ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Články

Vždy aktuálne články nielen zo života komory, ale i slovenskej učiteľskej obce.

Stránkovanie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Čo je to ELTFORUM?

co-je-to-eltforum Konferencia je určená špeciálne pre učiteľov anglického jazyka. Angličtinári sa majú možnosť počas dvoch dní 8. – 9. júna 2012 zúčastniť zaujímavých plenárnych prednášok a workshopov. Prezentované a diskutované témy sú vyberané s dôrazom na rozvoj pedagogických zručností a reflektujú nové trendy a požiadavky jazykového vzdelávania. Prednášajúci sú renomovaní experti na metodiku výučby angličtiny z celej Európy. Počas trvania konferencie majú učitelia tiež možnosť prezrieť si stánky vystavujúcich vydavateľov, jazykových inštitúcií, testovacích centier a pod.

Viac informácií na www.eltforum.sk.

Má slovenské školstvo šancu posunúť sa vpred?

ma-slovenske-skolstvo-sancu-posunut-sa-vpred

27. jún 2012 bude patriť učiteľom. Odborníci z celej Európy sa stretnú, aby na medzinárodnej vedecko-odbornej konferencii Učiteľ, žiak a motivácia vo vzdelávaní včera, dnes a zajtra identifikovali aktuálne vzdelávacie potreby žiakov i učiteľov a so zámerom skvalitniť vzdelávací proces navrhli efektívne riešenia.

Cieľom konferencie je poukázať na zmenu osobnosti dnešného žiaka v posledných rokoch v oblasti jeho záujmov, motivácie a potrieb učiť sa. Vďaka bohatej medzinárodnej účasti bude môcť každý účastník porovnať kvalitu vzdelávacieho prostredia v členských štátoch EÚ a v SR. Nezávislí analytici poukážu na procesné chyby a nedostatky v školskej legislatíve v kontexte reformy školstva a načrtnú možnosti ich riešenia.

Z programu vyberáme:
• Výsledky skúmania postojov českých škôl k fenoménu sociálnych sietí, jeho plusy a mínusy; Pedagogická fakulta UK Praha

• Generačná priepasť vo využívaní digitálnych technológií, čo dnešné deti chcú, čo ich baví a motivuje z pohľadu psychológa; Ústav experimentálnej psychológie SAV

• Zámery vlády v oblasti priameho vplyvu merania kvality škôl na ich financovanie; MŠVVaŠ SR

• Príklad fungujúceho a efektívneho systému kontinuálneho vzdelávania pedagogických pracovníkov; Ministerstvo školstva Bulharskej republiky

Konferencia ponúka aj tri otvorené sekcie, do ktorých sa môžu záujemcovia hlásiť do 1. 6. 2012.

Záštitu nad konferenciou prebral rektor Katolíckej univerzity v Ružomberku, prof. Tadeusz Zasępa, PhD. a dekan Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku, doc. PaedDr. Tomáš Jablonský, PhD., m. prof. KU. Odborným garantom konferencie je doc. Ing. Igor Černák, PhD., m. prof. KU, riaditeľ Ústavu matematiky, fyziky a informatiky Pedagogickej fakulty KU v Ružomberku.
Konferencia sa uskutoční 27. 6. 2012 v Bratislave, v hoteli GATE ONE****.

Viac informácií nájdete na www.skolskyportal.sk.

Pripomienky k zmene štátneho vzdelávacieho programu zo slovenského jazyka a literatúry

pripomienky-k-zmene-statneho-vzdelavacieho-programu-zo-slovenskeho-jazyka-a-literatury

Prinášame vám text Pripomienky k zmene štátneho vzdelávacieho programu zo slovenského jazyka a literatúry, ktorú odoslala Slovenská asociácie učiteľov slovenčiny Štátnemu pedagogickému ústavu v súvislosti s plánovanými úpravami učebného plánu.

Prejsť na celý článok

Letná škola Moderných učiteľov sa už blíži

letna-skola-modernych-ucitelov-sa-uz-blizi

Aj tento rok nezisková organizácia Indícia pripravila Letnú školu Moderných učiteľov. Určená je predovšetkým inovatívnym učiteľom, ktorí sa chcú počas leta inšpirovať a načerpať energiu do nového školského roku. Uskutoční sa v termíne19. – 25. augusta 2012 vo Vyšnej Boci.

Tento rok bude témou Letnej školy spolupráca. Venovať sa budeme spolupráci učiteľov navzájom – pri spoločných aktivitách pre žiakov, spolupráci učiteľov – školy – rodičov, spolupráci školy a absolventov a podobne. Bohatý program si pripravujú učitelia navzájom, no nechýbajú ani odborné prednášky, ktoré si okrem iných pripravia Vladimír Burjan, Roman Baranovič, Peter Halák, Zuzana a Peter Berovci či Táňa Piovarčiová. Tešiť sa môžete aj na burzu nápadov, tvorivé dielne (workshopy), rozprávania a besedy o zaujímavostiach, celodenný výlet, športové, umelecké a spoločenské aktivity.

Viac informácií o Letnej škole a prihlasovanie nájdete na stránke www.indicia.sk/…ly/lsmu2012/.

Sen o celodennom systéme

sen-o-celodennom-systeme

Mám taký sen, už od čias mojich vysokoškolských štúdií. Sen o celodennom systéme.
Prvý krát som sa s týmto termínom stretla už na prednáškach ohľadne vzdelávania Rómov. Jednalo sa vlastne o jeden z experimentov vzdelávania Rómov na východnom Slovensku asi v 80-tych rokoch, ktorý sa realizoval lokálne s využitím internátneho ubytovania rómskych detí, a vyučovacia a výchovná fáza prebiehala v doobedňajších aj v poobedňajších hodinách. Deťom bola pripravená alternatíva dovzdelávania a optimálneho využitia mimovyučovacieho času – formou záujmových aktivít a podobne, čím sa vlastne zvýšila a zlepšila interakcia medzi dieťaťom a pedagógmi, posilnili sa vzdelávacie ciele a zlepšila sa aj motivácia detí pre vzdelávanie. Ako následok tohto experimentu sa lokálne vybudovala vrstva rómskej inteligencie, ktorá následne pôsobila aj na komunitu a pomáhala v jej progrese. To, že experiment bol veľmi úspešný, asi netreba zdôrazňovať, pravdepodobne to bol jediný naozaj úspešný projekt realizovaný v našich podmienkach.

Prejsť na celý článok

Snívalo sa mi...

snivalo-sa-mi

Snívalo sa mi o našej škole. Snívalo sa mi, že pracujem v optimálnych podmienkach, že sa spojíme všetci, ktorí milujú svojich žiakov, svoje učiteľovanie, ktorí vidia nedostatky nášho školstva, a preto sa trápia nad jeho úrovňou. Snívalo sa mi, že sa spojíme, nie rozvadíme v snahe nájsť východisko.

Prejsť na celý článok

Stanovisko SKU k požiadavkam OZPŠaV do programového vyhlásenia vlády

stanovisko-sku-k-poziadavkam-ozpsav-do-programoveho-vyhlasenia-vlady

SKU po rokovaniach s Odborovým zväzom pracovníkov školstva a vedy vyjadrila podporu požiadavkám zmien v rezorte školstva ich zapracovaním do Programového vyhlásenia vlády SR na volebné obdobie 2012 – 2016.

Prejsť na celý článok

Ako sme sa zachovali k starším učiteľom...

ako-sme-sa-zachovali-k-starsim-ucitelom

Téma nedostatočného ohodnotenia pedagogických zamestnancov je známa a dlhodobo neriešená. Systematické stanovisko štátu k tomuto problému je v nedohľadne, verejne je témou len v predvolebnom čase. Po zatvorení volebných miestností sa stáva klišé.

 

Prejsť na celý článok

Stránkovanie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 [20] 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko