ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Články

Vždy aktuálne články nielen zo života komory, ale i slovenskej učiteľskej obce.

Stránkovanie
1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Babysitting day a Stretnutie prázdnych vreciek

babysitting-day-a-stretnutie-prazdnych-vreciek

Slovenská komora učiteľov sa v plnej miere hlási k myšlienke Babysitting dňa, ktorý spúšťajú iniciatívy IBU, IPBU, IZU a IBBU 10. 12. 2015, a k Stretnutiu prázdnych vreciek, ktoré sa bude konať 10. 12. 2015 v Banskej Bystrici. Plne si uvedomujeme potrebu týchto aktivít a vnímame ich ako potrebné a nevyhnutné na rozvíjanie diskusie o skvalitňovaní nášho školstva. Takéto aktivity slúžia totiž na to, aby sa poukázalo na mnohé problémy, ktoré sa v školstve dlhodobo neriešia. Je veľmi dôležité, aby sa aj verejnosť zúčastnila uvedených aktivít, čím by sa otvorila celospoločenská diskusia o školstve.

Babysitting day

Stanovisko SKU k okrúhlemu stolu

stanovisko-sku-k-okruhlemu-stolu

Vážený pán minister,

v sobotu 28. novembra 2015 sa uskutoční druhý okrúhly stôl, na ktorý Slovenská komora učiteľov dostala Vaše pozvanie. Témy diskusie v regionálnom školstve budú:

* Príprava, kontinuálne vzdelávanie a odmeňovanie učiteľov

* Systém financovania a riadenia školstva

* Testovanie, evalvácia a riadenie kvality v školstve

 

Slovenská komora učiteľov si kladie otázku, prečo od prvého okrúhleho stola ubehlo až osem mesiacov. Pýtame sa, aký je prínos tohto stretnutia, keď sa jeho prípadné závery s veľkou pravdepodobnosťou nepodarí uskutočniť počas mandátu ministra školstva v tomto volebnom období.

Zároveň nevidíme veľký zmysel v takomto formáte stretnutia, na ktorom sa má za veľmi krátky čas prerokovať široký okruh závažných otázok, a ktoré si navyše dáva ambiciózny cieľ ponúknuť konkrétne riešenia kľúčových problémov v školstve.

Uprednostnili by sme systematické a pravidelné stretávanie sa odborníkov a profesijných organizácií v pracovných skupinách, kde by bol vytvorený dostatočný priestor na dôkladné prediskutovanie jednotlivých problémov a vypracovanie kvalifikovaných riešení.

 

Z vyššie uvedených dôvodov sa zástupcovia našej organizácie plánovaného okrúhleho stola nezúčastnia.

S pozdravom

Mgr. Miroslav Sopko

viceprezident pre manažment a komunikáciu

SLOVENSKÁ KOMORA UČITEĽOV

Poďakovanie zapojeným školám do Dňa zdravia a Učiteľskej kvapky krvi

podakovanie-zapojenym-skolam-do-dna-zdravia-a-ucitelskej-kvapky-krvi

Vážená pani riaditeľka, vážený pán riaditeľ,

19. november bol pre nás významným dňom. Pedagógovia na 235 školách sa v tento deň spolu rozhodli  zabojovať za svoju školu, za seba  a hlavne za ďalšie generácie tejto krajiny  ušľachtilým skutkom a tým poukázať na problémy nášho školstva. Určite ste v poslednom období zachytili verejné diskusie a výzvy, ktoré upozorňujú na to, že školstvo nie je v tejto spoločnosti skutočnou prioritou. Takou je aj Výzva Slovenskej komory učiteľov vláde, ktorú svojimi aktivitami podporili Nové školské odbory, Iniciatíva bratislavských učiteľov, Iniciatíva banskobystrických učiteľov, Iniciatíva žilinských učiteľov a Iniciatíva považskobystrických učiteľov. Ide o aktivity pedagogických a odborných zamestnancov školstva, ľudí z praxe, ktorým veľmi záleží – rovnako ako aj Vám – na zlepšení podmienok a pomerov v školstve.

Uvedomujeme si Vašu zodpovednosť za chod škôl a za výchovno – vzdelávací proces, o to viac si vážime, že ste sa rozhodli podporiť zapojenie sa Vašich zamestnancov do tejto akcie a týmto spôsobom presadzovať požiadavky vo Výzve SKU vláde SR – Vám i Vašim zamestnancom za to patrí naše ďakujem.

Prosíme Vás, vyjadrite za nás toto poďakovanie aj Vašim zamestnancom,  žiakom a ich rodičom, ktorí  prijali túto aktivitu.

Vedomie, že v tomto boji za zdravšie školstvo nie sme sami, nám dáva nádej a vôľu v tomto zápase vytrvať.
 

Podpora SKU podujatiu Deň zdravia alebo Učiteľská kvapka krvi

podpora-sku-podujatiu-den-zdravia-alebo-ucitelska-kvapka-krvi

Slovenská komora učiteľov si plne uvedomuje hodnoty ľudského bytia, medzi ktoré ako prvoradé patrí zdravie človeka. Nie je nám ľahostajné zdravie učiteľov, ale tiež zdravie celej spoločnosti. Rozhodli sme sa preto podporiť Iniciatívu bratislavských učiteľov a pripravované podujatie Deň zdravia alebo Učiteľská kvapka krvi, ktoré je výzvou na to, aby sme prispeli našou kvapkou krvi k ozdraveniu tejto krajiny. Zároveň tento deň vnímame ako memento, pretože učitelia majú pre našu krajinu významné poslanie, vychovávajú budúce generácie, ktoré nás raz nahradia. Preto sa aj my, vo štvrtok 19. novembra 2015, zapojíme do výzvy, ktorá v sebe nesie hlbokú myšlienku a prispejeme svojou kvapkou krvi k ozdraveniu našej spoločnosti.

A DOSŤ!

a-dost

A DOSŤ! Nehazardujme s budúcnosťou Slovenska! je občianska kampaň upozorňujúca na krízový stav vzdelávania na Slovensku, ktorý ohrozuje budúcnosť našich detí i celej spoločnosti. Cieľom kampane je donútiť politikov k okamžitému navýšeniu financií do vzdelávania a k naštartovaniu zásadných zmien v školstve. To musí byť prioritou Programového vyhlásenia novej vlády pre roky 2016 – 2020.

 

Úroveň vzdelávania je dnes na Slovensku alarmujúca. Dokazujú to mnohé medzinárodné porovnania, v ktorých sa takmer vo všetkých ukazovateľoch umiestňujeme na chvoste krajín Európskej únie.

  • Vyzývame politické strany, aby predstavili svoju víziu koncepcie a financovania vzdelávania na Slovensku!
  • Vyzývame novú vládu, aby ako jednu z priorít v Programovom vyhlásení zakotvila transformáciu vzdelávacieho systému a navýšenie investícií do vzdelávania na úroveň priemeru krajín Európskej únie!
  • Vyzývame všetkých, ktorým záleží na budúcnosti tejto krajiny, aby pomohli spraviť zo školstva a vzdelávania kľúčovú tému Volieb 2016!

 

Slovenská komora učiteľov plne podporuje túto kampaň a naša prezidentka PaedDr. Mária Barancová je jednou z iniciátoriek kampane. 

 

Sebapoznávacie a motivačné rozprávky, ktoré pomáhajú pri rozvíjaní sebaovládania, sebaúcty a lepších vzťahov

sebapoznavacie-a-motivacne-rozpravky-ktore-pomahaju-pri-rozvijani-sebaovladania-sebaucty-a-lepsich-vztahov

Deti prichádzajú do školy nielen kvôli vedomostiam, ale získavajú v nej aj sociálne zručnosti. Učiteľ v tom môže zohrať veľmi dôležitú úlohu nielen svojím vzorom ale aj vedomosťami, ktoré pomáhajú dieťaťu zorientovať sa vo svojich pocitoch, v pochopení následkov svojho správania a v logickom ponúknutí spôsobov konania, ktoré rozvíjajú vzájomný rešpekt. Súčasná doba poukazuje na to, že spoliehať sa na úlohu školy v odovzdávaní vedomostí, je nedostačujúca, pretože sa častejšie na školách stretávame s prípadmi agresívneho správania medzi deťmi a so šikanovaním. Stačí trest? Nestačí. Trest či poznámka spôsobujú iba to, že dieťa pocíti hnev, pretože dospelý nemal snahu pochopiť jeho pocity a konanie, prestáva dospelému dôverovať a rozvíja si odstup. Odstup je základom nedôvery k dospelým a následného konania, ktoré obsahuje utajovanie, klamanie a vyhýbanie sa úprimnosti, aby sa dieťa vyhlo trestu.

Prejsť na celý článok

Zraz dlhých nosov

zraz-dlhych-nosov

SKU vytrvalo háji záujmy pedagogických a odborných zamestnancov v školstve a upozorňuje na všetky ich neriešené problémy, čo bolo aj cieľom výzvy vláde SR. SKU je odbornou platformou učiteľov, ktorá podporuje všetky iniciatívy a kampane, smerujúce k dôstojnejšiemu postaveniu pedagogických a odborných zamestnancov.

Iniciatíva bratislavských učiteľov aktuálne organizuje 5. novembra o 15.30 pred Úradom vlády SR akciu s názvom Zraz dlhých nosov. Názov vysvetľuje, že učiteľov dlhodobo vodia za nos (nielen táto vláda) a že po zverejnení návrhu rozpočtu zostali s dlhým nosom nielen učitelia, ale celé školstvo, čiže aj rodičia a žiaci, ktorí nedostanú základné učebné pomôcky a nebudú mať vybavené učebne.

SKU preto podporuje iniciatívu bratislavských učiteľov a ich akciu Zraz dlhých nosov.

Reakcia SKU na vyjadrenia ministra školstva p. Draxlera (v médiách 22.10.2015)

reakcia-sku-na-vyjadrenia-ministra-skolstva-p-draxlera-v-mediach-22-10-2015

Reakcia SKU na vyjadrenia ministra školstva p. Draxlera ( v médiách 22.10.2015):

1.Pedagogickí a odborní zamestnanci upozorňujú na nedoriešenú platovú otázku dlhodobo a systematicky. Pripomenieme len petíciu z roku 2011, pod ktorú sa podpísalo 55 tisíc ľudí alebo masové protesty a štrajk z roku 2012. V otázke platov Výzva SKU vláde SR len opakuje tieto požiadavky.

2. Na kolektívne vyjednávanie učiteľov nikto nikdy nezavolal, nikto sa nás pred kolektívnym vyjednávaním nepýtal na náš názor. Kolektívna zmluva navyše podpísaná nie je, rovnako nie je schválený rozpočet. Preto sa domnievame, že naša výzva vôbec neprichádza neskoro, len reaguje na výsledok kolektívneho vyjednávania a návrh rozpočtu.

3. Druhý a tretí bod výzvy sú rovnako problémy, na ktoré upozorňujeme dlhodobo a je najvyšší čas, aby ich vláda riešila.

 

SLOVENSKÁ KOMORA UČITEĽOV

 

Stránkovanie
1 2 3 4 [5] 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko