ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Články

Vždy aktuálne články nielen zo života komory, ale i slovenskej učiteľskej obce.

Stránkovanie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Dohoda o spolupráci a vzájomných partnerských vzťahoch medzi OZ PŠaV a Slovenskou komorou učiteľov

dohoda-o-spolupraci-a-vzajomnych-partnerskych-vztahoch-medzi-oz-psav-a-slovenskou-komorou-ucitelov

Odborový zväz pracovníkov školstva a vedy na Slovensku a Slovenská komora učiteľov dňa 14. 6. 2012 podpísali Dohodu o spolupráci a vzájomných partnerských vzťahoch. Dohodu podpísali Mária Barancová, prezidentka SKU a Pavel Ondek, predseda zväzu. Obsah dohody nájdete v článku.

Prejsť na celý článok

Sociálny nos

socialny-nos Od roku 2005 vstúpilo na Slovensko do 2. piliera dôchodkového sporenia skoro 1,5 milióna obyvateľov Slovenska. Medzi nimi je aj množstvo učiteľov. Aké sú stanoviská nezávislých odborníkov na sociálny systém a výsledky zhodnocovania úspor určených na financovanie dôchodku (DSS) v podmienkach Slovenska je možné zistiť z elektronického bulletinu „Sociálny nos“ – jún 2012, ktorý vydáva KOZ SR. V čísle sa čitatelia tiež dozvedia príklady zneužívania práce na dohody zamestnávateľmi vrátane ukážkových príkladov. Link na pdf verziu časopisu „Sociálny nos“ je: www.socialnydialog.sk/…_02_2012.pdf

Expert geniality show hľadá spupracovníkov

expert-geniality-show-hlada-spupracovnikov
expert

Stratégia učiteľov pri doplnkovom dôchodkovom sporení v roku 2012

strategia-ucitelov-pri-doplnkovom-dochodkovom-sporeni-v-roku-2012

Doplnkové dôchodkové sporenie nikdy vo svojej pomerne dlhej histórii neoslňovalo svojich sporiteľov vysokými výnosmi. Finančná kríza po roku 2008 nízke výnosy ešte viac stiahla nadol, čím väčšina fondov vykázala stratu a svojim priaznivcom nadelila záporné zhodnotenie. Rok 2011 bol v tejto oblasti naozaj finančným prepadákom. Každý sporiteľ tzv. 3. piliera mohol vo výpise zo svojho účtu zistiť, že namiesto výnosov, má v skutočnosti stratu. Dôvodom pretrvávajúceho negatívneho zhodnocovania v roku 2011 boli viaceré skutočnosti. Mnohé fondy mali zaúčtované vo svojom majetku nekvalitné aktíva v podobe gréckych štátnych dlhopisov, alebo iných cenných papierov, ktorých výnosy boli buď nízke alebo záporné. Okrem toho si správcovia vo fondoch účtujú zo spravovaných peňazí veľmi vysoké poplatky, z ktorých niektoré nie sú ani presne definované zákonom. (ostatné poplatky apod., poplatky tretím osobám za realizáciu obchodov s cennými papiermi a pod…) Nastavenie parametrov dobrovoľných dôchodkových schém umožňuje správcom kapitálu odpočítavať z peňazí sporiteľov poplatky vyššie ako predstavuje zhodnotenie úspor. Jedinou garanciou sa tak paradoxne stáva iba výška poplatkov, ktoré odchádzajú na vrub majiteľom dôchodkových úspor. Dôchodkové sporenie preto nie je alternatívou klasického sporenia v bankách ,lebo tam klient zväčša nepodstupuje riziko, že o časť vložených peňazí môže prísť.

Aké rady preto odporúčam pracovníkom v školstve, ktorí si sporia v 3. pilieri?

Prejsť na celý článok

Pracovné stretnutie s predsedom OZ PŠaV

pracovne-stretnutie-s-predsedom-oz-psav

Dňa 5.6.2012 sa uskutočnilo pracovné stretnutie predsedu OZ PŠaV na Slovensku Ing. Pavla Ondeka za prítomnosti právneho poradcu JUDr. Rastislava Bajánka s prezidentkou Slovenskej komory učiteľov PaedDr. Máriou Barancovou. Cieľom stretnutia bola vzájomná informovanosť o súčasnom pôsobení SKU a OZ PŠaV. Obe strany sa zhodli na spoločnom cieli dosiahnuť pre zamestnancov školstva navýšenie platov, výraznú ochranu postavenia učiteľa a zlepšenie pracovných podmienok, ktoré bude presadzovať najmä OZ PŠaV v rokovaniach so zástupcami Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR a zástupcami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pri presadzovaní školskej legislatívy. V najbližších dňoch dôjde k podpísaniu vzájomnej dohody o spolupráci medzi OZ PŠaV na Slovensku a SKU , ktorá je zameraná na oblasť legislatívy, rozvoja školstva, zlepšenia financovania a vzdelávania zamestnancov školstva.

Podporte Hromadnú pripomienku občanov a pomôžte zastaviť likvidačné školské zákony

podporte-hromadnu-pripomienku-obcanov-a-pomozte-zastavit-likvidacne-skolske-zakony

Výzva Iniciatívy rodičov za dobré školy

Vyzývame Ministra školstva, vedy, výskumu a športu Dušana Čaploviča, aby vypustil z predmetných návrhov zákonov všetky ustanovenia, ktoré vedú k možnému konfliktu záujmov, ku ktorému dochádza, ak štátne orgány v prenesenom výkone štátnej správy sú aj zriaďovateľmi škôl a školských zariadení a zároveň majú aj kompetenciu, ako orgán štátnej správy ukladať povinnosti iným zriaďovateľom, čo v praxi znamená, že jeden zo zriaďovateľov koná a rozhoduje o právach, právom chránených záujmoch alebo o povinnostiach iného zriaďovateľa. Dôvodom výzvy je to, že v zmysle § 3 písm. c) a písm. p) Zákona č 245/2008 Z.z. (školský zákon) výchova a vzdelávanie sú založené na rovnoprávnosti prístupu k výchove a vzdelávaniu so zohľadnením potrieb jednotlivca a jeho spoluzodpovednosti za svoje vzdelávanie a rovnoprávnosti postavenia škôl a školských zariadení bez rozdielu zriaďovateľa. Viac sa dozviete na tomto odkaze:
Hromadná pripomienka

Človek s veľkým Č a ako bonus pedagóg

clovek-s-velkym-c-a-ako-bonus-pedagog

V pondelok sa mi konečne podarilo otvoriť a čiastočne prečítať sobotňajšie noviny SME. Dala som si ich ako učiteľ informatiky kúpiť preto, lebo mali obsahovať stránku o možnostiach zrýchlenia počítača. Na moje prekvapenie som tam našla veľa veci oveľa zaujímavejších, ako ten počítač /ku ktorému som sa nakoniec dnes už nedostala/ – a jeden maličký, sotva trojvetový článoček, ktorý je aj podnetom na napísanie tohto môjho blogu.

Prejsť na celý článok

Predbežné výsledky výskumu o názoroch učiteľov na T9

predbezne-vysledky-vyskumu-o-nazoroch-ucitelov-na-t9

Výskum Názory učiteľov na Testovanie 9 sa uskutočnil na podnet prezidentky Slovenskej komory učiteľov, PaedDr. Márie Barancovej. Zber údajov prebiehal od 23. 6. 2011 do 17. 7. 2011 formou elektronicky distribuovaného dotazníka. Dotazníky boli zasielané na e-mailové adresy škôl, resp. ich vedúcich pracovníkov s pokynom, aby ich láskavo sprostredkovali určitému počtu (spravidla 1 – 2) učiteľov určeného predmetu (matematika, slovenský jazyk a literatúra, slovenský jazyk a slovenská literatúra – školy s vyučovacím jazykom maďarským). Školy boli do výskumnej vzorky zaradené prostredníctvom náhodného výberu za jednotlivé kraje zo zoznamu škôl, ktoré sa zúčastňujú v Testovaní 9. Náhodný výber sa robil osobitne pre učiteľov matematiky a osobitne pre učiteľov slovenčiny. Spolu bolo rozoslaných 400 dotazníkov, z ktorých sa 168 vrátilo riadne vyplnených.

Prejsť na celý článok

Stránkovanie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 [19] 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko