ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Články

Vždy aktuálne články nielen zo života komory, ale i slovenskej učiteľskej obce.

Stránkovanie
1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Letná škola ekonómie 2015

letna-skola-ekonomie-2015

Nezisková organizácia Nadácia F. A. Hayeka, ktorá na Slovensku v oblasti ekonomického a podnikateľského vzdelávania pôsobí už 20 rokov ponúka učiteľom i študentom atraktívny rozvojový program na leto.

Letná škola ekonómie je každoročná aktivita, ktorú táto nadácia, v spo­lupráci so zahraničnými partnermi z USA pripravuje. Tento výnimočný týždenný letný vzdelávací program je určený pre 20 - 30 učiteľov ekono­mických a spoločenskoved­ných predmetov a krúžkov z celého Slovenska a ta­kisto pre 30 nadaných študentov tretích ročníkov stredných škôl. Tohtoročná letná škola ekonómie bude už 20-ta v poradí.

Cieľom Letnej školy ekonómie je prispieť k zvý­šeniu kvality vyučovania ekonómie a ekonomiky na slovenských stredných školáchLetnú školu ekonómie povedú skúsení odborníci zo Slovenska, Českej republiky, za účasti amerických profesorov. Pravidelnými prednášajúcimi sú aj experti z praxe – podnikatelia, top  manažéri, akademické či politické špičky nielen zo Slovenska.

Program pre učiteľov je zameraný na získanie najnovších poznatkov a upevnenie vedomostí, a to prostredníctvom interaktívnych prednášok, sledovania lektorov a diskusií s prítomnými odborníkmi a lektormi, ale najmä na naučenie sa najnovších spôsobov výučby ekonómie prostredníctvom ekonomických hier v štýle „learning by doing“.

 

Všetky bližšie informácie o programe, vrátane prihlasovania a registrácie sú na linku http://www.hayek.sk/…onomie-2015/

Správa z 3. stretnutia pracovnej skupiny k znížovaniu administratívnej záťaže v regionálnom školstve

sprava-z-3-stretnutia-pracovnej-skupiny-k-znizovaniu-administrativnej-zataze-v-regionalnom-skolstve

Dňa 4. mája 2015 sa konalo už tretie zasadnutie pracovnej skupiny k znižovaniu administratívnej záťaže s účasťou SKU. Stretnutie opäť viedol p. Šiškovič, riaditeľ Inštitútu vzdelávacej politiky. Stretnutia sa zúčastnil aj minister školstva p. Draxler, ktorý si vypočul naše pripomienky, zaujímal sa o to, akú časť dokumentácie sme doteraz označili ako nadbytočnú a výrazne nás podporil v našej debyrokratizačnej práci. Rokovanie v pracovnej skupine bolo opäť efektívne, vecné, so vzájomným názorovým rešpektom.

Prejsť na celý článok

Spoločné stanovisko reprezentatívnych organizácií v rezorte školstva k navrhovanej novele zákona č. 596/2003 Z. z.

spolocne-stanovisko-reprezentativnych-organizacii-v-rezorte-skolstva-k-navrhovanej-novele-zakona-c-596-2003-z-z

Dňa 13. mája 2015 sa stretli zástupcovia Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku, Slovenskej komory učiteľov, Združenia základných škôl Slovenska, Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií Slovenskej republiky a Asociácie stredných odborných škôl Slovenska v súvislosti s navrhovanou zmenou zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve v znení neskorších predpisov (ďalej len ,,zákon“) týkajúcej sa zmeny pri voľbe a vymenovaní riaditeľov škôl a školských zariadení. Účastníci stretnutia sa zhodli na nasledovnom spoločnom stanovisku:

Vyjadrujeme zásadný nesúhlas s navrhovanou úpravou, ktorá dáva zriaďovateľovi právo nevymenovať do funkcie riaditeľa školy kandidáta, ktorý vyhral výberové konanie. V dôvodovej správe k predloženej novele chýba akákoľvek analýza súčasného stavu fungovania a rozloženia kompetencií v školskej samospráve, ktorá by jasne definovala opodstatnenosť a celospoločenskú potrebu navrhovanej zmeny. Navrhovaná úprava popiera demokratické princípy rozhodovania školskej samosprávy, vytvára priestor pre politické nominácie riaditeľov, korupciu a rodinkárstvo a popiera princíp rovnosti príležitostí. 

Preto navrhujeme stiahnuť novelu zákona z legislatívneho procesu a otvoriť priestor na širšiu odbornú diskusiu.

Predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku

Pavel Ondek

 

Prezidentka Slovenskej komory učiteľov 

Mária Barancová

 

Prezidentka Združenia základných škôl Slovenska

Alena Petáková

 

Prezident Asociácie riaditeľov štátnych gymnázií Slovenskej republiky 

Pavel Sadloň

 

Prezident Asociácie stredných odborných škôl Slovenska

Felix Dömény

 

V Bratislave dňa 13. 5. 2015

Dokument k stiahnutiu

Reakcia Slovenskej komory učiteľov na vyjadrenie predsedu Vlády SR Roberta Fica ohľadom práva veta pre zriaďovateľov

reakcia-slovenskej-komory-ucitelov-na-vyjadrenie-predsedu-vlady-sr-roberta-fica-ohladom-prava-veta-pre-zriadovatelov

Zámer predsedu Vlády SR pririeknuť pomocou pozmeňovacieho návrhu zriaďovateľom škôl právo veta pri voľbe riaditeľa de facto zbavuje učiteľov a rodičov akejkoľvek možnosti vyjadriť sa k budúcnosti a smerovaniu škôl. Slovenská komora učiteľov pripomína, že práve rodičia a učitelia poznajú najlepšie potreby školy a potreby žiakov. Dá sa povedať, že rodičia a učitelia poznajú školy zvnútra, zriaďovatelia zvonka. Sme presvedčení, že výchovno-vzdelávacie otázky by mali byť nadradené a dôležitejšie ako prevádzka a údržba budov škôl a školských zariadení.

SKU varuje poslancov NR SR i verejnosť pred závažnými celospoločenskými dôsledkami navrhovaného opatrenia. Nikdy by sme sa totiž nechceli dožiť toho, aby sa učitelia dejepisu v jednom z krajov báli kandidovať na riaditeľa len preto, že chodia so žiakmi na exkurziu do Múzea SNP.

SKU urobila v mesiacoch marec a apríl prieskum, do ktorého sa zapojilo spolu 1360 riaditeľov či zástupcov škôl a školských zariadení. Na otázku: „Súhlasíte s návrhom, ktorý smeruje k posilneniu kompetencie zriaďovateľa vo veci voľby riaditeľa školy?“ odpovedalo „nie“ až 78,18% škôl.

Správa z 2. stretnutia pracovnej skupiny k znížovaniu administratívnej záťaže v regionálnom školstve

sprava-z-2-stretnutia-pracovnej-skupiny-k-znizovaniu-administrativnej-zataze-v-regionalnom-skolstve

Dňa 23. 4. 2015 sa z iniciatívy MŠVVaŠ uskutočnilo už druhé stretnutie pracovnej skupiny riaditeľov a učiteľov regionálneho školstva k problematike znižovania administratívnej záťaže. SKU zastupovali Jana Kontúrová a Soňa Puterková. Rokovanie viedli p. Šiškovič a p. Rehúš z Inštitútu vzdelávacej politiky, za ministerstvo sa ho zúčastnil ešte p. Mederly. Úlohou pracovnej skupiny je pripraviť vlastný návrh na odstránenie duplicít, redukciu nadbytočnej dokumentácie alebo jej zjednodušenie a tiež označiť materiály, ktoré sú potrebné v procese fungovania škôl.

Prejsť na celý článok

Slovenská komora učiteľov predstavila ministrovi školstva kampaň ZBER STRACHU

slovenska-komora-ucitelov-predstavila-ministrovi-skolstva-kampan-zber-strachu

Správa zo stretnutia s ministrom školstva, ktoré si SKU vyžiadala v rámci kampane ZBER STRACHU:

V pondelok 20. 4. 2015 sa SKU v zastúpení prezidentka M. Barancová, viceprezident V. Crmoman a mediátorka J. Javorková zúčastnili stretnutia s ministrom školstva p. Draxlerom a vedením sekcie regionálneho škol­stva.

Prejsť na celý článok

SPRÁVA Z HROMADNÉHO PRIPOMIENKOVANIA ŠKOLSKÝCH ZÁKONOV

sprava-z-hromadneho-pripomienkovania-skolskych-zakonov

Slovenská komora učiteľov ďakuje touto cestou všetkým signatárom hro­madnej pripomienky k niektorým školským zákonom. Vďaka hromadnej pripomienke sa zástupcovia SKU v zložení Andrea Benková, Soňa Puterková, Vladimír Crmoman a Branislav Kočan mohli zúčastniť dňa 7. apríla 2015 rozporového konania na MŠVVaŠ SR.

 

Prejsť na celý článok

Správa z rokovania komisie na znižovanie administratívnej záťaže učiteľov a riaditeľov v regionálnom školstve

sprava-z-rokovania-komisie-na-znizovanie-administrativnej-zataze-ucitelov-a-riaditelov-v-regionalnom-skolstve

SKU sa v zastúpení Jany Kontúrovej a Sone Puterkovej dňa 26.3. 2015 zúčastnila na MŠVVaŠ prvého zasadnutia komisie,ktorá má priniesť návrhy na znižovanie administratívnej záťaže učiteľov a riaditeľov v regionálnom školstve. Stratégiu SKU v tejto oblasti si môžete prečítať v priloženom dokumente. Stretnutie viedol p. Matej Šiškovič, riaditeľ Inštitútu vzdelávacej politiky MŠVVaŠ. Konštatujeme, že stretnutie bolo efektívne a vzišli z neho tieto návrhy:
1) ŠkVP – má mať 1 stranu A4 – všeobecné informácie o škole, 1 stranu učebný plán (zredukovanie z asi 100 strán) a osnovy každého predmetu (tie si vyžadujú ďalšie doriešenie, keďže sú v procese novelizácie, prípadne odklad)
2) Zredukovanie dokumentácie k adaptačnému vzdelávaniu (zo 6 dokumentov na jeden, plus rozhodnutie).
3) Zredukovanie povinných údajov v záverečnej správe (skrátenie na polovicu).
4) Zlepšenie postupov v kontinuálnom vzdelávaní – prihlasovanie, uznávanie, priznávanie kreditov (zrušiť uznávanie a priznávanie kreditov riaditeľom, vyjasniť situáciu pred nástupom na vzdelávanie, zrušiť plán kontinuálneho vzdelávania).
5) Za SKU sme dosiahli, že prvým bodom nasledujúceho zasadnutia 23.4. bude elektronická dokumentácia – ETK, EŽK, ETV, snažíme sa o zmenu postoja ministerstva, aby už neboli spory o tom, čo sa dá a čo nie.
6) Za SKU sme navrhli najskôr sa venovať záťaži učiteľov, až potom riaditeľov a školy. Na ďalšom zasadnutí sa preto bude hovoriť aj o dokumentácii triedneho učiteľa. 

Ďalšie stretnutie sa uskutoční v apríli a o jeho výstupoch Vás budeme opäť informovať.

 

Vopred ďakujeme za vašu podporu, ktorá nám dodá elán a pripomienky k veci pomôžu pri ďalších rokovaniach.

Stránkovanie
1 2 3 4 5 6 [7] 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko