministerstvo školstva rozhodlo šetriť, znie na prvý pohľad ako celkom dobrá správa. Problém je v tom, že šetrí na platoch učiteľov a ide na to veľmi rafinovane. Nesiahne priamo na tarify, pretože by to bolo veľmi nápadné a mnohých by to nahnevalo. Cieľom je dosiahnuť to, aby sa učitelia dostali ťažšie ku kreditom, vďaka ktorým si môžu prilepšiť k svojim výplatám. Aby bolo aj nezainteresovanému čitateľovi jasné, bavíme sa o sume cca 70,– EUR mesačne v HRUBOM. Len pre úplnosť uvediem, že plat začínajúceho učiteľa, ktorý má vysokoškolské vzdelanie, je 534,– EUR v hrubom, čo je cca 434,– EUR v čistom. 

Prejsť na celý článok

Pozvánka na medzinárodnú konferenciu

pozvanka-na-medzinarodnu-konferenciu

Občianske združenie PROFKREATIS

v spolupráci s Fa­kultou psychológie Pa­neurópskej vysokej školy

a Slovenskou komorou učiteľov

 

Vás srdečne pozývajú na medzinárodnú konferenciu

Psychologické aspekty kvality školy

Konferencia sa koná pod záštitou starostu Mestskej časti Bratislava – Ružinov

Ing. Dušana Pekára

Celá pozvánka k stiahnutiu

 

K novému školskému roku

k-novemu-skolskemu-roku

Začiatok školského roka je pre mnohých učiteľov sviatkom, jeho slávnostná atmosféra už prichádza. Želáme Vám veľa radosti, pohody, pochopenia a ľudskosti na všetkých školách.

PaedDr. Mária Barancová, prezidentka SKU

novy_skolsky_rok

 

Mobbing a bossing alias psychická vražda

mobbing-a-bossing-alias-psychicka-vrazda

„Násilie pozostáva zo slobody – reálnej alebo predpokladanej – a z jedinca, ktorý naruší slobodu niekoho iného.“
(Domenach, 1981)

Prejsť na celý článok

Konferencia MOBBING A BOSSING V SLOVENSKOM ŠKOLSTVE PaedDr. Mária BARANCOVÁ, prezidentka SKU

konferencia-mobbing-a-bossing-v-slovenskom-skolstve-paeddr-maria-barancova-prezidentka-sku

Hromadná pripomienka k novele zákona 317/2009 Z.z. (o pedagogických a odborných zamestnancoch)

hromadna-pripomienka-k-novele-zakona-317-2009-z-z-o-pedagogickych-a-odbornych-zamestnancoch

Podporte ďalšiu hromadnú pripomienku Slovenskej komory učiteľov (SKU) k novele zákona 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch. Ministerstvo chce učiteľom zabrániť v získavaní kreditov cez overovanie kompetencií a učitelia tak budú musieť vysedávať aj na vzdelávaniach, ktoré im nič nové neprinesú, pretože učivo z daného vzdelávania už budú ovládať. Ministerstvo má s týmto zákonom očividne veľmi naponáhlo, keďže ho umožnilo pripomienkovať len do 24. 6. 2013. Zákon má začať platiť už 1. októbra 2013. Preto žiadam všetkých o čo najrýchlejšiu podporu. Potrebujeme 500 podporovateľov, aby sa pripomienkou ministerstvo muselo zaoberať. Klik na link – znenie samotnej pripomienky… Ďakujeme za podporu!

https://lt.justice.gov.sk/…tByUser.aspx?…

 

 

Prejsť na celý článok

Hodnotenie a návrhy Slovenskej komory učiteľov k Správe o stave školstva

hodnotenie-a-navrhy-slovenskej-komory-ucitelov-k-sprave-o-stave-skolstva

V Slovenskej komore učiteľov (SKU) hodnotíme veľmi pozitívne snahu ministerstva o definíciu problémov školstva a návrhy na riešenie, ktoré prezentovalo vo svojej správe. Zároveň pozitívne hodnotíme aj skutočnosť, že ministerstvo ponúklo tento dokument na širokú diskusiu. Trochu sa obávame toho, aby diskusia neostala len prázdnymi frázami, ale aby sa jej výsledky zakomponovali do praxe v podobe nariadení a zákonov. Zároveň odporúčame ministerstvu, aby do správy doplnilo konkrétne riešenia jednotlivých problémov a tieto podložilo konkrétnymi číslami a termínmi, na základe ktorých majú byť splnené. SKU sa vo svojom stanovisku vyjadruje najmä k problematike regionálneho školstva (RŠ), kde za hlavný cieľ považujeme úspešného absolventa.  

Prejsť na celý článok

Stránkovanie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 [14] 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko