ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Články

Vždy aktuálne články nielen zo života komory, ale i slovenskej učiteľskej obce.

Stránkovanie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Oficiálny komentár ministerstva k novele zákona 317/2009

oficialny-komentar-ministerstva-k-novele-zakona-317-2009

Od 1. 1. 2012 vstúpil do účinnosti zákon 390/2011, ktorý novelizuje zákon 317/2009 o pedagogických a odborných zamestnancoch. Pred niekoľkými mesiacmi som sa pokúsil zjednodušiť a zostručniť obsah tejto novely a zverejnil som jej najdôležitejšie body na zborovni. Odvtedy som sa však stretával s tým, že výklad zákona podávali samotní zamestnanci ministerstva školstva rôznymi spôsobmi a v mnohých prípadoch nekorešpondovali tieto ich interpretácie s tým, čo som tvrdil vo svojom príspevku ja. Išlo napr. o to, že podľa môjho výkladu mali získať 60 kreditov za rigoróznu skúšku všetci tí, ktorí ju vykonali hocikedy pred 31. 12. 2011 a nezískali za ňu 1. atestáciu. Interpretácia jedného zo zamestnancov ministerstva školstva však znela tak, že na kredity má nárok len ten, kto danú skúšku vykonal v termíne od 1. 11. 2009, čo som považoval za totálny nezmysel. Od dnešného dňa už môžem konečne spávať pokojnejšie, pretože ministerstvo školstva vydalo dokument, na základe ktorého môžem povedať, že som mal pravdu. Ide o komentár, ktorý vysvetľuje najviac diskutovaný §61a.

Prejsť na celý článok

Zrnko z učiteľskej minulosti...

zrnko-z-ucitelskej-minulosti

Minulosť je obdobie, ktoré sprevádza národy, etniká, skupiny, náboženstvá a ľudí v ich prítomnosti.

Čoraz častejšie zaznieva výrok, zbavte sa minulosti, žijeme dnes , pre novú budúcnosť. Čo bolo v minulosti, to bolo. Nabádajú vymazať pamäť na vojny , násilia, komunistické zločiny, holocaust…

Iné názory vyzdvihujú minulosť, ktorá akoby vytvárala korene stromu – základy nášho života. Osobnosť človeka od narodenia sa vyvíja na základe jeho minulosti, lebo deň pred dňom je už dňom minulým. Kto ste?, odkiaľ ste prišli? Často kladené otázky, pri rôznych príležitostiach, rozhovoroch, v medailónoch o osobnostiach…v mo­mente odpovedí sa vraciame do našich začiatkov, k našim rodičom, do rodiny, do prostredí z minulosti.

Nezabudnuteľný herec a režisér Charlie Chaplin povedal: Mysli na to, že ti pri poslednom súde všetky tvoje filmy premietnu.

Ktorý z filmov sa bude premietať nám učiteľom?

Prejsť na celý článok

Rokovanie SKU s vedením OZ PŠaV

rokovanie-sku-s-vedenim-oz-psav

Dňa 31.1.2012 sa na pozvanie predsedu Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavla Ondeka stretli zástupcovia Slovenskej komory učiteľov s vedením zväzu. Na spoločnom stretnutí si vzájomne predstavili programy svojich organizácií a diskutovali o aktuálnych problémoch v školstve. V rokovaní dospeli k spoločnému záveru, kde deklarovali potrebu nadviazať neformálnu spoluprácu oboch organizácií a pri vzájomnej informovanosti spoločne presadzovať záujmy zamestnancov školstva a potreby školského systému Slovenskej republiky. 

Prejsť na celý článok

Stretnutie s expertom OECD

stretnutie-s-expertom-oecd

Stručná správa o stretnutí zástupcov Slovenskej komory učiteľov s expertkou OECD p. Claire Shewbridge k problematike evalvácie, ale nielen k nej.

Prejsť na celý článok

Výzva na predloženie žiadostí o poskytnutie dotácie na obnovu výchovy a vzdelávania na rok 2012

vyzva-na-predlozenie-ziadosti-o-poskytnutie-dotacie-na-obnovu-vychovy-a-vzdelavania-na-rok-2012

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky oznamuje, že z rozpočtu kapitoly na rok 2012 vyčlenilo finančné prostriedky na poskytnutie dotácie pre oblasť obnovy výchovy a vzdelávania.Zdroj informácie: 

Prejsť na celý článok

Pracovné rokovanie s expertmi OECD

pracovne-rokovanie-s-expertmi-oecd

Slovenská komora učiteľov získala pozvanie na rokovanie s expertmi OECD, ktorí k nám prišli v rámci projektu Review of Evaluation and Assessment Frameworks for Improving School Outcomes. Rokovanie sa uskutoční 31. januára 2012 na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. Bližšie informácie o tomto projekte a jeho cieľoch sa môžete dozvedieť v tomto článku.

Prejsť na celý článok

Pripomienkujte zmeny školského zákona a zákona o štátnej správe v školstve a školskej samospráve

pripomienkujte-zmeny-skolskeho-zakona-a-zakona-o-statnej-sprave-v-skolstve-a-skolskej-samosprave

Vo štvrtok, 19. 1. 2012 bude expertná skupina MŠVVaŠ rokovať o vecných zámeroch noviel Zákona 245/2008 Z.z. (Školského zákona) a Zákona 596/ 2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve. Zasadnutia expertnej skupiny sa za SKU zúčastní PaedDr. Danka Jarabová. Ak máte k vecným zámerom obsahu noviel, ktoré sú uvedené v článku, akékoľvek pripomienky, uveďte ich do komentárov v článku alebo na FB skupine a stránke alebo pošlite priamo na e-mail: sku.banskabystrica@gmail.com p. Jarabovej do 18. 1. 2012.

Prejsť na celý článok

Správa zo stretnutia na ÚSVRK o vzdelávaní rómskych žiakov

sprava-zo-stretnutia-na-usvrk-o-vzdelavani-romskych-ziakov

Rómska minorita dlhodobo patrí medzi skupiny obyvateľstva najviac ohrozených sociálnym vylúčením. Rómovia sú skupinou obyvateľstva, ktorá často naráža na bariéry, ktoré im neumožňujú žiť dôstojný život. Ich sociálnu situáciu už dlhodobo determinuje vysoká miera nezamestnanosti, najmä dlhodobá chudoba, závislosť na dávkach sociálneho systému, nízka úroveň vzdelania aj bývania, rôzne závislosti. Inklúzia Rómov sa odvíja od vzdelania a ich následného umiestnenia na trhu práce. Nízka vzdelanostná úroveň rómskeho obyvateľstva obmedzuje ich prístup na trh práce.

Tím pedagógov SKU, prezidentka PaedDr. Mária Barancová, výkonná riaditeľka za Žilinský kraj Mgr. Lucia Porubčanská a člen Mgr. Peter Krajňák sa zúčastnili 16.12.2011 stret­nutia na Úrade splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity (ÚSVRK) a tímu Svetovej banky s cieľom analyzovať prekážky pri vzdelávaní žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia, resp. marginalizovaných rómskych komunít s návrhmi odporúčaní zmeny politík a programov (skúsenosti z iných krajín), ktoré by tento stav mohli zlepšiť.

Prejsť na celý článok

Stránkovanie
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 [22] 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko