ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Kódex

Návrh etického kódexu učiteľa

SKU - logo

Návrh Etického kódexu učiteľa bol spracovaný a konštruovaný podľa Etického kódexu slovenského učiteľa spracovaného PhDr. Ľubomírom Pajtinkom, ktorý bol v minulosti publikovaný v knihe Učitelia patria do neba, v Učiteľských novinách a časopise Technológia vzdelávania. 

Etický kódex je predmetom diskusie a záväzne bude prijatý na valnom zhromaždení.

 

ETICKÝ KÓDEX UČITEĽA

PREAMBULA

         Učiteľské povolanie patrí medzi tie profesie, ktoré si etický kódex vyžadujú. Poslaním učiteľa je chráni najvyššie ľudské hodnoty, dôstojnosť človeka a slobodu na ceste za vzdelávaním v duchu demokratických princípov. Učiteľ vytvára v škole takú atmosféru, aby žiak bol šťastný, spokojný a rád sa vzdelával. Škola je dielňou ľudskosti a úcty k životu. Zmyslom činnosti učiteľa je to, aby žiakovi vytvoril podmienky na optimálny rozvoj celej jeho osobnosti.

Učiteľ šíri kultúrne bohatstvo svojho národa a svojej spoločnosti, ovplyvňuje ju a vytvára v nej nové, vlastné podnety. Vedie žiakov k  úcte a poznaniu kultúrneho bohatstva aj iných národov, preto sústavne zvyšuje svoju profesionálnu úroveň.

Cieľom etického kódexu je upresniť morálne povinnosti učiteľa a byť meradlom ich posúdenia. Snaží sa pedagógovi uľahčiť jeho vlastné sebahodnotenie a môže slúžiť i k obrane pedagóga pri neoprávnenej kritike a výčitkách zo strany občianskej a rodičovskej verejnosti, prípadne štátnych a samosprávnych orgánov i mimovládnych zoskupení /organizácií/.

Etický kódex poskytuje i pozitívnu orientáciu v mravných aspektoch vykonávanej práce a správnu sebakontrolu toho, kto ju vykonáva. Kódex má slúžiť aj ako zdroj pozitívnej pracovnej motivácie a uvedomenia si vznešenosti pedagogickej práce a stavovskej spolupatričnosti. Chce zároveň uľahčiť osobnú identifikáciu s vykonávaným povolaním a jeho akceptovanie prispeje aj ku skvalitneniu náročnej učiteľskej práce.

 

ZÁKLADNÉ NORMY UČITEĽSKEJ PROFESIE

1. Učiteľ si je vedomý svojej zodpovednosti, ktorou spoluvytvára etické vlastnosti a ľudsky mravné kvality mladej generácie. Je vzorom pre spoločnosť.

2. Učiteľ prispieva k tvorbe kvalitných medziľudských vzťahov a ich udržiavaniu a podieľa sa na vytváraní atmosféry vzájomnej dôvery a úcty.

3. Učiteľ sa neustále vzdeláva, projektuje si celoživotné vzdelávanie, zvyšuje svoju kvalifikáciu a snaží sa získavať najnovšie informácie a poznatky zo svojho odboru. Je tvorivou osobnosťou, a preto je otvorený zmenám a stále hľadá nové poznatky a nové riešenia.

4. Učiteľ má pri výkone svojej profesie základné práva a slobody zaručené Ústavou Slovenskej republiky bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.

5. Učiteľ vyznáva a otvorene sa hlási k ideálom demokracie a  humanizmu. Svojím konaním a vystupovaním zvyšuje spoločenský status učiteľa.  Je nezávislý a slobodný, ale  jeho voľba nesmie urážať ľudskú dôstojnosť a šíriť násilie. O svojom pôsobení podáva pravdivé informácie, aby mohli byť objektívne posúdené jeho kompetencie. Nepredkladá žiakom svoje názory a myšlienky ako jedinú správnu možnosť.

6. Učiteľ odovzdáva mladej generácii kultúrne dedičstvo národa a ľudskej spoločnosti a vzhľadom na tradície pôsobí ako spolutvorca súčasnej i budúcej kultúry, čo však predpokladá jeho vzdelanosť a tvorivého ducha.

7. Učiteľ si je vedomý svojej omylnosti, a preto ak pochybí, musí si vedieť priznať chybu a byť schopný niesť za ňu zodpovednosť. Získané informácie a podnety  dokáže kriticky prehodnotiť a následne ich uplatniť v praxi.

8. Učiteľ počas výchovno-vzdelávacieho procesu nesmie  brať na zreteľ komerčné hľadisko, vlastný prospech a úžitok, ale musí sa riadiť svojim svedomím, pozitívnymi výchovno-vzdelávacími potrebami žiaka a vedeckými poznatkami.

9. Učiteľ má právo odmietavo zareagovať a vystúpiť, keď nariadenia sú v protiklade so všeobecne uznávanými základnými ľudskými hodnotami a jeho svedomím. Toto však predpokladá a vyžaduje správnosť morálneho svedomia pedagóga, ktoré mu umožňuje vziať na seba zodpovednosť za vykonané činy.

 

PRÁVA A POVINNOSTI UČITEĽA VOČI ŽIAKOM

1. Učiteľ rešpektuje žiaka ako rovnocenného partnera so všetkými občianskymi právami a povinnosťami a právami i povinnosťami vyplývajúcimi z Deklarácie práv dieťaťa a z iných dokumentov a právnych noriem platných na území Slovenskej republiky. Vzťah učiteľa a žiaka je postavený na vzájomnej úcte a pochopení a vzájomnej ústretovosti.

2. Učiteľ zaručuje rovnaký prístup ku všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnostnej alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať. Každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti, na ochranu mena, ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života.

3. Učiteľ prihliada na špecifické výchovné a vzdelávacie potreby jednotlivých žiakov, vyžadujúcich si individuálny prístup. Je povinný zrozumiteľne, veku primerane a v súlade s platnými základnými pedagogickými dokumentmi žiaka vzdelávať a vychovávať.

4. Učiteľ žiakom podáva fakty a informácie pravdivé, objektívne a neskreslené. Snaží sa žiakom poskytnúť komplexný a objektívny prehľad informácií v danej problematike bez ohľadu na vlastné presvedčenie a vlastné konanie.

5. Učiteľ nesmie žiakovi úmyselne či vedome ublížiť. Má právo a povinnosť dohliadať na zdravý fyzický a mentálny vývoj žiaka, v prípade jeho ohrozenia bezodkladne na to upozorniť rodičov, resp. zákonných zástupcov žiaka, prípadne príslušné orgány a inštitúcie. Učiteľ nesmie napomáhať alebo sa zúčastňovať na porušovaní cti a dôstojnosti žiaka, je povinný oznámiť príslušným orgánom podozrenie z hrubého alebo krutého zaobchádzania a týrania žiaka.

6. Učiteľ vedie svojich žiakov k samostatnosti a ku kritickému mysleniu. V rámci svojich a žiakových schopností a možností sa snaží o komplexný rozvoj žiakovej osobnosti.

7. Učiteľ nesmie akýmkoľvek spôsobom zneužiť dôveru a závislosť žiaka, rodičov resp. jeho zákonných zástupcov.

 

PRÁVA A POVINNOSTI UČITEĽA VOČI RODIČOM

1. Učiteľ rešpektuje úlohu a zodpovednosť rodičov ako hlavných činiteľov vo výchove ich vlastných detí a usiluje sa o spoluprácu s nimi tak, aby výchovné pôsobenie bolo pokiaľ možno jednotné a v prospech žiaka. Preto s nimi spolupracuje a poskytuje im profesijnú pomoc pri výchove.

2. Učiteľ pravdivo, pravidelne a zodpovedne informuje žiaka, jeho rodičov resp. zákonných zástupcov o výchovno-vzdelávacích úspechoch a neúspechoch žiaka, o výsledkoch spoločnej vzdelávacej a výchovnej práce, o prípadných problémoch, ťažkostiach a prípadných rizikách, ktoré môžu nastať. Ak je to potrebné, prejednáva s nimi formu pomoci dieťaťu a spoločný výchovný postup.

3. Učiteľ, po dohode alebo v stanovenom čase, poskytne konzultácie ohľadom výchovno-vzdelávacieho procesu rodičom resp. zákonným zástupcom žiaka. Napomáha rozvoju vzájomných vzťahov a spolupráce medzi rodičmi a učiteľmi, prípadne vedením školy. Tieto vzťahy buduje na základe vzájomnej úcty a dôvery.

4. Učiteľ pravdivo prezentuje pozitívne aj negatívne výsledky svojej práce, práce svojej školy alebo školského zariadenia.

5. Učiteľ považuje informácie o rodinách, ktoré získa pri svojej práci za mimoriadne dôverné, zaobchádza s nimi zodpovedne a chráni tak osobnú dôstojnosť žiakov a členov ich rodín.


PRÁVA A POVINNOSTI UČITEĽA VOČI KOLEGOM

1. Učiteľ spolupracuje pri výchove a vzdelávaní s ostatnými kolegami, ktorí súčasne vzdelávajú a vychovávajú žiaka, spolupracuje s učiteľmi, ktorých vzdelávaním a výchovou prešli a tými, ktorí budú žiaka vzdelávať a vychovávať v nasledujúcom období. Požiada iného učiteľa, prípadne iného odborníka o konzultáciu vždy, keď si to vyžaduje záujem žiaka a okolnosti. Závery je vhodné dokumentovať písomne.

2. Učitelia sa navzájom podporujú a navzájom si pomáhajú bez ohľadu na to, na akom poste a na akom type školy, či školského zariadenia pôsobia. Pestujú vzájomnú kolegialitu, profesionalitu, úctu, hrdosť na svoje poslanie v slovenskej spoločnosti.

3. Učitelia sa navzájom podporujú a pomáhajú si pri ďalšom vzdelávaní vo svojom odbore, pri rozširovaní svojho kultúrneho a poznatkového obzoru a v ďalších oblastiach.

4. Učitelia navzájom pestujú vzájomnú solidaritu a spolupatričnosť, svojím dielom prispievajú k medzinárodnej kooperácii a prestíži výchovno-vzdelávacej sústavy Slovenskej republiky.

5. Učiteľ sa nepreferuje len svoj predmet, ale spolupracuje s inými učiteľmi a vytvára medzipredmetové vzťahy, nezasahuje do kompetencií a rozhodnutí svojich kolegov.

6. Učiteľ nesmie podľahnúť pocitu falošnej kolegiality a stavovskej spolupatričnosti. Ak je svedkom neodbornosti kolegu, jeho nesprávneho či nespravodlivého správania, diskriminácie či iného negatívneho javu, konfrontuje túto situáciu s dotyčným kolegom. Učiteľ nekritizuje a neznevažuje prácu kolegov v ich neprítomnosti. Ak nenastane zlepšenie, informuje o tom vedenie školy alebo príslušné orgány.

 

Spôsob kontroly a dodržiavania etického kódexu učiteľa

 • Podnety je možné doručiť písomne alebo elektronickou formou Slovenskej komore učiteľov.
 • Vjednotlivých prípadoch rozhoduje správna rada.
 • Správna rada je zároveň etickou komisiou na obhajobu záujmov a potrieb učiteľskej profesie a stavovských práv.
 • V rámci pôsobnosti jednotlivých krajov postúpi podnety manažment jednotlivých krajov správnej rade.
 • Regionálny manažment a výkonný riaditeľ rozhoduje o prijatí a vylúčení člena vrámci kraja, v ktorom vykonáva svoju činnosť, tiež rozhoduje o udelení a zrušení členstva na základe odporučenia správnej rady.

 

Gestorom témy Etického kódexu za SKU sú:

 • Mgr. Ivana Špániková
 • Mgr. Andrea Toporová

 

 

 

POUŽITÉ ZDROJE:

Ľ. Pajtinka: Učitelia patria do neba alebo Malá pocta veľkému povolaniu. Vydavateľstvo: IŠ-SET, 2008

M. Gluchmanova - V. Gluchman: Profesijna etika ucitela. Brno, Tribun EU 2009, 236 s., ISBN 978-80-7399-827-1

Olejarova, Gabriela: Etický kódex zamestnancov vysokých škôl (jeho význam, funkcia aimplementácia). In: Slančova, D. - Bočák, M. - Žarnovská, I. (eds.) (2008): 3. Študentská vedecká konferencia. Zborník príspevkov. ISBN: 978-80-8068-743-4, Prešovská univerzita v Prešove, s. 122-127 

- internetové

http://www.rozhlady.pedagog.sk/cisla/pr1-2000.pdf

http://www.rozhlady.pedagog.sk/cisla/pr1-2003.pdf
http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Slancova2/pdf_doc/olejarova.pdf
http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Slancova1/sekcia%20filozofie%20a%20etiky/2svk06_kudrec.pdf
http://www.kpkc.sk/data/skolstvo/down/kodex.pdf
http://www.governance.sk/assets/files/publikacie/akademicka_etika.pdf
http://www.mcpo.sk/downloads/Publikacie/Ostatne/OSRIA200704.pdf

 

 

 

Komentáre

[1] 2 3 4

Anino napísal:

Prvý odsek bod 3 ignoruje základné práva učiteľa. Učiteľ má právo byť ateista, môže byť zástanca pravicových riešení v ekonomike, môže byť evanjelikálny kresťan, môže sympatizovať so Stranou Zelených atď. a svoje postoje môže považovať za rozumné, správne a môže byť na nich silne emocionálne viazaný. To ho nijak nediskvalifikuje ako dobrého a etického učiteľa. Preto je formulácia bodu 3 nešťastná a treba ju zmeniť. Problém nastáva až vtedy, keby chcel učiteľ tieto svoje postoje žiakom vnucovať.

Tretí odsek bod 2 vylučuje rodiča ako partnera v procese výchovy. Učiteľ samozrejme môže zvážiť vhodnosť či nevhodnosť zverejnenia niektorých citlivých informácií, ale rodičia alebo zákonní zástupcovia sú zodpovední za výchovu ich dieťaťa a odopierať im možnosť, aby boli informovaní o výchovno-vzdelávacích úspechoch ich dieťaťa je principiálne zlé.

Zvyšok môže byť.

hup napísal:

Pripomína mi to povinnosti učiteľa
zo školského, resp. pracovného poriadku!
Je tento návrh porovnateľný s nejakým
už existujúcim kódexom učiteľa ?
Na základe čoho bol vypracovaný?

Marika napísal:

Ďakujeme za názor, určite etický kódex musí obsahovať aj práva. Navrhnutý kódex bol prednesený na konferencii UMB v Banskej Bystrici, toto pracovisko sa priorite venuje profesii učiteľ.
Avšak na novom návrhu spolupracujeme s profesorom Gluchmanom z Prešovskej univerzity.
Existuje mnoho kódexov,aj napr. na Filipínach, napíšte prosím vaše návrhy.

lupa napísal:

Pedagogickí pracovníci a ich moc

 • ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

  Pedagogickí pracovníci alebo pedagogickí zamestnanci sú profesijnou skupinou, ktorú tvoria učitelia a odborní pracovníci poskytujúci verejné služby v oblasti výchovy a vzdelávania. Sú kľúčovými činiteľmi vzdelávacích inštitúcií a garantmi kvality výchovno-vyučovacieho procesu. Ich aktívna účasť v tomto procese je nevyhnutnou podmienkou ich úspešnosti. V záujme profesijnej nezávislosti, existenčnej istoty, stability sociálneho statusu a perspektívy profesijného rastu potrebujú politickú nezávislosť a garanciu odborného posudzovania ich práce.

  Vzhľadom na to, že vzdelávanie nie je iba nejakou rezortnou záležitosťou, ale uznávacou celospoločenskou prioritou, je nanajvýš potrebné stanoviť aj mravný status tejto práce. Aj keď v súčasnosti na Slovensku absentuje dobrovoľná reprezentatívna profesijná organizácia učiteľov (včítane všetkých pedagogických zamestnancov), možno predpokladať, že v blízkom časovom horizonte vznikne a bude plniť obdobné poslanie, ako iné združenia tohto druhu vo svete.

  Učitelia sú príslušníkmi učiacich sa spoločenstiev a spolu s ďalšími odborníkmi sa stávajú spolutvorcami vzdelávacieho obsahu kurikula a koncepcií vyučovania. V škole prijímajú novú rolu, v ktorej je oproti minulosti posilňovaná oblasť medziľudských vzťahov, hodnôt a postojov, zmierňovanie, resp. eliminovanie sociálnych a etických bariér v spoločnosti. Sú zodpovední za efektívnosť vyučovania a výsledky vzdelávania , sú spoluzodpovední za vytváranie adekvátnej sociálnej klímy v škole.

  UNESCO už v 60-tych rokoch prijalo ,,Odporúčanie pre postavenie učiteľov”. V ňom poukázalo na status a postavenie učiteľov vo vyspelej demokratickej spoločnosti a stanovilo rozsah a zabezpečenie optimálnych podmienok pre ich profesionálny výkon a prácu. Treba pripomenúť, že za učiteľov sú v tomto dokumente považovaní všetci pedagogickí a odborní pracovníci, ktorí sa zaoberajú vzdelávaním a výchovou všetkých vekových skupín obyvateľstva od najmenších po najstarších.

  Dnešná profesia učiteľa sa dynamicky mení predovšetkým podľa vzdelávacích požiadaviek spoločnosti na školu a jej výkon. Požiadavky spoločnosti reprezentuje predovšetkým trh práce, región, rodičia, vzdelávacia politika. Rozvoj učiteľskej profesie v nových spoločenských a vzdelávacích podmienkach musí byť na prospech spoločnosti, musí byť v strede záujmu vzdelávacej politiky, inštitúcií vzdelávajúcich učiteľov, médií i verejnosti. Súdržnosť učiteľov a proklamovanie stavovskej príslušnosti sú nevyhnutnou podmienkou pre zvýšenie spoločenskej prestíže a sociálno-ekonomického postavenia slovenských učiteľov v spoločnosti.
  Profesia učiteľa je založená na vysokej úrovni odborných interdiscipli­nárnych vedomostí, pedagogických a pedagogicko-psychologických poznatkov vyžadujúcich novú dimenziu etiky a osobnostných kvalít učiteľa.
  Vo vzdelávacej a školskej infraštruktúre Slovenska chýbajú fungujúce podporné mechanizmy učiteľskej profesie.
  V systéme vedeckovýskumnej základne Slovenska dodnes nejestvuje špecializované výkonné vedecko-výskumné pracovisko. Chýba predovšetkým v štruktúre Slovenskej akadémie vied. Systém ďalšieho vzdelávania učiteľov a ich profesijného rastu a kariéry je rozdrobený a roztrieštený na viacero parciálnych aktivít rôznych inštitúcií i keď by pri neveľkej ústretovosti a ochote spolupracovať bolo možné takýto model definovať, štrukturovať a uviesť do praxe.

  V záujme posilnenia nezávislosti a zdôraznenia vlastnej zodpovednosti tejto profesijnej skupiny je potrebné iniciovať vytvorenie samosprávnej profesijnej organizácie na národnej úrovni obdobne, ako je to u iných profesií (lekári, sudcovia, komerční právnici…) a ako je to štandardom vo fungujúcich školských systémoch.

  Redakcia časopisu Technológia vzdelávania v spolupráci s Občianskym združením Alfa a občianskym združením Marcus Aurelius ponúkajú slovenskej učiteľskej verejnosti na diskusiu jeden z kľúčových dokumentov profesijnej organizácie učiteľov – Morálny kódex slovenského učiteľa. Pod termínom slovenský učiteľ rozumieme všetkých učiteľov na Slovensku majúcich rôznu národnosť.

Etický kódex slovenského učiteľa
/návrh/

I. Všeobecné povinnosti

 1. Stavovskou povinnosťou učiteľa, vychovávateľa, majstra odbornej výchovy, špeciálneho pedagóga (ďalej len učiteľ) je profesionálna starostlivosť o vzdelávanie a výchovu jednotlivca a spoločnosti v súlade so zásadami humanizmu, ľudskosti, všeobecnej prospešnosti, úcty ku každému jednotlivcovi.
 2. Povinnosťou učiteľa je rozvíjať vo svojich žiakoch lásku k vzdelaniu, múdrosti, dobru, k svojim najbližším, celej spoločnosti a svojej slovenskej vlasti.
 3. Svoje poslanie plní učiteľ bez ohľadu na náboženské vyznanie, rasu, spoločenský pôvod a národnosť svojich žiakov.
 4. Povinnosťou učiteľa je byť za všetkých okolností vo svojich profesionálnych postupoch a rozhodnutiach nezávislý, objektívny a zodpovedný.
 5. Učiteľ napomáha rodičom a žiakom uplatňovať právo slobodného výberu školy, výchovného a vzdelávacieho zariadenia.

II. Učiteľ a výkon jeho povolania

 1. Učiteľ v rámci svojej odbornej a pedagogickej spôsobilosti vzdeláva a vychováva svojich žiakov spôsobom zodpovedajúcim najnovším poznatkom pedagogických a psychologických vi­ed.
 2. Učiteľ plní svoje poslanie nielen v rámci svojho pracovného času, ale pozitívne ovplyvňuje svoje okolie a spoločnosť za každých okolností.
 3. Od učiteľa nemožno vyžadovať taký výkon povolania a také kroky a činy, alebo spoluúčasť na nich ak odporujú jeho svedomiu s výnimkou prípadov na ochranu života a zdravia.
 4. Učiteľ nesmie používať metódy a formy, ktoré majú negatívny dopad na výchovu a charakter osobnosti žiaka.
 5. Učiteľ používa svoje pedagogické majstrovstvo nielen voči bežne vychovávateľným a vzdelávateľným žiakom, ale aj zdravotne a osobnostne narušeným jedincom, ktorí sú ťažko vzdelávateľní a vychovávateľní.
 6. Učiteľ, ktorý vykonáva svoje povolanie je povinný dbať o svoj odborný rast a permanentne sa vzdelávať, orientovať sa v najnovších trendoch a poznatkoch.
 7. Učiteľ je povinný pri výkone svojho povolania primerane chrániť pedagogickú dokumentáciu pred neoprávnenou zmenou, zničením alebo zneužitím.
 8. Učiteľ nesmie používať metódy alebo formy práce, ktoré ohrozujú zdravie alebo mravný vývoj žiaka a spoločnosti.
 9. Učiteľ sa počas výchovno-vzdelávacieho procesu nesmie riadiť a brať na zreteľ komerčné hľadisko, vlastný prospech a úžitok ale výlučne svojim svedomím, pozitívnymi výchovno-vzdelávacími potrebami žiaka a vedeckými poznatkami.
 10. Učiteľ má právo i povinnosť zúčastňovať sa na verejnosti, v elektronických a printových médiách prezentácii pedagogických tém a problémov a viesť o nich dialóg so širšou verejnosťou.
 11. Učiteľ nesmie používať nedôstojné metódy a formy svojho pôsobenia smerujúce k ponižovaniu žiaka, znižovaniu jeho sebavedomia a sebaúcty.
 12. Učiteľ je oprávnený zúčastňovať sa prezentácie pozitívnych výsledkov svojej práce, práce svojej školy alebo školského zariadenia. Informácie o svojej práci, práci svojho výchovno-vzdelávacieho zariadenia musia byť pravdivé, vecné, výsostne informujúce a propagujúce pozitívne postupy a výsledky, pričom sa nesmie znevažovať práca iných učiteľov či výchovno-vzdelávacích zariadení.
 13. Učiteľ sa nezúčastňuje podujatí a aktivít, ktoré znižujú jeho spoločenskú vážnosť a prestíž a taktiež spoločenskú vážnosť a prestíž učiteľského povolania vôbec.
 14. Učiteľ si má byť vždy a všade vedomý svojej národnej a spoločenskej úlohy a svojho vplyvu na okolie.

III. Učiteľ a žiak

 1. Vzájomný vzťah učiteľa a žiaka, žiaka a učiteľa je postavený na vzájomnej úcte a pochopení, vzájomnej ústretovosti a podpore ich úloh v živote a spoločnosti.
 2. Učiteľ si plní svoje profesionálne povinnosti voči všetkým žiakom rovnocenne bez zvýhodňovania jedných na úkor druhých, prihliada pritom na špecifické výchovné a vzdelávacie potreby jednotlivých žiakov, vyžadujúce si individuálny prístup.
 3. Učiteľ sa správa k žiakovi korektne, s pochopením a trpezlivosťou. Nikdy sa nezníži k hrubému a nemravnému konaniu.
 4. Učiteľ rešpektuje žiaka ako rovnocenného partnera so všetkými občianskymi právami a povinnosťami a právami i povinnosťami vyplývajúcimi z Deklarácie práv dieťaťa.
 5. Učiteľ má právo a povinnosť dohliadať na zdravý vývoj žiaka, v prípade jeho ohrozenia bezodkladne na to upozorniť rodičov, resp. zákonných zástupcov žiaka, prípadne príslušné orgány a inštitúcie.
 6. Učiteľ nesmie napomáhať alebo sa zúčastňovať na porušovaní cti a dôstojnosti žiaka. Každý učiteľ je povinný oznámiť príslušným orgánom podozrenie z hrubého alebo krutého zaobchádzania a týrania žiaka, predovšetkým maloletých osôb.
 7. Učiteľ je povinný zrozumiteľne a veku primerane v súlade s platnými základnými pedagogickými dokumentmi žiaka vzdelávať a vychovávať.
 8. Učiteľ priebežne informuje žiaka jeho rodičov resp. zákonných zástupcov o výsledkoch spoločnej vzdelávacej a výchovnej práce, o prípadných problémoch, ťažkostiach a prípadných rizikách, ktoré môžu nastať.
 9. Učiteľ priebežne spolupracuje so žiakom i jeho rodičmi resp. zákonnými zástupcami pri výbere najvhodnejšej perspektívnej vzdelávacej cesty a perspektívnej profesnej kariéry žiaka.
 10. Učiteľ nesmie zneužiť dôveru a závislosť žiaka, rodičov resp. jeho zákonných zástupcov akýmkoľvek spôsobom.

IV. Vzťahy medzi učiteľmi navzájom

 1. Základom vzťahov medzi učiteľmi na jednotlivých druhoch a stupňoch škôl a školských zariadení je vzájomne čestne, profesionálne, slušne a spoločensky korektné správanie sa spolu s kritickou náročnosťou, rešpektovaním svojich kompetencií a priznaním práva na odlišný názor.
 2. Učiteľ kolegiálne spolupracuje s učiteľmi, ktorí súčasne vzdelávajú a vychovávajú žiaka, spolupracuje s učiteľmi, ktorých vzdelávaním a výchovou prešli a tými, ktorí budú žiaka vzdelávať a vychovávať v nasledujúcom období.
 3. Učiteľ je povinný požiadať iného učiteľa o konzultáciu vždy, keď si to vyžaduje záujem žiaka a okolností. Závery je vhodné dokumentovať písomne.
 4. Učitelia sa navzájom podporujú a navzájom si pomáhajú bez ohľadu na to, na akom poste a na ktorej škole, či školskom zariadení pôsobia. Pestujú vzájomnú kolegialitu, profesionalitu, úctu, hrdosť na svoje poslanie v slovenskej spoločnosti, štáte a európskej kultúre.
 5. Učitelia sa navzájom podporujú a pomáhajú si pri medzinárodnej spolupráci, ale aj ďalšom vzdelávaní vo svojom odbore, pri rozširovaní svojho kultúrneho a poznatkového obzoru, pri učení sa cudzích jazykov, informačných technológií a v ďalších oblastiach.
 6. Učitelia navzájom pestujú vzájomnú solidaritu a spolupatričnosť, svojim dielom prispievajú k medzinárodnej kooperácii a prestíži Slovenskej výchovno-vzdelávacej sústavy.

V. Vzťahy medzi učiteľom a slovenskou spoločnosťou

 1. Povolanie učiteľa je akceptované ako spoločensky vysoko prospešné poslanie, ktoré si vyžaduje náležité spoločenské i finančné ohodnotenie (obvykle na úrovni najmenej 125% priemerného platu v spoločnosti).
 2. Učiteľ sa aktívne zapája do odborných diskusií, podieľa sa na tvorbe koncepcie práce svojej školy, rezortu i koncipovaní vzdelávacej politiky štátu a národa.
 3. Škola a učiteľ sú vo výkone svojej činnosti politiky a politickej moci. Spoločnosť robí všetky kroky pre to, aby bol výchovno-vzdelávací proces a škola ako taká uchránená od zásahov a vplyvov politických prúdov a je vnímaná ako návodná inštitúcia mimoriadneho významu a poslania.

/Z knihy: PhDr. Ľubomír Pajtinka, Učitelia patria do neba, vydané v roku 2005/

brigantova napísal:

Pri vypracovaní kodexu sme vychádzali a pracovali aj s materiálmi, ktoré boli v tejto problematike už publikované rôznymi odborníkmi a inštitúciami. Je množstvo existujúcich materiálov. Problematika je veľmi široká. Závisí od zamerania, typu, druhu a stupeňa školy a školského zariadenia na ktorom pedagóg pôsobí. Našou snahou bolo vybrať tie podstatné otázky a najdiskutovanejšie problémy v oblasti pôsobenia pedagógov.

ach jaj napísal:

Nadpis : Práva a povinnosti.
Povinnosti som nasla hneď. Len tie práva hľadám a hľadám a…

brigantová napísal:

Keď máte jasne stanovené povinnosti vyplývajú z nich aj Vaše práva. Presným staovením noriem, zásad a postupov a toho, čo je prípustné, je ponúknutá učiteľovi možnosť obrany… A naozaj si nemyslím, že by to bolo stavané negativisticky, len v zmysle povinností.
Ale je to zaujímavá myšlienka. Nevidím v tom problém zapracovať do Kódexu niečo v zmysle práva učiteľa. Alebo spracovať iný dokument v tomto duchu. Máte pravdu na každej škole sú práva žiaka. Nevidím dôvod aby nemohlo byť niečo také aj s ohľadom na učiteľa.

Zuzana napísal:

Vážená pani Brigantová, práve o tých právach to je. Každý, aj učiteľ predpokladám, má právo dostať výplatu vo výplatnom termíne. Tak mi vysvetlite, prečo som ešte dnes bez výplaty, ktorú dostávame z Trenčianskeho samosprávneho kraja. Veľmi arogantne potom vyznieva to krásne prianie na príjemné prežitie prázdnin od SKU. Na čo sa tu potom hráme, píšeme pripomienky, keď naši nadriadení nemajú ani toľko slušnosti, aby nám tie naše almužny poslali. Ak mi neprídu peniaze na účet, nevyplatím účty z trvalých príkazov /alebo si mám požičať?/a nabehnú mi úroky z omeškania, ktoré mi dúfam zriaďovateľ zaplatí. Ak sa o tomto vedelo dopredu, nebolo aspoň slušné o tom ľudí informovať? Pretože to nikto neurobil a prázdniny poslúžia na to, aby sa ľudia nikde nedovolali a nemohli sa dožadovať nápravy. Ako by ste toto nazvali, ak by ste mali použiť iba slušné výrazy? Ja ich nenachádzam a tak prajem všetkým učiteľom naozaj pekné prázdniny bez peňazí, ktoré si poctivo zarobili a niekto ich o ne okradol, pretože to inak neviem nazvať. Ak Vám niekto ukradne auto a za dva dni alebo týždeň Vám ho vráti, tak je to krádež. A ak niekto narába s mojimi peniazmi bez môjho súhlasu, tak je to presne to isté.
Ak učiteľ nemá právo ani na to základné, dostať odmenu za svoju prácu,tak čo je potom?

brigantová napísal:

Stále mám dojem, že si pletieme miesto na vylievanie pocitov… Výplata a jej termíny sú stanovené v iných dokumentoch ako EKU.
Zamestnávateľ je povinný vyplácať zamestnancovi mzdu podľa Zákonníka práce v termíne dojednanom v pracovnej zmluve alebo v kolektívnej zmluve, ak takýto termín nie je dojednaný, mzda je splatná pozadu za mesačné obdobie najneskôr do konca nasledujúceho kalendárneho mesiaca. Ak zamestnávateľ mzdu nevyplatí včas, zamestnanec má nárok požadovať okrem zaplatenia mzdy aj úhradu úrokov z omeškania. Kedže sa jedná o porušenie povinností vyplývajúcich z pracovnoprávnych vzťahov, môžu zamestnanci podať sťažnosť na príslušnom orgáne inšpekcie práce. Miestna príslušnosť sa určuje na základe sídla zamestnávateľa.
Určite si myslím, že je slušnosťou v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľa, o tom informovať zamestnanca. Prípadne sa dohodnúť na vyplatení aspoň časti mzdy, aby zamestnacovi nevznikli iné, následné nepríjemnosti.
Aj na takéto prípady môže slúžiť právna ochrana.
Ospravedlňujem sa, nie je to legislatívne presne, ale nie som právnik.

Zuzana napísal:

Vážená pani Brigantová!
Už zas sa nám nedostala výplata na účet vo výplatnom termíne aj napriek tomu, že máme podpísanú kolektívnu zmluvu s dátumom výplaty 15. každý mesiac a samozrejme bez štipky ospravedlnenia zo strany trenčianskeho samosprávneho kraja, ktorý túto situáciu pravidelne vytvára, pretože žiadny iný samosprávny kraj to nerobí, tak predpokladám, že ministerstvo školstva si svoj záväzok z titulu výplat splnilo. Ďakujem za radu a obrátim sa na inšpektorát práce a aj na televízne stanice, pretože ako som sa dozvedela, TSK v tomto bezostyšnom porušovaní Zákonníka práce pokračovať. Je to naozaj možné iba u nás, aby tí, ktorí by mali zákony tohto štátu dodržiavať, ich porušujú a vyberú si na to zrovna učiteľov, ktorých plat je naozaj na prežitie.

[1] 2 3 4

Vyjadri sa aj ty!

Polia s hviezdičkou sú povinné pre pridanie príspevku.

Vaše meno*


Váš email

Nezobrazuje sa, Gravatar povolený

Váš web


Antispam ochrana*

Text príspevku*

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko