ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Vyhľadávanie » Nálepky


Pre učiteľov angličtiny

Vážení učitelia anglického jazyka, S radosťou Vám oznamujeme, že vzdelávací program pre učiteľov angličtiny, vypracovaný spoločne a Prešovskou univerzitou v Prešove, bol akreditovaný Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR...
http://komoraucitelov.org/clanok-164-pre-ucitelov-anglictiny.html

Ako sme sa zachovali k starším učiteľom...

...
http://komoraucitelov.org/clanok-145-ako-sme-sa-zachovali-k-starsim-ucitelom.html

Výsledky petície učiteľov a ich sympatizantov za prepracovanie systému kariérneho rastu pedagogických zamestnancov

21. 10. 2011 poslanci NRSR schválili novelu zákona 317/2009 Z.z., kvôli ktorému sme v apríli minulého roka spustili petíciu. Teraz ponúkame sumár toho, čo sa z petície dostalo alebo nedostalo do zákona:
http://komoraucitelov.org/clanok-112-vysledky-peticie-ucitelov-a-ich-sympatizantov-za-prepracovanie-systemu-karierneho-rastu-pedagogickych-zamestnancov.html

Správa o činnosti zástupcov SKU v expertnej pracovnej skupine, ktorá sa zaoberá návrhom novely zákona 317/2009

Slovenská komora učiteľov má svoje zastúpenie v expertnej pracovnej skupine, ktorá bola zriadená MŠVVaŠ a zameriava sa na pedagogických a odborných zamestnancov. Pracovná skupina vznikla v novembri 2010 a zatiaľ sa zišla dvakrát. Prvé stretnutie...
http://komoraucitelov.org/clanok-73-sprava-o-cinnosti-zastupcov-sku-v-expertnej-pracovnej-skupine-ktora-sa-zaobera-navrhom-novely-zakona-317-2009.html

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko