ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Vyhľadávanie » Nálepky


Integrujme zmysluplne

Integrovaní žiaci tu sú a zdá sa, že ich bude stále viac. Musíme sa s nimi naučiť žiť a hlavne zmysluplne ich vzdelávať v rámci ich možností a schopností. Integrácia žiakov s poruchami učenia je vcelku dobre rozpracovaná. V praxi však...
http://komoraucitelov.org/clanok-138-integrujme-zmysluplne.html

Správa zo stretnutia na ÚSVRK o vzdelávaní rómskych žiakov

Rómska minorita dlhodobo patrí medzi skupiny obyvateľstva najviac ohrozených sociálnym vylúčením. Rómovia sú skupinou obyvateľstva, ktorá často naráža na bariéry, ktoré im neumožňujú žiť dôstojný život. Ich sociálnu situáciu už...
http://komoraucitelov.org/clanok-128-sprava-zo-stretnutia-na-usvrk-o-vzdelavani-romskych-ziakov.html

Návrhy SKU - financovanie regionálneho školstva

Mnohí členovia Slovenskej komory učiteľov sú členmi expertných pracovných skupín Ministerstva školstva, vedy, výskupu a športu SR, ktoré pracujú  ako poradné orgány štátneho tajomníka  a zaoberajú sa súčasným stavom výchovy a vzdelávania v regionálnom...
http://komoraucitelov.org/clanok-66-navrhy-sku-financovanie-regionalneho-skolstva.html

Návrhy na skvalitnenie slovenského školstva

Návrhy od Mgr. Dancáka, vedúceho PK CJ, SOŠ, Košická 20, 080 01 Prešov
http://komoraucitelov.org/clanok-42-navrhy-na-skvalitnenie-slovenskeho-skolstva.html

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko