ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Články

Vždy aktuálne články nielen zo života komory, ale i slovenskej učiteľskej obce.

Stránkovanie
1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Výzva Slovenskej komory učiteľov vláde Slovenskej republiky

vyzva-slovenskej-komory-ucitelov-vlade-slovenskej-republiky

My, členovia a podporovatelia Slovenskej komory učiteľov z radov pedagogických a odborných zamestnancov pôsobiacich v školách a školských zariadeniach na Slovensku, 

vzhľadom na ďalšiu neudržateľnosť nášho sociálneho a spoločenského postavenia, ktoré neodzrkadľuje mieru našej kvalifikácie, stupeň náročnosti a celospoločenskej prospešnosti našej práce, a ktoré nezodpovedá bežnej praxi pri odmeňovaní pedagogických a odborných zamestnancov v ostatných vyspelých štátoch, 

a vzhľadom na veľké rozdiely vo vybavenosti škôl didaktickými prostriedkami, čo odporuje ústavnému princípu rovnosti v prístupe k vzdelaniu a nezabezpečuje všetkým pracovníkom v školstve rovnaké podmienky na prácu, 

vyzývame vládu Slovenskej republiky, aby neodkladne: 

  1. legislatívnymi opatreniami zabezpečila zvýšenie tarifných platov všetkých pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve o 140 eur od 1. januára 2016 a o 90 eur od 1. januára 2017;
  2. navýšila rozpočty MŠVVaŠ a MV na rok 2016 o 400 miliónov eur s cieľom vyrovnať existujúce rozdiely vo vybavenosti škôl didaktickými prostriedkami a zabezpečila tak rodičom a ich deťom rovnaké podmienky v prístupe k vzdelaniu; 
  3. prijala novelu zákona č. 317/2009, ktorou by opätovne zaviedla možnosť získavať kredity overením kompetencií, zrušila sedemročnú obmedzenú platnosť kreditov, obnovila možnosť získavať kredity za rozširujúce štúdium, štúdium v zahraničí a tvorivé aktivity, a súčasne zaviazala ministra školstva, vedy, výskumu a športu vytvoriť komisiu za účasti stavovských a profesijných organizácií v školstve, ktorá by komplexne prehodnotila systém kontinuálneho vzdelávania a menovaný zákon s prihliadnutím na analýzu súčasného stavu a  najlepšej praxe v zahraničí.  

Požiadavky v tejto výzve sa zakladajú na zisteniach, odporúčaniach, porovnaniach a analýzach domácich a zahraničných organizácií, ktoré dlhodobo poukazujú na problémy v slovenskom školstve a zároveň navrhujú prijať účinné opatrenia na zlepšenie výsledkov našich žiakov v medzinárodných meraniach.

Slovenská komora učiteľov je pripravená kedykoľvek podať vysvetlenie k primeranosti a realizovateľnosti našich požiadaviek.

Obávame sa, že nenaplnenie požiadaviek formulovaných v tejto výzve v čo najkratšom čase prehĺbi atmosféru nedôvery a frustrácie v slovenskom školstve, čo by mohlo viesť k narušeniu hladkého a ničím nerušeného priebehu výchovno-vzdelávacieho procesu v našich školách.  

Signatári výzvy: 

Branislav Kočan, Vladimír Crmoman, Mária Barancová, Miroslav Sopko, Soňa Puterková, Andrea Benková, Dagmar Kolevová, Daniela Brašenová, Lucia Porubčanská, Jana Brigantová, Katarína Vargová, Jaroslava Srničková, Juraj Jonák, Anna Chlupíková, Eva Kurincová, Danka  Jarabová, Jana Kontúrová, Mária Kondelčíková, Edita Pláteníková, Ján Papuga, Jarmila Javorková, Viktor Križo, Jana Bartkovjaková, Ľudovít Sebelédi, Miloš Kmeť, Adrián Eštok, Martina Rundesová, Mária Rothensteinová, Ivana Sokolíková, Dana Lapšanská, Ľubomír Lanátor, Róbert Beutelhauser, Ján Macek, Juraj Smatana, Jana Gazarková, Jana Ftáčnik Pastorková, Daniela Jakubisová, Marianna Mojžišová, Alena Rapošová, Róbert Dadykin, Alena Boboš, Alena Vicenová, Tomáš Varga

Stanovisko Slovenskej komory učiteľov k spoločenskému a ekonomickému postaveniu pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve

stanovisko-slovenskej-komory-ucitelov-k-spolocenskemu-a-ekonomickemu-postaveniu-pedagogickych-a-odbornych-zamestnancov-v-regionalnom-skolstve

Jedným z hlavných poslaní Slovenskej komory učiteľov ako stavovskej organizácie pedagogických a odborných zamestnancov v školstve je systematická podpora práv a záujmov učiteľov, snaha o zlepšenie ich pracovných podmienok a podmienok k výkonu ich profesie. SKU by v nasledujúcom stanovisku rada zhodnotila, ako sa zmenilo postavenie a ohodnotenie učiteľov za posledné tri roky. 

Prejsť na celý článok

Najlepšie sa cíti v triede

najlepsie-sa-citi-v-triede

Lucia Porubčanská (34) je špeciálna pedagogička s trinásťročnou praxou. Miluje svoju prácu a deťom, ktoré vychováva a vzdeláva, fandí dlho potom, ako skončia Špeciálnu základnú školu v Liptovskom Mikuláši, kde pôsobí. Udržiava s nimi kontakt počas ich pokračujúceho štúdia na odbornom učilišti a uvažuje o tom, ako im pomôže uplatniť sa na trhu práce po získaní výučného listu. Angažuje sa v Slovenskej komore učiteľov, je predsedníčkou sekcie špeciálneho školstva a špeciálnych pedagógov za Žilinský kraj. Hovorí, že nemá záujem o funkcie, ale ako akútny nedostatok vníma to, že pedagógovia nemajú inštitúciu, ktorá by flexibilne reagovala na ich každodenné problémy. Publikuje odborné príspevky a ako blogerka má vysokú čítanosť svojich článkov.

Prejsť na celý článok

Správa z rokovania s poslancom NR SR

sprava-z-rokovania-s-poslancom-nr-sr

Na základe listu Slovenskej komory učiteľov (ďalej SKÚ) adresovaného predkladateľom návrhu na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a o zmene a doplnení zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, ktorý má zaviesť povinnosť škôl informovať rodičov o neospravedlnenej neprítomnosti dieťaťa, inicioval jeden zpredkladateľov, poslanec NR SR JUDr. Daniel Lipšic, LL.M., stretnutie so zástupcami SKÚ.

Rokovania sa dňa 31. 8. 2015 za SKÚ zúčastnili: prezidentka PaedDr. Mária Barancová, tajomníčka RNDr. Soňa Puterková a vedúca sekcie materských škôl Mgr. Andrea Benková.

 

Prejsť na celý článok

Reakcia SKU na Inovovaný štátny vzdelávací program

reakcia-sku-na-inovovany-statny-vzdelavaci-program

Vážený pán minister!

 

Týmto listom chceme vyjadriť svoju nespokojnosť so smerovaním základného školstva, najmä s požiadavkami, ktoré sa takmer každoročne kladú pred začiatkom školského roka na učiteľov. Reagujeme tak na Inovovaný štátny vzdelávací program, ktorého platnosť sa blíži spolu s 1. 9. 2015.

Prejsť na celý článok

Stanovisko SKU k obvineniam pracovníkov Základnej školy svätého Františka z Assisi v Bratislave v súvislosti s tragédiou z 30.1.2015

stanovisko-sku-k-obvineniam-pracovnikov-zakladnej-skoly-svateho-frantiska-z-assisi-v-bratislave-v-suvislosti-s-tragediou-z-30-1-2015

Na základe informácií z médií o obvinení zamestnancov Základnej školy svätého Františka z Assisi v Bratislave v súvislosti s tragickým úmrtím žiaka tejto školy vyjadruje Slovenská komora učiteľov nesmiernu ľútosť nad tragédiou, ktorá natrvalo poznačila rodinu Matúša, ale i všetkých zamestnancov školy.

Chápeme neskutočný smútok rodičov a blízkych. Smútia aj obvinení zamestnanci, ktorí zároveň čelia medializácii a po prípadnom odsúdení im hrozí okrem trestu aj strata zamestnania. Čas sa však nedá vrátiť späť a je ťažké špekulovať, „čo by bolo, keby"… Sme presvedčení, že pedagogickí zamestnanci si plnili svoje úlohy zodpovedne a nemohli predvídať takéto veľké nešťastie. Radosť zo snehu, ktorú chceli dopriať deťom, sa zmenila na veľkú tragédiu nie úmyselným činom či zanedbaním povinností, ale okolnosťami, ktoré môžu prekvapiť každého jedného z nás.

Napriek tomu, že v školách platí množstvo predpisov, žiadne z nich nemôžu nikdy presne popísať situácie, ktoré môžu v škole nastať. Zvlášť, ak svoje zohráva aj nevyspytateľná príroda. V práci sú pedagógovia vystavení nepredvídateľným okolnostiam, ktoré musia riešiť pohotovo, promptne. Nie vždy sa dá odhadnúť sila prírody, a aj tento prípad ukázal, že na základe ľudského pozorovania a úsudku nedokážeme predísť ani takýmto tragédiám.

Učitelia sú každodenne pod veľkým tlakom zo zodpovednosti za žiakov, a keď sa to prejavuje vo vyžadovaní poriadku a disciplíny, sú často kritizovaní rodičmi a verejnosťou, že nedávajú dostatočnú voľnosť a slobodu žiakom. Najbezpečnejším riešením by bolo zostať so žiakmi v škole „s rukami za chrbtom", uvedomujeme si však, že toto nie je cesta pre naše školstvo, a tak musíme každý deň niesť istú mieru rizika.

Pedagogická práca je veľmi náročná práve pre veľkú zodpovednosť za zverené deti, preto kolegom vyjadrujeme týmto vyhlásením našu podporu. Dúfame, že sa budú môcť aj naďalej venovať pedagogickej práci a že čas zahojí aj rany blízkych i pedagógov, ktorých sa tragédia dotýka nielen profesijne, ale i ľudsky a osobne.

 

29. 7. 2015

PaedDr. Mária Barancová, prezidentka SKU

Mgr. Vladimír Crmoman, viceprezident SKU

Mgr. Miroslav Sopko, viceprezident SKU

RNDr. Jana Kontúrová, členka manažmentu SKU

PaedDr. Anna Chlupíková, členka manažmentu SKU

RNDr. Soňa Puterková, členka manažmentu SKU  

PaedDr. Lucia Porubčanská, výkonná riaditeľka SKU

Mgr. Andrea Benková, riaditeľka sekcie MŠ SKU

Eva Kurincová, členka sekcie MŠ SKU

PaedDr. Dagmar Kolevová, výkonná riaditeľka SKU

PaedDr. Jana Brigantová, výkonná riaditeľka SKU

PaedDr. Danka Jarabová, členka manažmentu SKU

Mgr. Mária Peťová, členka manažmentu SKU  

Mgr. Juraj Jonák, člen manažmentu SKU

 

Podporte našich kolegov svojim podpisom i na Changenet.sk

Správa o výsledkoch prieskumu zameraného na zmapovanie situácie ohľadom kompetencií zriaďovateľov škôl a školských zariadení, ktoré nadobudli decentralizáciou školstva

sprava-o-vysledkoch-prieskumu-zameraneho-na-zmapovanie-situacie-ohladom-kompetencii-zriadovatelov-skol-a-skolskych-zariadeni-ktore-nadobudli-decentralizaciou-skolstva

Slovenská komora učiteľov začala od marca 2015 realizovať v školách a školských zariadeniach prieskum zameraný na zmapovanie situácie ohľadom financovania cez originálne kompetencie, ako aj na zmapovanie situácie týkajúcej sa ďalších kompetencií zriaďovateľov. Prieskum bol uskutočnený  prostredníctvom online dotazníka  zasielaného školám a školským zariadeniam e-mailom. Presné znenie položiek dotazníka uvádzame tu.

Prejsť na celý článok

Ministerstvo nevie. Pomôžme!

ministerstvo-nevie-pomozme

Prostredníctvom infozákona sa Slovenská komora učiteľov pokúšala na ministerstve školstva zistiť, ako funguje kontinuálne vzdelávanie v ostatných štátoch Európskej únie. Odpoveď nás šokovala: „Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR informácie požadované v bode 1, 2, 3, 4 nemá k dispozícii, nakoľko tieto údaje nesleduje v rámci EÚ." (Úplné znenie otázok a odpovedí nájdete nižšie.)

Prejsť na celý článok

Stránkovanie
1 2 3 4 5 [6] 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko