ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Úvod

Nová webstránka

nova-webstranka

Vážení návštevníci, všetky informácie o činnosti SKU nájdete na našej novej webovej stránke www.sku.sk

Ďakujeme Vám za priazeň.

Správna rada SKU

Prejsť na celý článok

Stanovisko Slovenskej komory učiteľov k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lucie Ďuriš Nicholsonovej, Juraja Drobu a Natálie Blahovej

stanovisko-slovenskej-komory-ucitelov-k-navrhu-poslancov-narodnej-rady-slovenskej-republiky-lucie-duris-nicholsonovej-juraja-drobu-a-natalie-blahovej

Stanovisko Slovenskej komory učiteľov k návrhu poslancov Národnej rady Slovenskej republiky Lucie Ďuriš Nicholsonovej, Juraja Drobu a Natálie Blahovej na vydanie zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a ktorým sa dopĺňa zákon č. 330/2007 Z. z. o registri trestov

Prejsť na celý článok

Pozvánka na valné zhromaždenie 14.1.2017

pozvanka-na-valne-zhromazdenie-14-1-2017

Slovenská komora učiteľov

pozýva svojich členov na

VALNÉ ZHROMAŽDENIE

TERMÍN: 14.1.2017

MIESTO: ZŠ, Ul. J. Bottu 27, Trnava (spoločenská miestnosť)

REGISTRÁCIA: od 13:00 – 13:30
(registráciu je potrebné urobiť aj elektronickou formou do 31.12.2016 po kliknutí na tento link)

Prejsť na celý článok

Pripomienky Slovenskej komory učiteľov k Návrhu cieľov Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania za oblasť regionálneho školstva - UČIACE SA SLOVENSKO

pripomienky-slovenskej-komory-ucitelov-k-navrhu-cielov-narodneho-programu-rozvoja-vychovy-a-vzdelavania-za-oblast-regionalneho-skolstva-uciace-sa-slovensko

Slovenská komora učiteľov už v svojich pripomienkach k programovému vyhláseniu vlády SR v oblasti regionálneho školstva z 4. apríla 2016 predstavila tri základné piliere, na ktorých by mali stáť opatrenia vlády na zlepšenie stavu školstva.

1. Vízia

2. Investícia                   

3. Kontrola

 

http://komoraucitelov.org/…kolstva.html

Prejsť na celý článok

Vyjadrenie SKU k predbežnej informácii o pripravovanej novele zákona č. 597/2003 Z. z.

vyjadrenie-sku-k-predbeznej-informacii-o-pripravovanej-novele-zakona-c-597-2003-z-z

SKU podporuje také zmeny zákona o financovaní, ktoré vedú k prehľadnejšiemu, jednoduchšiemu a spravodlivejšiemu spôsobu rozdeľovania finančných prostriedkov.

Zo základných cieľov a téz v predbežnej informácii vyplýva snaha o doplnenie koeficientu zohľadňujúceho dĺžku praxe pedagogických zamestnancov, rozšírenie podmienok pre dopravné žiakov (zohľadnenie ich vyučovacieho jazyka), odstránenie veľkostného koeficienta na 2. stupni základných škôl, zníženie administratívnej záťaže so spracovaním nenormatívnych výdavkov (napr. pri záujmovom vzdelávaní stačí nahlásiť počet prijatých poukazov miesto celej agendy). S navrhovanými zámermi a myšlienkami SKU súhlasí. Pokiaľ však nie sú známe presné formulácie navrhovaných legislatívnych zmien, nemôžeme zaujať presnejšie stanovisko. Pripomíname však, že pokiaľ nedôjde k podstatnému zvýšeniu normatívov, pôjde len o kozmetické úpravy a nie o riešenie dlhodobo podfinancovaného školstva. Keďže je avizovaná novela zákona o financovaní, dovoľujeme si navrhnúť aj ďalšie oveľa podstatnejšie zmeny, ktoré nebudú riešiť len presun financií v rámci položiek, ale ich celkové navýšenie. SKU tieto návrhy zaslala ministerstvu v apríli 2016 v rámci pripomienkovania PVV a sú zverejnené aj webe SKU:

http://komoraucitelov.org/…kolstva.html.   

Návrh zákona:
https://www.slov-lex.sk/…/PI/2016/174  

Pozrite si viac článkov

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko