ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Kódex

Návrh etického kódexu učiteľa

SKU - logo

Návrh Etického kódexu učiteľa bol spracovaný a konštruovaný podľa Etického kódexu slovenského učiteľa spracovaného PhDr. Ľubomírom Pajtinkom, ktorý bol v minulosti publikovaný v knihe Učitelia patria do neba, v Učiteľských novinách a časopise Technológia vzdelávania. 

Etický kódex je predmetom diskusie a záväzne bude prijatý na valnom zhromaždení.

 

ETICKÝ KÓDEX UČITEĽA

PREAMBULA

         Učiteľské povolanie patrí medzi tie profesie, ktoré si etický kódex vyžadujú. Poslaním učiteľa je chráni najvyššie ľudské hodnoty, dôstojnosť človeka a slobodu na ceste za vzdelávaním v duchu demokratických princípov. Učiteľ vytvára v škole takú atmosféru, aby žiak bol šťastný, spokojný a rád sa vzdelával. Škola je dielňou ľudskosti a úcty k životu. Zmyslom činnosti učiteľa je to, aby žiakovi vytvoril podmienky na optimálny rozvoj celej jeho osobnosti.

Učiteľ šíri kultúrne bohatstvo svojho národa a svojej spoločnosti, ovplyvňuje ju a vytvára v nej nové, vlastné podnety. Vedie žiakov k  úcte a poznaniu kultúrneho bohatstva aj iných národov, preto sústavne zvyšuje svoju profesionálnu úroveň.

Cieľom etického kódexu je upresniť morálne povinnosti učiteľa a byť meradlom ich posúdenia. Snaží sa pedagógovi uľahčiť jeho vlastné sebahodnotenie a môže slúžiť i k obrane pedagóga pri neoprávnenej kritike a výčitkách zo strany občianskej a rodičovskej verejnosti, prípadne štátnych a samosprávnych orgánov i mimovládnych zoskupení /organizácií/.

Etický kódex poskytuje i pozitívnu orientáciu v mravných aspektoch vykonávanej práce a správnu sebakontrolu toho, kto ju vykonáva. Kódex má slúžiť aj ako zdroj pozitívnej pracovnej motivácie a uvedomenia si vznešenosti pedagogickej práce a stavovskej spolupatričnosti. Chce zároveň uľahčiť osobnú identifikáciu s vykonávaným povolaním a jeho akceptovanie prispeje aj ku skvalitneniu náročnej učiteľskej práce.

 

ZÁKLADNÉ NORMY UČITEĽSKEJ PROFESIE

1. Učiteľ si je vedomý svojej zodpovednosti, ktorou spoluvytvára etické vlastnosti a ľudsky mravné kvality mladej generácie. Je vzorom pre spoločnosť.

2. Učiteľ prispieva k tvorbe kvalitných medziľudských vzťahov a ich udržiavaniu a podieľa sa na vytváraní atmosféry vzájomnej dôvery a úcty.

3. Učiteľ sa neustále vzdeláva, projektuje si celoživotné vzdelávanie, zvyšuje svoju kvalifikáciu a snaží sa získavať najnovšie informácie a poznatky zo svojho odboru. Je tvorivou osobnosťou, a preto je otvorený zmenám a stále hľadá nové poznatky a nové riešenia.

4. Učiteľ má pri výkone svojej profesie základné práva a slobody zaručené Ústavou Slovenskej republiky bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.

5. Učiteľ vyznáva a otvorene sa hlási k ideálom demokracie a  humanizmu. Svojím konaním a vystupovaním zvyšuje spoločenský status učiteľa.  Je nezávislý a slobodný, ale  jeho voľba nesmie urážať ľudskú dôstojnosť a šíriť násilie. O svojom pôsobení podáva pravdivé informácie, aby mohli byť objektívne posúdené jeho kompetencie. Nepredkladá žiakom svoje názory a myšlienky ako jedinú správnu možnosť.

6. Učiteľ odovzdáva mladej generácii kultúrne dedičstvo národa a ľudskej spoločnosti a vzhľadom na tradície pôsobí ako spolutvorca súčasnej i budúcej kultúry, čo však predpokladá jeho vzdelanosť a tvorivého ducha.

7. Učiteľ si je vedomý svojej omylnosti, a preto ak pochybí, musí si vedieť priznať chybu a byť schopný niesť za ňu zodpovednosť. Získané informácie a podnety  dokáže kriticky prehodnotiť a následne ich uplatniť v praxi.

8. Učiteľ počas výchovno-vzdelávacieho procesu nesmie  brať na zreteľ komerčné hľadisko, vlastný prospech a úžitok, ale musí sa riadiť svojim svedomím, pozitívnymi výchovno-vzdelávacími potrebami žiaka a vedeckými poznatkami.

9. Učiteľ má právo odmietavo zareagovať a vystúpiť, keď nariadenia sú v protiklade so všeobecne uznávanými základnými ľudskými hodnotami a jeho svedomím. Toto však predpokladá a vyžaduje správnosť morálneho svedomia pedagóga, ktoré mu umožňuje vziať na seba zodpovednosť za vykonané činy.

 

PRÁVA A POVINNOSTI UČITEĽA VOČI ŽIAKOM

1. Učiteľ rešpektuje žiaka ako rovnocenného partnera so všetkými občianskymi právami a povinnosťami a právami i povinnosťami vyplývajúcimi z Deklarácie práv dieťaťa a z iných dokumentov a právnych noriem platných na území Slovenskej republiky. Vzťah učiteľa a žiaka je postavený na vzájomnej úcte a pochopení a vzájomnej ústretovosti.

2. Učiteľ zaručuje rovnaký prístup ku všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnostnej alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať. Každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti, na ochranu mena, ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života.

3. Učiteľ prihliada na špecifické výchovné a vzdelávacie potreby jednotlivých žiakov, vyžadujúcich si individuálny prístup. Je povinný zrozumiteľne, veku primerane a v súlade s platnými základnými pedagogickými dokumentmi žiaka vzdelávať a vychovávať.

4. Učiteľ žiakom podáva fakty a informácie pravdivé, objektívne a neskreslené. Snaží sa žiakom poskytnúť komplexný a objektívny prehľad informácií v danej problematike bez ohľadu na vlastné presvedčenie a vlastné konanie.

5. Učiteľ nesmie žiakovi úmyselne či vedome ublížiť. Má právo a povinnosť dohliadať na zdravý fyzický a mentálny vývoj žiaka, v prípade jeho ohrozenia bezodkladne na to upozorniť rodičov, resp. zákonných zástupcov žiaka, prípadne príslušné orgány a inštitúcie. Učiteľ nesmie napomáhať alebo sa zúčastňovať na porušovaní cti a dôstojnosti žiaka, je povinný oznámiť príslušným orgánom podozrenie z hrubého alebo krutého zaobchádzania a týrania žiaka.

6. Učiteľ vedie svojich žiakov k samostatnosti a ku kritickému mysleniu. V rámci svojich a žiakových schopností a možností sa snaží o komplexný rozvoj žiakovej osobnosti.

7. Učiteľ nesmie akýmkoľvek spôsobom zneužiť dôveru a závislosť žiaka, rodičov resp. jeho zákonných zástupcov.

 

PRÁVA A POVINNOSTI UČITEĽA VOČI RODIČOM

1. Učiteľ rešpektuje úlohu a zodpovednosť rodičov ako hlavných činiteľov vo výchove ich vlastných detí a usiluje sa o spoluprácu s nimi tak, aby výchovné pôsobenie bolo pokiaľ možno jednotné a v prospech žiaka. Preto s nimi spolupracuje a poskytuje im profesijnú pomoc pri výchove.

2. Učiteľ pravdivo, pravidelne a zodpovedne informuje žiaka, jeho rodičov resp. zákonných zástupcov o výchovno-vzdelávacích úspechoch a neúspechoch žiaka, o výsledkoch spoločnej vzdelávacej a výchovnej práce, o prípadných problémoch, ťažkostiach a prípadných rizikách, ktoré môžu nastať. Ak je to potrebné, prejednáva s nimi formu pomoci dieťaťu a spoločný výchovný postup.

3. Učiteľ, po dohode alebo v stanovenom čase, poskytne konzultácie ohľadom výchovno-vzdelávacieho procesu rodičom resp. zákonným zástupcom žiaka. Napomáha rozvoju vzájomných vzťahov a spolupráce medzi rodičmi a učiteľmi, prípadne vedením školy. Tieto vzťahy buduje na základe vzájomnej úcty a dôvery.

4. Učiteľ pravdivo prezentuje pozitívne aj negatívne výsledky svojej práce, práce svojej školy alebo školského zariadenia.

5. Učiteľ považuje informácie o rodinách, ktoré získa pri svojej práci za mimoriadne dôverné, zaobchádza s nimi zodpovedne a chráni tak osobnú dôstojnosť žiakov a členov ich rodín.


PRÁVA A POVINNOSTI UČITEĽA VOČI KOLEGOM

1. Učiteľ spolupracuje pri výchove a vzdelávaní s ostatnými kolegami, ktorí súčasne vzdelávajú a vychovávajú žiaka, spolupracuje s učiteľmi, ktorých vzdelávaním a výchovou prešli a tými, ktorí budú žiaka vzdelávať a vychovávať v nasledujúcom období. Požiada iného učiteľa, prípadne iného odborníka o konzultáciu vždy, keď si to vyžaduje záujem žiaka a okolnosti. Závery je vhodné dokumentovať písomne.

2. Učitelia sa navzájom podporujú a navzájom si pomáhajú bez ohľadu na to, na akom poste a na akom type školy, či školského zariadenia pôsobia. Pestujú vzájomnú kolegialitu, profesionalitu, úctu, hrdosť na svoje poslanie v slovenskej spoločnosti.

3. Učitelia sa navzájom podporujú a pomáhajú si pri ďalšom vzdelávaní vo svojom odbore, pri rozširovaní svojho kultúrneho a poznatkového obzoru a v ďalších oblastiach.

4. Učitelia navzájom pestujú vzájomnú solidaritu a spolupatričnosť, svojím dielom prispievajú k medzinárodnej kooperácii a prestíži výchovno-vzdelávacej sústavy Slovenskej republiky.

5. Učiteľ sa nepreferuje len svoj predmet, ale spolupracuje s inými učiteľmi a vytvára medzipredmetové vzťahy, nezasahuje do kompetencií a rozhodnutí svojich kolegov.

6. Učiteľ nesmie podľahnúť pocitu falošnej kolegiality a stavovskej spolupatričnosti. Ak je svedkom neodbornosti kolegu, jeho nesprávneho či nespravodlivého správania, diskriminácie či iného negatívneho javu, konfrontuje túto situáciu s dotyčným kolegom. Učiteľ nekritizuje a neznevažuje prácu kolegov v ich neprítomnosti. Ak nenastane zlepšenie, informuje o tom vedenie školy alebo príslušné orgány.

 

Spôsob kontroly a dodržiavania etického kódexu učiteľa

  • Podnety je možné doručiť písomne alebo elektronickou formou Slovenskej komore učiteľov.
  • Vjednotlivých prípadoch rozhoduje správna rada.
  • Správna rada je zároveň etickou komisiou na obhajobu záujmov a potrieb učiteľskej profesie a stavovských práv.
  • V rámci pôsobnosti jednotlivých krajov postúpi podnety manažment jednotlivých krajov správnej rade.
  • Regionálny manažment a výkonný riaditeľ rozhoduje o prijatí a vylúčení člena vrámci kraja, v ktorom vykonáva svoju činnosť, tiež rozhoduje o udelení a zrušení členstva na základe odporučenia správnej rady.

 

Gestorom témy Etického kódexu za SKU sú:

  • Mgr. Ivana Špániková
  • Mgr. Andrea Toporová

 

 

 

POUŽITÉ ZDROJE:

Ľ. Pajtinka: Učitelia patria do neba alebo Malá pocta veľkému povolaniu. Vydavateľstvo: IŠ-SET, 2008

M. Gluchmanova - V. Gluchman: Profesijna etika ucitela. Brno, Tribun EU 2009, 236 s., ISBN 978-80-7399-827-1

Olejarova, Gabriela: Etický kódex zamestnancov vysokých škôl (jeho význam, funkcia aimplementácia). In: Slančova, D. - Bočák, M. - Žarnovská, I. (eds.) (2008): 3. Študentská vedecká konferencia. Zborník príspevkov. ISBN: 978-80-8068-743-4, Prešovská univerzita v Prešove, s. 122-127 

- internetové

http://www.rozhlady.pedagog.sk/cisla/pr1-2000.pdf

http://www.rozhlady.pedagog.sk/cisla/pr1-2003.pdf
http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Slancova2/pdf_doc/olejarova.pdf
http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Slancova1/sekcia%20filozofie%20a%20etiky/2svk06_kudrec.pdf
http://www.kpkc.sk/data/skolstvo/down/kodex.pdf
http://www.governance.sk/assets/files/publikacie/akademicka_etika.pdf
http://www.mcpo.sk/downloads/Publikacie/Ostatne/OSRIA200704.pdf

 

 

 

Komentáre

1 [2] 3 4

brigantova napísal:

Predpokladám podľa TSK, že ste z trenčianslkeho kraja. Chcem Vás poprosiť, aby ste sa so mnou skontaktovala e-mailom, alebo telefonicky. Ak by som aj chcela vo Vašej veci niečo robiť, keď nemám argumenty, nebudú moje slová brať vážne. Kontakt je na stránke. Nesľubujem, že to pomôže, ale nech aspoň registrujú, že to nie je v poriadku a že sa to nepáči viac ľuďom. Budem sa osobne informovať v mene SKU. Ďakujem

Samuel napísal:

Má právo učiteľ nechať žiaka po škole? Napr. pri vyrušovaní na hodine a pod.?

sandra napísal:

Zdravím . Prosila by som Vás o informáciu,aký je trest pre vychovavateľku,kto­rej sa opakovane stratilo dieťa zo škol. klubu detí. Jednalo sa o 6-ročne deti,/v časovom odstupe 2 roky/ ktoré sa pohybovali po ceste 1triedy -čím boli v ohrození života. Dieťa jej priviedli ľudia späť,pričom ani nespozorovala,že jej chýba.Okrem toho sa správa k deťom odmerane, nepriateľsky,uráža a ponižuje ich. Ďakujem. Sandra.

admin napísal:

Odpoveď pre sandra:
Kontaktovali ste vedenie školy? Ide o zjavné porušenie minimálne Pracovného poriadku školy.

sssolejka napísal:

Chcem sa opytať,či može žiak siedmeho ročnika dostať domácu ulohu z jazyka slovenskeho,pričom potrebne pomocky su:pc,digitalny fotoaparat,USBkluč

Viktor napísal:

Dobrý deň. Chcel by som sa opýtať ako sa dá postupovať pri neprimenranom správaní učitela k triednemu kolektívu pričom učitel sa neprimerane správa iba k určitým žiakom … aby som konkretizoval neprimerané spravanie:

  • Učitel vyvolal 14 žiakov len z dôvodu že jedna dvojica nebola rozsadena a jedna lavica nebola zaplnená aspoň jedným žiakom.

Na tento konkretny dôvod by som sa chcel aj spýtať či ma na to učiteľ právo. A chcel by som sa ešte spýtať či je niaky časový rozsah na jednu otázku pri skúšaní.
Pýtam sa preto lebo jeden žiak triedy dostal nedostatočnú len preto že nevedel odpoveď na otázku v časovej dobe nepresahujúcu 10 sekúnd.
A posledná otázka ktorú by som sa chcel spýtať… Na akú časovú dobu má žiak právo na doplnenie informacií počas absencie (Poznámky k téme, Učivá a pod.)
Poprosil by som odpoveď zaslať na E-mail .
Ďakujem.

Viktor napísal:

Prepačte zabudol son napísať E-mail tak tu je. Bullet_for_fallen_love68@azet.sk

Mikuláš-Schneider Rodič napísal:

Dobrý deň,
som Rodič Obyčajný Domáci,
pred 2 mesiacami ma pán riaditeľ nemenovaného gymnázia hrubo, bez varovania, nepripraveného, neočakávane verbálne atakoval a \„vyhodil\“ zo zasadania Rodičovskej Rady (ktorá je v zmysle jej štatútu nezávislá organizácia) tesne pred otvorením rokovania.
Má to v pracovnej náplni? Je aj v zmysle zákona povinný konať (citujem z Vášho textu – je totiž aj učiteľom) \„zodpovedne … byť vzorom pre spoločnosť… prispievať k tvorbe kvalitných medziľudských vzťahov…vytvárať atmosféru vzájomnej… úcty…konať v zmysle ideálov demokracie a humanizmu… Svojím konaním a vystupovaním zvyšovať spoločenský status učiteľa.\“ POVINNOSTI UČITEĽA VOČI RODIČOM \„…Je to prejav úsilia o spoluprácu s nimi…o rozvoj vzájomných vzťahov a spolupráce\“?
Je jeho konanie dostatočný dôvod na zmenu jeho pracovného zaradenia?
Ak nešlo o porušenie zákona, ale IBA o neetické správanie, založte informačnú tabuľu (hanby?) kde bude možno \„neetikov\“ a inovátorov tohoto typu zverejňovať. ALebo existuje ETICKá KOMISIA, na ktorú sa môžem obrátiť?
Ďakujem. Teším sa na spoluprácu :-)

Katarina Vanikova napísal:

Prajem pekný deň,
prosím Vás o radu.Na skole pracujem ako uc.1st.ZŠ 9 rokov na skole.Najdlhsie od kolegov.Od 1.januara jedna musi odist.Ako sa branit,akym paragrafom,ked nechcem idist zo skoly.Moje argumenty su som plne kvalif. na dobu neurcitu a om tam najdlhsie.Som zivitelkou dvoch maloletých detí.Katka
Odpoveď pre Mikuláš-Schneider Rodič:

Ľubica napísal:

Chcela by som vedieť,či môže učiteľ,resp. nepedagóg anglic. jazyka učiť na ZŠ 2. stupeň, má 1certifikát z ANJ, problém je v tom,že neadekvátne hodnotí,uráža a kričí po deťoch počas vyučovacej hodiny.Ja zdieľam ten názor,že nemá potrebné vedomosti ,aby vyučoval,pretože nezískal vedomosti z psychológie,pe­dagogiky a pod. Pri osobnom kontakte, mi povedal,že nie je povinný oznamovať známky dieťaťa(žiaka),pri­tom som chcela vedieť,kde nastal problém,keď polročné hodnotenie bolo na 2 a teraz sa zhoršilo, ale rapídne a od zač. 2. polroka,za mesiac sa nemohol žiak tak pohoršiť, z toho 2 týždne maródoval a problém majú aj iní rodičia a žiaci, nielen my

1 [2] 3 4

Vyjadri sa aj ty!

Polia s hviezdičkou sú povinné pre pridanie príspevku.

Vaše meno*


Váš email

Nezobrazuje sa, Gravatar povolený

Váš web


Antispam ochrana*

Text príspevku*

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko