ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Články

Vždy aktuálne články nielen zo života komory, ale i slovenskej učiteľskej obce.

Stránkovanie
1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Vláda nereagovala na výzvu dva roky!

vlada-nereagovala-na-vyzvu-dva-roky

Dňa 30. januára 2013 podpísalo 13 profesijných a odborných organizácií v školstve Výzvu vláde SR, v ktorej konštatujú, že naše školstvo dlhodobo zápasí s viacerými problémami, osobitne s nedostatočným financovaním a odmeňovaním pedagogických a odborných zamestnancov. Partneri sa vo výzve zhodli, že hlavný zdroj financovania vidia v prerozdelení verejných zdrojov.

Podľa našich vedomostí, vláda na výzvu nikdy oficiálne neodpovedala a ani nepodnikla žiadne z opatrení, ku ktorým ju jednotne vyzývajú organizácie priamo zo školského prostredia, ktoré si azda najlepšie uvedomujú nedostatky nášho školského systému.

Prejsť na celý článok

Slovenská komora učiteľov navrhuje zriadiť úrad ombudsmana, ktorý by nestranne ochraňoval práva pedagogických a odborných zamestnancov

slovenska-komora-ucitelov-navrhuje-zriadit-urad-ombudsmana-ktory-by-nestranne-ochranoval-prava-pedagogickych-a-odbornych-zamestnancov

Plné znenie našich odpovedí pre SITA.

1. Rokovala komora učiteľov o tomto návrhu už s ministerstvom školstva? Predpokladám, že bez ministerstva zriadenie tohto úradu nebude možné. Aká teda bola reakcia ministerstva?

SKU ešte na rokovaní s ex ministrom Pellegrinim koncom augusta minulého roku  navrhla zriadiť inštitút ombudsmana pre školstvo z dôvodu zvyšujúceho sa počtu sporných situácií a zložitých káuz v školskom prostredí, neriešením alebo bagatelizovaním ktorých sa zvyšuje napätie  na školách. Exminister školstva vyjadril pozitívne stanovisko k myšlienke zriadenia inštitútu ombudsmana. Podobne sa vyjadrila aj hovorkyňa súčasného ministra. SKU plánuje osloviť nového ministra školstva s návrhom prerokovať predmetnú tému. Od zrodu myšlienky vytvoriť úrad ombudsmana, ktorý by nestranne ochraňoval práva pedagogických a odborných zamestnancov, sme ale neuvažovali nad tým, že by zriadenie tohto úradu malo byť pod patronátom ministerstva školstva. V záujme zachovania nezávislosti verejného ochrancu práv chceme hľadať spôsob, akým by si ho mohli vyberať v prvom rade samotní učitelia. O spôsobe výberu, kompetenciách a financovaní ombudsmana sa v Slovenskej komore učiteľov ešte diskutuje.

Prejsť na celý článok

Ako Slovenská komora učiteľov hodnotí rok 2014 z pohľadu situácie v slovenskom školstve

ako-slovenska-komora-ucitelov-hodnoti-rok-2014-z-pohladu-situacie-v-slovenskom-skolstve

Prečítajte si plné znenie našej správy pre SITA, kde hodnotíme rok 2014. Agentúrna správa vyšla na Vianoce, tu sú linky:http://www.orangeportal.sk/…ra-ucitelov/ a http://www.zbierka.sk/….a-2046.html 

Prejsť na celý článok

Odpoveď na otázku TASR

odpoved-na-otazku-tasr

Ako hodnotí rok 2014 Slovenská komora učiteľov a čo očakáva v budúcom roku, čo by sa malo zlepšiť a vyriešiť z pohľadu SKU?


Rok 2014 bol pre rozvoj školstva ďalším premárneným rokom, kedy sa nič podstatné okrem dvojnásobnej výmeny ministra neudialo.

V budúcom roku očakávame:

– zatraktívnenie učiteľskej profesie

– zjednotenie financovania školstva

– zvýšenie normatívu na žiaka na všetkých typoch škôl a školských zariadeniach s dôsledným prehodnotením tvorby normatívu

– adresovanie všetkých finančných prostriedkov na žiaka priamo škole alebo školskému zariadeniu

– zlepšenie vymožiteľnosti práva a dodržiavania zákonov v rezorte

- pokračovanie v zvyšovaní počtu asistentov do vzdelávacieho systému detí so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami

V roku 2015 budeme prioritne požadovať, aby sa nástupný plat učiteľa ( ktorý je momentálne na úrovni absolventa strednej školy bez maturity) zvýšil aspoň na úroveň nástupného platu v susednom Česku. Dúfame, že nasledujúci rok sa pre nás nebude musieť končiť „pomocou v hmotnej núdzi“, akou bola koncoročná 100 eurová odmena.

Stretnutnutie s Teach for Slovakia

stretnutnutie-s-teach-for-slovakia

29. novembra 2014 sme sa stretli s ambicióznymi, rozhľadenými, múdrymi a láskavými mladými ľuďmi, vyštudovanými v odbore psychológie, ekonómie, práva, ktorí v najťažších školských prostrediach vykonávajú misiu – učia deti. Ich posolstvo zaznelo jasne: „Ani sme netušili, že učiteľstvo je tak veľmi veľmi náročná práca. I napriek tomu vnímame vzdelávanie ako šancu k úspechu pre každé dieťa.“ 

Stanovisko SKU z valného zhromaždenia 29.11.2014

stanovisko-sku-z-valneho-zhromazdenia-29-11-2014

Valné zhromaždenie Slovenskej komory učiteľov (SKU) vyjadruje veľké znepokojenie nad súčasným stavom a smerovaním slovenského školstva. Za hlavné problémy pokladá nasledovné oblasti a skutočnosti:

Prejsť na celý článok

Výzva k pripomienkovaniu ŠVP pre gymnáziá a OGY

vyzva-k-pripomienkovaniu-svp-pre-gymnazia-a-ogy

POZOR ZMENA!!! 

Pripomienky môžete ešte zasielať až do 4.12.2014 už aj k nárhom ŠVP pre osemročné gymnázia.

Vážení členovia Slovenskej komory učiteľov,
na základe spoločnej výzvy Slovenskej komory učiteľov, Slovenskej asociácie učiteľov slovenčiny a Asociácie súkromných škôl a školských zariadení Slovenska a následného rokovania na ministerstve školstva sme získali od riaditeľa Štátneho pedagogického ústavu V. Kratochvíla na pripomienkovanie inovovaný štátny vzdelávací program pre gymnáziá.
Prosíme Vás o zapojenie sa do pripomienkovania, aby vznikol čo najkvalitnejší materiál.
Keďže nás riaditeľ Štátneho pedagogického ústavu V. Kratochvíl prosí o zaslanie pripomienok do 18. novembra 2014, žiadame Vás, aby ste nám svoje pripomienky doručili na mail komoraucitelov@gmail.com najneskôr do 15. novembra 2014 z dôvodu časové priestoru na spracovanie všetkých pripomienok.
Prosíme Vás zároveň, aby ste do predmetu mailovej správy uviedli „pripomienkovanie" a príslušný predmet.

Dokumenty sú v prílušných priečinkoch na Goge Disku SKU:

ŠVP – Gymnáziá – Všeobecná časť

ŠVP – Gymnáziá – Vyučovacie jazyky

ŠVP – Gymnáziá – Cudzie jazyky

ŠVP – Gymnáziá – Cudzie jazyky II. časť

ŠVP – Gymnáziá – Predmety s humanitným zameraním

ŠVP – Gymnazia – Predmety s prírodovedným zameraním

 

Nové

ŠVP Osemročné gymnázia

Valné zhromaždenie 2014

valne-zhromazdenie-2014

Slovenská komora učiteľov

pozýva svojich členov
a sympatizantov na

VALNÉ ZHROMAŽDENIE
Termín:
29. novembra 2014
o 13.00 hod.

Valné zhromaždenie sa uskutoční v Novom Smokovci

Hotel*** Villa Siesta

(mapa hotela – https://goo.gl/maps/lSQIv)

Program
11.00 – 13.00 Príchod a registrácia
13.00 – Začiatok valného zhromaždenia.
13.30 – Správa prezidentky a výkonných krajských riaditeľov za rok 2014, schválenie novej štruktúry výkonného manažmentu.
14.30 – Príspevky k aktuálnym legislatívnym a odborným otázkam.
15.30 – Diskusia o strategických cieľoch na ďalšie roky.

Pozvánka na valné zhromaždenie

Stránkovanie
1 2 3 4 5 6 7 8 [9] 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko