ucitelka

Slovenská komora učiteľov

logoskuje mimovládna nezisková, nepolitická stavovská a profesijná organizácia pôsobiaca na území SR v zmysle zákona 83/1990 Zb. z. o združovaní občanov.

Komora združuje učiteľov / pedagogický a odborný zamestnanec/a sympatizantov učiteľskej profesie v Slovenskej republike, podporuje ich záujmy a ochraňuje ich stavovskú česť, podieľa sa na utváraní podmienok a zvyšovaní odbornej úrovne v rezorte školstva. Komora spoluvytvára podmienky na zlepšenie školského prostredia detí a mládeže Slovenskej republiky. Chráni a rozvíja slobodný výkon povolania učiteľa, ktorý má zásadný spoločenský význam a je v záujme celej spoločnosti.

Príhovor prezidentky SKU

Kódex

Návrh etického kódexu učiteľa

SKU - logo

Návrh Etického kódexu učiteľa bol spracovaný a konštruovaný podľa Etického kódexu slovenského učiteľa spracovaného PhDr. Ľubomírom Pajtinkom, ktorý bol v minulosti publikovaný v knihe Učitelia patria do neba, v Učiteľských novinách a časopise Technológia vzdelávania. 

Etický kódex je predmetom diskusie a záväzne bude prijatý na valnom zhromaždení.

 

ETICKÝ KÓDEX UČITEĽA

PREAMBULA

         Učiteľské povolanie patrí medzi tie profesie, ktoré si etický kódex vyžadujú. Poslaním učiteľa je chráni najvyššie ľudské hodnoty, dôstojnosť človeka a slobodu na ceste za vzdelávaním v duchu demokratických princípov. Učiteľ vytvára v škole takú atmosféru, aby žiak bol šťastný, spokojný a rád sa vzdelával. Škola je dielňou ľudskosti a úcty k životu. Zmyslom činnosti učiteľa je to, aby žiakovi vytvoril podmienky na optimálny rozvoj celej jeho osobnosti.

Učiteľ šíri kultúrne bohatstvo svojho národa a svojej spoločnosti, ovplyvňuje ju a vytvára v nej nové, vlastné podnety. Vedie žiakov k  úcte a poznaniu kultúrneho bohatstva aj iných národov, preto sústavne zvyšuje svoju profesionálnu úroveň.

Cieľom etického kódexu je upresniť morálne povinnosti učiteľa a byť meradlom ich posúdenia. Snaží sa pedagógovi uľahčiť jeho vlastné sebahodnotenie a môže slúžiť i k obrane pedagóga pri neoprávnenej kritike a výčitkách zo strany občianskej a rodičovskej verejnosti, prípadne štátnych a samosprávnych orgánov i mimovládnych zoskupení /organizácií/.

Etický kódex poskytuje i pozitívnu orientáciu v mravných aspektoch vykonávanej práce a správnu sebakontrolu toho, kto ju vykonáva. Kódex má slúžiť aj ako zdroj pozitívnej pracovnej motivácie a uvedomenia si vznešenosti pedagogickej práce a stavovskej spolupatričnosti. Chce zároveň uľahčiť osobnú identifikáciu s vykonávaným povolaním a jeho akceptovanie prispeje aj ku skvalitneniu náročnej učiteľskej práce.

 

ZÁKLADNÉ NORMY UČITEĽSKEJ PROFESIE

1. Učiteľ si je vedomý svojej zodpovednosti, ktorou spoluvytvára etické vlastnosti a ľudsky mravné kvality mladej generácie. Je vzorom pre spoločnosť.

2. Učiteľ prispieva k tvorbe kvalitných medziľudských vzťahov a ich udržiavaniu a podieľa sa na vytváraní atmosféry vzájomnej dôvery a úcty.

3. Učiteľ sa neustále vzdeláva, projektuje si celoživotné vzdelávanie, zvyšuje svoju kvalifikáciu a snaží sa získavať najnovšie informácie a poznatky zo svojho odboru. Je tvorivou osobnosťou, a preto je otvorený zmenám a stále hľadá nové poznatky a nové riešenia.

4. Učiteľ má pri výkone svojej profesie základné práva a slobody zaručené Ústavou Slovenskej republiky bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnosti alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať.

5. Učiteľ vyznáva a otvorene sa hlási k ideálom demokracie a  humanizmu. Svojím konaním a vystupovaním zvyšuje spoločenský status učiteľa.  Je nezávislý a slobodný, ale  jeho voľba nesmie urážať ľudskú dôstojnosť a šíriť násilie. O svojom pôsobení podáva pravdivé informácie, aby mohli byť objektívne posúdené jeho kompetencie. Nepredkladá žiakom svoje názory a myšlienky ako jedinú správnu možnosť.

6. Učiteľ odovzdáva mladej generácii kultúrne dedičstvo národa a ľudskej spoločnosti a vzhľadom na tradície pôsobí ako spolutvorca súčasnej i budúcej kultúry, čo však predpokladá jeho vzdelanosť a tvorivého ducha.

7. Učiteľ si je vedomý svojej omylnosti, a preto ak pochybí, musí si vedieť priznať chybu a byť schopný niesť za ňu zodpovednosť. Získané informácie a podnety  dokáže kriticky prehodnotiť a následne ich uplatniť v praxi.

8. Učiteľ počas výchovno-vzdelávacieho procesu nesmie  brať na zreteľ komerčné hľadisko, vlastný prospech a úžitok, ale musí sa riadiť svojim svedomím, pozitívnymi výchovno-vzdelávacími potrebami žiaka a vedeckými poznatkami.

9. Učiteľ má právo odmietavo zareagovať a vystúpiť, keď nariadenia sú v protiklade so všeobecne uznávanými základnými ľudskými hodnotami a jeho svedomím. Toto však predpokladá a vyžaduje správnosť morálneho svedomia pedagóga, ktoré mu umožňuje vziať na seba zodpovednosť za vykonané činy.

 

PRÁVA A POVINNOSTI UČITEĽA VOČI ŽIAKOM

1. Učiteľ rešpektuje žiaka ako rovnocenného partnera so všetkými občianskymi právami a povinnosťami a právami i povinnosťami vyplývajúcimi z Deklarácie práv dieťaťa a z iných dokumentov a právnych noriem platných na území Slovenskej republiky. Vzťah učiteľa a žiaka je postavený na vzájomnej úcte a pochopení a vzájomnej ústretovosti.

2. Učiteľ zaručuje rovnaký prístup ku všetkým bez ohľadu na pohlavie, rasu, farbu pleti, jazyk, vieru a náboženstvo, politické či iné zmýšľanie, národný alebo sociálny pôvod, príslušnosť k národnostnej alebo etnickej skupine, majetok, rod alebo iné postavenie. Nikoho nemožno z týchto dôvodov poškodzovať, zvýhodňovať alebo znevýhodňovať. Každý má právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti, osobnej cti, dobrej povesti, na ochranu mena, ochranu pred neoprávneným zasahovaním do súkromného a rodinného života.

3. Učiteľ prihliada na špecifické výchovné a vzdelávacie potreby jednotlivých žiakov, vyžadujúcich si individuálny prístup. Je povinný zrozumiteľne, veku primerane a v súlade s platnými základnými pedagogickými dokumentmi žiaka vzdelávať a vychovávať.

4. Učiteľ žiakom podáva fakty a informácie pravdivé, objektívne a neskreslené. Snaží sa žiakom poskytnúť komplexný a objektívny prehľad informácií v danej problematike bez ohľadu na vlastné presvedčenie a vlastné konanie.

5. Učiteľ nesmie žiakovi úmyselne či vedome ublížiť. Má právo a povinnosť dohliadať na zdravý fyzický a mentálny vývoj žiaka, v prípade jeho ohrozenia bezodkladne na to upozorniť rodičov, resp. zákonných zástupcov žiaka, prípadne príslušné orgány a inštitúcie. Učiteľ nesmie napomáhať alebo sa zúčastňovať na porušovaní cti a dôstojnosti žiaka, je povinný oznámiť príslušným orgánom podozrenie z hrubého alebo krutého zaobchádzania a týrania žiaka.

6. Učiteľ vedie svojich žiakov k samostatnosti a ku kritickému mysleniu. V rámci svojich a žiakových schopností a možností sa snaží o komplexný rozvoj žiakovej osobnosti.

7. Učiteľ nesmie akýmkoľvek spôsobom zneužiť dôveru a závislosť žiaka, rodičov resp. jeho zákonných zástupcov.

 

PRÁVA A POVINNOSTI UČITEĽA VOČI RODIČOM

1. Učiteľ rešpektuje úlohu a zodpovednosť rodičov ako hlavných činiteľov vo výchove ich vlastných detí a usiluje sa o spoluprácu s nimi tak, aby výchovné pôsobenie bolo pokiaľ možno jednotné a v prospech žiaka. Preto s nimi spolupracuje a poskytuje im profesijnú pomoc pri výchove.

2. Učiteľ pravdivo, pravidelne a zodpovedne informuje žiaka, jeho rodičov resp. zákonných zástupcov o výchovno-vzdelávacích úspechoch a neúspechoch žiaka, o výsledkoch spoločnej vzdelávacej a výchovnej práce, o prípadných problémoch, ťažkostiach a prípadných rizikách, ktoré môžu nastať. Ak je to potrebné, prejednáva s nimi formu pomoci dieťaťu a spoločný výchovný postup.

3. Učiteľ, po dohode alebo v stanovenom čase, poskytne konzultácie ohľadom výchovno-vzdelávacieho procesu rodičom resp. zákonným zástupcom žiaka. Napomáha rozvoju vzájomných vzťahov a spolupráce medzi rodičmi a učiteľmi, prípadne vedením školy. Tieto vzťahy buduje na základe vzájomnej úcty a dôvery.

4. Učiteľ pravdivo prezentuje pozitívne aj negatívne výsledky svojej práce, práce svojej školy alebo školského zariadenia.

5. Učiteľ považuje informácie o rodinách, ktoré získa pri svojej práci za mimoriadne dôverné, zaobchádza s nimi zodpovedne a chráni tak osobnú dôstojnosť žiakov a členov ich rodín.


PRÁVA A POVINNOSTI UČITEĽA VOČI KOLEGOM

1. Učiteľ spolupracuje pri výchove a vzdelávaní s ostatnými kolegami, ktorí súčasne vzdelávajú a vychovávajú žiaka, spolupracuje s učiteľmi, ktorých vzdelávaním a výchovou prešli a tými, ktorí budú žiaka vzdelávať a vychovávať v nasledujúcom období. Požiada iného učiteľa, prípadne iného odborníka o konzultáciu vždy, keď si to vyžaduje záujem žiaka a okolnosti. Závery je vhodné dokumentovať písomne.

2. Učitelia sa navzájom podporujú a navzájom si pomáhajú bez ohľadu na to, na akom poste a na akom type školy, či školského zariadenia pôsobia. Pestujú vzájomnú kolegialitu, profesionalitu, úctu, hrdosť na svoje poslanie v slovenskej spoločnosti.

3. Učitelia sa navzájom podporujú a pomáhajú si pri ďalšom vzdelávaní vo svojom odbore, pri rozširovaní svojho kultúrneho a poznatkového obzoru a v ďalších oblastiach.

4. Učitelia navzájom pestujú vzájomnú solidaritu a spolupatričnosť, svojím dielom prispievajú k medzinárodnej kooperácii a prestíži výchovno-vzdelávacej sústavy Slovenskej republiky.

5. Učiteľ sa nepreferuje len svoj predmet, ale spolupracuje s inými učiteľmi a vytvára medzipredmetové vzťahy, nezasahuje do kompetencií a rozhodnutí svojich kolegov.

6. Učiteľ nesmie podľahnúť pocitu falošnej kolegiality a stavovskej spolupatričnosti. Ak je svedkom neodbornosti kolegu, jeho nesprávneho či nespravodlivého správania, diskriminácie či iného negatívneho javu, konfrontuje túto situáciu s dotyčným kolegom. Učiteľ nekritizuje a neznevažuje prácu kolegov v ich neprítomnosti. Ak nenastane zlepšenie, informuje o tom vedenie školy alebo príslušné orgány.

 

Spôsob kontroly a dodržiavania etického kódexu učiteľa

  • Podnety je možné doručiť písomne alebo elektronickou formou Slovenskej komore učiteľov.
  • Vjednotlivých prípadoch rozhoduje správna rada.
  • Správna rada je zároveň etickou komisiou na obhajobu záujmov a potrieb učiteľskej profesie a stavovských práv.
  • V rámci pôsobnosti jednotlivých krajov postúpi podnety manažment jednotlivých krajov správnej rade.
  • Regionálny manažment a výkonný riaditeľ rozhoduje o prijatí a vylúčení člena vrámci kraja, v ktorom vykonáva svoju činnosť, tiež rozhoduje o udelení a zrušení členstva na základe odporučenia správnej rady.

 

Gestorom témy Etického kódexu za SKU sú:

  • Mgr. Ivana Špániková
  • Mgr. Andrea Toporová

 

 

 

POUŽITÉ ZDROJE:

Ľ. Pajtinka: Učitelia patria do neba alebo Malá pocta veľkému povolaniu. Vydavateľstvo: IŠ-SET, 2008

M. Gluchmanova - V. Gluchman: Profesijna etika ucitela. Brno, Tribun EU 2009, 236 s., ISBN 978-80-7399-827-1

Olejarova, Gabriela: Etický kódex zamestnancov vysokých škôl (jeho význam, funkcia aimplementácia). In: Slančova, D. - Bočák, M. - Žarnovská, I. (eds.) (2008): 3. Študentská vedecká konferencia. Zborník príspevkov. ISBN: 978-80-8068-743-4, Prešovská univerzita v Prešove, s. 122-127 

- internetové

http://www.rozhlady.pedagog.sk/cisla/pr1-2000.pdf

http://www.rozhlady.pedagog.sk/cisla/pr1-2003.pdf
http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Slancova2/pdf_doc/olejarova.pdf
http://www.pulib.sk/elpub2/FF/Slancova1/sekcia%20filozofie%20a%20etiky/2svk06_kudrec.pdf
http://www.kpkc.sk/data/skolstvo/down/kodex.pdf
http://www.governance.sk/assets/files/publikacie/akademicka_etika.pdf
http://www.mcpo.sk/downloads/Publikacie/Ostatne/OSRIA200704.pdf

 

 

 

Komentáre

1 2 [3] 4

michaela napísal:

Dobrý deň, chcela by som citovať vo svojej práci tento kódex, ale neviem, či už bol schválený, alebo nie a ak áno, v ktorom roku, a ak nie, kedy bol tento článok napísaný??
Vopred ďakujem za odpoveď

Michaela

Katarina Valentova napísal:

Dobry den
chcela by som sa spytat,ci je v sulade s etickym kodexom, ked ucitelia nechavaju v skolke 3r deti hladne. Aby som to upresnila, ked dieta nema rado pomazanky,tak nesmie na prikaz riaditelky skoly dostat napr.suchy chieb,ale musi dostat to co je v jedalnicku,aby dostalo stravu so vsetkymi nutr.hodnotami atd…ale to,ci to uz zje je nepodstatne?Deti chodia domov vyhladovane a chudnu,je to spravne?Pomazankovy chlebik nespapa ale suchy ano,tak co je dolezitejsie,aby dieta nebolo hladne,alebo naopak?Kde je ludsky pristup, podotykam k detom?Je v sulade s etickym kodexom,aby rodicia nesmeli byt pravdivo informovani o stravovani svojich deti ani z jedalne pracovnikmi ani ucitelmi?

veronika napísal:

Dobry den.Mam otazku Moze ucitel urazat dieta ako je zavri si svoje nepodarene usta,vsetci klamu len ty a tvoja mater hovoria pravdu ,zavri si klapacku,mozes tak hovorit svojej materi je toto podla Vas normalne mam to riesit?syn je druhak rad vela keca no slusne sa sprava nenadava kym ho niekto nevyprovokuje voci ucitelje ma respekt ked sa opyra ci moze ist na wc tak mu odpovie pusti mlacku a on sa pocika a dojde domou mokri a niekedy aj pikakany.ako mam toto riesit?

andrea napísal:

Dobry den prajem.Chcem sa spytat ma v kompetenci triedna p.ucitelka rozkazat ziakovi (4trieda zs)pisat si poznamku sam na seba?

admin napísal:

Odpoveď pre veronika:
Obrátili ste sa na triedneho učiteľa/triednu učiteľku? Prípadne na vedenie školy? Určite to musíte riešiť, toto nie je kompetentné správanie zo strany učiteľky.

Miroslava Jančárová napísal:

Dobrý deň, chcela by som použiť kódex vo svojej práci, je schválený? Prosím dátum schválenia a citácie, ďakujem.

Darius napísal:

Chodim do 7 triedy na zakl. skole. V poslednom case som trochu patral po pravach a povinostiach ucitelov. Docital som sa ze by sa ucitel nemal detom vyhrazat a pod. No nasa anglictinarka sa nam vyhraza, ze ked nezavrieme \„hubu\“ ze nas bud vyvesi z okna, alebo nas zabije. Je toto normalne? Moze si ucitel dovolit povedat toto ziakovi?? Vopred dakujem za odpoved!

Rena napísal:

Dobry den mozem sa spytat je normalne ked ucitel ziakovy hodi mobil do smetneho kosa?

Karol napísal:

Dobrý deň,
obraciam sa na Vás s dotazom o riešenie morálneho kódexu zamestnanca ZŠ. Konkrétne zástupkyňu. Je možné aby zamestnanec školy ako verejný pracovník odmietol konzultáciu s občanom aj keď nie je rodič študenta. Ako si to môže verejný činiteľ dovoliť vôbec povedať. Jej profesionalita je kde. Dokonca odkázať po riaditeľke, ,,ja sa s nim nebudem a nechcem viac baviť\". Tu by mal zasiahnuť riaditeľ a uvedenú zástupkyňu usmerniť, alebo vyvodiť disc. dôsledky. Ďakujem za odpoveď. K.

chris napísal:

Dobrý deň,
potreboval by som súrne zistiť či má triedna učiťelka právo sa vulgárne vyjadrovať (stalo sa to len raz na jednej hodine). Malo to aj svoj dôvod. Lebo niektorý žiaci sa fakt nezmestia do kože. A sú tiež veľmi vulgárny. Za odpoveď vopred ďakujem.

1 2 [3] 4

Vyjadri sa aj ty!

Polia s hviezdičkou sú povinné pre pridanie príspevku.

Vaše meno*


Váš email

Nezobrazuje sa, Gravatar povolený

Váš web


Antispam ochrana*

Text príspevku*

Pre Vás pripravil Mgr. Miroslav Sopko